Prognozowanie w zarządzaniu firmą

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W Polanicy Zdroju 21-23 września 2009 r. już po raz ósmy odbyła się konferencja naukowa nt. „Prognozowanie w zarządzaniu firmą” od 12 lat organizowana przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas konferencji 43 uczestników poruszyło problemy i zagadnienia związane z prognozowaniem zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu. Zastanawiano się m.in. nad potrzebą i przydatnością prognozowania w zależności od charakteru przedsiębiorstwa i sytuacji, w jakiej się ono znajduje. Wiele uwagi poświęcono też prognozowaniu finansowemu w przedsiębiorstwie i wykorzystaniu prognozowania do stosowania w nim takich instrumentów finansowych, jak opcje, akcje czy obligacje. Uczestnicy konferencji podjęli tematykę m.in. prognozowania zmiennych makroekonomicznych związanych z kapitałem ludzkim, bezrobociem, zatrudnieniem i inflacją. Dyskutowano również o prognozowaniu koniunktury gospodarczej, prognozowaniu na rynku nieruchomości, rynku energetycznym i rynku ubezpieczeń majątkowych. Cenne przemyślenia uczestników konferencji, wyniki prowadzonych przez nich badań empirycznych, propozycje, rozwiązania i wnioski zaprezentowano w 23 referatach zamieszczonych w niniejszej publikacji. Przedstawiono w nich również praktyczne wykorzystanie takich metod prognostycznych, jak: modele wyrównywania wykładniczego, modele regresji prostej, wielorakiej i logistycznej, liniowy model mieszany, hierarchiczny uogólniony model liniowy. Autorzy referatów stosowali też w swoich badaniach zarówno metody opierające się na opiniach ekspertów, jak i kombinacje prognoz.


Liczba stron286
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-021-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Maria Balcerowicz-Szkutnik: Prognozy parametrów rynku pracy w wybranych krajach UE    11
  Barbara Batóg: Porównanie prognoz zatrudnienia w układach sektorowym    26
  Katarzyna Cheba: Analiza efektywności wybranych metod prognozowania inter- i ekstrapolacyjnego    39
  Monika Dyduch: Alternatywny sposób transformacji szeregu czasowego w prognozowaniu kursu wymiany euro    50
  Ewa Dziawgo: Zastosowanie opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji w zarządzaniu firmą    56
  Józef Garczarczyk, Marek Mocek: Prognozowanie w firmach w ocenie menedżerów    67
  Grzegorz Kowalewski: Jeszcze o dokładności prognoz jakościowych koniunktury gospodarczej    81
  Bartosz Lawędziak: Obligacje dożywalnościowe jako forma zabezpieczenia hipoteki odwrotnej    93
  Łukasz Mach: Modelowanie logitowe narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji na rynku nieruchomości mieszkaniowych    106
  Jacek W. Mercik: Prognozowanie, przewidywanie, wieszczenie – kolejne podejście    114
  Roman Pawlukowicz: Zasadnicze uwarunkowania praktycznej przydatności prognoz    122
  Joanna Perzyńska: Budowa prognoz kombinowanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych    133
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Zasady polityki pieniężnej w prognozowaniu wskaźnika inflacji    146
  Aneta Ptak-Chmielewska: Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa    155
  Aneta Sobiechowska-Ziegert: Prognozowanie cen równowagi w zarządzaniu przedsiębiorstwem    175
  Elżbieta Sojka: Starzenie się ludności i zasobów pracy w regionie śląskim – analiza retro- i prospektywna    191
  Jacek Szanduła: Analiza odchyleń średniego kursu dziennego od kursów notowanych w interwałach półgodzinnych spółek z indeksu WIG20    208
  Aleksandra Szpulak: Prognozowanie a planowanie finansowe w przedsiębiorstwie    218
  Jacek Welc: Kwartalne wyniki finansowe spółek giełdowych – łączenie prognoz analityków z prognozami mechanicznymi a dokładność prognoz    226
  Jerzy W. Wiśniewski: Prognozowanie w modyfikacjach struktur małego przedsiębiorstwa    240
  Alicja Wolny-Dominiak: Szacowanie zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych z zastosowaniem mieszanych modeli liniowych    250
  Mirosław Wójciak: Ocena szans wdrożenia technologii przyszłościowych na podstawie foresightu energetycznego    262
  Wojciech Zatoń: Żal i inne aspekty psychologiczne podejmowania decyzji finansowych na przykładzie problemu opcji walutowych w przedsiębiorstwach w Polsce w 2008 r.    274
  Summaries    25
  Maria Balcerowicz-Szkutnik: The forecasts of labour market parameters in selected EU countries    25
  Barbara Batóg: The comparison of forecasts of sectoral and regional employment based on the shift-share analysis    38
  Katarzyna Cheba: The analyses of the effectiveness of selected inter- and extrapolating methods in forecasting    49
  Monika Dyduch: An alternative method of time series transformation in exchange rate forecasting    55
  Ewa Dziawgo: The application of the floating-strike lookback options in a company’s management    66
  Józef Garczarczyk, Marek Mocek: Forecasting in companies as evaluated by managers    80
  Grzegorz Kowalewski: Yet about qualitative forecasts of business tendency surveys precision    92
  Bartosz Lawędziak: The survivor bonds as a form of the hedging of reverse mortgage    105
  Łukasz Mach: Logit modelling as a tool supporting decision making in stock housing    113
  Jacek W. Mercik: Forecasting, foresighting, divining – revisited    121
  Roman Pawlukowicz: Fundamental conditions for practical applicability of forecasts    132
  Joanna Perzyńska: The application of artificial neural network to building combined forecasts    145
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Monetary policy rules in forecasting the inflation rate    154
  Aneta Ptak-Chmielewska: Survival analysis of enterprises in Poland based on the example of the selected voivodeship    174
  Aneta Sobiechowska-Ziegert: Price forecasting in an enterprise management    190
  Elżbieta Sojka: The ageing of population and work resources in the Silesian area – retro- and prospective analysis    207
  Jacek Szanduła: The analysis of deviations of stock prices quoted in half an hour intervals from daily average price companies from WIG20 index    217
  Aleksandra Szpulak: Financial forecasting versus financial planning    225
  Jacek Welc: Quarterly financial results of Polish public companies – the impact of combining analysts forecasts with mechanical predictions on forecasts accuracy    238
  Jerzy W. Wiśniewski: Forecasting in alteration of structures of a small-sized enterprise    249
  Alicja Wolny-Dominiak: Ratemaking in non-life insurance with HGLM    259
  Mirosław Wójciak: The evaluation of chances of a future technology implementation on the basis of energy foresight    273
  Wojciech Zatoń: Regret and other psychological aspects of financial decisions making on the example of the problem of currency options in enterprises in Poland in 2008    284
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia