Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce

Teoria, ćwiczenia i pracownie specjalistyczne. Wydanie drugie, uzupełnione

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,63  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 22,45 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 14,14 zł  


18,63

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Biotechnologia, w tym biotechnologia drobnoustrojów, jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy, integrującym osiągnięcia wielu dyscyplin naukowych z ich zastosowaniem w praktyce, w różnych obszarach działalności człowieka. Prezentowana publikacja odzwierciedla te relacje. Impulsem do przygotowana tej pozycji wydawniczej były przede wszystkim dwie książki opracowane uprzednio pod redakcją naukową Jerzego Długońskiego: Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997) oraz Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application (Caister Academic Press, 2016).
Oprócz zagadnień stanowiących podstawę biotechnologii drobnoustrojów, takich jak metody pozyskiwania i hodowli mikroorganizmów czy zastosowanie ich w przemyśle i ochronie środowiska, uwzględniono nowoczesne techniki analityczne określane ogólnym skrótem „omics”, a także techniki cyfrowe wykorzystywane do rejestrowania niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku, w tym będących skutkiem szkodliwej działalności bakterii i grzybów. Dołączono też kolorowy atlas (rozdział 8) zawierający zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe grzybów omawianych w poszczególnych rozdziałach.
Podręcznik został przygotowany z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego autorów, prowadzących zajęcia na różnych kierunkach i specjalnościach nauk przyrodniczych. Zaowocowało to interdyscyplinarnym charakterem publikacji i pozwala sądzić, że będzie ona przydatna nie tylko doktorantom i studentom kierunków biotechnologia i mikrobiologia, lecz także ochrona środowiska, biotechnologie ekologiczne, ekomiasto, biomonitoring, rewitalizacja miast, jak również wszystkim zainteresowanym możliwością zastosowania najnowszych osiągnięć tych obszarów nauki w praktyce.


Rok wydania2022
Liczba stron582
KategoriaBiotechnologia
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-682-1
Numer wydania2
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie (J. Długoński) /    11
  Wstęp do wydania podręcznika Biotechnologia mikrobiologiczna. Ćwiczenia i pracownie specjalistyczne z 1997 roku (J. Długoński) /    15
  
  1. Metody pozyskiwania, hodowli, doskonalenia i przechowywania drobnoustrojów o znaczeniu przemysłowym /    17
  1.1. Ogólna charakterystyka drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych (J. Długoński) /    19
  1.2. Pozyskiwanie drobnoustrojów przydatnych w procesach mikrobiologicznych (J. Długoński, K. Lisowska, N. Wrońska, K. Zawadzka, A. Felczak) /    21
  1.2.1. Przydatność różnych środowisk do izolacji drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach przemysłowych /    21
  1.2.2. Gleba jako źródło potencjalnych producentów związków biologicznie aktywnych /    23
  1.2.3. Skrining drobnoustrojów /    25
  1.2.4. Gleba środowisk zanieczyszczonych jako źródło drobnoustrojów wykorzystywanych w procesach ochrony środowiska /    28
  1.3. Metody hodowli oraz stabilizacji drobnoustrojów w warunkach tlenowych (z uwzględnieniem bioreaktorów i immobilizacji w żelach) (J. Długoński, P. Bernat, K. Lisowska, S. Walisch) /    35
  1.3.1. Hodowla okresowa /    36
  1.3.2. Hodowla półciągła – okresowa z ciągłym dozowaniem pożywki do fermentora (ang. fed-batch culture) /    39
  1.3.3. Hodowle ciągłe (ang. continous culture) /    39
  1.3.4. Bioreaktory do hodowli wgłębnych /    42
  1.3.5. Stabilizacja drobnoustrojów na drodze immobilizacji /    44
  1.4. Hodowla drobnoustrojów w warunkach beztlenowych (M. Krupiński) /    49
  1.5. Protoplasty grzybów: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie (J. Długoński, K. Paraszkiewicz, M. Słaba, K. Milczarek) /    56
  1.6. Doskonalenie szczepów – mutageneza, fuzja i elektroporacja protoplastów (J. Długoński, D. Wilmańska, S. Różalska, K. Lisowska, K. Milczarek) /    61
  1.7. Sposoby przechowywania szczepów przemysłowych (K. Zawadzka, N. Wrońska, S. Walisch, K. Milczarek, D. Wilmańska) /    77
  Literatura /    84
  
  2. Podstawy nowoczesnych technik wykorzystywanych w biotechnologii mikrobiologicznej i naukach pokrewnych /    89
  2.1. Mikroskopia konfokalna, fluorescencyjna i spektrofluorymetria (S. Różalska) /    91
  2.1.1. Zjawisko fluorescencji /    91
  2.1.2. Spektrofluorymetria /    93
  2.1.3. Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna – porównanie /    93
  2.1.4. Autofluorescencja i znaczniki fluorescencyjne /    95
  2.1.5. Białka fluorescencyjne /    95
  2.2. Techniki izotopowe (izotopy promieniotwórcze) (J. Długoński, S. Różalska) /    100
  2.3. Chromatografia (R. Szewczyk) /    103
  2.3.1. Podstawowe wielkości mierzone w chromatografii /    103
  2.3.2. Chromatografia cieczowa /    108
  2.3.3. Chromatografia gazowa /    114
  2.4. Spektrometria mas (R. Szewczyk) /    116
  2.4.1. Zasada działania spektrometru masowego /    117
  2.4.2. Źródła jonów i rodzaje jonów w spektrometrii mas /    118
  2.4.3. Analizatory masowe /    121
  2.4.4. Podstawowe tryby skanowania /    124
  2.4.5. Detekcja jonów /    126
  2.4.6. Zastosowanie spektrometrii mas /    127
  2.5. Absorpcyjna spektrometria atomowa (M. Słaba) /    127
  2.6. Nowoczesne techniki cyfrowe stosowane do rejestrowania zmian zachodzących w środowisku (A. Długoński) /    132
  2.6.1. Obrazowanie satelitarne w analizowaniu dawnego i obecnego zagospodarowania terenu /    134
  2.6.2. Zasady pracy wybranych systemów teledetekcyjnych /    136
  2.6.3. Skanowanie pokrycia terenu z wykorzystaniem samolotu / 138 Literatura /    141
  
  3. Określanie przynależności taksonomicznej drobnoustrojów /    145
  3.1. Genotypowe techniki różnicowania i identyfikacji bakterii (M. Krupiński) /    147
  3.1.1. Izolacja z gleby i identyfikacja beztlenowców metodą multipleks PCR /    151
  3.1.2. Określenie przynależności gatunkowej promieniowców z rodzaju Streptomyces
  w oparciu o metodę PCR 16s rRNA /    157
  3.2. Grzyby należące do Mucoromycota, Ascomycota i Basidiomycota – cechy morfologiczne, biochemiczne i analiza genetyczna (M. Słaba, S. Różalska) /    165
  3.2.1. Mucoromycota /    170
  3.2.2. Ascomycota (workowce) /    171
  3.2.3. Basidiomycota (podstawczaki) /    174
  3.2.4. Identyfikacja molekularna grzybów strzępkowych /    177
  3.2.5. Drożdże /    181
  3.3. Biotypowanie drobnoustrojów metodami LC-MS/MS i MALDI-TOF/TOF (R. Szewczyk) /    185
  3.3.1. Biotypowanie LC-MS/MS na przykładzie szczepów Mycobacterium /    187
  3.3.2. Biotypowanie MALDI-TOF i MALDI-TOF/TOF / 193 Literatura /    199
  
  4. Przemysłowe wykorzystanie drobnoustrojów /    203
  4.1. Procesy biosyntezy (J. Długoński) /    205
  4.1.1. Otrzymywanie i wykorzystanie biomasy drobnoustrojów (P. Bernat) /    206
  4.1.2. Biosurfaktanty – mikrobiologiczne związki powierzchniowo czynne. Skrining bakterii z rodzaju Bacillus, zdolnych do produkcji biosurfaktantów o budowie cyklicznych lipopeptydów (K. Paraszkiewicz, A. Walaszczyk) /    210
  4.1.3. Mikrobiologiczna produkcja enzymów z grupy hydrolaz (J. Długoński, K. Paraszkiewicz, A. Jasińska, K. Milczarek) /    222
  4.1.4. Biosynteza wielocukrów (J. Długoński, S. Różalska) /    233
  4.1.5. Biosynteza antybiotyków na przykładzie tetracyklin (J. Długoński, P. Bernat) /    244
  4.1.6. Otrzymywanie lipopeptydów bakteryjnych z użyciem bioreaktora (P. Bernat) /    251
  4.1.7. Biosynteza kwasu cytrynowego (S. Walisch, P. Bernat, K. Paraszkiewicz) /    254
  4.2. Procesy fermentacji (J. Długoński) /    259
  4.2.1. Winiarstwo i browarnictwo (S. Walisch, P. Bernat, K. Paraszkiewicz) /    260
  4.2.2. Praktyczne wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej (S. Walisch, P. Bernat, K. Paraszkiewicz) /    267
  4.2.3. Wykorzystanie drobnoustrojów w przemyśle piekarniczym oraz do produkcji fermentowanych produktów mięsnych i warzywnych (K. Paraszkiewicz, A. Jasińska, A. Góralczyk-Bińkowska) /    273
  4.2.4. Żywność azjatycka otrzymywana przy udziale drobnoustrojów (A. Jasińska, A. Góralczyk-Bińkowska, K. Paraszkiewicz) /    287
  4.3. Procesy biotransformacji (J. Długoński) /    294
  4.3.1. Biotransformacja etanolu i sorbitolu (J. Długoński, S. Walisch) /    295
  4.3.2. Biotransformacja steroidów (J. Długoński) / 300 Literatura /    306
  
  5. Drobnoustroje w ochronie środowiska i zdrowia człowieka /    315
  5.1. Rewitalizacja zdegradowanych terenów zieleni miast (A. Długoński) /    317
  5.1.1. Interdyscyplinarność badań w rewitalizacji miejskiej: etapy pracy /    318
  5.1.2. Badania terenowe z zakresu architektury krajobrazu i dyscyplin pokrewnych /    320
  5.1.3. Badania laboratoryjne z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, chemii środowiskowej i dyscyplin pokrewnych /    322
  5.1.4. Łączna ocena i podsumowanie badań /    324
  5.2. Analiza mikrobiologiczna skażonych środowisk – sekwencjonowanie nowej generacji (S. Różalska) /    331
  5.3. Biologiczne oczyszczanie ścieków /    338
  5.3.1. Biologiczne metody oczyszczania ścieków w oczyszczalniach komunalnych (K. Lisowska, K. Zawadzka) /    340
  5.3.2. Oczyszczanie ścieków komunalno-przemysłowych (A. Długoński) /    342
  5.3.3. Oczyszczalnie ścieków w terenie o zabudowie rozproszonej – mała infrastruktura (A. Długoński) /    344
  5.4. Kompostowanie odpadów (A. Długoński, K. Lisowska) /    347
  5.4.1. Kompostowanie odpadów w kompostowniach zakładów komunalnych /    347
  5.4.2. Lokalne wykorzystanie odpadów z terenów zieleni miejskiej /    349
  
  
  5.5. Wykorzystanie odpadów zieleni miejskiej do produkcji energii w lokalnych biogazowniach i spalarniach oraz syntezy lakaz grzybowych (A. Długoński, A. Góralczyk-Bińkowska) /    352
  5.5.1. Produkcja energii /    352
  5.5.2. Wykorzystanie odpadów zieleni miejskiej do biosyntezy enzymów grzybowych na przykładzie lakaz /    354
  5.6. Biodegradacja toksycznych ksenobiotyków (J. Długoński) /    357
  5.6.1. Bisfenol A (A. Jasińska) /    359
  5.6.2. Organiczne związki cyny (P. Bernat, A. Felczak, J. Długoński) /    364
  5.6.3. Zastosowanie drobnoustrojów do eliminacji pestycydów (P. Bernat) /    368
  5.6.4. Nonylofenol (J. Długoński, S. Różalska) /    372
  5.6.5. Jednoczesna eliminacja zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego na przykładzie alachloru i cynku (M. Słaba, J. Długoński) /    373
  5.6.6. Związki heterocykliczne (A. Felczak, N. Wrońska) /    377
  5.6.7. Barwniki (A. Jasińska, A. Góralczyk-Bińkowska) /    381
  5.7. Mikrobiologiczna eliminacja metali ciężkich ze środowiska (M. Słaba, J. Nykiel-Szymańska) /    386
  5.8. Procesy detoksykacji skażonych środowisk. Testy toksykologiczne (M. Krupiński) /    397
  5.9. Wykorzystanie odpadów przemysłowych w biotechnologii mikrobiologicznej (K. Paraszkiewicz, A. Góralczyk-Bińkowska, A. Jasińska) /    403
  5.10. Biodeterioracja wywołana przez grzyby (S. Różalska, M. Słaba, A. Długoński) /    411
  5.11. Charakterystyka i wykorzystanie enzymów ligninolitycznych produkowanych przez grzyby w ochronie środowiska, przemyśle i medycynie (A. Jasińska, A. Góralczyk-Bińkowska, A. Długoński) /    419
  5.12. Określanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych makromolekuł (dendrymery) i nowo syntetyzowanych związków srebra (A. Felczak, K. Zawadzka) /    426
  5.13. Grzyby entomopatogenne i ich wykorzystanie w biokontroli (S. Różalska) /    431
  5.14. Grzyby toksynotwórcze. Poszukiwanie i identyfikacja aflatoksyn (K. Paraszkiewicz, M. Słaba, R. Szewczyk) / 436 Literatura /    447
  
  6. Omics w biotechnologii drobnoustrojów /    459
  6.1. Proteomika w analizie mikrobiologicznej degradacji ksenobiotyków (R. Szewczyk) /    461
  6.1.1. Izolacja i separacja białek /    462
  6.1.2. Identyfikacja białek /    466
  6.2. Analiza metabolomiczna jako narzędzie służące do wielopoziomowej charakterystyki procesu biodegradacji (R. Szewczyk) /    474
  6.3. Zastosowanie lipidomiki w badaniu procesów detoksykacji u drobnoustrojów (P. Bernat) /    480
  6.4. Poszukiwanie biomarkerów w przemyśle i medycynie (R. Szewczyk) /    487
  6.4.1. Metody analityczne /    488
  6.4.2. Charakterystyka i źródła biomarkerów /    489
  6.5. Analiza ilościowa pestycydów – multimetody (R. Szewczyk) /    492
  6.5.1. Multimetody /    492
  6.5.2. Walidacja metody / 494 Literatura /    499
  
  7. Podłoża, bufory (K. Milczarek, N. Wrońska, A. Felczak) /    501
  7.1. Podłoża /    503
  7.2. Bufory / 521 Literatura /    523
  
  8. Zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe szczepów grzybów stosowanych w badaniach i w dydaktyce Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego /    525
  8.1. Zdjęcia grzybów z hodowli prowadzonych w warunkach laboratoryjnych (K. Milczarek, S. Różalska) /    527
  8.1.1. Aureobasidium pullulans /    527
  8.1.2. Ashbya gossypii /    528
  8.1.3. Aspergillus niger /    529
  8.1.4. Aspergillus versicolor IM2161 /    530
  8.1.5. Chaetomium globosum /    531
  8.1.6. Cunninghamella echinulata IM1785 21Gp (poprzednia nazwa C. elegans) /    532
  8.1.7. Curvularia lunata IM2901 /    535
  8.1.8. Curvularia lunata IM4417 /    538
  8.1.9. Exophiala sp. /    539
  8.1.10. Kluyveromyces marxianus /    540
  8.1.11. Metarhizium robertsii IM2358 /    541
  8.1.12. Mucor ramosissimus IM6203 /    542
  8.1.13. Myrothecium roridum IM6482 /    544
  8.1.14. Nectriella pironii IM6443 /    545
  8.1.15. Paecilomyces marquandii IM6003 (obecna nazwa Metarhizium marquandii) /    546
  8.1.16. Phanerochaete chrysosporium DSM1556 /    548
  8.1.17. Schizosacharomyces pombe /    549
  8.1.18. Serpula himantioides DSM6419 /    551
  8.1.19. Stachybotrys chartarum DSM2144 /    552
  8.1.20. Trametes versicolor /    553
  8.1.21. Trichoderma harzianum QF10 /    555
  8.1.22. Trichoderma viride IM6325 /    556
  8.1.23. Umbelopsis ramanniana IM833 /    557
  8.2. Fotografie drzew i drewna porażonych przez grzyby ligninolityczne (A. Długoński) /    558
  8.2.1. Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty) /    558
  8.2.2. Trametes versicolor (wrośniak różnobarwny) /    559
  8.2.3. Heterobasidion annosum (korzeniowiec sosnowy) /    559
  8.2.4. Brunatna zgnilizna drewna /    560
  8.2.5. Biała zgnilizna drewna /    562
  8.2.6. Szara zgnilizna drewna /    563
  8.2.7. Tremella mesenterica (trzęsak pomarańczowożółty) /    564
  8.2.8. Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy) /    566
  8.2.9. Piptorus betulinus (białoporek brzozowy, biała huba brzozowa) /    567
  8.2.10. Fomes fometorius (hubiak pospolity) /    568
  8.2.11. Współdziałanie patogenów powodujących zgniliznę drzew /    569
  8.2.12. Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita) / 570 Literatura /    571
  Autorzy /    573
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia