X

  Wstęp 9
  Anna Batko: Organizacja promocji w turystyce miasta 11
  Agnieszka Borowska: Rola trójsektorowego podejścia w stymulowaniu rozwoju lokalnego na przykładzie produktów tradycyjnych 27
  Jacek Chądzyński: Wykorzystanie instrumentów polityki rozwoju lokalnego i ocena ich przydatności przez gminy województwa łódzkiego 38
  Andrzej Ł. Chojnacki: Analiza ekonomiczna eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w gminach wiejskich oraz miejskich 45
  Maria Hełdak: Plan miejscowy jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie planów w gminie miejskiej Oława i gminie wiejskiej Stoszowice 53
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Funkcjonowanie władz lokalnych i sprawność podległej im administracji na przykładzie gmin województwa łódzkiego 63
  Renata Koszyk-Białobrzeska, Joanna Zielińska, Karolina Wojdowicz: Aktywność władz gminy podstawowym czynnikiem rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Wielbark 72
  Irena Kin-Dittmann: Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej e-administracji 79
  Jolanta Kondratowicz-Pozorska: Pomoc władz publicznych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich 88
  Monika Stachowicz: Gospodarka odpadami komunalnymi w małych gminach na przykładzie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 98
  Elżbieta Strzelecka: Samorząd terytorialny w konflikcie energetycznym 107
  Stanisław Korenik: Zjawisko konwergencji i spójności w procesie integracji europejskiej 120
  Aldona Podgórniak-Krzykacz: Pomiar jakości rządzenia lokalnego. Zarys problemu 128
  Wawrzyniec Rudolf: Koncepcja governance na szczeblu regionu samorządowego 136
  Beata Raszka, Maria Hełdak: Uspołecznienie procesów decyzyjnych. Przypadek gmin Bukowina Tatrzańska i Swarzędz 144
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Atrakcyjność turystyczna i polityka rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim 156
  Małgorzata Rogowska: Rozwój wybranych elementów infrastruktury technicznej gmin powiatu kłodzkiego w latach 2003-2006 168
  Agnieszka Ziomek: Rezultaty ekonomiczne partnerstw lokalnych a rozwój lokalny. Analiza wybranych przykładów 180
  Andrzej Sztando: Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 188
  Alina Walenia: Relacje administracji rządowej i samorządowej województwa podkarpackiego w zakresie realizacji polityki regionalnej UE 197
  Kinga Wasilewska: Wpływ władz lokalnych na rozwój społeczno-ekonomiczny jednostek samorządu terytorialnego 209
  Anna Przychodzka: Ewaluacja programów rozwoju regionalnego jako platforma tworzenia i wykorzystania wiedzy w administracji publicznej 217
  Piotr Bury, Paweł Dziekański, Joanna Rogalska: Samodzielność dochodowa gmin województwa świętokrzyskiego 226
  Beata Filipiak: Znaczenie informacji w ocenie sytuacji i gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w opiniach respondentów 236
  Bogdan Klepacki, Barbara Kusto: Kapitał ludzki władz samorządowych województwa świętokrzyskiego a poziom dochodów gmin 248
  Ewa Markowska-Bzducha: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego – samorządowe wydatki inwestycyjne 257
  Kamila Piasecka: Rola wojewody jako instytucji pośredniczącej w certyfikacji w systemie organizacyjnym funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013 264
  Alicja Sekuła: Dochody gmin z tytułu opłat 272
  Andrzej Łuczyszyn: Innowacyjność w przestrzeni lokalnej – podstawowe kierunki 281
  Katarzyna Miszczak: Polityka rozwoju oparta na klastrach w przestrzeni kreatywnych aglomeracji 292
  Niki Derlukiewicz: Przekształcenia i zadania polityki innowacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla regionalnego 302
  Summaries 26
  Anna Batko: Organization of promotion in town tourism 26
  Agnieszka Borowska: The role of triple partnership in the stimulation of local developing on the example of traditional products 37
  Jacek Chądzyński: The usage of instruments of local development policy and the assessment of their applicability by communities of Lodz voivodeship 44
  Andrzej Ł. Chojnacki: Economic analysis of electro-energy distribution networks use in rural and urban communities 52
  Maria Hełdak: Local development plan as a stimulator of economic development on the example of plans in Oława city commune and Stoszowice country commune 62
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Functioning of local authorities and proficiency of their administration on the example of Lodz voivodeship’s municipalities 71
  Renata Koszyk-Białobrzeska, Joanna Zielińska, Karolina Wojdowicz: Activity of commune authorities as a basic factor of local development 78
  Irena Kin-Dittmann: Opportunities and threats in the development of Polish e-government 87
  Jolanta Kondratowicz-Pozorska: Support of public authorities in the creation of citizen`s society in rural regions 97
  Monika Stachowicz: The municipal waste disposal in small communes, on the example of an intermunicipal ecological organization of Koprzywianki river basin communes 106
  Elżbieta Strzelecka: Local government as a party in conflict with power sector’s projects 119
  Stanisław Korenik: Convergence and cohesion phenomena in the European integration process 127
  Aldona Podgórniak-Krzykacz: Quality measurement of local governance. Issue outline 135
  Wawrzyniec Rudolf: Governance at the regional self-government level 143
  Beata Raszka, Maria Hełdak: The nationalization of decision-making processes. Study case: Bukowina Tatrzanska commune i Swarzedz commune 155
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Tourist attractiveness and tourism development policy in Lower Silesia voivodeship 167
  Małgorzata Rogowska: Development of chosen technical infrastructure elements in Kłodzko district’s municipalities during 2003-2006 179
  Agnieszka Ziomek: Economic results of local partnership and local economic development. Analysis based on chosen examples 187
  Andrzej Sztando: Territorial self-government units development strategy application 196
  Alina Walenia: Mutual relations of the government administration and provincial government units in the scope of implementing the UE regional policy in of Podkarpacie voivodeship 208
  Kinga Wasilewska: Local governments’ influence on social-economic development of local units 216
  Anna Przychodzka: Evaluation of regional development programmes as a platform for knowledge creation and management in public administration 225
  Piotr Bury, Paweł Dziekański, Joanna Rogalska: Revenue independence of Świętokrzyskie voivodeship’s municipalities 235
  Beata Filipiak: The meaning of information in the estimation of situation and financial economy of local self government in respondents’ opinion 247
  Bogdan Klepacki, Barbara Kusto: Local government authorities human resources in Świętokrzyskie voivodeship in relation to communes revenue 255
  Ewa Markowska-Bzducha: The part of territorial autonomy in creating local and regional development – municipal capital expenditures 263
  Kamila Piasecka: The role of governor as an intermediate body in the certifications of EU funds in the financial perspective of 2007-2013 271
  Alicja Sekuła: Commune incomes from local charges 280
  Andrzej Łuczyszyn: Innovations in local space – basic trends 291
  Katarzyna Miszczak: Policy of development based on clusters in space of creative agglomerations 301
  Niki Derlukiewicz: Transformations and tasks of innovation policy with particular emphasis on regional level 308
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

308

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-7695-084-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Anna Dybała, Stanisław Korenik
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Niniejsza publikacja stanowi próbę odpowiedzi na nurtujące zarówno teoretyków ekonomii, jak i praktyków gospodarczych dylematy dotyczące rozwoju społeczno- -gospodarczego na szczeblu lokalnym i regionalnym na początku XXI wieku. Ważnym aspektem w kontekście dokonujących się procesów ogólnoświatowych, takich jak globalizacja, budowa gospodarki opartej na wiedzy, jest aktywizacja gospodarki w skali regionalnej i lokalnej przypisywana samorządom terytorialnym (Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego – samorządowe wydatki inwestycyjne). Współautorzy niniejszej publikacji podjęli kwestie znaczenia samorządności dla stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego także w innych artykułach, m.in. takich jak Koncepcja governance na szczeblu regionu samorządowego. W warunkach decentralizacji zadań i kompetencji państwa, co ma ścisły związek z realizowaniem równomiernego rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, coraz istotniejszego znaczenia nabiera podejmowanie decyzji o sposobach i zakresie ingerencji władzy publicznej w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Polityka gospodarcza jako sfera aktywności państwa polega na planowaniu i zarządzaniu gospodarczym i podobnie jak inne typy zarządzania opiera się na elementach pozaekonomicznych, w tym na sprawności procedur administracyjnych w zarządzaniu gospodarką narodową. Ta problematyka również znalazła odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu, zwłaszcza w artykułach: Pomiar jakości rządzenia lokalnego, Kapitał ludzki władz samorządowych województwa świętokrzyskiego a poziom dochodów gmin. Istotną część rozważań podjętych w niniejszej publikacji stanowi analiza szans i zagrożeń działań innowacyjnych w ujęciu zarówno makroekonomicznym (Przekształcenia i zadania polityki innowacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla regionalnego), jak i mikroekonomicznym


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!