Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I i II

-18%

Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I i II

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

319,80  390,00

Format: pdf

319,80390,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych, w którym nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce.


W 17. wydaniu zawarto omówienie nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej – autorstwa dr hab. Małgorzaty Dumkiewicz, prof. UMCS.


Uwzględniono również zmiany do kodeksu wprowadzone m.in. ustawami:
• z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.);
• z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.);
• z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.);
• z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 737 ze zm.);
• z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.).


Zaprezentowano i omówiono także najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu.


Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie spółek, jak i przedstawicieli nauki prawa handlowego.


Rok wydania2021
Liczba stron3204
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-970-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    23
  Przedmowa do wydania 17 | str.    29
  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych | str.    31
  Tytuł I. Przepisy ogólne | str.    33
  Dział I. Przepisy wspólne | str.    33
  Art. 1. [Zakres regulacji, rodzaje spółek] | str.    33
  Art. 2. [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str.    39
  Art. 3. [Definicja spółki handlowej] | str.    45
  Art. 4. [Słowniczek] | str.    50
  Art. 5. [Ogłaszanie dokumentów, organ publikacyjny] | str.    71
  Art. 6. [Obowiązki spółki dominującej w kwestii zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji] | str.    79
  Art. 7. [Zawiadomienie sądu o powstaniu stosunku zależności] | str.    87
  Art. 71. [Zawarcie umowy spółki lub dokonanie innych czynności z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym] | str.    91
  Dział II. Spółki osobowe | str.    93
  Art. 8. [Zdolność prawna spółki osobowej] | str.    93
  Art. 9. [Zgoda wspólników na zmianę umowy] | str.    99
  Art. 10. [Przejście ogółu praw i obowiązków] | str.    101
  Art. 101. [Uproszczona rachunkowość spółki osobowej] | str.    111
  Dział III. Spółki kapitałowe | str.    114
  Art. 11. [Spółki kapitałowe w organizacji] | str.    114
  Art. 12. [Osobowość prawna spółki kapitałowej] | str.    121
  Art. 13. [Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji] | str.    124
  Art. 14. [Przedmiot wkładu i jego wady] | str.    129
  Art. 15. [Zgoda na zawarcie umowy z członkiem organu spółki] | str.    135
  Art. 16. [Zakaz rozporządzania udziałem albo akcją przed wpisem do rejestru] | str.    141
  Art. 17. [Czynność spółki bez wymaganej uchwały] | str.    143
  Art. 18. [Wymogi ogólne co do członków organów i likwidatorów spółki] | str.    148
  Art. 19. [Wyjątkowość podpisu całego składu zarządu] | str.    154
  Art. 20. [Zasada równouprawnienia wspólników i akcjonariuszy] | str.    154
  Art. 21. [Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy] | str.    160
  Tytuł II. Spółki osobowe | str.    165
  Dział I. Spółka jawna | str.    165
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    165
  Art. 22. [Definicja spółki jawnej; odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej] | str.    165
  Art. 23. [Forma pisemna umowy] | str.    176
  Art. 231. [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy] | str.    178
  Art. 24. [Firma spółki jawnej] | str.    181
  Art. 25. [Obowiązkowe elementy umowy spółki jawnej] | str.    183
  Art. 251. [Wpis konstytutywny; odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej] | str.    187
  Art. 26. [Elementy zgłoszenia do sądu; przekształcenie spółki cywilnej w jawną] | str.    190
  Art. 27. [Wzmianka o umowie majątkowej] | str.    203
  Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str.    208
  Art. 28. [Majątek spółki] | str.    208
  Art. 29. [Zasada reprezentacji] | str.    210
  Art. 30. [Pozbawienie prawa do reprezentacji] | str.    218
  Art. 31. [Egzekucja – zasada odpowiedzialności subsydiarnej wspólników] | str.    221
  Art. 32. [Odpowiedzialność nowego wspólnika] | str.    231
  Art. 33. [Odpowiedzialność w razie umowy z przedsiębiorcą jednoosobowym] | str.    232
  Art. 34. [Bezskuteczność odmiennych postanowień umownych] | str.    235
  Art. 35. [Zarzuty wspólnika] | str.    236
  Art. 36. [Zakaz potrącenia] | str.    238
  Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str.    239
  Art. 37. [Względne obowiązywanie przepisów] | str.    239
  Art. 38. [Przeglądanie dokumentów] | str.    241
  Art. 39. [Prowadzenie spraw spółki] | str.    245
  Art. 40. [Powierzenie prowadzenia spraw spółki] | str.    247
  Art. 401. [Wzorzec uchwały] | str.    249
  Art. 41. [Powołanie prokurenta] | str.    250
  Art. 42. [Jednomyślność wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki] | str.    263
  Art. 43. [Zgoda wszystkich wspólników] | str.    264
  Art. 44. [Czynność nagła] | str.    266
  Art. 45. [Stosowanie przepisów o zleceniu i o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia] | str.    267
  Art. 46. [Nieodpłatność prowadzenia spraw spółki] | str.    269
  Art. 47. [Sądowe wyłączenie od prowadzenia spraw spółki] | str.    273
  Art. 48. [Wkłady wspólnika] | str.    275
  Art. 49. [Wkłady niepieniężne – odesłanie] | str.    279
  Art. 50. [Udział kapitałowy] | str.    281
  Art. 51. [Uczestnictwo w zyskach i stratach] | str.    285
  Art. 52. [Podział i wypłata zysku] | str.    287
  Art. 53. [Odsetki od udziału] | str.    291
  Art. 54. [Zmniejszenie udziału] | str.    292
  Art. 55. [Przeniesienie niektórych praw] | str.    293
  Art. 56. [Zakaz konkurencji w spółce jawnej] | str.    295
  Art. 57. [Odszkodowanie za działalność konkurencyjną] | str.    298
  Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika | str.    300
  Art. 58. [Przyczyny rozwiązania spółki] | str.    300
  Art. 59. [Przedłużenie umowy] | str.    308
  Art. 60. [Pełnomocnik spadkobierców] | str.    310
  Art. 61. [Wypowiedzenie umowy spółki] | str.    312
  Art. 62. [Zajęcie praw przez wierzyciela] | str.    316
  Art. 63. [Rozwiązanie spółki przez sąd] | str.    319
  Art. 64. [Kontynuacja spółki] | str.    322
  Art. 65. [Wypłata udziału po wystąpieniu wspólnika] | str.    324
  Art. 66. [Przejęcie majątku spółki przez jedynego wspólnika] | str.    334
  Rozdział 5. Likwidacja | str.    345
  Art. 67. [Likwidacja spółki] | str.    345
  Art. 68. [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] | str.    351
  Art. 69. [Zakaz konkurencji w spółce jawnej w likwidacji] | str.    353
  Art. 70. [Likwidatorzy] | str.    354
  Art. 71. [Ustanowienie likwidatorów spółki przez sąd rejestrowy] | str.    356
  Art. 72. [Odwołanie likwidatorów] | str.    358
  Art. 73. [Odwołanie likwidatorów przez sąd rejestrowy] | str.    358
  Art. 74. [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] | str.    360
  Art. 75. [Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów] | str.    362
  Art. 76. [Uchwała likwidatorów] | str.    363
  Art. 77. [Czynności likwidacyjne] | str.    363
  Art. 78. [Kompetencje likwidatorów] | str.    365
  Art. 79. [Wpływ likwidacji na prokurę] | str.    367
  Art. 80. [Odpowiedzialność spadkobierców] | str.    368
  Art. 81. [Bilans likwidacyjny spółki] | str.    370
  Art. 82. [Podział majątku spółki w likwidacji] | str.    371
  Art. 83. [Rozdzielenie niedoborów] | str.    373
  Art. 84. [Wniosek o wykreślenie] | str.    374
  Art. 85. [Ukończenie postępowania upadłościowego] | str.    380
  Dział II. Spółka partnerska | str.    382
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    382
  Art. 86. [Definicja spółki partnerskiej] | str.    382
  Art. 87. [Ogólne cechy partnerów] | str.    385
  Art. 88. [Dopuszczalne zawody partnerów] | str.    387
  Art. 89. [Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej] | str.    424
  Art. 90. [Firma spółki partnerskiej] | str.    426
  Art. 91. [Obowiązkowe elementy umowy spółki partnerskiej] | str.    429
  Art. 92. [Forma umowy] | str.    431
  Art. 93. [Elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru] | str.    432
  Art. 94. [Wpis konstytutywny] | str.    438
  Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki | str.    439
  Art. 95. [Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej] | str.    439
  Art. 96. [Sposób reprezentacji spółki partnerskiej] | str.    445
  Art. 97. [Zarząd w spółce partnerskiej] | str.    448
  Rozdział 3. Rozwiązanie spółki | str.    453
  Art. 98. [Przyczyny rozwiązania] | str.    453
  Art. 99. [Przyczyny rozwiązania – odesłanie do spółki jawnej] | str.    464
  Art. 100. [Utrata uprawnień zawodowych] | str.    465
  Art. 101. [Wejście spadkobiercy partnera do spółki] | str.    476
  Dział III. Spółka komandytowa | str.    477
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    477
  Art. 102. [Definicja spółki komandytowej] | str.    477
  Art. 103. [Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej] | str.    484
  Art. 104. [Firma spółki komandytowej] | str.    487
  Art. 105. [Obowiązkowe elementy umowy spółki komandytowej] | str.    491
  Art. 106. [Forma aktu notarialnego] | str.    497
  Art. 1061. [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy] | str.    499
  Art. 107. [Aport komandytariusza] | str.    500
  Art. 108. [Wartość wkładu komandytariusza a suma komandytowa] | str.    506
  Art. 109. [Wpis konstytutywny] | str.    509
  Art. 110. [Elementy zgłoszenia spółki komandytowej do sądu] | str.    512
  Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str.    516
  Art. 111. [Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza] | str.    516
  Art. 112. [Wysokość zwolnienia komandytariusza z odpowiedzialności] | str.    520
  Art. 113. [Obniżenie sumy komandytowej] | str.    523
  Art. 114. [Wstąpienie nowego komandytariusza] | str.    525
  Art. 115. [Wstąpienie nowego komplementariusza] | str.    528
  Art. 116. [Odpowiedzialność komandytariusza w razie umowy z przedsiębiorcą] | str.    532
  Art. 117. [Reprezentacja spółki] | str.    533
  Art. 118. [Komandytariusz-pełnomocnik] | str.    538
  Art. 119. [Bezskuteczność odmiennych postanowień umownych] | str.    540
  Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str.    541
  Art. 120. [Prawa komandytariusza] | str.    541
  Art. 121. [Ograniczone prawa komandytariusza] | str.    544
  Art. 122. [Skutki zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza] | str.    547
  Art. 123. [Udział komandytariusza w zyskach] | str.    548
  Art. 124. [Skutki śmierci komandytariusza] | str.    551
  Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna | str.    553
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    553
  Art. 125. [Definicja spółki komandytowo-akcyjnej] | str.    553
  Art. 126. [Odpowiednie stosowanie przepisów; minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej] | str.    558
  Art. 127. [Firma spółki komandytowo-akcyjnej] | str.    562
  Art. 128. [Obowiązki akcjonariusza] | str.    567
  Rozdział 2. Powstanie spółki | str.    568
  Art. 129. [Podpisy pod statutem] | str.    568
  Art. 130. [Obowiązkowe elementy statutu spółki komandytowo-akcyjnej] | str.    573
  Art. 131. [Forma statutu spółki komandytowo-akcyjnej] | str.    577
  Art. 132. [Wkład komplementariusza] | str.    579
  Art. 133. [Elementy zgłoszenia spółki komandytowo--akcyjnej do sądu] | str.    582
  Art. 134. [Wpis konstytutywny] | str.    586
  Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich | str.    588
  Art. 135. [Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza] | str.    588
  Art. 136. [Wstąpienie komplementariusza] | str.    589
  Art. 137. [Reprezentacja spółki] | str.    592
  Art. 138. [Akcjonariusz-pełnomocnik] | str.    598
  Art. 139. [Bezskuteczność odmiennych postanowień statutu] | str.    600
  Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki | str.    601
  Art. 140. [Prowadzenie spraw spółki] | str.    601
  Art. 141. [Ograniczenie uprawnień komplementariusza] | str.    604
  Art. 142. [Ustanowienie rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej] | str.    606
  Art. 143. [Kompetencje rady nadzorczej w spółce komandytowo-akcyjnej] | str.    615
  Art. 144. [Pełnomocnik w razie braku rady nadzorczej] | str.    619
  Art. 145. [Walne zgromadzenie w spółce komandytowo--akcyjnej; prawo głosu] | str.    622
  Art. 146. [Konieczność uchwały walnego zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjnej] | str.    627
  Art. 147. [Uczestnictwo w zysku] | str.    633
  Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika | str.    635
  Art. 148. [Przyczyny rozwiązania spółki] | str.    635
  Art. 149. [Wypowiedzenie umowy spółki i wystąpienie ze spółki komplementariusza] | str.    640
  Art. 150. [Odesłanie do przepisów o likwidacji spółki akcyjnej] | str.    643
  
  Tytuł III. Spółki kapitałowe | str.    645
  Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    645
  Rozdział 1. Powstanie spółki | str.    645
  Art. 151. [Definicja spółki z o.o.] | str.    645
  Art. 152. [Wartość udziałów] | str.    653
  Art. 153. [Liczba udziałów wspólnika] | str.    658
  Art. 154. [Wysokość kapitału] | str.    661
  Art. 155. [Oddziały zagranicznych spółek] | str.    665
  Art. 156. [Uprawnienia jedynego wspólnika] | str.    667
  Art. 157. [Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.] | str.    673
  Art. 1571. [Utworzenie spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy] | str.    684
  Art. 158. [Określenie aportu] | str.    688
  Art. 159. [Szczególne korzyści lub obowiązki] | str.    698
  Art. 160. [Firma spółki z o.o.] | str.    702
  Art. 161. [Spółka z o.o. w organizacji] | str.    705
  Art. 162. [Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji] | str.    709
  Art. 163. [Przesłanki powstania spółki z o.o.] | str.    710
  Art. 164. [Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego, drobne uchybienia] | str.    718
  Art. 165. [Braki zgłoszenia] | str.    721
  Art. 166. [Elementy zgłoszenia spółki z o.o. do sądu] | str.    722
  Art. 167. [Załączniki zgłoszenia] | str.    728
  Art. 168. [Zmiana danych] | str.    734
  Art. 169. [Rozwiązanie umowy z powodu upływu czasu bądź z mocy postanowienia sądu] | str.    735
  Art. 170. [Likwidacja spółki w organizacji] | str.    738
  Art. 171. (uchylony) | str.    741
  Art. 172. [Postępowanie naprawcze] | str.    741
  Art. 173. [Oświadczenia woli jedynego wspólnika] | str.    744
  Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników | str.    747
  Art. 174. [Zasada równych praw wspólników; udziały uprzywilejowane w spółce z o.o.] | str.    747
  Art. 175. [Przeszacowanie aportu] | str.    755
  Art. 176. [Powtarzające się świadczenia] | str.    758
  Art. 177. [Dopłaty w spółce z o.o.] | str.    764
  Art. 178. [Określenie dopłat w spółce z o.o.] | str.    768
  Art. 179. [Zwrot dopłat w spółce z o.o.] | str.    771
  Art. 180. [Zbycie udziału] | str.    774
  Art. 181. [Zbycie części udziału] | str.    784
  Art. 182. [Zgoda sądu rejestrowego na zbycie udziału w spółce z o.o.] | str.    786
  Art. 183. [Wejście do spółki spadkobierców] | str.    795
  Art. 1831. [Wstąpienie współmałżonka] | str.    799
  Art. 184. [Wykonywanie praw udziałowych przez współuprawnionych z udziałów] | str.    808
  Art. 185. [Egzekucja z udziałów w spółce z o.o.] | str.    815
  Art. 186. [Odpowiedzialność nabywcy udziału] | str.    817
  Art. 187. [Zawiadomienie spółki o przejściu udziału] | str.    819
  Art. 188. [Księga udziałów, zgłoszenie listy wspólników do sądu] | str.    826
  Art. 189. [Zakaz zwrotu wkładów] | str.    830
  Art. 190. [Zakaz pobierania odsetek od wkładów] | str.    832
  Art. 191. [Udział w zysku] | str.    833
  Art. 192. [Kwota dywidendy] | str.    841
  Art. 193. [Uprawnieni do dywidendy] | str.    848
  Art. 194. [Zaliczka na poczet dywidendy] | str.    852
  Art. 195. [Warunki wypłaty zaliczki; zwrot zaliczki] | str.    853
  Art. 196. [Dywidenda na udział uprzywilejowany] | str.    858
  Art. 197. [Okres wypłaty dywidendy uprzywilejowanej] | str.    861
  Art. 198. [Nienależna dywidenda] | str.    863
  Art. 199. [Umorzenie udziału w spółce z o.o.] | str.    867
  Art. 200. [Zakaz obejmowania własnych udziałów przez spółkę] | str.    884
  Rozdział 3. Organy spółki | str.    891
  Oddział 1. Zarząd | str.    891
  Art. 201. [Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością] | str.    891
  Art. 2011. [Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu powoływanego przez radę nadzorczą] | str.    910
  Art. 202. [Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.] | str.    911
  Art. 203. [Odwołanie członka zarządu spółki z o.o.] | str.    930
  Art. 2031. [Określenie wynagrodzenia członków zarządu] | str.    939
  Art. 204. [Zakres uprawnień członka zarządu] | str.    940
  Art. 205. [Sposób reprezentacji] | str.    945
  Art. 206. [Oznaczanie pism spółki] | str.    962
  Art. 207. [Wewnętrzne ograniczenia zarządu] | str.    964
  Art. 208. [Prawa członków zarządu; zdalne posiedzenia zarządu spółki z o.o.] | str.    966
  Art. 209. [Sprzeczność interesów] | str.    980
  Art. 210. [Umowa między spółką a członkiem zarządu] | str.    981
  Art. 211. [Działalność konkurencyjna] | str.    1002
  Oddział 2. Nadzór | str.    1006
  Art. 212. [Prawo kontroli przysługujące wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością] | str.    1006
  Art. 213. [Ustanowienie rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź komisji rewizyjnej] | str.    1014
  Art. 214. [Zakaz łączenia stanowisk] | str.    1019
  Art. 215. [Minimalny skład rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością] | str.    1023
  Art. 216. [Kadencja rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością] | str.    1027
  Art. 217. [Skład komisji rewizyjnej] | str.    1029
  Art. 218. [Wygaśnięcie mandatów] | str.    1032
  Art. 219. [Działalność rady nadzorczej] | str.    1036
  Art. 220. [Rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej] | str.    1042
  Art. 221. [Obowiązki komisji rewizyjnej] | str.    1048
  Art. 222. [Uchwały rady nadzorczej] | str.    1050
  Art. 2221. [Wynagrodzenie członków rady nadzorczej] | str.    1064
  Art. 223. [Wybór firmy audytorskiej przez sąd] | str.    1066
  Art. 224. [Uprawnienia biegłego rewidenta] | str.    1068
  Art. 225. [Sprawozdanie biegłego rewidenta] | str.    1069
  Art. 226. [Wynagrodzenie biegłego rewidenta] | str.    1070
  Oddział 3. Zgromadzenie wspólników | str.    1071
  Art. 227. [Uchwały zgromadzenia wspólników] | str.    1071
  Art. 228. [Konieczność podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników] | str.    1076
  Art. 2281. [Określenie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych] | str.    1085
  Art. 229. [Umowy wymagające uchwały wspólników] | str.    1086
  Art. 230. [Czynności o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego] | str.    1088
  Art. 231. [Zwyczajne zgromadzenie wspólników – terminy, przedmiot obrad] | str.    1098
  Art. 232. [Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników] | str.    1113
  Art. 233. [Uchwała o dalszym istnieniu spółki] | str.    1114
  Art. 2331. [Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. w razie rezygnacji członka zarządu skutkującej nieobsadzeniem żadnego mandatu w zarządzie] | str.    1117
  Art. 234. [Miejsce zgromadzenia wspólników] | str.    1117
  Art. 2341. [Elektroniczne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.] | str.    1119
  Art. 235. [Żądanie zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.] | str.    1124
  Art. 236. [Żądanie zwołania zgromadzenia przez wspólników] | str.    1131
  Art. 237. [Sądowe upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.] | str.    1135
  Art. 238. [Tryb zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.] | str.    1140
  Art. 239. [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad] | str.    1149
  Art. 240. [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia] | str.    1152
  Art. 2401. [Zawarcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały] | str.    1155
  Art. 241. [Ważność zgromadzenia wspólników] | str.    1158
  Art. 242. [Liczba głosów na udział] | str.    1162
  Art. 243. [Pełnomocnicy wspólników] | str.    1163
  Art. 244. [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej wspólnika] | str.    1172
  Art. 245. [Bezwzględna większość głosów] | str.    1174
  Art. 246. [Uchwały wymagające szczególnej większości głosów] | str.    1175
  Art. 247. [Jawność bądź tajność głosowania] | str.    1184
  Art. 248. [Elementy protokołu zgromadzenia] | str.    1188
  Art. 249. [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. – powództwo o uchylenie uchwały] | str.    1192
  Art. 250. [Uprawnieni do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały] | str.    1207
  Art. 251. [Termin wniesienia powództwa o uchylenie] | str.    1214
  Art. 252. [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. – powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały] | str.    1215
  Art. 253. [Reprezentacja spółki w sporze o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały] | str.    1238
  Art. 254. [Skutki wyroku sądu o uchyleniu uchwały] | str.    1242
  Rozdział 4. Zmiana umowy spółki | str.    1244
  Art. 255. [Zmiana umowy spółki] | str.    1244
  Art. 256. [Zgłoszenie zmiany do sądu] | str.    1252
  Art. 257. [Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy] | str.    1256
  Art. 258. [Pierwszeństwo objęcia udziałów] | str.    1264
  Art. 259. [Oświadczenia nowego wspólnika] | str.    1268
  Art. 2591. [Podwyższenie kapitału w spółce zawartej przy pomocy wzorca] | str.    1270
  Art. 260. [Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki] | str.    1271
  Art. 261. [Odpowiednie stosowanie przepisów przy podwyższeniu kapitału zakładowego] | str.    1274
  Art. 262. [Elementy wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego] | str.    1276
  Art. 263. [Obniżenie kapitału zakładowego] | str.    1280
  Art. 264. [Postępowanie konwokacyjne] | str.    1283
  Art. 265. [Elementy wniosku o obniżenie kapitału zakładowego] | str.    1285
  Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika | str.    1289
  Art. 266. [Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. przez sąd] | str.    1289
  Art. 267. [Termin zapłaty, bezskuteczność wyłączenia] | str.    1303
  Art. 268. [Zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych] | str.    1306
  Art. 269. [Dzień wyłączenia wspólnika] | str.    1308
  
  Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.    1309
  Art. 270. [Przyczyny rozwiązania spółki] | str.    1309
  Art. 271. [Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy] | str.    1317
  Art. 272. [Chwila rozwiązania] | str.    1323
  Art. 273. [Cofnięcie skutków rozwiązania spółki] | str.    1327
  Art. 274. [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji] | str.    1330
  Art. 275. [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] | str.    1332
  Art. 276. [Likwidatorzy] | str.    1334
  Art. 277. [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] | str.    1343
  Art. 278. [Uchylenie likwidacji] | str.    1344
  Art. 279. [Wezwanie wierzycieli] | str.    1345
  Art. 280. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zarządzie] | str.    1346
  Art. 281. [Bilans likwidacyjny spółki] | str.    1349
  Art. 282. [Czynności likwidacyjne] | str.    1350
  Art. 283. [Kompetencje likwidatorów] | str.    1355
  Art. 284. [Wpływ likwidacji na prokurę] | str.    1358
  Art. 285. [Złożenie kwot do depozytu sądowego] | str.    1360
  Art. 286. [Podział majątku spółki w likwidacji] | str.    1362
  Art. 287. [Zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli] | str.    1365
  Art. 288. [Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru; sądowe upoważnienie do przeglądania dokumentów spółki] | str.    1367
  Art. 289. [Ukończenie postępowania upadłościowego] | str.    1373
  Art. 290. [Zawiadomienie urzędu skarbowego o rozwiązaniu spółki] | str.    1378
  Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str.    1379
  Art. 291. [Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu] | str.    1379
  Art. 292. [Szkoda przy tworzeniu spółki] | str.    1383
  Art. 293. [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę] | str.    1387
  Art. 294. [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] | str.    1398
  Art. 295. [Pozew wspólnika o naprawienie szkody w spółce] | str.    1399
  Art. 296. [Skutki wytoczenia powództwa przez wspólnika bądź upadłości spółki] | str.    1405
  Art. 297. [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody] | str.    1407
  Art. 298. [Sąd właściwy miejscowo dla powództwa] | str.    1408
  Art. 299. [Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce] | str.    1410
  Art. 2991. [Odpowiedzialność likwidatorów spółki] | str.    1461
  Art. 300. [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] | str.    1461
  Dział Ia. Prosta spółka akcyjna | str.    1463
  Rozdział 1. Powstanie spółki | str.    1463
  Art. 3001. [Zawiązanie prostej spółki akcyjnej] | str.    1463
  Art. 3002. [Obejmowanie akcji prostej spółki akcyjnej] | str.    1464
  Art. 3003. [Kapitał akcyjny] | str.    1466
  Art. 3004. [Przesłanki powstania prostej spółki akcyjnej] | str.    1467
  Art. 3005. [Treść umowy prostej spółki akcyjnej] | str.    1469
  Art. 3006. [Forma umowy prostej spółki akcyjnej] | str.    1473
  Art. 3007. [Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy] | str.    1474
  Art. 3008. [Firma prostej spółki akcyjnej] | str.    1476
  Art. 3009. [Wniesienie wkładów do prostej spółki akcyjnej] | str.    1476
  Art. 30010. [Znaczne zawyżenie wartości wkładu niepieniężnego do prostej spółki akcyjnej] | str.    1478
  Art. 30011. [Prosta spółka akcyjna w organizacji] | str.    1481
  Art. 30012. [Zgłoszenie zawiązania prostej spółki akcyjnej do sądu] | str.    1484
  Art. 30013. [Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru – stosowanie innych przepisów] | str.    1490
  Art. 30014. [Jednoosobowa prosta spółka akcyjna] | str.    1490
  Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str.    1491
  Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza | str.    1491
  Art. 30015. [Prawa akcjonariusza prostej spółki akcyjnej; wypłaty z kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej] | str.    1491
  Art. 30016. [Akcjonariusze uprawnieni do dywidendy; wypłata dywidendy] | str.    1496
  Art. 30017. [Zaliczka na poczet dywidendy] | str.    1499
  Art. 30018. [Wyrównanie z zysku] | str.    1500
  Art. 30019. [Zasilenie kapitału akcyjnego na pokrycie strat] | str.    1501
  Art. 30020. [Przeznaczenie na kapitał akcyjny kwot przeznaczonych do podziału między akcjonariuszy] | str.    1502
  Art. 30021. [Maksymalna wartość świadczeń na rzecz akcjonariuszy oraz podmiotów powiązanych z prostą spółką akcyjną] | str.    1502
  Art. 30022. [Obowiązek zwrotu bezprawnie dokonanej wypłaty] | str.    1504
  Art. 30023. [Jeden głos na akcję; wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika akcji] | str.    1505
  Art. 30024. [Prawo kontroli prostej spółki akcyjnej] | str.    1507
  Art. 30025. [Akcje uprzywilejowane w prostej spółce akcyjnej] | str.    1507
  Art. 30026. [Akcje założycielskie] | str.    1509
  Art. 30027. [Akcje nieme] | str.    1510
  Art. 30028. [Uprawnienia indywidualne akcjonariuszy] | str.    1511
  Oddział 2. Forma akcji | str.    1513
  Art. 30029. [Forma akcji i innych dokumentów stanowiących tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku prostej spółki akcyjnej] | str.    1513
  Art. 30030. [Wpis do rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej] | str.    1514
  Art. 30031. [Podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej] | str.    1515
  Art. 30032. [Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej] | str.    1518
  Art. 30033. [Elementy rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej] | str.    1520
  Art. 30034. [Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej] | str.    1522
  Art. 30035. [Jawność rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej] | str.    1527
  Oddział 3. Rozporządzanie akcją | str.    1528
  Art. 30036. [Zbywalność akcji prostej spółki akcyjnej – podstawowe zasady] | str.    1528
  Art. 30037. [Moment nabycia akcji lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego] | str.    1529
  Art. 30038. [Uprawnieni i współuprawnieni z akcji] | str.    1531
  Art. 30039. [Ograniczenie w umowie spółki możliwości rozporządzenia akcją] | str.    1532
  Art. 30040. [Zbycie akcji nie w pełni pokrytej] | str.    1538
  Art. 30041. [Wstąpienie do prostej spółki akcyjnej spadkobierców zmarłego akcjonariusza] | str.    1540
  Art. 30042. [Prawo pierwszeństwa innych akcjonariuszy przy zbywaniu akcji prostej spółki akcyjnej] | str.    1544
  Art. 30043. [Ułamkowe części akcji – odpowiednie stosowanie przepisów oddziału] | str.    1548
  Oddział 4. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych | str.    1549
  Art. 30044. [Umorzenie akcji a zgoda akcjonariusza] | str.    1549
  Art. 30045. [Umorzenie przymusowe akcji] | str.    1552
  Art. 30046. [Umorzenie automatyczne akcji] | str.    1553
  Art. 30047. [Nabycie akcji własnych] | str.    1555
  Art. 30048. [Objęcie akcji własnych] | str.    1561
  Oddział 5. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji | str.    1563
  Art. 30049. [Sądowe wyłączenie akcjonariusza ze spółki] | str.    1563
  Art. 30050. [Orzeczenie ustąpienia akcjonariusza ze spółki] | str.    1565
  Art. 30051. [Sądowe unieważnienie akcji] | str.    1568
  Rozdział 3. Organy spółki | str.    1569
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    1569
  Art. 30052. [Organy prostej spółki akcyjnej] | str.    1569
  Art. 30053. [Wewnętrzne ograniczenia zarządu] | str.    1571
  Art. 30054. [Obowiązek dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez członka organu prostej spółki akcyjnej] | str.    1572
  Art. 30055. [Sprzeczność interesów] | str.    1573
  Art. 30056. [Wygaśnięcie mandatu] | str.    1575
  Art. 30057. [Organizacja prac organu wieloosobowego] | str.    1578
  Art. 30058. [Podejmowanie uchwał przez organ prostej spółki akcyjnej] | str.    1580
  Art. 30059. [Zwołanie posiedzenia rady nadzorczej lub rady dyrektorów albo podjęcie uchwały na żądanie członka rady nadzorczej, członka zarządu lub dyrektora] | str.    1583
  Art. 30060. [Reprezentacja prostej spółki akcyjnej w umowie z firmą audytorską] | str.    1585
  Art. 30061. [Oznaczanie pism prostej spółki akcyjnej] | str.    1586
  Oddział 2. Zarząd | str.    1587
  Art. 30062. [Zadania i skład zarządu] | str.    1587
  Art. 30063. [Odwołanie członka zarządu] | str.    1588
  Art. 30064. [Zarząd wieloosobowy; powołanie i odwołanie prokurenta] | str.    1588
  Art. 30065. [Zakres uprawnień członka zarządu] | str.    1589
  Art. 30066. [Składanie oświadczeń w imieniu prostej spółki akcyjnej w przypadku zarządu wieloosobowego] | str.    1589
  Art. 30067. [Reprezentacja spółki w umowie z członkiem zarządu lub w sporze z nim; wynagrodzenie członków zarządu] | str.    1590
  Oddział 3. Rada nadzorcza | str.    1591
  Art. 30068. [Skład rady nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie jej członków] | str.    1591
  Art. 30069. [Kompetencje rady nadzorczej] | str.    1592
  Art. 30070. [Delegowanie do dokonywania czynności członków zarządu]   | str.    1593
  Art. 30071. [Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej] | str.    1595
  Art. 30072. [Zakaz łączenia funkcji] | str.    1596
  Oddział 4. Rada dyrektorów | str.    1598
  Art. 30073. [Kompetencje i skład rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej; powołanie i odwołanie dyrektorów oraz zawieszenie ich w czynnościach] | str.    1598
  Art. 30074. [Odwołanie dyrektora] | str.    1599
  Art. 30075. [Wieloosobowa rada dyrektorów prostej spółki akcyjnej] | str.    1600
  Art. 30076. [Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy] | str.    1602
  Art. 30077. [Reprezentowanie spółki przez dyrektora] | str.    1604
  Art. 30078. [Zasady funkcjonowania wieloosobowej rady dyrektorów prostej spółki akcyjnej] | str.    1605
  Art. 30079. [Reprezentacja spółki w umowie z dyrektorem lub w sporze z nim; wynagrodzenie dyrektorów] | str.    1605
  Oddział 5. Walne zgromadzenie | str.    1608
  Art. 30080. [Podejmowanie uchwał przez akcjonariuszy] | str.    1608
  Art. 30081. [Konieczność podjęcia uchwały przez akcjonariuszy] | str.    1609
  Art. 30082. [Zwyczajne walne zgromadzenie] | str.    1609
  Art. 30083. [Ochrona uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych] | str.    1610
  Art. 30084. [Zwołanie walnego zgromadzenia w prostej spółce akcyjnej] | str.    1611
  Art. 30085. [Nadzwyczajne walne zgromadzenie] | str.    1613
  Art. 30086. [Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia] | str.    1617
  Art. 30087. [Tryb zwołania walnego zgromadzenia w prostej spółce akcyjnej] | str.    1619
  Art. 30088. [Miejsce walnego zgromadzenia] | str.    1620
  Art. 30089. [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad] | str.    1622
  Art. 30090. [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia] | str.    1622
  Art. 30091. [Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu] | str.    1623
  Art. 30092. [Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej] | str.    1624
  Art. 30093. [Lista uprawnionych] | str.    1625
  Art. 30094. [Ważność walnego zgromadzenia; przerwy w obradach; modyfikacje porządku obrad] | str.    1626
  Art. 30095. [Pełnomocnik akcjonariusza] | str.    1627
  Art. 30096. [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej akcjonariusza] | str.    1628
  Art. 30097. [Udzielanie informacji akcjonariuszowi podczas obrad walnego zgromadzenia] | str.    1628
  Art. 30098. [Bezwzględna lub kwalifikowana większość głosów] | str.    1629
  Art. 30099. [Jawność głosowania; głosowanie tajne] | str.    1631
  Art. 300100. [Protokół z walnego zgromadzenia] | str.    1632
  Art. 300101. [Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia – odpowiednie stosowanie przepisów o spółce akcyjnej] | str.    1634
  Rozdział 4. Zmiana umowy spółki i emisja akcji | str.    1635
  Oddział 1. Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji | str.    1635
  Art. 300102. [Zmiana umowy spółki] | str.    1635
  Art. 300103. [Zwykła emisja akcji prostej spółki akcyjnej jako zmiana umowy spółki] | str.    1636
  Art. 300104. [Uchwała o zwykłej emisji akcji prostej spółki akcyjnej] | str.    1637
  Art. 300105. [Umowa objęcia akcji] | str.    1639
  Art. 300106. [Prawo poboru] | str.    1640
  Art. 300107. [Zgłoszenie zwykłej emisji akcji prostej spółki akcyjnej do rejestru] | str.    1642
  Art. 300108. [Emisja akcji na podstawie upoważnienia zarządu; warunkowa emisja akcji] | str.    1643
  Art. 300109. [Udzielenie zarządowi upoważnienia do emisji akcji i warunkowa emisja akcji a kompetencje walnego zgromadzenia] | str.    1644
  Oddział 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji | str.    1644
  Art. 300110. [Zakres upoważnienia zarządu do emisji akcji] | str.    1644
  Art. 300111. [Obowiązek umotywowania uchwały upoważniającej zarząd do emisji akcji] | str.    1647
  Art. 300112. [Uchwała upoważniająca zarząd do emisji akcji a uchwała walnego zgromadzenia o emisji akcji] | str.    1647
  Art. 300113. [Pozbawienie prawa poboru] | str.    1648
  Oddział 3. Warunkowa emisja akcji | str.    1649
  Art. 300114. [Podjęcie uchwały o warunkowej emisji akcji prostej spółki akcyjnej] | str.    1649
  Art. 300115. [Elementy uchwały o warunkowej emisji akcji prostej spółki akcyjnej] | str.    1653
  Art. 300116. [Zgłoszenie warunkowej emisji akcji prostej spółki akcyjnej do rejestru] | str.    1655
  Art. 300117. [Oświadczenie o objęciu akcji objętych warunkową emisją] | str.    1656
  Art. 300118. [Nabycie praw z akcji; obowiązek zgłaszania do rejestru wykazu objętych akcji] | str.    1657
  Art. 300119. [Warranty subskrypcyjne] | str.    1658
  Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.    1660
  Art. 300120. [Przyczyny rozwiązania prostej spółki akcyjnej] | str.    1660
  Art. 300121. [Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji; zbycie składników majątku spółki na rzecz byłego członka zarządu, rady nadzorczej lub biegłego rewidenta; podział majątku spółki
  między akcjonariuszy] | str.    1663
  Art. 300122. [Przejęcie całego majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego] | str.    1666
  Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str.    1671
  Art. 300123. [Odpowiedzialność członków zarządu solidarnie z prostą spółką akcyjną] | str.    1671
  Art. 300124. [Szkoda przy tworzeniu prostej spółki akcyjnej] | str.    1671
  Art. 300125. [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę] | str.    1672
  Art. 300126. [Solidarna odpowiedzialność za szkodę] | str.    1674
  Art. 300127. [Powództwo akcjonariusza o naprawienie szkody wyrządzonej spółce] | str.    1674
  Art. 300128. [Skutki wytoczenia powództwa przez akcjonariusza bądź upadłości spółki] | str.    1675
  Art. 300129. [Powództwo akcjonariusza o zwrot bezprawnie dokonanej wypłaty] | str.    1675
  Art. 300130. [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody] | str.    1675
  Art. 300131. [Sąd właściwy miejscowo dla powództwa] | str.    1676
  Art. 300132. [Bezskuteczność egzekucji przeciwko prostej spółce akcyjnej] | str.    1676
  Art. 300133. [Odpowiedzialność likwidatorów prostej spółki akcyjnej] | str.    1677
  Art. 300134. [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych] | str.    1677
  Skorowidz | str.    1679
   
  
   
  Wykaz skrótów  | str.    21
  Przedmowa do wydania 17   | str.    27
  Dział II. Spółka akcyjna   | str.    29
  Rozdział 1. Powstanie spółki   | str.    29
  Art. 301. [Zawiązanie spółki akcyjnej]   | str.    29
  Art. 302. [Równa wartość nominalna akcji]   | str.    40
  Art. 303. [Uprawnienia jednego akcjonariusza]   | str.    43
  Art. 304. [Obowiązkowe elementy statutu spółki akcyjnej]   | str.    52
  Art. 305. [Firma spółki akcyjnej]   | str.    68
  Art. 306. [Przesłanki powstania spółki akcyjnej]   | str.    71
  Art. 307. [Oddziały zagranicznych spółek]   | str.    78
  Art. 308. [Wysokość kapitału]   | str.    80
  Art. 309. [Wartość obejmowanych akcji]   | str.    84
  Art. 310. [Chwila zawiązania spółki]   | str.    91
  Art. 311. [Aport przy powstaniu spółki; sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej]   | str.    94
  Art. 312. [Badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania założycieli spółki akcyjnej]   | str.    101
  Art. 3121. [Odstąpienie od badania aportu]   | str.    106
  Art. 313. [Zgoda na zawiązanie spółki i brzmienie statutu]   | str.    111
  Art. 314. [Poświadczenie zapoznania się akcjonariuszy ze sprawozdaniem i opinią]   | str.    117
  Art. 315. [Wpłata na akcje]   | str.    118
  Art. 316. [Zgłoszenie zawiązania spółki do sądu rejestrowego]   | str.    120
  Art. 317. [Braki zgłoszenia, drobne uchybienia]   | str.    123
  Art. 318. [Elementy zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu]   | str.    125
  Art. 319. [Zgłoszenie jednoosobowej spółki]   | str.    131
  Art. 320. [Załączniki do zgłoszenia]   | str.    133
  Art. 321. [Zmiana danych]   | str.    137
  Art. 322. (uchylony)   | str.    138
  Art. 323. [Chwila powstania spółki w organizacji]   | str.    139
  Art. 324. (uchylony)   | str.    151
  Art. 325. [Skutki niezarejestrowania spółki]   | str.    151
  Art. 326. [Rozwiązanie spółki z powodu upływu czasu bądź z mocy postanowienia sądu]   | str.    155
  Art. 327. [Postępowanie naprawcze]   | str.    158
  Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy   | str.    161
  Art. 328. [Forma akcji; stosowanie przepisów o akcjach do innych wybranych papierów wartościowych]   | str.    161
  Art. 3281. [Zarejestrowanie akcji w rejestrze akcjonariuszy]   | str.    163
  Art. 3282. [Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy]   | str.    166
  Art. 3283. [Dane gromadzone w rejestrze akcjonariuszy]   | str.    168
  Art. 3284. [Dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy]   | str.    171
  Art. 3285. [Dostęp do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy]   | str.    176
  Art. 3286. [Świadectwa rejestrowe]   | str.    178
  Art. 3287. [Blokada akcji w rejestrze akcjonariuszy w związku z wystawieniem świadectwa rejestrowego]   | str.    182
  Art. 3288. [Utrata ważności świadectwa rejestrowego]   | str.    183
  Art. 3289. [Konstytutywny charakter wpisu w rejestrze akcjonariuszy]   | str.    185
  Art. 32810. [Wykonywanie zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy]   | str.    188
  Art. 32811. [Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych akcji spółki niebędącej spółką publiczną]   | str.    189
  Art. 32812. [Wyłączenie możliwości zarejestrowania akcji jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych]   | str.    190
  Art. 32813. [Dostęp do danych zawartych w depozycie papierów wartościowych]   | str.    191
  Art. 32814. [Stosowanie przepisów o spółce publicznej do spółki, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych]   | str.    195
  Art. 32815. [Stosowanie przepisów o spółce publicznej do spółki, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym innego państwa członkowskiego UE lub EOG]   | str.    196
  Art. 329. [Wpłata na akcje]   | str.    196
  Art. 330. [Określenie terminów i wysokości wpłat na akcje]   | str.    198
  Art. 331. [Wykreślenie z rejestru akcjonariuszy z powodu braku wpłaty]   | str.    201
  Art. 3311. [Wezwanie akcjonariusza do spełnienia świadczenia; dokonanie wykreślenia z rejestru akcjonariuszy]   | str.    204
  Art. 3312. [Sprzedaż praw udziałowych akcjonariusza wykreślonego z rejestru akcjonariuszy]   | str.    206
  Art. 332–3321. (uchylone)   | str.    207
  Art. 333. [Niepodzielność akcji; współuprawnieni z akcji]   | str.    208
  Art. 334. [Rodzaje akcji]   | str.    211
  Art. 335–336. (uchylone)   | str.    213
  Art. 337. [Rozporządzanie akcjami]   | str.    213
  Art. 338. [Czasowe ograniczenie rozporządzania akcjami]   | str.    223
  Art. 339. (uchylony)   | str.    226
  Art. 340. [Prawa zastawnika i użytkownika]   | str.    226
  Art. 341–342. (uchylone)   | str.    232
  Art. 343. [Akcjonariusz]   | str.    232
  Art. 344. [Zakaz zwrotu wpłat na akcje]   | str.    234
  Art. 345. [Finansowanie nabycia lub objęcia akcji własnych przez spółkę]   | str.    238
  Art. 346. [Zakaz pobierania odsetek od wkładów i akcji]   | str.    243
  Art. 347. [Udział w zysku]   | str.    244
  Art. 348. [Kwota dywidendy]   | str.    250
  Art. 349. [Zaliczka na poczet dywidendy]   | str.    263
  Art. 350. [Zwrot świadczenia nienależnego]   | str.    269
  Art. 351. [Akcje uprzywilejowane]   | str.    271
  Art. 352. [Liczba głosów na akcję]   | str.    278
  Art. 353. [Dywidenda na akcje uprzywilejowane]   | str.    280
  Art. 354. [Uprawnienia osobiste akcjonariusza]   | str.    283
  Art. 355. [Imienne świadectwa założycielskie]   | str.    287
  Art. 356. [Powtarzające się świadczenia niepieniężne]   | str.    290
  Art. 357–358. (uchylone)   | str.    293
  Art. 359. [Przesłanki umorzenia akcji]   | str.    293
  Art. 360. [Zasada obniżenia kapitału w wyniku umorzenia akcji]   | str.    301
  Art. 361. [Świadectwa użytkowe]   | str.    304
  Art. 362. [Zasada zakazu nabycia akcji własnych przez spółkę akcyjną]   | str.    307
  Art. 363. [Nabycie własnych akcji przez spółkę akcyjną]   | str.    317
  Art. 364. [Skutki naruszenia zakazu nabycia akcji własnych przez spółkę akcyjną]   | str.    322
  Art. 365. [Nabycie akcji własnych spółki przez osobę trzecią na rachunek spółki]   | str.    324
  Art. 366. [Zakaz objęcia własnych akcji]   | str.    325
  Art. 367. [Odesłanie]   | str.    327
  Rozdział 3. Organy spółki   | str.    328
  Oddział 1. Zarząd   | str.    328
  Art. 368. [Zarząd spółki akcyjnej]   | str.    328
  Art. 3681. [Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu powoływanego przez radę nadzorczą]   | str.    341
  Art. 369. [Długość kadencji zarządu; wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki akcyjnej]   | str.    344
  Art. 370. [Odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej]   | str.    366
  Art. 371. [Uchwały zarządu; zdalne posiedzenia zarządu spółki akcyjnej]   | str.    374
  Art. 372. [Zakres uprawnień członka zarządu]   | str.    383
  Art. 373. [Sposób reprezentacji]   | str.    387
  Art. 374. [Oznaczanie pism spółki]   | str.    397
  Art. 375. [Wewnętrzne ograniczenia zarządu]   | str.    399
  Art. 3751. [Zakaz wydawania wiążących poleceń]   | str.    401
  Art. 376. [Protokoły uchwał zarządu]   | str.    405
  Art. 377. [Sprzeczność interesów]   | str.    406
  Art. 378. [Wynagrodzenie członków zarządu]   | str.    408
  Art. 379. [Reprezentacja przez radę nadzorczą w spółce akcyjnej]   | str.    413
  Art. 380. [Działalność konkurencyjna]   | str.    432
  Oddział 2. Nadzór   | str.    438
  Art. 381. [Rada nadzorcza w spółce akcyjnej]   | str.    438
  Art. 382. [Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    440
  Art. 383. [Kompetencje rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    445
  Art. 384. [Rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    455
  Art. 385. [Skład rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    460
  Art. 386. [Kadencja rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    480
  Art. 387. [Zakaz łączenia stanowisk]   | str.    484
  Art. 388. [Wymogi podjęcia uchwały]   | str.    490
  Art. 389. [Zwołanie rady]   | str.    499
  Art. 390. [Delegowanie do czynności nadzorczych]   | str.    504
  Art. 391. [Uchwały rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    513
  Art. 392. [Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej]   | str.    520
  Oddział 3. Walne zgromadzenie   | str.    524
  Art. 393. [Konieczność podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie w spółce akcyjnej]   | str.    524
  Art. 3931. [Określenie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych]   | str.    536
  Art. 394. [Umowy o nabycie mienia]   | str.    538
  Art. 395. [Zwyczajne walne zgromadzenie]   | str.    541
  Art. 396. [Kapitał zapasowy spółki na pokrycie straty]   | str.    555
  Art. 397. [Uchwała o dalszym istnieniu spółki]   | str.    558
  Art. 3971. [Obowiązek zwołania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej w razie rezygnacji członka zarządu skutkującej nieobsadzeniem żadnego mandatu w zarządzie]   | str.    560
  Art. 398. [Nadzwyczajne walne zgromadzenie]   | str.    561
  Art. 399. [Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej]   | str.    563
  Art. 400. [Żądanie zwołania zgromadzenia przez akcjonariuszy]   | str.    572
  Art. 401. [Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej]   | str.    584
  Art. 402. [Tryb zwołania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej]   | str.    589
  Art. 4021. [Tryb zwoływania zgromadzenia spółki publicznej]   | str.    595
  Art. 4022. [Treść ogłoszenia]   | str.    596
  Art. 4023. [Obowiązek prowadzenia strony internetowej]   | str.    598
  Art. 4024. [Informacje publikowane przez doradcę akcjonariusza do spraw głosowania]   | str.    601
  Art. 4025. [Zasady etyki zawodowej doradcy akcjonariusza do spraw głosowania]   | str.    604
  Art. 4026. [Obowiązek informowania przez doradcę akcjonariusza do spraw głosowania o sprzecznościach interesów]   | str.    605
  Art. 403. [Miejsce walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej]   | str.    606
  Art. 404. [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad]   | str.    608
  Art. 405. [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia]   | str.    611
  Art. 406. [Niektórzy uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu]   | str.    613
  Art. 4061. [Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu spółki publicznej]   | str.    615
  Art. 4062. [Niektórzy uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu spółki publicznej]   | str.    617
  Art. 4063. [Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu]   | str.    618
  Art. 4064. [Przenoszenie akcji]   | str.    622
  Art. 4065. [Elektroniczne zgromadzenie w spółce akcyjnej]   | str.    623
  Art. 4066. [Prawo uczestnictwa członków zarządu i rady nadzorczej]   | str.    630
  Art. 407. [Lista uprawnionych]   | str.    630
  Art. 408. [Ważność walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej]   | str.    634
  Art. 409. [Otwarcie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej]   | str.    637
  Art. 410. [Lista obecności]   | str.    639
  Art. 411. [Prawo głosu]   | str.    642
  Art. 4111. [Głosowanie korespondencyjne na walnym zgromadzeniu spółki publicznej]   | str.    649
  Art. 4112. [Szczegółowe warunki głosowania korespondencyjnego na walnym zgromadzeniu spółki publicznej]   | str.    652
  Art. 4113. [Głosowanie akcjonariusza posiadającego więcej niż jedną akcję]   | str.    655
  Art. 412. [Pełnomocnik akcjonariusza]   | str.    657
  Art. 4121. [Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu]   | str.    663
  Art. 4122. [Zakaz łączenia funkcji]   | str.    667
  Art. 413. [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej akcjonariusza]   | str.    670
  Art. 414. [Bezwzględna większość głosów]   | str.    674
  Art. 415. [Uchwały wymagające kwalifikowanej większości głosów]   | str.    677
  Art. 416. [Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki; wykup akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki]   | str.    684
  Art. 417. [Cena wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki]   | str.    689
  Art. 418. [Przymusowy wykup akcji – „wyciśnięcie ze spółki”]   | str.    692
  Art. 4181. [Przymusowe odkupienie akcji]   | str.    701
  Art. 419. [Głosowanie w grupach akcji]   | str.    710
  Art. 420. [Jawność bądź tajność głosowania]   | str.    714
  Art. 421. [Protokół ze zgromadzenia]   | str.    719
  Art. 422. [Powództwo o uchylenie uchwały]   | str.    725
  Art. 423. [Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej a postępowanie rejestrowe; szantaż korporacyjny]   | str.    762
  Art. 424. [Termin wniesienia powództwa]   | str.    766
  Art. 425. [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały]   | str.    768
  Art. 426. [Reprezentacja spółki w sporze o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały]   | str.    790
  Art. 427. [Skutki wyroku sądu o uchylenie uchwały]   | str.    793
  Art. 428. [Prawo akcjonariusza do informacji o spółce akcyjnej]   | str.    797
  Art. 429. [Sądowe zobowiązanie do udzielenia informacji]   | str.    806
  Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego   | str.    808
  Oddział 1. Przepisy ogólne   | str.    808
  Art. 430. [Zmiana statutu]   | str.    808
  Art. 431. [Podwyższenie kapitału]   | str.    812
  Art. 432. [Elementy uchwały o podwyższeniu]   | str.    822
  Art. 433. [Prawo poboru]   | str.    828
  Oddział 2. Subskrypcja akcji   | str.    832
  Art. 434. [Subskrypcja]   | str.    832
  Art. 435. [Drugi termin poboru]   | str.    835
  Art. 436. [Wykonanie prawa poboru w ramach oferty publicznej]   | str.    837
  Art. 437. [Zapis na akcje]   | str.    840
  Art. 438. [Termin do zapisu na akcje]   | str.    846
  Art. 439. [Zamknięcie subskrypcji]   | str.    848
  Art. 440. [Elementy wezwania do zapisu]   | str.    850
  Art. 441. [Zgłoszenie podwyższenia do sądu rejestrowego]   | str.    852
  
  Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki   | str.    855
  Art. 442. [Podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki]   | str.    855
  Art. 443. [Proporcjonalność przydziału akcji]   | str.    860
  Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego   | str.    864
  Art. 444. [Kapitał docelowy w spółce akcyjnej]   | str.    864
  Art. 445. [Kwalifikowana większość głosów]   | str.    870
  Art. 446. [Uchwała zarządu o podwyższeniu kapitału]   | str.    873
  Art. 447. [Pozbawienie prawa poboru akcji]   | str.    875
  Art. 4471. [Ogłoszenia spółki w razie braku badania aportu]   | str.    877
  Art. 448. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej]   | str.    878
  Art. 449. [Elementy uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce akcyjnej]   | str.    890
  Art. 450. [Elementy zgłoszenia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce akcyjnej]   | str.    894
  Art. 451. [Oświadczenie o objęciu akcji]   | str.    897
  Art. 452. [Wydanie dokumentów akcji, zgłoszenie do sądu wykazu objętych akcji]   | str.    899
  Art. 453. [Odpowiednie stosowanie przepisów]   | str.    902
  Art. 454. [Nienaruszalność kompetencji walnego zgromadzenia]   | str.    906
  Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego   | str.    907
  Art. 455. [Obniżenie kapitału zakładowego]   | str.    907
  Art. 456. [Postępowanie konwokacyjne]   | str.    911
  Art. 457. [Wyjątki od obowiązku wezwania wierzycieli]   | str.    914
  Art. 458. [Elementy zgłoszenia obniżenia kapitału do sądu rejestrowego]   | str.    918
  Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki   | str.    922
  Art. 459. [Przyczyny rozwiązania spółki]   | str.    922
  Art. 460. [Cofnięcie skutków rozwiązania spółki]   | str.    929
  Art. 461. [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji]   | str.    931
  Art. 462. [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji]   | str.    934
  Art. 463. [Likwidatorzy]   | str.    936
  Art. 464. [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego]   | str.    945
  Art. 465. [Wezwanie wierzycieli]   | str.    948
  Art. 466. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zarządzie]   | str.    951
  Art. 467. [Bilans likwidacyjny spółki]   | str.    952
  Art. 468. [Czynności likwidacyjne]   | str.    954
  Art. 469. [Kompetencje likwidatorów]   | str.    958
  Art. 470. [Wpływ likwidacji na prokurę]   | str.    959
  Art. 471. [Ściągnięcie wpłat od akcjonariuszy]   | str.    960
  Art. 472. [Ściągnięcie dalszych wpłat od akcjonariuszy]   | str.    962
  Art. 473. [Złożenie kwot do depozytu sądowego]   | str.    963
  Art. 474. [Podział majątku spółki w likwidacji]   | str.    966
  Art. 475. [Zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli]   | str.    968
  Art. 476. [Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru; sądowe upoważnienie do przeglądania dokumentów spółki]   | str.    970
  Art. 477. [Ukończenie postępowania upadłościowego]   | str.    974
  Art. 478. [Chwila rozwiązania spółki]   | str.    977
  Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna   | str.    978
  Art. 479. [Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu]   | str.    978
  Art. 480. [Szkoda przy tworzeniu spółki]   | str.    981
  Art. 481. [Niewspółmierne korzyści przy powstaniu spółki]   | str.    984
  Art. 482. [Szkoda w związku z badaniem sprawozdania finansowego]   | str.    985
  Art. 483. [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę]   | str.    986
  Art. 484. [Odpowiedzialność współdziałającego]   | str.    994
  Art. 485. [Solidarna odpowiedzialność za szkodę]   | str.    996
  Art. 486. [Pozew akcjonariusza o naprawienie szkody]   | str.    997
  Art. 487. [Skutki wytoczenia powództwa przez akcjonariusza bądź upadłości spółki]   | str.    1004
  Art. 488. [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody]   | str.    1006
  Art. 489. [Sąd właściwy miejscowo dla powództwa]   | str.    1006
  Art. 490. [Naprawienie szkody na zasadach ogólnych]   | str.    1007
  Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek   | str.    1009
  Dział I. Łączenie się spółek   | str.    1009
  Rozdział 1. Przepisy ogólne   | str.    1009
  Art. 491. [Łączenie spółek]   | str.    1009
  Art. 492. [Rodzaje łączenia]   | str.    1015
  Art. 493. [Rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego, dzień połączenia]   | str.    1020
  Art. 494. [Sukcesja uniwersalna praw i obowiązków]   | str.    1024
  Art. 495. [Oddzielne zarządzanie majątkiem łączonych spółek]   | str.    1033
  Art. 496. [Pierwszeństwo wierzycieli i zabezpieczenie roszczeń]   | str.    1035
  Art. 497. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]   | str.    1038
  Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych   | str.    1041
  Art. 498. [Uzgodnienie planu połączenia spółek kapitałowych]   | str.    1041
  Art. 499. [Elementy planu połączenia spółek kapitałowych]   | str.    1044
  Art. 500. [Zgłoszenie planu połączenia spółek kapitałowych do sądu]   | str.    1052
  Art. 501. [Sprawozdanie zarządu]   | str.    1058
  Art. 502. [Badanie planu połączenia spółek kapitałowych przez biegłego; wyznaczenie biegłego]   | str.    1061
  Art. 503. [Opinia biegłego]   | str.    1064
  Art. 5031. [Zwolnienie z obowiązku badania przez biegłego]   | str.    1067
  Art. 505. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]   | str.    1077
  Art. 506. [Uchwała o połączeniu]   | str.    1082
  Art. 507. [Zgłoszenie uchwały do sądu]   | str.    1086
  Art. 508. [Ogłoszenie połączenia]   | str.    1089
  Art. 509. [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu]   | str.    1090
  Art. 510. [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów]   | str.    1095
  Art. 511. [Szczególne uprawnienia]   | str.    1096
  Art. 512. [Solidarna odpowiedzialność członków organów]   | str.    1100
  Art. 513. [Odpowiedzialność biegłego]   | str.    1101
  Art. 514. [Zakaz objęcia udziałów własnych]   | str.    1103
  Art. 515. [Wydanie udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej]   | str.    1104
  Art. 516. [Uproszczone łączenie się spółek]   | str.    1106
  Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej   | str.    1114
  Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych   | str.    1114
  Art. 5161. [Połączenie transgraniczne]   | str.    1114
  Art. 5162. [Zakaz uczestnictwa]   | str.    1117
  Art. 5163. [Elementy planu połączenia transgranicznego spółek]   | str.    1118
  Art. 5164. [Ogłoszenie planu połączenia transgranicznego spółek]   | str.    1125
  Art. 5165. [Sprawozdanie zarządu]   | str.    1128
  Art. 5166. [Wyznaczenie biegłego]   | str.    1129
  Art. 5167. [Prawo przeglądania dokumentów]   | str.    1131
  Art. 5168. [Skuteczność połączenia]   | str.    1132
  Art. 5169. [Zasady uczestnictwa]   | str.    1133
  Art. 51610. [Wyłączenie stosowania, zabezpieczenie wierzyciela]   | str.    1133
  Art. 51611. [Odkup udziałów bądź akcji]   | str.    1135
  Art. 51612. [Zaświadczenie o prawidłowości połączenia]   | str.    1137
  Art. 51613. [Zgłoszenie połączenia i jego elementy]   | str.    1140
  Art. 51614. [Zamienność udziałów lub akcji]   | str.    1142
  Art. 51615. [Wyłączenie stosowania]   | str.    1143
  Art. 51616. [Brak trybu]   | str.    1145
  Art. 51617. [Niedopuszczalność uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały po połączeniu]   | str.    1145
  Art. 51618. [Postanowienie zezwalające na rejestrację połączenia]   | str.    1147
  Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej   | str.    1150
  Art. 51619. [Odpowiednie stosowanie]   | str.    1150
  Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych   | str.    1151
  Art. 517. [Pisemne uzgodnienie planu połączenia spółek osobowych]   | str.    1151
  Art. 518. [Elementy planu połączenia spółek osobowych]   | str.    1153
  Art. 519. [Zgłoszenie planu połączenia spółek osobowych do sądu]   | str.    1156
  Art. 520. [Badanie planu połączenia spółek osobowych przez biegłego]   | str.    1158
  Art. 521. [Zawiadomienie wspólników]   | str.    1161
  Art. 522. [Uchwała o połączeniu]   | str.    1163
  Art. 523. [Zgłoszenie połączenia do sądu]   | str.    1166
  Art. 524. [Ogłoszenie połączenia]   | str.    1172
  Art. 525. [Odpowiedzialność wspólników]   | str.    1173
  Art. 526. [Odpowiedzialność członków organów]   | str.    1175
  Art. 527. [Odpowiedzialność biegłego]   | str.    1177
  Dział II. Podział spółek   | str.    1178
  Art. 528. [Podział spółek]   | str.    1178
  Art. 529. [Rodzaje podziałów]   | str.    1182
  Art. 530. [Rozwiązanie spółki dzielonej bez likwidacji]   | str.    1189
  Art. 531. [Sukcesja uniwersalna praw]   | str.    1192
  Art. 532. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]   | str.    1203
  Art. 533. [Uzgodnienie planu podziału]   | str.    1207
  Art. 534. [Elementy planu podziału]   | str.    1211
  Art. 535. [Zgłoszenie planu podziału do sądu]   | str.    1218
  Art. 536. [Pisemne sprawozdanie zarządu]   | str.    1222
  Art. 537. [Badanie planu podziału przez biegłego]   | str.    1226
  Art. 538. [Opinia biegłego]   | str.    1229
  Art. 5381. [Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów]   | str.    1231
  Art. 539. [Zawiadomienie wspólników]   | str.    1236
  Art. 540. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]   | str.    1241
  Art. 541. [Uchwała o podziale]   | str.    1247
  Art. 542. [Zgłoszenie uchwały o podziale do sądu]   | str.    1253
  Art. 543. [Ogłoszenie podziału]   | str.    1256
  Art. 544. [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o podziale]   | str.    1257
  Art. 545. [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów]   | str.    1262
  Art. 546. [Odpowiedzialność za zobowiązania]   | str.    1264
  Art. 547. [Osoby o szczególnych uprawnieniach]   | str.    1269
  Art. 548. [Odpowiedzialność członków organów]   | str.    1271
  Art. 549. [Odpowiedzialność biegłego]   | str.    1273
  Art. 550. [Zakaz objęcia własnych udziałów]  | str.    1274
  Art. 5501. [Podział w drodze rozdzielenia]   | str.    1276
  Dział III. Przekształcenia spółek   | str.    1278
  Rozdział 1. Przepisy ogólne   | str.    1278
  Art. 551. [Przekształcenie spółki]   | str.    1278
  Art. 552. [Dzień przekształcenia, wykreślenie spółki przekształcanej]   | str.    1286
  Art. 553. [Ciągłość podmiotowa spółki przekształcanej]   | str.    1289
  Art. 555. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]   | str.    1300
  Art. 556. [Wymogi przekształcenia]   | str.    1302
  Art. 557. [Plan przekształcenia]   | str.    1304
  Art. 558. [Elementy planu przekształcenia]   | str.    1306
  Art. 559. [Poddanie badaniu biegłego planu przekształcenia]   | str.    1312
  Art. 560. [Zawiadomienie wspólników]   | str.    1316
  Art. 561. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]   | str.    1318
  Art. 562. [Uchwała o przekształceniu]   | str.    1320
  Art. 563. [Elementy uchwały o przekształceniu]   | str.    1323
  Art. 564–566. (uchylone)   | str.    1326
  Art. 567. [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu]   | str.    1327
  Art. 568. [Odpowiedzialność za szkody]   | str.    1329
  Art. 569. [Zgłoszenie wniosku o przekształcenie]   | str.    1332
  Art. 570. [Ogłoszenie przekształcenia]   | str.    1333
  Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową   | str.    1334
  Art. 571. [Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową]   | str.    1334
  Art. 572. [Uproszczone przekształcenie spółki jawnej]   | str.    1336
  Art. 573. [Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną]   | str.    1337
  Art. 574. [Odpowiedzialność wspólników]   | str.    1338
  Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową   | str.    1340
  Art. 575. [Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową]   | str.    1340
  Art. 576. [Przekształcenie w spółkę komandytową bądź komandytowo-akcyjną]   | str.    1341
  Art. 5761. [Żądanie odkupu udziałów lub akcji w spółce przekształcanej]   | str.    1343
  Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową   | str.    1347
  Art. 577. [Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową]   | str.    1347
  Art. 578. (uchylony)   | str.    1350
  Art. 579. [Wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków]   | str.    1350
  Art. 5791. [Ogłoszenie planu przekształcenia; zabezpieczenie roszczeń wierzyciela spółki akcyjnej]   | str.    1353
  Art. 580. [Sytuacja obligatariuszy]   | str.    1354
  Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową | str.    1356
  Art. 581. [Przekształce
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia