Ubezpieczenia gospodarcze

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

11,6014,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Artykuły wchodzące w skład niniejszej publikacji są efektem III Ogólnopolskiej Konferencji „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, z udziałem gości zagranicznych, która odbyła się w Rydzynie w maju 2009 roku. Konferencja jest dowodem współpracy dwóch ośrodków akademickich, gdyż organizowana jest z inicjatywy Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zgromadziła ona blisko 100 przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce zajmujących się ubezpieczeniami, a także praktyków rynku ubezpieczeniowego. W konferencji uczestniczyli goście zagraniczni, którzy reprezentowali Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie i Uniwersytet w Pardubicach. Zaprezentowano na niej ok. 70 referatów naukowych, z których tylko te, które uzyskały pozytywne recenzje, zostały w ostatecznej udoskonalonej wersji opublikowane w prezentowanej pracy.


Liczba stron243
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-041-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Teresa H. Bednarczyk: Zagrożenia wynikające z kryzysu finansowego dla polskiego rynku ubezpieczeń    11
  Anna Bera: Zakres i ocena pakietów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw mikro i małych    18
  Sylwia Bożek: Tendencje rozwojowe europejskich rynków ubezpieczeniowych    25
  Anna Celczyńska: Wybrane aspekty analizy szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wyniki badań własnych    33
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Rola sprawozdania z przepływów pieniężnych w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń    42
  Krystyna Ciuman: Ubezpieczenia osobowe – dobrowolność czy konieczność?    51
  Maciej Cycoń: Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na pięciu największych rynkach ubezpieczeniowych    57
  Robert Dankiewicz: Składka a faktyczny koszt ubezpieczenia kredytu kupieckiego    63
  Waldemar Glabiszewski: Działalność innowacyjna polskich zakładów ubezpieczeń na rzecz rozwoju technologii świadczenia usług    70
  Marietta Janowicz-Lomott: Koszty działalności ubezpieczeniowej – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a zakłady ubezpieczeń w formie spółek akcyjnych    78
  Rafał Jóźwicki: Analiza lokat towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2003-2007    86
  Anna Jurkowska-Zeidler: Integracja systemów gwarancyjnych na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego    95
  Patrycja Kowalczyk: Ubezpieczenie tytułu prawnego nieruchomości (title insurance) – perspektywy rozwoju na rynku polskim    102
  Robert Kurek: Takaful – forma ubezpieczeniowa świata islamu    110
  Marzanna Lament: Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym a kryzys finansowy    118
  Malwina Lemkowska: Wpływ fuzji i przejęć na właściwości portfela ubezpieczeń    125
  Jacek Lisowski: Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego a konsekwencje kryzysu gospodarczego    133
  Jerzy Łańcucki: Wpływ ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych na rozwój rynku ubezpieczeniowego    143
  Aleksandra Małek: Industry Loss Warranties (ILW) jako alternatywne narzędzia zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym    150
  Piotr Manikowski: Ryzyko terroryzmu a ryzyko przyrodnicze    162
  Dorota Maśniak: Ekonomiczna analiza prawa obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych jako metoda zwiększenia skuteczności rozwiązań prawnych – rozważania teoretyczne    171
  Beata Nowotarska-Romaniak, Helena Ogrodnik: Czynniki wpływające na popyt usług ubezpieczeniowych    179
  Justyna Orlicka: Perspektywy rozwoju regulacji dotyczących wyłączeń grupowych spod zakazu karteli dla sektora ubezpieczeniowego    185
  Maria Płonka: Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce    192
  Ewa Spigarska: Wycena bieżąca i bilansowa lokat zakładu ubezpieczeń    199
  Grzegorz Strupczewski: Projekt Solvency II a specyfika towarzystw ubezpieczeń wzajemnych    208
  Mirosław Szreder, Aleksandra Bogdaniuk: Charakterystyka i perspektywy rozwoju ubezpieczenia OC w ochronie zdrowia    215
  Aneta Tomaszkiewicz: Zastosowanie macierzy ryzyka w funkcjonowaniu audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń    229
  Marcin Wojtkowiak: Jednostka samorządu terytorialnego jako nabywca ochrony ubezpieczeniowej – wybrane problemy    236
  Summaries    17
  Teresa H. Bednarczyk: Threats resulting from financial crisis for Polish insurance market    17
  Anna Bera: Scope and protection of insurence packages for mikro and small sized enterprises    24
  Sylwia Bożek: Development trends of the European insurance markets    32
  Anna Celczyńska: Chosen aspects of the analysis of damages from third parts civil liability insurance of holders of motor vehicles – results own study    41
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Role of cash flow statement in insurance company management    50
  Krystyna Ciuman: Personal insurance – voluntariness or necessity?    56
  Maciej Cycoń: Position of Mutual Insurance Companies on five biggest insur-ance markets    62
  Robert Dankiewicz: Insurance premium versus actual trade credit insurance cost    69
  Waldemar Glabiszewski: Innovation activities of Polish insurance companies aimed at services technology development    77
  Marietta Janowicz-Lomott: Operating expenses – mutual insurers versus joint stock companies    85
  Rafał Jóźwicki: Analysis of the investments of the insurance companies in Poland in the years 2003-2007    94
  Anna Jurkowska-Zeidler: Integration of the guarantee schemes on the EU Single Financial Market in the Financial Safety Net framework    101
  Patrycja Kowalczyk: Title insurance – prospects of the development on the Polish market    109
  Robert Kurek: Takaful – insurance form in the Islam world    117
  Marzanna Lament: Supervision over the insurance market and the financial crisis    124
  Malwina Lemkowska: Mergers and acquisitions in relation to insurance portfolio characteristics    132
  Jacek Lisowski: Concequences of the economic crisis on trade credit insur-ance market    142
  Jerzy Łańcucki: Influence of insurance guarantee schemes on the development of insurance market    149
  Aleksandra Małek: ILW as alternative tools of the underwriting risk management    161
  Piotr Manikowski: Terrorism risk vs. natural hazards    170
  Dorota Maśniak: Economic analysis of the law of obligatory motor insur-ance as a method of increasing the effectiveness of legal solutions – theoretical considerations    178
  Beata Nowotarska-Romaniak, Helena Ogrodnik: Factors that have an influence on demand of insurance service    184
  Justyna Orlicka: Future of development of block exemption regulations for the insurance sector    191
  Maria Płonka: Competitiveness determinants of insurance companies in Poland    198
  Ewa Spigarska: Current and balance valuation of insurance company investments    207
  Grzegorz Strupczewski: Specific features of mutual insurance in the Solvency II directive    214
  Mirosław Szreder, Aleksandra Bogdaniuk: Characteristics and perspectives of development of third party liability insurance in health services    227
  Aneta Tomaszkiewicz: Usage of a risk matrix in the functioning of the internal audit in insurance companies    235
  Marcin Wojtkowiak: Local government unit as purchaser of insurance cover – selected issues    243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia