Kodeks cywilny. Komentarz

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

237,60  297,00

Format: pdf

Cena początkowa: 297,00 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 237,60 zł  


237,60

w tym VAT

\n\nJasny język i klarowne wywody
\n\nPublikacja stanowi syntetyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego, uwzględniający najistotniejsze zagadnienia wykładni oraz reprezentatywne orzecznictwo z zakresu prawa cywilnego.
\n\nGrono autorów – obejmujące przedstawicieli nauki prawa, jak również doświadczonych praktyków – zapewnia wysoki poziom opracowania oraz dobór omawianych kwestii pod kątem praktycznych potrzeb. Zarówno sposób prezentacji tematów, jak i układ tekstu ułatwiają czytelnikowi odnalezienie poszukiwanych informacji.
\n\nKomentarz do każdego przepisu stanowi spójny wywód, podzielony dla zwiększenia przejrzystości na tezy i tworzący logiczną całość, a nie zbiór oderwanych od siebie twierdzeń. Dzięki temu tekst czyta się z łatwością, a zarazem zwiększa się jego przydatność, zwłaszcza dla studentów i aplikantów, dla których może spełniać rolę podręcznika.
\n\nAutorzy uwzględniają ostatnie zmiany wprowadzone do przepisów Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące:
\n\n– zadośćuczynienia z tytułu naruszenia więzi rodzinnej,
\n\n– objęcia ochroną konsumencką niektórych przedsiębiorców,
\n\n– umowy dostawy,
\n\n– nieważności zobowiązujących umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.
\n\n Jasny język i klarowne wywody powodują, że książka będzie przydatna nie tylko praktykującym prawnikom i badaczom prawa, lecz także innym osobom poszukującym informacji z zakresu prawa cywilnego.


Rok wydania2022
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-348-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów  | str.    9
   
  Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)  | str.    15
   
  Księga pierwsza. Część ogólna  | str.    17
   
  Tytuł I. Przepisy wstępne  | str.    17
   
  Tytuł II. Osoby  | str.    29
  Dział I. Osoby fizyczne  | str.    29
  Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych  | str.    29
  Rozdział II. Miejsce zamieszkania  | str.    73
  Rozdział III. Uznanie za zmarłego  | str.    78
  Dział II. Osoby prawne  | str.    86
  Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia  | str.    98
   
  Tytuł III. Mienie  | str.    113
   
  Tytuł IV. Czynności prawne  | str.    141
  Dział I. Przepisy ogólne  | str.    141
  Dział II. Zawarcie umowy  | str.    155
  Dział III. Forma czynności prawnych  | str.    215
  Dział IV. Wady oświadczenia woli  | str.    239
  Dział V. Warunek  | str.    262
  Dział VI. Przedstawicielstwo  | str.    268
  Rozdział I. Przepisy ogólne  | str.    268
  Rozdział II. Pełnomocnictwo  | str.    272
  Rozdział III. Prokura  | str.    287
   
  Tytuł V. Termin  | str.    304
   
  Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń  | str.    311
   
  Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe  | str.    341
   
  Tytuł I. Własność  | str.    341
  Dział I. Przepisy ogólne  | str.    341
  Dział II. Treść i wykonywanie własności  | str.    341
  Dział III. Nabycie i utrata własności  | str.    376
  Rozdział I. Przeniesienie własności  | str.    376
  Rozdział II. Zasiedzenie  | str.    385
  Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności  | str.    410
  Dział IV. Współwłasność  | str.    416
  Dział V. Ochrona własności  | str.    461
   
  Tytuł II. Użytkowanie wieczyste  | str.    488
   
  Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone  | str.    504
  Dział I. Przepisy ogólne  | str.    504
  Dział II. Użytkowanie  | str.    515
  Rozdział I. Przepisy ogólne  | str.    515
  Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne  | str.    523
  Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne  | str.    526
  Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania  | str.    529
  Dział III. Służebności  | str.    529
  Rozdział I. Służebności gruntowe  | str.    529
  Rozdział II. Służebności osobiste  | str.    555
  Rozdział III. Służebność przesyłu  | str.    563
  Dział IV. Zastaw  | str.    577
  Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych  | str.    577
  Rozdział II. Zastaw na prawach  | str.    590
   
  Tytuł IV. Posiadanie  | str.    596
   
  Księga trzecia. Zobowiązania  | str.    613
   
  Tytuł I. Przepisy ogólne  | str.    613
   
  Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli  | str.    658
  Dział I. Zobowiązania solidarne  | str.    658
  Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne  | str.    670
   
  Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych  | str.    674
   
  Tytuł IV. (uchylony)  | str.    709
   
  Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie  | str.    710
   
  Tytuł VI. Czyny niedozwolone  | str.    729
   
  Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  | str.    825
   
  Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania  | str.    835
  Dział I. Wykonanie zobowiązań  | str.    835
  Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań  | str.    866
  Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych  | str.    896
   
  Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu  | str.    916
   
  Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika  | str.    937
  Dział I. Zmiana wierzyciela  | str.    937
  Dział II. Zmiana dłużnika  | str.    957
   
  Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika  | str.    969
   
  Tytuł XI. Sprzedaż  | str.    981
  Dział I. Przepisy ogólne  | str.    981
  Dział II. Rękojmia za wady  | str.    995
  Dział II1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej  | str.    1017
  Dział III. Gwarancja przy sprzedaży  | str.    1019
  Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży  | str.    1025
  Rozdział I. Sprzedaż na raty  | str.    1025
  Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę  | str.    1031
  Rozdział III. Prawo odkupu  | str.    1035
  Rozdział IV. Prawo pierwokupu  | str.    1037
  Tytuł XII. Zamiana  | str.    1045
   
  Tytuł XIII. Dostawa  | str.    1047
   
  Tytuł XIV. Kontraktacja  | str.    1053
   
  Tytuł XV. Umowa o dzieło  | str.    1061
   
  Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane  | str.    1074
   
  Tytuł XVII. Najem i dzierżawa  | str.    1087
  Dział I. Najem  | str.    1087
  Rozdział I. Przepisy ogólne  | str.    1087
  Rozdział II. Najem lokalu  | str.    1101
  Dział II. Dzierżawa  | str.    1109
   
  Tytuł XVII1. Umowa leasingu  | str.    1118
   
  Tytuł XVIII. Użyczenie  | str.    1131
   
  Tytuł XIX. Pożyczka  | str.    1138
   
  Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego  | str.    1142
   
  Tytuł XXI. Zlecenie  | str.    1150
   
  Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia  | str.    1161
   
  Tytuł XXIII. Umowa agencyjna  | str.    1169
   
  Tytuł XXIV. Umowa komisu  | str.    1191
   
  Tytuł XXV. Umowa przewozu  | str.    1199
  Dział I. Przepisy ogólne  | str.    1199
  Dział II. Przewóz osób  | str.    1201
  Dział III. Przewóz rzeczy  | str.    1202
   
  Tytuł XXVI. Umowa spedycji  | str.    1212
   
  Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia  | str.    1218
  Dział I. Przepisy ogólne  | str.    1218
  Dział II. Ubezpieczenia majątkowe  | str.    1264
  Dział III. Ubezpieczenia osobowe  | str.    1285
   
  Tytuł XXVIII. Przechowanie  | str.    1298
   
  Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady  | str.    1303
   
  Tytuł XXX. Umowa składu  | str.    1313
   
  Tytuł XXXI. Spółka  | str.    1320
   
  Tytuł XXXII. Poręczenie  | str.    1333
   
  Tytuł XXXIII. Darowizna  | str.    1349
   
  Tytuł XXXIII 1. Przekazanie nieruchomości  | str.    1363
   
  Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie  | str.    1367
  Dział I. Renta  | str.    1367
  Dział II. Dożywocie  | str.    1372
   
  Tytuł XXXV. Ugoda  | str.    1378
   
  Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne  | str.    1383
   
  Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe  | str.    1389
  Dział I. Przekaz  | str.    1389
  Dział II. Papiery wartościowe  | str.    1396
   
  Księga czwarta. Spadki  | str.    1411
   
  Tytuł I. Przepisy ogólne  | str.    1411
   
  Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe  | str.    1429
   
  Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci  | str.    1441
  Dział I. Testament  | str.    1441
  Rozdział I. Przepisy ogólne  | str.    1441
  Rozdział II. Forma testamentu  | str.    1456
  Oddział 1. Testamenty zwykłe  | str.    1456
  Oddział 2. Testamenty szczególne  | str.    1474
  Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych  | str.    1491
  Dział II. Powołanie spadkobiercy  | str.    1498
  Dział III. Zapis i polecenie  | str.    1508
  Rozdział I. Zapis zwykły  | str.    1508
  Rozdział II. Zapis windykacyjny  | str.    1519
  Rozdział III. Polecenie  | str.    1526
  Dział IV. Wykonawca testamentu  | str.    1529
   
  Tytuł IV. Zachowek  | str.    1535
   
  Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku  | str.    1554
   
  Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy  | str.    1575
   
  Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe  | str.    1588
   
  Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku  | str.    1605
   
  Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku  | str.    1639
   
  Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych  | str.    1650
  Bibliografia  | str.    1659
  Skorowidz  | str.    1707
  O Autorach  | str.    1725
                           
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia