Strukturalne podstawy biologii komórki

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,40  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

59,4099,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera podstawowe informacje na temat biologii i funkcji komórki, a także powiązanie funkcji komórki z jej strukturą i opis metod badawczych stosowanych w biologii komórki. Publikacja jest ilustrowana licznymi rycinami i elektronogramami organelli komórkowych komórek zwierzęcych, głównie kręgowców, oraz najważniejszych struktur cytoplazmatycznych komórek roślinnych. W drugiej części (rodz. 3-9) omówiono organizację i czynności poszczególnych przedziałów cytoplazmatycznych – organelli, uwzględniając molekularne podłoże przebiegających tam procesów chemicznych.


Rok wydania2022
Liczba stron422
KategoriaBiologia molekularna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22247-5
Numer wydania2
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów XI
  Wstęp XXI
  Teoria komórkowa – wprowadzenie XXIII
  Rozdział: Podstawowe techniki badawcze    1
    1.1. Instrumenty optyczne – mikroskopy świetlne, elektronowe i inne     1
    1.2. Instrumenty pomocnicze dla mikroskopów    18
      1.2.1. Mikrotomy i ultramikrotomy    18
      1.2.2. Urządzenia peryferyczne    21
    1.3. Wybrane techniki badawcze    25
      1.3.1. Techniki histochemiczne    27
      1.3.2. Wykrywanie hydrolaz i dehydrogenaz    27
      1.3.3. Immunocytochemia, immunohistochemia i immunoznakowanie    28
      1.3.4. Hodowla komórek i tkanek in vitro     30
      1.3.5. Zasady autoradiografii    31
      1.3.6. Frakcjonowanie komórek    32
      1.3.7. Elektroforeza żelowa    33
      1.3.8. Reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR)    36
      1.3.9. Mikromacierze    37
      1.3.10. Sekwencjonowanie DNA    38
      1.3.11. Chromatografia    39
    Piśmiennictwo    40
  Rozdział 2: Podstawowe typy komórek i tkanek 41
    2.1. Podstawowe typy tkanek    45
      2.1.1. Komórki nabłonkowe     46
      2.1.2. Tkanka łączna i jej komórki     48
      2.1.3. Komórki mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego     52
      2.1.4. Komórki nerwowe i glejowe     54
      2.1.5. Komórki krwi     59
    Piśmiennictwo    63
  Rozdział 3: Błona komórkowa 65
    3.1. Podstawowe właściwości błony komórkowej    67
      3.1.1. Podstawowe składniki błony komórkowej     69
      3.1.2. Struktura i topografia lipidów błony komórkowej     69
      3.1.3. Fizykochemiczne właściwości lipidów błonowych    75
      3.1.4. Białkowe składniki błony komórkowej     78
      3.1.5. Cukrowe składniki błony komórkowej    83
    3.2. Specjalizacja i wytwory błony komórkowej    85
      3.2.1. Polaryzacja strukturalno-czynnościowa    85
      3.2.2. Połączenia międzykomórkowe (zamykające, ścisłe, przylegające i szczelinowe)     89
    Piśmiennictwo    98
  Rozdział 4: Organizacja cytoplazmy 99
    4.1. Przedziały wewnątrzkomórkowe – kompartmentacja i transport    99
    4.2. Jądro komórkowe    102
      4.2.1. Macierz jądrowa    102
      4.2.2. Struktura chromatyny    104
      4.2.3. Nukleosomowa budowa chromatyny    108
      4.2.4. Sposób upakowania chromatyny w jądrze komórkowym     109
      4.2.5. Osłonka jądrowa    111
      4.2.6. Inne struktury w jądrze komórkowym    116
      4.2.7. Jąderko     118
      4.2.8. Zwielokrotnienie (amplifikacja) genu rybosomalnego RNA    121
    4.3. Siateczka śródplazmatyczna     123
      4.3.1. Siateczka śródplazmatyczna ziarnista (reticulum cytoplasmaticum granulosum)     126
      4.3.2. Siateczka śródplazmatyczna gładka (reticulum cytoplasmaticum agranulosum)     127
      4.3.3. Składniki błon siateczki śródplazmatycznej    129
      4.3.4. Rola siateczki śródplazmatycznej w procesie syntezy białek    130
      4.3.5. Formowanie się białek w siateczce śródplazmatycznej    134
      4.3.6. Glikozylacja białek w siateczce śródplazmatycznej    135
      4.3.7. Synteza lipidów błon     137
      4.3.8. Stres siateczki śródplazmatycznej    138
      4.3.9. Siateczka sarkoplazmatyczna     143
    4.4. Aparat Golgiego     148
      4.4.1. Elementy strukturalne aparatu Golgiego    148
      4.4.2. Procesy biochemiczne zachodzące w aparacie Golgiego    156
      4.4.3. Udział aparatu Golgiego w dojrzewaniu form prekursorowych białek    160
      4.4.4. Stres aparatu Golgiego    161
      4.4.5. Synteza pektyn i hemicelulozy w aparacie Golgiego roślin    162
    4.5. Transport pęcherzykowy    163
      4.5.1. Transport anterogradowy    166
      4.5.2. Transport retrogradowy    168
      4.5.3. Transport apikalny    168
      4.5.4. Transport bazolateralny    170
      4.5.5. Fuzja pęcherzyków    171
    Piśmiennictwo    172
  Rozdział 5: Degradacja substratów w komórce 177
    5.1. Układ endosomowy     177
      5.1.1. Makropinocytoza (endocytoza fazy płynnej)    178
      5.1.2. Endocytoza związana z białkiem klatryną    181
      5.1.3. Kaweole    184
      5.1.4. Endocytoza niezależna od klatryny i kaweoliny    185
      5.1.5. Fagocytoza    186
      5.1.6. Egzocytoza    188
    5.2. Lizosomy    190
      5.2.1. Struktura błony lizosomowej    192
      5.2.2. Synteza hydrolaz i powstawanie lizosomów    195
      5.2.3. Hydrolazy lizosomowe    198
    5.3. Udział układu lizosomowego w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu    199
    5.4. Proteasomowa degradacja białek    203
    5.5. Autofagia – rola w degradacji białek i organelli     208
      5.5.1. Makroautofagia    209
      5.5.2. Mikroautofagia    213
      5.5.3. Autofagia zależna od białek opiekuńczych     214
      5.5.4. Selektywna degradacja składników komórkowych    216
    Piśmiennictwo    220
  Rozdział 6: Transformatory energii (mitochondria i chloroplasty)     223
    6.1. Struktura mitochondriów    225
      6.1.1. Formy i topografia mitochondriów     225
      6.1.2. Ultrastrukturalna organizacja mitochondrium    229
      6.1.3. Główne procesy metaboliczne przebiegające w mitochondriach    232
      6.1.4. Mechanizmy transportu przez błony mitochondrialne    237
      6.1.5. Import białek     239
      6.1.6. Komunikacja mitochondrium z siateczką śródplazmatyczną    242
      6.1.7. Mitochondria jako jednostki samoreplikujące się – biogeneza i pochodzenie    243
    6.2. Chloroplasty jako transformatory energii     247
      6.2.1. Zarys struktury komórki roślinnej     248
      6.2.2. Struktura chloroplastów    249
      6.2.3. Fotosynteza    254
      6.2.4. Wiązanie węgla przez chloroplasty w roślinach typu C4 i CAM     262
      6.2.5. Biogeneza i pochodzenie chloroplastów    264
    Piśmiennictwo    266
  Rozdział 7: Pierwotne utleniacze – peroksysomy    269
    7.1. Struktura i rola peroksysomów w komórkach zwierzęcych    271
    7.2. Peroksysomy roślinne – glioksysomy    275
      7.2.1. Rola glioksysomów w komórkach roślinnych    277
    7.3. Transport białek do peroksysomów    281
    7.4. Podsumowanie funkcji peroksysomów w komórkach    283
    7.5. Hydrogenosomy    284
    Piśmiennictwo    285
  Rozdział 8: Cykl komórkowy, podział i śmierć komórki 287
    8.1. Cykl komórkow    288
      8.1.1. Fazy cyklu komórkowego    288
      8.1.2. Starzenie się i śmierć komórki    295
    8.2. Podział komórki – mitoza     296
      8.2.1. Cytokineza    300
    8.3. Podział redukcyjny – mejoza    305
      8.3.1. Fazy podziału redukcyjnego     307
    8.4. Struktura chromosomów    315
      8.4.1. Chromosomy olbrzymie    320
    8.5. Organizacja wrzeciona podziałowego    324
      8.5.1. Elementy strukturalne wrzeciona podziałowego     324
      8.5.2. Typy wrzecion podziałowych    326
      8.5.3. Rola mikrotubul w rozdziale chromosomów podczas anafazy    327
    8.6. Śmierć komórki    331
      8.6.1. Apoptoza    331
      8.6.2. Nekroza    335
      8.6.3. Inne formy śmierci komórkowej    336
    8.7. Mechanizm homeostazy czasowej komórek    338
    8.8. Transformacja nowotworowa komórki    340
    Piśmiennictwo    343
  Rozdział 9: Szkielet komórkowy     347
    9.1. Mikrotubule – struktura i dynamika    348
      9.1.1. Dynamiczna niestabilność mikrotubul    351
      9.1.2. Czynniki komórkowe regulujące formowanie się mikrotubul    353
    9.2. Centriole jako pierwotne struktury mikrotubul    356
    9.3. Rzęski i wici    360
    9.4. Udział mikrotubul w transporcie wewnątrzkomórkowym    369
      9.4.1. Rola dyneiny i kinezyny w kierowaniu transportem    371
    9.5. Filamenty aktynowe – struktura i dynamika    376
      9.5.1. Polimeryzacja aktyny     380
      9.5.2. Białka regulujące polimeryzację filamentów aktynowych    382
      9.5.3. Miozyna – białko motoryczne filamentów aktynowych    384
      9.5.4. Procesy regulujące formowanie się filamentów miozynowych     388
    9.6. Wyspecjalizowane układy aktynowo-miozynowe – mięśnie poprzecznie prążkowane    389
      9.6.1. Geneza i organizacja sarkomeru mięśni poprzecznie prążkowanych    392
      9.6.2. Białka regulujące skurcz sarkomeru     395
      9.6.3. Siateczka sarkoplazmatyczna i kanaliki systemu T a skurcz sarkomeru    397
      9.6.4. Etapy wyzwalające skurcz sarkomeru    398
    9.7. Wyspecjalizowane układy aktynowo-miozynowe – mięśnie gładkie     401
      9.7.1. Struktura miocytu gładkiego     402
      9.7.2. Struktura i regulacja aparatu kurczliwego miocytów gładkich    404
    9.8. Filamenty pośrednie – struktura    407
      9.8.1. Białka filamentów pośrednich    408
      9.8.2. Białka towarzyszące filamentom pośrednim    412
    Piśmiennictwo    413
  Indeks    415
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia