Kodeks morski. Komentarz

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

237,60  297,00

Format: pdf

237,60297,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy – Kodeks morski oraz powiązanych z nią polskich i unijnych aktów prawnych, a także międzynarodowych konwencji morskich. Uwzględniono w nim najnowsze rozwiązania prawne dotyczące przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, zanieczyszczania morza przez statki oraz usuwania wraków. Skomentowano przewóz ładunku drogą morską i odpowiedzialność przewoźnika. Przedstawiono także niezbędne do interpretacji i stosowania przepisów komentowanej ustawy odniesienie do spraw bezpieczeństwa morskiego, morskiego prawa pracy i morskiego prawa administracyjnego.


Autorzy analizują m.in. następujące zagadnienia:
• charakter prawny statku morskiego, jego przynależność, rejestrację, własność oraz hipotekę morską i przywileje na statku;
• pozycję prawną kapitana statku morskiego;
• ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie;
• umowy: przewozu ładunku, przewozu pasażerów, czarteru na czas, ubezpieczenia morskiego;
• prawa pasażerów podróżujących drogą morską;
• usługi pomocnicze w żegludze morskiej;
• świadczenie usług pilotowych i holowniczych;
• ratownictwo morskie i postępowanie z mieniem zatopionym lub znalezionym;
• awarię wspólną i wypadki morskie, w tym zderzenia i zanieczyszczenie ze statków;
• postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie i dochodzeniem roszczeń związanych z zanieczyszczeniem morza.


Książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i proku ratorów. Będzie przydatna również dla pracowników organów administracji morskiej i lądowej rozstrzygających sprawy z zakresu prawa morskiego, podmiotów korzystających ze środowiska morskiego – przedsiębiorców żeglugowych i przedstawicieli instytucji klasyfikacyjnych, a także związanych z gospodarką morską.


Rok wydania2022
Liczba stron1162
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-137-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    25
   Wykaz cytowanego orzecznictwa    43
   Przedmowa    57
   Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski    61
   Tytuł I
   Przepisy ogólne    63
   Art. 1. [Zakres regulacji Kodeksu morskiego]    85
   Art. 2. [Pojęcie statku morskiego]    100
   Art. 3. [Pojęcie morskiego statku handlowego]    114
   Art. 4. [Statki morskie używane wyłącznie do celów naukowo-badawczych]    116
   Art. 4a. [Statki morskie używane do celów sportowych lub rekreacyjnych]    117
   Art. 5. [Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową]    121
   Art. 6. [Wyłączenie]    122
   Art. 7. [Pojęcie armatora]    123
   Art. 8. [Przedawnienie roszczeń]    133
   Tytuł II
   Statek morski    135
   Dział I
   Polska przynależność statku    137
   Art. 9. [Żegluga pod polską banderą]    137
   Art. 10. [Polska przynależność statku morskiego]    150
   Art. 11. [Obowiązek podnoszenia polskiej bandery]    152
   Art. 12. [Nazwa statku morskiego]    153
   Art. 13. [Czasowa polska przynależność statku morskiego]    156
   Art. 14. [Jurysdykcja sądów polskich]    158
   Art. 15. [Obowiązki armatora statku o czasowej polskiej przynależności]    158
   Art. 16. [Zmiana nazwy statku o czasowej polskiej przynależności]    159
   Art. 17. [Utrata czasowej polskiej przynależności]    159
   Art. 18. [Decyzja o utracie czasowej polskiej przynależności]    160
   Art. 19. [Zawieszenie polskiej przynależności statku]    160
   Art. 20. [Zmiana nazwy statku o zawieszonej polskiej przynależności]    161
   Art. 21. [Ustanie zawieszenia polskiej przynależności statku]    162
   Art. 22. [Stały rejestr statku]    163
   Dział II
   Rejestr okrętowy    165
   Art. 23. [Obowiązek wpisu do rejestru]    165
   Art. 24. [Wpis na wniosek armatora]    173
   Art. 25. [Księgi rejestrowe]    175
   Art. 26. [Opłaty rejestrowe]    177
   Art. 27. [Wpis do rejestru stałego]    178
   Art. 28. [Zasada jawności rejestrów]    179
   Art. 29. [Zakres informacji w rejestrach]    180
   Art. 30. [Wpis do rejestru okrętowego]    182
   Art. 31. [Wykreślenie z rejestru okrętowego]    183
   Art. 32. [Statek zaginiony]    184
   Art. 33. [Termin zgłoszenia do rejestru]    185
   Art. 34. [Czynności sprawdzające]    186
   Art. 35. [Skutki erga omnes]    186
   Art. 36. [Certyfikaty]    187
   Art. 37. [Certyfikat okrętowy dla statku z czasową polską przynależnością]    189
   Art. 38. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    189
   Art. 39. [Dokument rejestracyjny dla statku niepodlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru]    190
   Dział III
   Pomiar statku    191
   Art. 40. [Zasady pomiaru statku]    191
   Art. 41. [Zastosowanie postanowień konwencji TONNAGE]    192
   Art. 42. [Pomiar obowiązkowy]    193
   Art. 43. [Pomiar statku na wniosek]    194
   Art. 44. [Świadectwo pomiarowe]    195
   Art. 45. [Ponowny pomiar]    196
   Art. 46. [Zakres kontroli statku zawijającego do polskiego portu]    197
   Art. 47. [Opłaty pomiarowe]    198
   Art. 48. [Organy pomiarowe]    198
   Art. 49. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    201
   Dział IV
   Dokumenty statku    202
   Art. 50. [Obowiązek posiadania przez statek dokumentów i prowadzenia dzienników]    202
   Art. 51. [Obowiązek przechowywania dokumentów wymaganych dla statku]    212
   Art. 52. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    213
   Tytuł III
   Kapitan statku    215
   Dział I
   Przepisy ogólne    216
   Art. 53. [Kierownictwo statku]    216
   Art. 54. [Kapitan jako przedstawiciel armatora]    230
   Art. 55. [Prawo sprzeciwu odnośnie składu załogi]    231
   Dział II
   Obowiązki kapitana    233
   Art. 56. [Staranność sumiennego kapitana statku]    233
   Art. 57. [Zakres obowiązków kapitana]    235
   Art. 58. [Zakaz opuszczania statku]    242
   Art. 59. [Prowadzenie statku; korzystanie z usług pilota lub holownika]    242
   Art. 60. [Obowiązek niesienia pomocy]    244
   Art. 61. [Uchronienie statku przed szkodą; opuszczenie statku przez kapitana]    247
   Art. 62. [Piecza nad ładunkiem znajdującym się na statku]    250
   Art. 63. [Działania w przypadku zagrożenia wojennego lub blokady portu]    252
   Art. 64. [Protest morski]    252
   Art. 65. [Okazywanie bandery statku]    255
   Art. 66. [Obowiązek zawiadomienia PKBWM o wypadku morskim]    256
   Dział III
   Uprawnienia kapitana    260
   Art. 67. [Wezwanie innych statków do udzielenia pomocy]    260
   Art. 68. [Zatrzymanie na statku]    261
   Art. 69. [Zaciąganie zobowiązań przez kapitana]    262
   Art. 70. [Rekwizycja ładunku]    263
   Dział IV
   Publicznoprawne funkcje kapitana    263
   Art. 71. [Urodzenie i zgon na statku]    263
   Art. 72. [Przestępstwo popełnione na statku]    266
   Tytuł IV
   Prawa rzeczowe    270
   Dział I
   Własność statku    270
   Art. 73. [Statek stanowiący polską własność i uważany za stanowiący polską własność]    270
   Art. 73a. [Statek uważany za będący własnością obywatela państwa członkowskiego UE lub osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE]    275
   Art. 74. [Forma umowy o przeniesienie własności statku]    277
   Art. 75. [Przeniesienie udziału we własności statku]    280
   Dział II
   Zastaw na statku    280
   Art. 76. [Hipoteka morska]    280
   Art. 77. [Forma oświadczenia woli właściciela o ustanowieniu hipoteki morskiej]    297
   Art. 78. [Waluta hipoteki. Hipoteka łączna]    299
   Art. 79. [Zakres wierzytelności obciążonych hipoteką]    301
   Art. 80. [Przeniesienie własności statku obciążonego hipoteką na osobę zagraniczną]    309
   Art. 81. [Niezwłoczne zaspokojenie wierzyciela lub dodatkowe odpowiednie zabezpieczenie]    311
   Art. 82. [Hipoteka morska na statku w budowie]    313
   Art. 83. [Pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności hipotecznej]    315
   Art. 84. [Przejęcie przez wierzyciela hipotecznego posiadania statku obciążonego hipoteką]    324
   Art. 85. [Przejęcie posiadania statku przez wierzyciela hipotecznego]    328
   Art. 86. [Pozaegzekucyjna sprzedaż statku obciążonego hipoteką]    332
   Art. 87. [Zawiadomienie o zamierzonym podjęciu działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń]    335
   Art. 88. [Umowa o ustanowienie hipoteki morskiej na statku w budowie]    336
   Art. 89. [Zastosowanie przepisów]    337
   Dział III
   Przywileje na statku    338
   Art. 90. [Ustawowe prawo zastawu na zabezpieczenie wierzytelności uprzywilejowanych]    338
   Art. 91. [Lista wierzytelności uprzywilejowanych]    344
   Art. 92. [Powództwo o zaspokojenie z przedmiotu obciążonego przywilejem]    354
   Art. 93. [Pierwszeństwo przywilejów z ostatniej podróży]    360
   Art. 94. [Zakres przywileju]    361
   Art. 95. [Wygaśnięcie przywilejów]    364
   Art. 96. [Przedłużenie terminu wygaśnięcia przywileju]    368
   Tytuł V
   Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich    370
   Art. 97. [Zastosowanie Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności]    370
   Art. 98. [Ograniczenie odpowiedzialności]    375
   Art. 99. [Koszty procesu związanego z dochodzeniem roszczenia]    376
   Art. 100. [Pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń]    377
   Art. 101. [Granice odpowiedzialności]    377
   Art. 102. [Działanie lub zaniechanie organu zarządzającego lub podmiotu zarządzającego statkiem]    378
   Art. 102a. [Ubezpieczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie]    380
   Art. 102b. [Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności za roszczenia morskie]    381
   Art. 102c. [Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie]    381
   Art. 102d. [Obowiązek posiadania przez statek certyfikatu]    383
   Art. 102e. [Nakaz opuszczenia portu; zakaz wejścia do portu polskiego]    384
   Art. 102f. [Wyłączenie zastosowania przepisów]    385
   Art. 102g. [Uprawnienia kontrolne dyrektorów urzędów morskich]    385
   Tytuł VI
   Umowy    387
   Dział I
   Przewóz ładunku    387
   Rozdział    1
   Przepisy ogólne    390
   Art. 103. [Definicja umowy przewozu ładunku]    390
   Art. 104. [Umowa czarterowa i bukingowa]    396
   Art. 105. [Strony umowy]    398
   Art. 106. [Odstąpienie praw]    406
   Art. 107. [Zamiana statku]    407
   Art. 108. [Przedawnienie roszczeń]    408
   Art. 109. [Wyłączenie zastosowania przepisów]    409
   Rozdział    2
   Załadowanie na statek    410
   Art. 110. [Zdatność statku do żeglugi]    411
   Art. 111. [Podstawienie statku]    416
   Art. 112. [Miejsce załadunku]    416
   Art. 113. [Zawiadomienie o gotowości]    417
   Art. 114. [Okres ładowania]    419
   Art. 115. [Przestój]    420
   Art. 116. [Zawiadomienie w umowie bukingowej]    422
   Art. 117. [Zmiana ładunku]    422
   Art. 118. [Martwy fracht]    423
   Art. 119. [Obowiązki przewoźnika w umowie czarterowej]    424
   Art. 120. [Odmowa przyjęcia ładunku]    424
   Art. 121. [Rozporządzanie przestrzenią statku]    425
   Art. 122. [Dostarczenie ładunku]    425
   Art. 123. [Dokumenty przewozowe]    426
   Art. 124. [Odpowiedzialność frachtującego i załadowcy]    427
   Art. 125. [Zasada odpowiedzialności frachtującego]    428
   Art. 126. [Ładowanie i sztauowanie]    429
   Art. 127. [Ładunek niebezpieczny]    432
   Art. 128. [Kwity sternika]    434
   Rozdział    3
   Konosament    434
   Art. 129. [Obowiązek wydania konosamentu]    440
   Art. 130. [Konosament przyjęcia do załadowania]    441
   Art. 131. [Charakter prawny konosamentu]    443
   Art. 132. [Deklaracja załadowcy]    447
   Art. 133. [Liczba egzemplarzy konosamentu]    448
   Art. 134. [Rodzaje konosamentów]    449
   Art. 135. [Przeniesienie konosamentu]    450
   Art. 136. [Treść konosamentu]    451
   Art. 137. [Uwagi przewoźnika w konosamencie]    455
   Art. 138. [Odpowiednie stosowanie przepisów]    458
   Art. 139. [Zakres odpowiedzialności przewoźnika głównego i przewoźników odcinkowych]    461
   Rozdział    4
   Wykonanie przewozu    464
   Art. 140. [Trasa i szybkość przewozu; dozwolona dewiacja]    464
   Art. 141. [Piecza przewoźnika nad ładunkiem]    466
   Art. 142. [Przeszkoda w przewozie; fracht dystansowy]    466
   Rozdział    5
   Wyładowanie i odbiór ładunku    468
   Art. 143. [Prawo dysponowania ładunkiem]    468
   Art. 144. [Wydanie ładunku]    469
   Art. 145. [Odesłanie do przepisów o załadunku]    472
   Art. 146. [Należności przewoźnika]    473
   Art. 147. [Oględziny ładunku]    478
   Art. 148. [Domniemanie stanu ładunku w chwili wydania]    478
   Art. 149. [Prawo zatrzymania ładunku]    481
   Art. 150. [Przetrzymanie statku; demurrage]    481
   Art. 151. [Sprzedaż nieodebranego ładunku]    482
   Art. 152. [Pokrycie należności przewoźnika]    484
   Rozdział    6
   Należności przewoźnika    484
   Art. 153. [Fracht]    485
   Art. 154. [Ładunek utracony; fracht dystansowy]    486
   Art. 155. [Fracht od nadwyżki ładunku]    487
   Rozdział    7
   Przywileje na ładunku    488
   Art. 156. [Zastaw na ładunku]    488
   Art. 157. [Zakres przywileju na ładunku]    491
   Art. 158. [Wygaśnięcie przywileju na ładunku]    491
   Rozdział    8
   Wygaśnięcie umowy    492
   Art. 159. [Odstąpienie od umowy przez frachtującego]    492
   Art. 160. [Odstąpienie od umowy przez czarterującego]    493
   Art. 161. [Odstąpienie od umowy przez przewoźnika]    494
   Art. 162. [Odstąpienie od umowy z uwagi na okoliczności specjalne]    494
   Art. 163. [Wygaśnięcie zobowiązań stron]    496
   Art. 164. [Obowiązek pieczy nad ładunkiem]    497
   Rozdział    9
   Odpowiedzialność przewoźnika    497
   Art. 165. [Zasady i zakres odpowiedzialności przewoźnika]    500
   Art. 166. [Zasady obliczenia wysokości odszkodowania]    515
   Art. 167. [Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności przewoźnika – odesłanie do konwencji o konosamentach]    517
   Art. 168. [Zwolnienie przewoźnika od odpowiedzialności]    520
   Art. 169. [Nieważność ograniczeń umownych]    521
   Art. 170. [Odpowiedzialność podwładnych i podwykonawców przewoźnika]    523
   Art. 171. [Odpowiedzialność umowna a deliktowa]    524
   Dział II
   Przewóz pasażerów    525
   Art. 172. [Umowa przewozu pasażera]    525
   Art. 173. [Bilet pasażerski]    559
   Art. 174. [Warunki przewozu]    562
   Art. 175. [Odstąpienie pasażera od umowy]    571
   Art. 176. [Zwrot opłaty za przewóz w przypadku śmierci pasażera]    573
   Art. 177. [Odwołanie lub opóźnienie rozpoczęcia podróży]    574
   Art. 178. [Odstąpienie przewoźnika od umowy przewozu]    577
   Art. 179. [Odstąpienie od umowy z powodu przeszkód w rozpoczęciu lub kontynuowaniu podróży]    579
   Art. 180. [Rozwiązanie umowy]    580
   Art. 181. [Odpowiedzialność przewoźnika za szkody na osobie i w bagażu pasażera]    581
   Art. 182. [Obowiązkowe ubezpieczenie pasażera]    616
   Art. 182a. [Certyfikat ubezpieczenia]    624
   Art. 182b. [Opłaty]    632
   Art. 182c. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    633
   Art. 183. [Ustawowe prawo zastawu na bagażu]    635
   Art. 184. [Postępowanie z bagażem niepodjętym]    638
   Art. 185. [Zawiadomienie przewoźnika o wypadku. Termin zgłoszenia roszczenia]    638
   Art. 186. [Przedawnienie roszczeń]    640
   Art. 187. [Podróż bez zgody kapitana statku]    642
   Dział III
   Czarter na czas    646
   Art. 188. [Treść umowy czarteru na czas]    649
   Art. 189. [Podczarter statku]    671
   Art. 190. [Zmiana właściciela lub armatora statku]    675
   Art. 191. [Obowiązki armatora statku]    679
   Art. 192. [Zwolnienie czarterującego od opłaty czarterowej]    690
   Art. 193. [Wykorzystanie przestrzeni statku]    695
   Art. 194. [Stosunek podwładności, przedstawicielstwo kapitana]    697
   Art. 195. [Wynagrodzenie za ratownictwo]    709
   Art. 196. [Skutki zwłoki w oddaniu statku czarterującemu]    713
   Art. 197. [Niemożność osiągnięcia celu]    717
   Art. 198. [Rozwiązanie umowy]    721
   Art. 199. [Przedawnienie roszczeń]    727
   Art. 200. [Wyłączenie zastosowania przepisów]    730
   Dział IV
   Usługi agencyjne    731
   Art. 201. [Treść umowy agencyjnej]    731
   Art. 202. [Charakter przedstawicielstwa]    737
   Art. 203. [Skutki przekroczenia granic umocowania]    738
   Art. 204. [Ochrona interesów armatora]    739
   Art. 205. [Wynagrodzenie agenta morskiego]    740
   Art. 206. [Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy]    742
   Art. 207. [Przedawnienie roszczeń]    743
   Dział V
   Usługi maklerskie    744
   Art. 208. [Pojęcie maklera; działanie na zlecenie]    744
   Art. 209. [Zakres zlecenia pośredniczenia]    749
   Art. 210. [Możliwość działania na rzecz obu stron]    749
   Art. 211. [Wynagrodzenie maklera morskiego]    750
   Art. 212. [Rozliczenie kwot powierzonych przez armatora]    751
   Art. 213. [Przedawnienie roszczeń]    751
   Dział VI
   Usługi holownicze    752
   Art. 214. [Pojęcia umowy holowniczej i usług holowniczych]    753
   Art. 215. [Powstanie zespołu holowniczego i jego kierownictwo nawigacyjne]    765
   Art. 216. [Podstawienie statku holującego; sposób świadczenia usług holowniczych]    769
   Art. 217. [Wynagrodzenie za usługi holownicze]    777
   Art. 218. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną statkowi z zespołu holowniczego]    780
   Art. 219. [Przedawnienie roszczeń]    788
   Dział VII
   Usługi pilotowe    789
   Art. 220. [Zakres usługi pilotowej]    789
   Art. 221. [Pilot pod kierownictwem kapitana statku]    792
   Art. 222. [Pilotaż dobrowolny; pilotaż obowiązkowy]    796
   Art. 223. [Umowa pilotowa; wynagrodzenie za usługi pilotowe]    798
   Art. 224. [Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pilota]    800
   Art. 225. [Odpowiedzialność pilota wobec armatora]    802
   Art. 226. [Przedawnienie roszczeń]    805
   Art. 227. [Lista pilotów]    806
   Art. 228. [Wpisanie na listę; skreślenie z listy pilotów]    807
   Art. 229. [Stacja pilotowa, pojęcie, organizacja]    810
   Art. 230. [Koszty utrzymania stacji]    814
   Dział VIII
   Ratownictwo morskie    816
   Art. 231. [Pojęcie ratownictwa morskiego]    816
   Art. 232. [Prawo do wynagrodzenia za ratownictwo]    830
   Art. 233. [Pożyteczny wynik ratownictwa]    834
   Art. 234. [Sprzeciw wobec działań ratowniczych]    837
   Art. 235. [Wynagrodzenie za usługi wyjątkowe]    838
   Art. 236. [Swoboda kontraktowa stron. Uprawnienie do zawierania umów o ratownictwo]    840
   Art. 237. [Żądanie unieważnienia lub zmiany umowy o ratownictwo]    844
   Art. 238. [Katalog obowiązków]    845
   Art. 239. [Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku braku umowy]    847
   Art. 240. [Wartość uratowanego mienia]    855
   Art. 241. [Specjalna rekompensata. Szkoda w środowisku]    856
   Art. 242. [Ratownictwo osób]    866
   Art. 243. [Podział wynagrodzenia pomiędzy ratujących]    869
   Art. 244. [Podział wynagrodzenia pomiędzy armatora i załogę]    870
   Art. 245. [Zabezpieczenie roszczeń z tytułu ratownictwa. Prawo zastawu na mieniu uratowanym. Prawo zatrzymania]    873
   Art. 246. [Przedawnienie roszczeń]    876
   Art. 247. [Ratownictwo urządzeń wiertniczych]    876
   Art. 248. [Działania ratownicze organów administracji publicznej]    878
   Art. 249. [Odpowiednie stosowanie przepisów do jednostek Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji]    880
   Tytuł VII
   Wypadki morskie    882
   Dział I
   Awaria wspólna    882
   Art. 250. [Pojęcie awarii wspólnej; straty zaliczane do awarii wspólnej]    882
   Art. 251. [Wydatek nadzwyczajny]    888
   Art. 252. [Rozdział strat awarii wspólnej]    888
   Art. 253. [Straty w ładunku zaliczane do awarii wspólnej]    892
   Art. 254. [Pojęcie awarii poszczególnej]    892
   Art. 255. [Dyspasza; lista dyspaszerów]    893
   Art. 256. [Przedawnienie roszczeń]    897
   Dział II
   Zderzenie statków    898
   Art. 257. [Zakres odpowiedzialności za szkodę wskutek zderzenia]    898
   Art. 258. [Odpowiedzialność statku. Zasada winy]    908
   Art. 259. [Stopień winy]    916
   Art. 260. [Przypadek, siła wyższa, niemożność ustalenia przyczyny zderzenia]    920
   Art. 261. [Działania kapitana statku po zderzeniu]    921
   Art. 262. [Przedawnienie roszczeń]    923
   Art. 263. [Zderzenie bez kontaktu]    925
   Art. 264. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zderzeniu]    926
   Dział III
   Zanieczyszczenie ze statków    928
   Rozdział    1
   Zanieczyszczenia różne    929
   Art. 265. [Podmiot odpowiedzialny za szkodę]    929
   Art. 266. [Wyłączenie odpowiedzialności armatora]    936
   Art. 267. [Odpowiedzialność solidarna armatorów statków]    938
   Art. 268. [Pojęcie szkody wyrządzonej zanieczyszczeniem]    939
   Art. 269. [Zakaz wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za zanieczyszczenie]    940
   Art. 270. [Prawo do zwrotu wydatków]    941
   Art. 271. [Przywrócenie stanu sprzed zanieczyszczenia]    941
   Rozdział 1a
   Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi    942
   Art. 271a. [Zastosowanie postanowień konwencji bunkrowej]    942
   Art. 271b. [Certyfikat bunkrowy]    946
   Art. 271c. [Opłaty za certyfikat]    948
   Art. 271d. [Zakaz żeglugi bez certyfikatu bunkrowego]    949
   Art. 271e. [Zakaz zawinięcia do portu polskiego bez certyfikatu bunkrowego]    950
   Art. 271f. [Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności za szkodę]    951
   Art. 271g. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    951
   Art. 271h. [Uprawnienia kontrolne dyrektorów urzędów morskich]    952
   Rozdział    2
   Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje    953
   Art. 272. [Zastosowanie postanowień konwencji CLC]    953
   Art. 273. [Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności za szkodę]    958
   Art. 273a. [Opłaty za certyfikat]    960
   Art. 274. [Zakaz żeglugi bez certyfikatu olejowego]    960
   Art. 275. [Zakaz zawinięcia do portu polskiego bez certyfikatu olejowego]    961
   Art. 276. [Uprawnienie dyrektora urzędu morskiego do wydania certyfikatu olejowego]    962
   Art. 277. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    962
   Art. 278. [Uprawnienia kontrolne dyrektorów urzędów morskich]    963
   Rozdział    3
   Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami    964
   Art. 279. [Zastosowanie postanowień konwencji FUND z 1992 r.]    964
   Art. 280. [Dane dotyczące otrzymanego oleju; sprawozdanie dotyczące przewiezionego oleju]    966
   Art. 281. [Udostępnienie dokumentacji przez dyrektora urzędu morskiego]    968
   Rozdział 3a
   Międzynarodowy Dodatkowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami    969
   Art. 281a. [Zastosowanie postanowień konwencji FUND z 2003 r.]    969
   Art. 281b. [Roszczenie wobec Dodatkowego Funduszu]    970
   Art. 281c. [Roszczenie wniesione przez tego samego wierzyciela]    972
   Art. 281d. [Wkłady na rzecz Dodatkowego Funduszu]    972
   Art. 281e. [Obowiązek informowania Dodatkowego Funduszu]    973
   Dział IV
   Mienie zatopione lub znalezione    973
   Art. 282. [Zgłoszenie zamiaru wydobycia mienia]    974
   Art. 283. [Zezwolenie na wydobycie mienia wojskowego]    984
   Art. 284. [Usunięcie przeszkody na koszt właściciela]    985
   Art. 285. [Obowiązek zgłoszenia wydobycia cudzego mienia]    989
   Art. 286. [Zwrot kosztów wydobycia cudzego mienia]    990
   Art. 287. [Sprzedaż wydobytego mienia]    994
   Art. 288. [Przekazanie wydobytego mienia urzędowi morskiemu]    995
   Art. 289. [Niezgłoszenie się właściciela po wydobyte mienie. Sprzedaż mienia]    998
   Art. 290. [Znaleźne]    999
   Art. 291. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]    1001
   Tytuł VIII
   Ubezpieczenie morskie    1002
   Dział I
   Umowa ubezpieczenia morskiego    1006
   Rozdział    1
   Przepisy ogólne    1006
   Art. 292. [Zakres umowy ubezpieczenia morskiego]    1006
   Art. 293. [Przedmiot ubezpieczenia morskiego]    1015
   Art. 294. [Polisa]    1017
   Art. 295. [Zakres polisy]    1019
   Art. 296. [Zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego]    1020
   Art. 297. [Nieważność umowy; opłata stornowa]    1023
   Art. 298. [Odstąpienie od umowy]    1023
   Art. 299. [Przedawnienie roszczeń]    1024
   Rozdział    2
   Wartość ubezpieczenia i suma ubezpieczenia    1025
   Art. 300. [Wartość ubezpieczenia]    1025
   Art. 301. [Wartość otaksowana]    1027
   Art. 302. [Suma ubezpieczenia]    1027
   Art. 303. [Ubezpieczenie wielokrotne; odszkodowanie łączne]    1029
   Rozdział    3
   Oświadczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia    1030
   Art. 304. [Obowiązek ubezpieczającego ujawnienia istotnych okoliczności]    1030
   Art. 305. [Odstąpienie od umowy]    1032
   Rozdział    4
   Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia    1033
   Art. 306. [Przeniesienie praw]    1033
   Art. 307. [Przejście obowiązków na nabywcę]    1034
   Art. 308. [Przeniesienie polisy]    1035
   Art. 309. [Zgoda ubezpieczyciela statku na przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia]    1035
   Art. 310. [Przeniesienie wierzytelności]    1036
   Rozdział    5
   Ubezpieczenie generalne    1037
   Art. 311. [Przedmiot ubezpieczenia generalnego]    1037
   Art. 312. [Obowiązek zgłaszania ładunku objętego umową]    1038
   Art. 313. [Termin wypowiedzenia umowy]    1039
   Dział II
   Wykonanie umowy ubezpieczenia    1039
   Rozdział    1
   Obowiązki ubezpieczającego    1039
   Art. 314. [Zapłata składki]    1039
   Art. 315. [Zmiana niebezpieczeństwa]    1040
   Art. 316. [Prawo ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy]    1041
   Art. 317. [Termin na zawiadomienie o odstąpieniu od umowy]    1042
   Art. 318. [Obowiązek ubezpieczającego zawiadomienia o wypadku]    1043
   Art. 319. [Postępowanie ubezpieczającego po wypadku]    1044
   Rozdział    2
   Odpowiedzialność ubezpieczyciela    1046
   Art. 320. [Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela]    1046
   Art. 321. [Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela]    1047
   Art. 322. [Przesłanki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela]    1049
   Art. 323. [Odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku zderzenia statków]    1050
   Art. 324. [Wady ukryte, wadliwość ładunku, zwłoka w jego dostarczeniu]    1050
   Art. 325. [Poziom odpowiedzialności ubezpieczyciela]    1051
   Art. 326. [Obowiązek zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego]    1052
   Art. 327. [Zwrot wydatków]    1052
   Art. 328. [Obowiązek zwrotu wydatków na przywrócenie stanu poprzedniego]    1054
   Art. 329. [Zwolnienie się ubezpieczyciela z dalszych zobowiązań]    1055
   Rozdział    3
   Abandon przedmiotu ubezpieczenia    1056
   Art. 330. [Zgłoszenie abandonu]    1056
   Art. 331. [Forma zgłoszenia abandonu]    1060
   Art. 332. [Obowiązek ubezpieczającego zawiadomienia o ograniczeniach w rozporządzaniu przedmiotem ubezpieczenia]    1061
   Art. 333. [Odmowa przyjęcia abandonu]    1062
   Art. 334. [Przejście praw na ubezpieczyciela]    1063
   Art. 335. [Prawo do odszkodowania ubezpieczeniowego]    1063
   Rozdział    4
   Płatność odszkodowania ubezpieczeniowego    1064
   Art. 336. [Okoliczności wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego]    1064
   Art. 337. [Przejście praw przysługujących ubezpieczającemu na ubezpieczyciela]    1066
   Art. 338. [Prawo ubezpieczyciela do żądania od ubezpieczającego przeniesienia praw do przedmiotu ubezpieczenia]    1068
   Tytuł IX
   Postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie i dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki    1069
   Dział I
   Postępowanie w sprawach o ustanowienie i podział funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie    1069
   Art. 339. [Przepisy regulujące postępowanie w sprawach o ustanowienie i podział funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie]    1069
   Art. 340. [Wniosek o wszczęcie postępowania]    1077
   Art. 341. [Ustanowienie funduszu]    1084
   Art. 342. [Postanowienie wstępne o prawie ustanowienia funduszu lub odmowie]    1087
   Art. 343. [Postanowienie o ustanowieniu lub odmowie ustanowienia funduszu i podjęciu postępowania działowego]    1091
   Art. 344. [Biegły-komisarz]    1094
   Art. 345. [Ogłoszenie o ustanowieniu funduszu i otwarciu postępowania działowego. Termin zgłaszania roszczeń]    1096
   Art. 346. [Lista wierzytelności i plan podziału funduszu]    1097
   Art. 347. [Wypłaty z funduszu. Umorzenie postępowania]    1100
   Art. 348. [Wynagrodzenie biegłego-komisarza]    1101
   Art. 349. [Wznowienie postępowania]    1102
   Art. 350. [Koszty postępowania o ustanowienie i o podział funduszu]    1103
   Dział II
   Postępowanie w sprawach roszczeń i ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki    1104
   Art. 351. [Właściwość sądu w sprawach o roszczenia odszkodowawcze    1104
   Art. 352. [Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki]    1107
   Art. 353. [Wezwanie do udziału w postępowaniu Międzynarodowego Funduszu]    1112
   Art. 354. [Wykonalność orzeczeń]    1117
   Tytuł X
   Przepisy kolizyjne    1122
   Art. 355. [Prawo właściwe dla praw rzeczowych na statku oraz przywilejów na statku i na ładunku]    1122
   Art. 356. [Prawo bandery]    1128
   Art. 357. [Prawo właściwe dla zobowiązań z awarii wspólnej]    1130
   Art. 358–359. (uchylone)    1132
   Art. 360. [Wejście w życie]    1132
   Bibliografia    1133
   Autorzy    1161
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia