Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

Cena początkowa: 59,00 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 47,20 zł  


47,20

w tym VAT

Podręcznik prezentuje ogół zagadnień składających się na akademicki wykład prawa konstytucyjnego, w szczególności:
• zasady i analizę stale kształtującej się praktyki ustrojowej,
• modelowe i koncepcyjne założenia i rozwiązania systemowe,
• wolności i prawa jednostki,
• stany nadzwyczajne,
• problemy i wątpliwości związane z praktycznym tworzeniem oraz stosowaniem postanowień Konstytucji i aktów rozwijających jej postanowienia w polskim porządku prawnym.


Publikacja uwzględnia orzecznictwo organów władzy sądowniczej i innych organów rozstrzygających, krajowych i międzynarodowych. Przeanalizowano również mechanizmy funkcjonowania państwa oraz tworzenia prawa uwzględniające 25-letnie obowiązywanie Konstytucji RP, z odniesieniem się do sytuacji wynikającej ze specyfiki prawodawstwa antycovidowego.


Systematyka podręcznika pomaga stopniowo zdobywać i pogłębiać potrzebną wiedzę z obszaru prawa konstytucyjnego przez studentów wydziałów prawa i administracji, pomoże również usystematyzować wiedzę wszystkim zainteresowanym omawianymi zagadnieniami.


Autorami są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczeni dydaktycy, autorzy wielu opracowań dotyczących różnych zagadnień z obszaru prawa konstytucyjnego, mający doświadczenie praktyczne związane z piastowaniem funkcji publicznych i wykonywaniem prawniczych zawodów zaufania publicznego.


Rok wydania2021
Liczba stron552
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-982-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  Literatura podstawowa | str.    19
  Przedmowa | str.    21
  Rozdział I
  Polski konstytucjonalizm i jego źródła | str.    25
  1. Pojęcie konstytucjonalizmu (Michał Bernaczyk) | str.    25
  1.1. Wprowadzenie | str.    25
  1.2. Definiowanie konstytucjonalizmu | str.    26
  1.3. Konstytucjonalizm a rządy prawa | str.    31
  2. Geneza i ewolucja ustawodawstwa konstytucyjnego (Artur Ławniczak) | str.    37
  2.1. Powstawanie polskiego ustawodawstwa konstytucyjnego | str.    37
  2.2. Konstytucja (Ustawa Rządowa) z 3.05.1791 r | str.    39
  2.3. Między Konstytucją 3 maja a konstytucjami II Rzeczypospolitej | str.    43
  3. Sformalizowany ustrój polityczny po II wojnie światowej (Artur Ławniczak | str.    44
  3.1. Powojenne konstytucyjne przemiany | str.    44
  3.2. Inkorporacja rozwiązań obcych | str.    46
  Rozdział II
  Materialne a formalne obowiązywanie Konstytucji RP | str.    49
  1. Pojęcie i klasyfikacja konstytucji (Michał Bernaczyk | str.    50
  2. Procedura uchwalania i zmiany konstytucji (Mariusz Jabłoński) | str.    64
  2.1. Pojęcie i rodzaje zmian konstytucji | str.    64
  2.2. Gwarancje ustrojowe stabilności konstytucji | str.    69
  2.3. Wymogi formalne | str.    70
  2.3.1. Znaczenie systematyki konstytucji w kontekście modyfikacji jej treści | str.    70
  2.3.2. Wniesienie projektu i uchwalenie ustawy | str.    70
  2.3.3. Przeprowadzenie referendum w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie Konstytucji | str.    73
  2.3.4. Dopuszczalność przeprowadzenia referendum przedkonstytucyjnego | str.    76
  3. Zagadnienie „przełamywania” postanowień Konstytucji RP (Mariusz Jabłoński | str.    78
  4. Wykładnia (interpretacja) Konstytucji RP (Michał Bernaczyk) | str.    84
  5. Konstytucyjne aspekty akcesji Polski do Unii Europejskiej (Ryszard Balicki) | str.    93
  Rozdział III
  Zasady ustrojowe w ustawie zasadniczej | str.    97
  1. Forma państwa a system rządów (Artur Ławniczak) | str.    100
  2. Ustrój państwowy | str.    102
  2.1. Wprowadzenie (Ryszard Balicki) | str.    102
  2.2. Dobro wspólne (Mariusz Jabłoński) | str.    103
  2.3. Demokratyczne państwo prawne (Anna Śledzińska-Simon) | str.    107
  2.3.1. Wprowadzenie | str.    107
  2.3.2. Formalne i materialne rozumienie demokratycznego państwa prawnego | str.    110
  2.3.3. Praworządność w ujęciu porównawczym | str.    112
  2.4. Zasada państwa jednolitego (unitarnego) (Ryszard Balicki) | str.    113
  2.5. Zasada zwierzchnictwa Narodu (Olga Hałub-Kowalczyk) | str.    114
  2.6. Zasada republikańskiej formy rządów (Małgorzata Masternak--Kubiak) | str.    115
  2.7. Zasada zrównoważonego rozwoju (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    118
  2.8. Zasada legalizmu (Mariusz Jabłoński, Olga Hałub-Kowalczyk) | str.    121
  2.9. Zasada nadrzędności konstytucji (Michał Bernaczyk) | str.    122
  2.10. Przestrzeganie prawa międzynarodowego (Małgorzata Masternak--Kubiak) | str.    128
  2.11. Zasada podziału władzy (Krzysztof Wygoda) | str.    133
  2.12. Pluralizm polityczny (Artur Ławniczak) | str.    135
  2.13. Społeczeństwo obywatelskie (Mariusz Jabłoński) | str.    136
  2.13.1. Definiowanie społeczeństwa obywatelskiego | str.    136
  2.13.2. Determinanty definiowania treści konstytucyjnej zasady | str.    137
  2.14. Zakaz istnienia organizacji totalitarnych i autorytarnych (Krzysztof Wygoda) | str.    140
  2.15. Wolność mediów (Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    141
  2.16. Konstytucyjne determinanty decentralizacji i samorządności (Mariusz Jabłoński) | str.    145
  3. Zasady ustroju społeczno-gospodarczego w Konstytucji RP (Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    148
  3.1. Wprowadzenie | str.    148
  3.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej | str.    149
  3.3. Ochrona własności i dziedziczenia | str.    153
  3.3.1. Konstytucjonalizacja własności – wprowadzenie | str.    153
  3.3.2. Ujęcie ochrony własności i dziedziczenia w Konstytucji RP | str.    154
  3.3.3. Podmiot i przedmiot ochrony | str.    154
  3.3.4. Konstytucyjnie dopuszczalne formy ingerencji w sferę własności | str.    157
  3.4. Zasada wolności działalności gospodarczej | str.    161
  3.5. Zasada ochrony gospodarstw rodzinnych | str.    165
  3.6. Ochrona pracy w Konstytucji RP | str.    166
  3.7. Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (Anna Śledzińska-Simon) | str.    168
  3.7.1. Wprowadzenie | str.    168
  3.7.2. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny | str.    169
  3.7.3. Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo | str.    171
  3.8. Opieka nad weteranami walk o niepodległość jako zasada i prawo podmiotowe (Mariusz Jabłoński) | str.    172
  4. Wartości i symbole konstytucyjne (Artur Ławniczak) | str.    174
  Rozdział IV
  Źródła prawa (Michał Bernaczyk) | str.    177
  1. Ogólne założenia systemu źródeł prawa w Konstytucji RP | str.    177
  2. Ustawa i rozporządzenie z mocą ustawy | str.    186
  3. Rozporządzenie wykonawcze | str.    193
  4. Umowa międzynarodowa i inne źródła prawa międzynarodowego | str.    197
  5. Prawo Unii Europejskiej | str.    207
  6. Akty prawa miejscowego | str.    214
  Rozdział V
  Charakter i znaczenie konstytucyjnego zdefiniowania katalogu wolności i praw jednostki | str.    217
  1. Zasady ogólne regulacji wolności i praw w Konstytucji RP (Anna Śledzińska-Simon) | str.    220
  1.1. Wprowadzenie | str.    220
  1.2. Godność | str.    220
  1.3. Wolność i ograniczanie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności | str.    225
  1.3.1. Wolność jednostki | str.    225
  1.3.2. Warunki dopuszczalnego ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw | str.    227
  1.3.3. Równość i zakaz dyskryminacji | str.    230
  1.3.4. Równość kobiet i mężczyzn | str.    235
  1.3.5. Ochrona praw wynikających z obywatelstwa | str.    238
  2. Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    246
  2.1. Wprowadzenie | str.    246
  2.2. Zakres i charakter konstytucyjnej regulacji w obszarze wolności i praw | str.    247
  2.3. Prawa człowieka jako prawa podmiotowe a zasady polityki państwa | str.    250
  2.4. Prawo a wolność | str.    252
  3. Klasyfikacja wolności i praw człowieka w Konstytucji RP (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    254
  3.1. Wprowadzenie | str.    254
  3.2. Wolności i prawa osobiste | str.    255
  3.3. Wolności i prawa polityczne | str.    256
  3.4. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str.    257
  3.5. Specyfika postanowień Konstytucji RP dotyczących praw socjalnych | str.    259
  3.6. Prawa podstawowe | str.    260
  3.7. Obywatelstwo polskie a wolności i prawa obywatelskie | str.    261
  3.7.1. Obywatelstwo polskie | str.    261
  3.7.2. Wolności i prawa obywatelskie | str.    262
  4. Podmioty konstytucyjnych wolności i praw (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    265
  5. Adresaci konstytucyjnych wolności i praw (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    268
  6. Środki ochrony wolności i praw jednostki | str.    270
  6.1. Pojęcie i rodzaje środków ochrony wolności i praw (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    270
  6.2. Prawo do sądu (Marta Kłopocka-Jasińska) | str.    271
  6.2.1. Prawo do sądu jako prawo podstawowe jednostki | str.    271
  6.2.2. Podstawy normatywne prawa do sądu | str.    272
  6.2.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do sądu | str.    273
  6.3. Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    276
  6.4. Skarga konstytucyjna (Marta Kłopocka-Jasińska) | str.    278
  6.4.1. Pojęcie i modele skargi konstytucyjnej | str.    278
  6.4.2. Charakterystyka polskiej skargi konstytucyjnej | str.    279
  6.4.3. Ustawowe zasady wniesienia i rozpoznania skargi konstytucyjnej | str.    281
  6.5. Wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    282
  6.6. Skarga do wyspecjalizowanych rzeczników (Justyna Węgrzyn) | str.    283
  6.6.1. Rzecznik Praw Pacjenta | str.    283
  6.6.2. Rzecznik Konsumentów | str.    287
  6.7. Skarga na przewlekłość postępowania (Justyna Węgrzyn) | str.    291
  Rozdział VI
  Wybory i ich znaczenie we współczesnym systemie sprawowania władzy (Ryszard Balicki) | str.    295
  1. Demokracja przedstawicielska | str.    296
  1.1. Wprowadzenie | str.    296
  1.2. Zasada przedstawicielstwa politycznego (reprezentacji) | str.    298
  2. Prawo wyborcze | str.    299
  2.1. Pojęcie prawa wyborczego | str.    300
  2.2. Zasady prawa wyborczego | str.    302
  2.2.1. Zasada powszechności | str.    303
  2.2.2. Zasada równości | str.    304
  2.2.3. Zasada bezpośredniości | str.    305
  2.2.4. Zasady proporcjonalności i większości | str.    305
  2.2.5. Zasada tajności | str.    306
  3. Organizacja wyborów | str.    306
  3.1. Zarządzenie wyborów | str.    306
  3.2. Organy wyborcze | str.    307
  Rozdział VII
  Instytucje demokracji bezpośredniej (Mariusz Jabłoński) | str.    309
  1. Wprowadzenie – pojęcie demokracji bezpośredniej | str.    309
  2. Katalog instytucji demokracji bezpośredniej | str.    311
  3. Instytucje demokracji bezpośredniej w obowiązującej Konstytucji RP | str.    313
  3.1. Referendum ogólnokrajowe | str.    314
  3.1.1. Przedmiot referendum | str.    314
  3.1.2. Uprawnieni do wzięcia udziału w referendum | str.    315
  3.1.3. Prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego | str.    316
  3.1.4. Wiążący a rozstrzygający charakter wyników referendum ogólnokrajowego | str.    317
  3.2. Referendum lokalne | str.    318
  3.3. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza | str.    320
  3.4. Petycje i informacyjne prawa dostępowe | str.    322
  4. Pozakonstytucyjne instytucje (wybrane przykłady | str.    323
  4.1. Wysłuchanie publiczne | str.    323
  4.2. Zgromadzenia obywatelskie, konsultacje oraz budżety obywatelskie | str.    324
  
  Rozdział VIII
  Władza ustawodawcza | str.    325
  1. Geneza i ewolucja parlamentu (Ryszard Balicki) | str.    326
  1.1. Narodziny parlamentu | str.    326
  1.2. Polski Sejm walny | str.    328
  2. Klasyfikacja funkcji parlamentu (Ryszard Balicki) | str.    329
  2.1. Uwagi wstępne | str.    329
  2.2. Problem typizacji funkcji parlamentu | str.    329
  2.3. Konstytucyjne ujęcie funkcji Sejmu i Senatu | str.    331
  2.4. Pozostałe funkcje Sejmu | str.    332
  2.5. Funkcja europejska (unijna) | str.    333
  3. Organizacja i funkcjonowanie Sejmu i Senatu (Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn) | str.    334
  3.1. Wprowadzenie | str.    334
  3.2. Organy Sejmu | str.    335
  3.3. Funkcjonowanie Sejmu | str.    339
  3.4. Organy Senatu | str.    343
  3.5. Funkcjonowanie Senatu | str.    345
  4. Zgromadzenie Narodowe (Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn) | str.    347
  4.1. Modele | str.    347
  4.2. Specyfika funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego w Polsce | str.    348
  5. Status prawny parlamentarzystów (Mariusz Jabłoński, Olga Hałub- -Kowalczyk) | str.    351
  5.1. Wprowadzenie | str.    351
  5.2. Mandat przedstawicielski | str.    353
  5.3. Zasada niepołączalności | str.    354
  5.4. Obowiązki i prawa parlamentarzystów | str.    356
  5.5. Immunitety parlamentarzystów | str.    358
  5.6. Immunitet materialny | str.    358
  5.7. Immunitet formalny | str.    360
  5.8. Przywilej nietykalności | str.    361
  5.9. Tryb wyrażenia zgody na pociągnięcie parlamentarzysty do odpowiedzialności sądowej (karnej) | str.    362
  5.10. Formy zrzeszania się parlamentarzystów | str.    363
  Rozdział IX
  Władza wykonawcza (Ryszard Balicki) | str.    365
  1. Prezydent RP | str.    366
  1.1. Wprowadzenie | str.    366
  1.2. Pozycja ustrojowa Prezydenta w Konstytucji RP | str.    368
  1.3. Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP | str.    369
  1.4. Zastępstwo i opróżnienie urzędu | str.    371
  1.5. Kompetencje Prezydenta RP | str.    372
  1.5.1. Kompetencje Prezydenta RP związanie z funkcjonowaniem Sejmu i Senatu373
  1.5.2. Kompetencje Prezydenta RP związane z funkcjonowaniem rządu | str.    377
  1.5.3. Kompetencje Prezydenta RP związane z funkcjonowaniem władzy sądowniczej | str.    379
  1.5.4. Tradycyjne uprawnienia głowy państwa | str.    380
  1.6. Odpowiedzialność Prezydenta RP | str.    383
  2. Rada Ministrów RP | str.    383
  2.1. Wprowadzenie | str.    383
  2.2. Powoływanie Rady Ministrów | str.    384
  2.3. Skład, organizacja i funkcjonowanie Rady Ministrów | str.    385
  2.3.1. Skład Rady Ministrów | str.    385
  2.3.2. Funkcjonowanie i organizacja Rady Ministrów | str.    386
  2.4. Kompetencje Rady Ministrów | str.    388
  2.5. Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków | str.    389
  2.5.1. Odpowiedzialność polityczna | str.    389
  2.5.2. Odpowiedzialność konstytucyjna | str.    390
  Rozdział X
  Samorząd terytorialny (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    391
  1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego | str.    392
  2. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego | str.    394
  3. Struktura samorządu terytorialnego | str.    398
  4. Ustrój samorządu terytorialnego | str.    401
  5. Nadzór nad samorządem terytorialnym | str.    405
  Rozdział XI
  Sądy i Trybunały | str.    409
  1. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    411
  2. Sądy jako organy sprawujące wymiar sprawiedliwości (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    413
  3. Konstytucyjne zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    416
  3.1. Zasada jednolitości | str.    416
  3.2. Zasada dwuinstancyjności postępowania | str.    416
  3.3. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości | str.    417
  3.4. Zasada jawności rozprawy | str.    419
  4. Struktura wymiaru sprawiedliwości (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    419
  5. Zasada niezawisłości sędziów (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    432
  5.1. Regulacja konstytucyjna | str.    432
  5.2. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej | str.    436
  6. Powoływanie sędziów (Małgorzata Masternak-Kubiak) | str.    440
  7. Krajowa Rada Sądownictwa (Anna Śledzińska-Simon) | str.    443
  7.1. Geneza instytucji | str.    443
  7.2. Skład | str.    445
  7.3. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa | str.    448
  8. Trybunał Konstytucyjny (Marta Kłopocka-Jasińska) | str.    450
  8.1. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa | str.    450
  8.2. Kształtowanie się sądownictwa konstytucyjnego w Polsce | str.    452
  8.3. Charakterystyka polskiego Trybunału Konstytucyjnego według Konstytucji z 1997 r. | str.    454
  8.3.1. Pozycja ustrojowa, skład i organizacja Trybunału Konstytucyjnego | str.    454
  8.3.2. Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego | str.    455
  8.3.3. Kontrola konstytucyjności prawa | str.    456
  8.3.4. Pozostałe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego | str.    457
  8.3.5. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego | str.    459
  9. Trybunał Stanu (Marta Kłopocka-Jasińska) | str.    462
  9.1. Pojęcie i istota odpowiedzialności konstytucyjnej | str.    462
  9.2. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu w Konstytucji z 1997 r | str.    464
  9.3. Pozycja ustrojowa, skład i organizacja Trybunału Stanu | str.    466
  9.4. Postępowanie w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu | str.    467
  Rozdział XII
  Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str.    469
  1. Wprowadzenie (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    470
  2. Rzecznik Praw Obywatelskich (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz- -Żukowska) | str.    471
  2.1. Specyfika instytucji ombudsmana we współczesnych państwach demokratycznych i jej początki w Polsce | str.    471
  2.2. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich | str.    473
  2.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy działania Rzecznika Praw Obywatelskich | str.    476
  2.4. Środki działania Rzecznika Praw Obywatelskich | str.    478
  3. Rzecznik Praw Dziecka (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    481
  3.1. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka | str.    481
  3.2. Zakres i środki działania Rzecznika Praw Dziecka | str.    483
  4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz- -Żukowska) | str.    485
  4.1. Charakter ustrojowy i skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str.    485
  4.2. Funkcje i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str.    488
  5. Najwyższa Izba Kontroli (Justyna Węgrzyn) | str.    491
  5.1. Uwagi wstępne | str.    491
  5.2. Struktura organizacyjna Najwyższej Izby Kontroli | str.    491
  5.3. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i kryteria kontroli państwowej | str.    493
  5.4. Postępowanie kontrolne i wystąpienie pokontrolne | str.    494
  6. Przykłady pozakonstytucyjnych organów kontroli i ochrony prawa (Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska) | str.    495
  Rozdział XIII
  Finanse publiczne i rola ustrojowa banku centralnego (Krzysztof Wygoda) | str. 499
  1. Gospodarka finansowa | str.    499
  1.1. Wprowadzenie | str.    499
  1.2. Regulowanie finansów publicznych i ich elementy | str.    500
  1.3. Konstytucyjny limit zadłużenia | str.    500
  2. Organizacja Skarbu Państwa | str.    501
  3. Budżet państwa | str.    501
  3.1. Ustawa budżetowa | str.    501
  3.2. Prowizorium budżetowe | str.    502
  3.3. Brak prorogacji budżetowej | str.    503
  3.4. Pokrycie deficytu budżetowego | str.    503
  4. Zasady pracy nad budżetem | str.    504
  4.1. Inicjatywa i termin złożenia | str.    504
  4.2. Ograniczenie roli Senatu i Prezydenta RP | str.    504
  4.3. Konsekwencje nieprzyjęcia ustawy budżetowej | str.    505
  5. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej | str.    505
  6. Narodowy Bank Polski | str.    506
  6.1. Pozycja i organizacja Narodowego Banku Polskiego | str.    506
  6.2. Prezes Narodowego Banku Polskiego | str.    506
  6.3. Rada Polityki Pieniężnej | str.    507
  6.4. Zadania Narodowego Banku Polskiego | str.    507
  Rozdział XIV
  Stany nadzwyczajne | str.    509
  1. Wprowadzenie (Justyna Węgrzyn) | str.    510
  2. Zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych (Justyna Węgrzyn) | str.    510
  2.1. Zasada wyjątkowości (subsydiarności) | str.    511
  2.2. Zasada legalności | str.    511
  2.3. Zasada proporcjonalności i celowości | str.    512
  2.4. Zasada ochrony podstaw systemu prawnego | str.    512
  2.5. Zasada ochrony organów przedstawicielskich | str.    512
  3. Stan wojenny (Justyna Węgrzyn) | str.    513
  3.1. Przesłanki warunkujące wprowadzenie stanu wojennego | str.    513
  3.2. Procedura wprowadzenia stanu wojennego | str.    515
  3.3. Obszar obowiązywania i czas trwania stanu wojennego | str.    516
  3.4. Zasady działania organów władzy publicznej w czasie stanu wojennego | str.    516
  3.5. Ograniczenie wolności i praw w czasie stanu wojennego | str.    517
  3.6. Zniesienie stanu wojennego | str.    518
  4. Stan wyjątkowy (Olga Hałub-Kowalczyk | str.    518
  4.1. Przesłanki warunkujące wprowadzenie stanu wyjątkowego | str.    518
  4.2. Procedura wprowadzenia stanu wyjątkowego | str.    520
  4.2.1. Regulacja konstytucyjna | str.    520
  4.2.2. Regulacja ustawowa | str.    520
  4.3. Czas trwania stanu wyjątkowego | str.    522
  4.4. Działalność organów władzy publicznej w czasie stanu wyjątkowego | str.    523
  5. Stan klęski żywiołowej (Olga Hałub-Kowalczyk | str.    524
  5.1. Przesłanki warunkujące wprowadzenie stanu klęski żywiołowej | str.    524
  5.2. Procedura wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w regulacji konstytucyjnej i ustawowej | str.    525
  5.3. Czas trwania stanu klęski żywiołowej | str.    526
  5.4. Działalność organów władzy publicznej w czasie stanu klęski żywiołowej | str.    527
  6. Stan wojny (Justyna Węgrzyn) | str.    528
  6.1. Uwagi wstępne | str.    528
  6.2. Przesłanki warunkujące wprowadzenie stanu wojny | str.    529
  6.3. Procedura wprowadzenia stanu wojny | str.    529
  6.4. Obszar obowiązywania i czas trwania stanu wojny | str.    530
  6.5. Pojęcie „czas wojny | str.    530
  6.6. Zawarcie pokoju | str.    530
  7. Ochrona wolności i praw jednostki w stanach nadzwyczajnych (Mariusz Jabłoński | str.    531
  7.1. Konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w sferze realizacji konstytucyjnych wolności i praw jednostki | str.    531
  7.2. Charakter i zakres gwarancji konstytucyjnych | str.    532
  7.3. Wkroczenie w sferę wolności i praw jednostki w drodze rozporządzeń z mocą ustawy | str.    535
  8. Zagadnienie dopuszczalności ograniczania wolności i praw jednostki w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemicznego (stanów niebędących formalnie stanem nadzwyczajnym w rozumieniu konstytucyjnym) (Mariusz Jabłoński | str.    536
  Wykaz powoływanych aktów prawnych | str.    541
  O Autorach | str.    547
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia