Polski proces karny

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,00  50,00

Format: pdf

Cena początkowa: 50,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 38,00 zł  


47,00

w tym VAT

Polski proces karny ukazuje uniwersalne wartości procesu karnego i jego podstawowe założenia konstrukcyjne.


Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających.


Podręcznik jest ilustrowany infografikami, zawiera też wiele schematów, które ułatwiają zrozumienie omawianych treści, a najważniejsze zagadnienia zostały dodatkowo wyróżnione.


Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów i aplikantów, a także dla praktyków stosujących przepisy prawa karnego procesowego na co dzień. Zawarte w nim poglądy mogą okazać się wartościowe również dla przedstawicieli nauki prawa.


Podręcznik został przygotowany przez pracowników naukowych Zakładu Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Rok wydania2022
Liczba stron816
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8328-118-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    17
   Wprowadzenie    21
   I Podstawowe pojęcia    23
   1 Prawo karne    25
   1.1 Pojęcie    25
   1.2 Wartości chronione    25
   1.3 Dolegliwość prawa karnego    25
   1.4 Etapy realizacji prawa karnego    26
   1.5 Postępowania pokrewne    26
   1.6 Prawo represyjne i represja w prawie    28
   1.7 Prawo karne międzynarodowe    29
   1.8 Normy prawa karnego    30
   1.9 Sprawiedliwość i rzetelność w prawie karnym    32
   2 Pojęcie procesu karnego    33
   3 Przedmiot procesu karnego    35
   3.1 Pojęcie    35
   3.2 Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu, tożsamość czynu    40
   4 Cel procesu    42
   4.1 Cel ogolny    42
   4.2 Cel konkretny    44
   4.3 Cele cząstkowe    45
   5 Funkcje procesu i funkcje procesowe    46
   5.1 Funkcje procesu    46
   5.2 Funkcje procesowe    47
   6 Podstawa faktyczna i prawna procesu    47
   7 Źródła postępowania karnego    48
   8 Formy i metody rozstrzygania w procesie karnym    50
   8.1 Formy rozstrzygania w procesie karnym    50
   8.2 Metody rozstrzygania w procesie karnym    53
   9 Model polskiego procesu karnego    56
   10 Proces powszechny i szczególny    57
   11 Tryby polskiego postępowania karnego    58
   12 Stadia procesu karnego    60
   13 Zakres terytorialny zastosowania przepisów postępowania karnego    62
   14 Zakres temporalny zastosowania przepisów postępowania karnego –
   kwestie intertemporalne    62
   15 Wykładnia przepisów prawa karnego procesowego    64
   16 Stosowanie przepisów postępowania karnego    66
   17 Kierunki zmian procesu karnego w latach 1918–2022    67
   17.1 Kodeks postępowania karnego z 1928 r.    68
   17.2 Okres II wojny światowej    70
   17.3 Lata 1945–1969    71
   17.4 Kodeks postępowania karnego z 1969 r.    73
   17.5 Kodeks postępowania karnego z 1997 r.    74
   18 Konstytucjonalizacja procesu karnego    76
   19 Statyka i dynamika wykładu procesu karnego    79
   Literatura    80
   II Uczestnicy postępowania    81
   1 Pojęcie i rodzaje uczestników w procesie karnym    83
   2 Organy procesowe    84
   2.1 System organow ochrony prawnej w sprawach karnych    84
   2.2 Sąd    86
   2.3 Prokurator    100
   2.4 Policja i inne uprawnione do uczestnictwa w procesie karnym formacje    107
   3 Strony procesowe    111
   3.1 Pojęcie strony w procesie karnym    111
   3.2 Rodzaje stron procesowych    113
   3.3 Zdolność procesowa, legitymacja procesowa    116
   3.4 Strony postępowania przygotowawczego    117
   3.5 Strony postępowania jurysdykcyjnego    120
   3.6 Oskarżony    129
   4 Procesowi przedstawiciele stron    131
   4.1 Przedstawiciele ustawowi stron    131
   4.2 Obrońca    132
   4.3 Pełnomocnik    135
   5 Rzecznicy interesu społecznego    136
   6 Pomocnicy procesowi    138
   7 Osobowe źródła dowodowe    139
   Literatura    140
   III Czynności procesowe    141
   1 Czynności procesowe – ujęcie definicyjne    143
   2 Podziały czynności procesowych    145
   3 Zdolność (legitymacja) procesowa i zdolność do czynności procesowych    148
   4 Aspekty modalne czynności procesowych    150
   4.1 Forma sensu stricto i forma sensu largo czynności procesowych –
   kontrola formalna postulujących oświadczeń woli    150
   4.2 Aspekty temporalne czynności procesowych    154
   4.2.1 Terminy zawite    156
   4.2.2 Terminy prekluzyjne    157
   4.2.3 Zasady obliczania terminow procesowych    159
   5 Czynności procesowe polegające na złożeniu imperatywnego oświadczenia woli    160
   5.1 Typologie i charakterystyka ogolna czynności polegających
   na złożeniu imperatywnego oświadczenia woli    160
   5.2 Decyzje procesowe jako wytwory czynności    164
   6 Czynności zależne    165
   6.1 Istota czynności zależnych    165
   6.2 Dokumentowanie    166
   6.3 Doręczenia    169
   6.4 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisow    173
   6.5 Postępowanie w przedmiocie odtworzenia zaginionych lub zniszczonych akt    175
   7 Wadliwość sensu largo i wadliwość sensu stricto czynności procesowych    177
   7.1 Uwagi ogolne    177
   7.2 Nieważność    178
   7.3 Niedopuszczalność    179
   7.4 Bezskuteczność i nieprawidłowość    179
   8 Konwalidacja i konwersja    182
   8.1 Konwalidacja    182
   8.2 Konwersja    184
   9 Odwołalność czynności procesowych    186
   10 Relacje pomiędzy poszczególnymi typami czynności procesowych
   w płaszczyźnie stosunków procesowych    188
   Literatura    192
   IV Dowody    195
   1 Dowód i jego rodzaje    197
   1.1 Pojęcie dowodu    197
   1.2 Podziały dowodow    199
   2 Dowodzenie    201
   2.1 Pojęcie i etapy dowodzenia    201
   2.2 Ciężar dowodu (onus probandi) a obowiązek dowodzenia    203
   3 Okoliczności wpływające na proces dowodzenia    207
   3.1 Swoboda dowodzenia i jej ograniczenia    207
   3.2 Zakazy dowodowe    211
   4 Poszukiwanie i wstępne zabezpieczenie dowodów    219
   4.1 Istota obowiązku    219
   4.2 Zatrzymanie rzeczy    220
   4.3 Przeszukanie    221
   4.4 Kontrola procesowa    224
   4.5 Kontrola operacyjna    225
   5 Wprowadzanie dowodów do procesu    227
   5.1 Sposob wprowadzenia dowodu    227
   5.2 Wniosek dowodowy i jego rozpoznanie    228
   5.3 Granice dopuszczalności dowodow    232
   6 Sposoby przeprowadzenia dowodów    237
   6.1 Przesłuchanie    239
   6.2 Odczytanie    240
   6.3 Oględziny    240
   7 Utrwalenie i ocena dowodów. Dokonanie ustaleń faktycznych    241
   8 Oskarżony jako źródło dowodowe    242
   8.1 Podwojna rola oskarżonego    242
   8.2 Swoboda wypowiedzi i przyznanie się do winy    243
   8.3 Prawo do milczenia i przywilej bezkarności za fałszywe wyjaśnienia    244
   8.4 Obowiązki dowodowe oskarżonego    245
   9 Świadek i jego zeznania    246
   9.1 Pojęcie świadka    246
   9.2 Obowiązki i uprawnienia procesowe    248
   9.3 Przesłuchanie świadka małoletniego poniżej 15. roku życia    251
   9.4 Świadek incognito (anonimowy)    252
   9.5 Świadek koronny i tzw. mały świadek koronny    255
   10 Biegły i jego opinia    259
   11 Dokument i jego treść    265
   11.1 Pojęcie dokumentu    265
   11.2 Podziały dokumentow    266
   12 Dowód rzeczowy i jego właściwość    267
   13 Eksperyment procesowy i jego wynik    269
   14 Wywiad środowiskowy    270
   15 Materiał uzyskany w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych    271
   Literatura    274
   V Zasady procesu karnego    275
   1 Zasada procesowa    277
   1.1 Pojęcie zasady procesowej    277
   1.2 Doniosłość zasad    278
   1.3 Zasada procesowa w ujęciu abstrakcyjnym i konkretnym    280
   1.4 Klasyfikacje zasad procesowych    281
   2 Funkcje zasad procesowych    284
   3 Kryteria wyodrębnienia zasady procesowej    286
   4 Systematyka zasad procesowych    287
   4.1 Pojęcie systemu zasad procesowych    287
   4.2 Naczelne (podstawowe) zasady procesu karnego    289
   4.3 Wspołczesne dyskusje o zasadach procesu karnego    290
   4.4 Zasady prawa materialnego, europejskiego i międzynarodowego    291
   5 Zasada prawdy materialnej    292
   6 Zasada ścigania z urzędu    297
   7 Zasada legalizmu    300
   8 Zasada skargowości    303
   9 Zasada informacji    307
   10 Zasada konsensualizmu    309
   11 Zasada kontradyktoryjności    313
   12 Zasada jawności    318
   13 Zasada ustności i zasada pisemności    323
   14 Zasada sprawności i koncentracji    325
   15 Zasada bezpośredniości    330
   16 Zasada bezstronności (obiektywizmu)    333
   17 Zasada swobodnej oceny dowodów    337
   18 Zasada samodzielności jurysdykcyjnej    340
   19 Zasada udziału czynnika społecznego    342
   20 Zasada kontroli    344
   21 Zasada prawa do obrony    348
   22 Zasada domniemania niewinności    353
   22.1 Domniemanie niewinności    353
   22.2 Ciężar dowodu (onus probandi)    354
   22.3 In dubio pro reo    355
   Literatura    358
   VI Środki przymusu    359
   1 Środki przymusu – zagadnienia ogólne    361
   2 Ujęcie obywatelskie    362
   3 Zatrzymanie właściwe (policyjne)    363
   4 Zatrzymanie prokuratorskie    365
   5 Środki zapobiegawcze    367
   5.1 Uwagi ogolne    367
   5.2 Cel stosowania środkow zapobiegawczych    368
   5.3 Podstawy stosowania środkow zapobiegawczych    368
   5.4 Postępowanie w przedmiocie stosowania środkow zapobiegawczych    371
   5.4.1 Organ stosujący środki zapobiegawcze    372
   5.4.2 Forma decyzji w przedmiocie środka zapobiegawczego    372
   5.4.3 Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego    372
   5.4.4 Kontrola środkow zapobiegawczych    373
   6 Tymczasowe aresztowanie    376
   6.1 Uwagi ogolne    376
   6.2 Stosowanie tymczasowego aresztowania    376
   6.3 Posiedzenie sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora    378
   6.4 Czas trwania tymczasowego aresztowania    378
   6.5 Przesłanki negatywne stosowania tymczasowego aresztowania    380
   7 Nieizolacyjne środki zapobiegawcze    381
   7.1 Poręczenia    382
   7.1.1 Poręczenie majątkowe    382
   7.1.2 Poręczenie społeczne    385
   7.1.3 Poręczenie osoby godnej zaufania    385
   7.2 Dozor Policji    386
   7.3 Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspolnie z pokrzywdzonym    387
   7.4 Środki zapobiegawcze określone w art. 276 k.p.k.    389
   7.5 Zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju    389
   8 Poszukiwanie oskarżonego i list gończy    390
   9 List żelazny    391
   10 Kary porządkowe    392
   11 Zabezpieczenie majątkowe    393
   Literatura    396
   VII Warunki dopuszczalności procesu karnego    397
   1 Warunki dopuszczalności procesu karnego a przesłanki procesowe.
   Istota przesłanek procesowych    399
   2 Przesłanki procesowe sensu largo w ujęciu definicyjnym i typologicznym    400
   3 Oddziaływanie przesłanek procesowych na tok procesu karnego    402
   4 Zbiegi przesłanek procesowych i sposoby ich rozstrzygania    403
   5 Numerus apertus przesłanek procesowych w Kodeksie postępowania karnego    404
   6 Przesłanki procesowe wartościowane w płaszczyźnie
   tzw. struktury przestępstwa    406
   6.1 Czynu nie popełniono albo brak danych dostatecznie uzasadniających
   podejrzenie jego popełnienia    406
   6.2 Czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo wyłączona jest jego bezprawność    408
   6.3 Niemożność przypisania winy    411
   6.4 Brak karygodności czynu    412
   6.5 Niepodleganie karze    413
   7 Przesłanki procesowe ograniczające swe oddziaływanie jedynie
   do płaszczyzny procesowej    414
   7.1 Kognicja sądow karnych i podsądność sprawcy sądom karnym    414
   7.2 Śmierć oskarżonego    420
   7.3 Skarga uprawnionego podmiotu    421
   7.4 Wniosek o ściganie    422
   7.5 Zezwolenie władzy na ściganie    424
   7.6 Przedawnienie    427
   7.7 Lis pendens i res iudicata    431
   Literatura    434
   VIII Postępowanie przygotowawcze    435
   1 Zadania i funkcje postępowania przygotowawczego    437
   2 Wszczęcie postępowania przygotowawczego    442
   2.1 Podstawy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia    442
   2.2 Źrodła informacji o popełnieniu przestępstwa    443
   2.3 Czynności sprawdzające    448
   2.4 Postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia    449
   2.5 Dochodzenie w niezbędnym zakresie    451
   2.6 Odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia    453
   3 Formy postępowania przygotowawczego    455
   3.1 Uwagi ogolne    455
   3.2 Śledztwo    456
   3.3 Dochodzenie    458
   4 Instytucja przedstawienia zarzutów    462
   5 Uprawnienia stron i ich przedstawicieli    469
   6 Instytucja zamknięcia śledztwa lub dochodzenia    476
   7 Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym    478
   8 Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego    483
   Literatura    486
   IX Skarga zasadnicza    487
   1 Pojęcie i istota skargi    489
   2 Funkcje skargi    491
   3 Rodzaje skarg    494
   3.1 Uwagi ogolne    494
   3.2 Zwykły akt oskarżenia    494
   3.3 Szczegolne formy aktu oskarżenia    499
   3.4 Surogaty aktu oskarżenia    501
   Literatura    504
   X Postępowanie sądowe przed rozprawą główną    505
   1 Zagadnienia ogólne wstępnej kontroli oskarżenia    507
   2 Formalna kontrola oskarżenia    508
   3 Merytoryczna kontrola oskarżenia    510
   3.1 Istota kontroli formalnej    510
   3.2 Sądowa kontrola oskarżenia (art. 339 k.p.k.)    511
   4 Czynności organizujące rozprawę główną    516
   4.1 Wyznaczenie sędziego do rozpoznania sprawy    516
   4.2 Doręczenie oskarżonemu odpisu aktu oskarżenia    517
   4.3 Posiedzenie wstępne    519
   5 Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej    521
   Literatura    526
   XI Rozprawa główna    527
   1 Model rozprawy głównej i jej znaczenie w procesie karnym    529
   2 Przewodniczący jako organ kierujący rozprawą główną    534
   3 Przerwanie i odroczenie rozprawy    538
   4 Część wstępna rozprawy głównej    541
   4.1 Wywołanie sprawy    541
   4.2 Sprawdzenie stawiennictwa osob wezwanych na rozprawę    542
   4.3 Wnioski formalne i czynności przed rozpoczęciem przewodu sądowego    545
   5 Przewód sądowy    546
   5.1 Uwagi ogolne    546
   5.2 Przedstawienie zarzutu oskarżenia    549
   5.3 Wysłuchanie oskarżonego    550
   5.4 Modyfikacja przebiegu postępowania dowodowego ze względu
   na procesowe oświadczenia oskarżonego    553
   5.4.1 Dobrowolne poddanie się karze    553
   5.4.2 Przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego czynu    556
   5.5 Dalsze postępowanie dowodowe    557
   5.6 Zamknięcie przewodu sądowego    561
   6 Głosy końcowe    562
   7 Wyrokowanie    564
   7.1 Uwagi ogolne    564
   7.2 Przebieg narady sędziowskiej i głosowanie    565
   7.3 Obowiązek pisemnego sporządzenia wyroku i jego promulgacja    567
   7.4 Uzupełnienie i sprostowanie wyroku    571
   Literatura    572
   XII Postępowanie odwoławcze    573
   1 System środków kontroli procesowej (środków zaskarżenia)    575
   2 Postępowanie odwoławcze    576
   2.1 Istota i zakres postępowania odwoławczego    576
   2.1.1 Istota postępowania odwoławczego    576
   2.1.2 Strony postępowania odwoławczego    578
   2.1.3 Zakres postępowania odwoławczego    579
   2.2 Podstawy odwoławcze    580
   2.2.1 Uwagi ogolne    580
   2.2.2 Względne podstawy odwoławcze    582
   2.2.3 Bezwzględne podstawy odwoławcze    586
   2.3 Środek odwoławczy    593
   2.3.1 Elementy środka odwoławczego    593
   2.3.2 Wniesienie i cofnięcie środka    594
   2.3.3 Uzupełnienie i zmiana środka    595
   2.4 Zakres orzekania sądu odwoławczego    596
   2.4.1 Granice rozpoznania środka odwoławczego    596
   2.4.2 Zakaz reformationis in peius    601
   2.5 Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego    605
   2.5.1 Rodzaje rozstrzygnięć    605
   2.5.2 Pytanie prawne do Sądu Najwyższego    607
   2.6 Zaskarżenie samego uzasadnienia    608
   2.7 Postępowanie następcze (ponowne w pierwszej instancji)    609
   3 Apelacja    610
   3.1 Istota i przedmiot apelacji    610
   3.1.1 Istota    610
   3.1.2 Zakres zaskarżenia i samoistność zarzutow apelacyjnych    611
   3.2 Wniesienie apelacji    613
   3.3 Rozpoznanie apelacji    615
   3.4 Orzeczenie sądu apelacyjnego    617
   4 Zażalenie    618
   5 Sprzeciw i quasi-sprzeciw    622
   Literatura    624
   XIII Postępowania szczególne    625
   1 Uwagi wprowadzające    627
   2 Postępowania konsensualne    628
   2.1 Zagadnienia ogolne    628
   2.2 Skazanie bez przeprowadzania rozprawy    629
   2.3 Rozpoznanie przez sąd wniosku o skazanie bez rozprawy    630
   2.4 Dobrowolne poddanie się karze    632
   2.5 Rozpoznanie wniosku oskarżonego    633
   2.6 Wniosek oskarżonego złożony na rozprawie    635
   3 Postępowanie prywatnoskargowe    635
   3.1 Zagadnienia ogolne    635
   3.2 Inicjowanie postępowania prywatnoskargowego    636
   3.3 Prokurator w postępowaniu prywatnoskargowym    637
   3.4 Posiedzenie pojednawcze    638
   3.5 Rozprawa głowna    639
   3.6 Odstąpienie od oskarżenia    640
   4 Postępowanie nakazowe    640
   4.1 Zagadnienia ogolne    640
   4.2 Przesłanki prowadzenia postępowania nakazowego    642
   4.3 Orzekanie bez udziału stron    644
   4.4 Wyrok nakazowy    644
   4.5 Sprzeciw od wyroku nakazowego    645
   5 Postępowanie przyspieszone    646
   5.1 Zagadnienia ogolne    646
   5.2 Przesłanki prowadzenia postępowania przyspieszonego    647
   5.3 Ujęcie jako przesłanka postępowania przygotowawczego    647
   5.4 Zatrzymanie jako przesłanka postępowania przygotowawczego    648
   5.5 Postępowanie przygotowawcze    649
   5.6 Postępowanie przejściowe    649
   5.7 Rozprawa w trybie przyspieszonym    650
   5.8 Rezygnacja z postępowania przyspieszonego    651
   5.9 Postępowanie odwoławcze    651
   5.10 Rozprawa „odmiejscowiona”    652
   Literatura    654
   XIV Nadzwyczajne środki zaskarżania    655
   1 Nadzwyczajne środki zaskarżania w systemie środków kontrolnych –
   ujęcie typologiczne    657
   2 Prawomocność wertykalna i horyzontalna orzeczenia
   w płaszczyźnie jego kontroli    658
   3 Elementy wyznaczające model postępowań nadzwyczajno-zaskarżeniowych    659
   4 Kodeksowe nadzwyczajne środki zaskarżania    662
   4.1 Charakter prawny kasacji    662
   4.2 Kasacja stron    666
   4.2.1 Charakterystyka ogolna    666
   4.2.2 Zarzuty kasacyjne a kierunek kasacji    668
   4.2.3 Granice temporalne    670
   4.2.4 Postępowanie okołokasacyjne (przedkasacyjne)    670
   4.2.5 Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i forum orzekania    673
   4.3 Kasacja specjalna (nadzwyczajna)    674
   4.4 Skarga na kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego    676
   4.4.1 Charakterystyka ogolna    676
   4.4.2 Legitymacja procesowa    676
   4.4.3 Procedura    677
   4.4.4 Granice rozpoznania i formuły rozstrzygnięcia    677
   4.5 Wznowienie postępowania sądowego prawomocnie zakończonego    679
   4.5.1 Charakterystyka ogolna    679
   4.5.2 Wznowienie postępowania z urzędu    679
   4.5.3 Wznowienie postępowania na wniosek strony    680
   4.5.4 Podstawy wniosku o wznowienie na wniosek    681
   4.5.5 Procedowanie w przedmiocie wznowienia postępowania    685
   5 Pozakodeksowe nadzwyczajne środki zaskarżania    686
   5.1 Skarga nadzwyczajna    686
   5.1.1 Charakterystyka ogolna    686
   5.1.2 Zarzuty skargi nadzwyczajnej    687
   5.1.3 Granice temporalne    688
   5.1.4 Procedura skargi nadzwyczajnej    688
   5.1.5 Forum rozpoznania i skład sądu    688
   5.1.6 Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego    689
   5.2 Uznanie za nieważne orzeczeń w postępowaniu rehabilitacyjnym    689
   5.3 Unieważnienie orzeczenia w trybie ustawy o Sądzie Najwyższym    691
   6 Perspektywy rozwoju nadzwyczajnych środków zaskarżania w kontekście
   przywrócenia instytucji stwierdzenia nieważności orzeczeń sądowych    692
   Literatura    694
   XV Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia    695
   1 Uwagi ogólne    697
   2 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego    697
   3 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie
   lub zatrzymanie    699
   4 Ułaskawienie    706
   5 Kara łączna i wyrok łączny    712
   Literatura    716
   XVI Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych    717
   1 Rodzaje i źródła współpracy międzynarodowej    719
   2 Współpraca w Unii Europejskiej    723
   2.1 Europejski nakaz aresztowania    732
   2.2 Europejski nakaz dochodzeniowy    742
   2.3 Europejski nakaz ochrony    747
   2.4 Wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących kar    749
   2.4.1 Uwagi ogolne    749
   2.4.2 Kary o charakterze pieniężnym    750
   2.4.3 Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących przepadku    752
   2.4.4 Kary pozbawienia wolności    753
   2.4.5 Orzeczenia probacyjne    756
   2.5 Pozostałe obszary wspołpracy    759
   2.6 Wspołpraca w praktyce    763
   3 Tradycyjna współpraca    764
   3.1 Pomoc prawna    764
   3.2 Ekstradycja    765
   4 Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym    768
   Literatura    772
   XVII Koszty procesu    773
   1 Pojęcie i zakres kosztów    775
   2 Reguły ponoszenia kosztów    778
   3 Zwrot kosztów    781
   4 Zwolnienie od ponoszenia kosztów    783
   Literatura    784
   XVIII Postępowania ekwiwalentne i następcze    785
   1 Postępowanie karne skarbowe    787
   1.1 Zagadnienia ogolne    787
   1.2 Charakter postępowania    787
   1.3 Cel postępowania    788
   1.4 Uczestnicy postępowania    788
   1.5 Przebieg postępowania    789
   2 Postępowanie w sprawach o wykroczenia    790
   2.1 Zagadnienia ogolne    790
   2.2 Zasady postępowania    791
   2.3 Przedmiot postępowania    793
   2.4 Struktura postępowania    794
   2.5 Uczestnicy postępowania    797
   2.6 Uwarunkowania konstytucyjne i konwencyjne    798
   3 Postępowanie w sprawach nieletnich    799
   3.1 Zagadnienia ogolne    799
   3.2 Przebieg postępowania    800
   4 Postępowanie karne wykonawcze    801
   4.1 Pojęcie    801
   4.2 Prawo karne wykonawcze a prawo karne procesowe    802
   4.3 Zasady prawa karnego wykonawczego i zasady procesu karnego istotne
   dla stadium wykonawczo-likwidacyjnego    803
   4.4 Uczestnicy postępowania i ich pozycja procesowa    805
   4.5 Wykonalność orzeczenia    810
   Literatura    812
   Autorzy    813
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia