Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

-20%

Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera omówienie prawnych aspektów partycypacji społecznej rozumianej jako udział społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono uczestnictwu mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również partycypacji społecznej w praktyce stosowania prawa - dokonano analizy rozwiązań stosowanych w praktyce, analizy socjologiczno-prawnej oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą. Przedstawiono też nowe i projektowane formy partycypacji.


Adresaci:


Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych pracowników naukowych będących równocześnie praktykami samorządowymi. Będzie stanowić cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych, a także dla studentów prawa, administracji, politologii i socjologii.


Rok wydania2014
Liczba stron1024
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6793-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    15
  
  Część pierwsza
  Prawne aspekty partycypacji społecznej | str.    19
  
  Iwona Niżnik-Dobosz
  Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego | str.    21
  
  Magdalena Małecka-Łyszczek
  Partycypacja w ramach public governance | str.    44
  
  Katarzyna Kułak-Krzysiak
  Partycypacja czy efektywność? Dylematy skutecznego osiągania celów w administracji publicznej | str.    58
  
  Jerzy Korczak
  Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego | str.    67
  
  Ewelina Kloc
  Udział mieszkańców w stanowieniu prawa przez organy samorządu terytorialnego - dobre prawo czy złudna iluzja | str.    88
  
  Ewa Wągiel
  Partycypacja społeczna gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw | str.    104
  
  Ewa Tamara Szuber-Bednarz
  Podniesienie rangi udziału społeczności lokalnej w procesie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji szansą na większe zaangażowanie społeczne i rozwój samorządu terytorialnego czy zagrożeniem dla rozwoju tego samorządu | str.    122
  
  Część druga
  Formy uczestnictwa w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej | str.    133
  
  Rafał Sura, Robert Choma
  Kilka spostrzeżeń na temat form partycypacji społecznej na poziomie gmin | str.    135
  
  Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
  Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach rady gminy i posiedzeniach jej komisji | str.    147
  
  Roman Marchaj
  Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym | str.    164
  
  Izabela Skipioł
  Referendum gminne w sprawie likwidacji straży miejskiej - wybrane zagadnienia | str.    180
  
  Magdalena Nowińska
  Udział mieszkańców w procedurze zmiany granic gminy | str.    198
  
  Łukasz Karaś
  Zmiana granic gminy w świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym | str.    212
  
  Jacek Pokładecki
  Aktywność w wyborach do organów samorządu terytorialnego jako przejaw partycypacji politycznej | str.    224
  
  Tomasz Moll
  Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej | str.    244
  
  Małgorzata Ofiarska
  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin | str.    259
  
  Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
  Komisje, zespoły, rady jako forma partycypacji obywateli w samorządzie terytorialnym | str.    280
  
  Anna Bohdan
  E-demokracja w gminie na przykładzie internetowych konsultacji z mieszkańcami | str.    305
  
  Małgorzata Stahl, Jan Paweł Tarno, Joanna Wyporska-Frankiewicz
  Instytucja skarg i wniosków oraz inne formy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym | str.    323
  
  Część trzecia
  Inicjatywa uchwałodawcza jako forma realizacji zadań publicznych | str.    357
  
  Monika Augustyniak
  Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    359
  
  Marcin Brzeski
  Problem podstawy prawnej regulacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w statucie jednostki samorządu terytorialnego | str.    379
  
  Małgorzata Szalewska
  Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych | str.    401
  
  Ewa Koniuszewska
  Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej | str.    418
  
  Michał Kasiński
  Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej | str.    431
  
  Magdalena Kisała
  Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej | str.    445
  
  Część czwarta
  Uczestnictwo obywateli w realizacji zadań oświatowych | str.    455
  
  Jacek Pierzchała
  Partycypacja społeczna w procesie zarządzania szkołą publiczną na przykładzie rady rodziców | str.    457
  
  Andrzej K. Piasecki
  Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej | str.    472
  
  Adam Bochentyn
  O różnych formach wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe | str.    484
  
  Danuta Kurzyna-Chmiel
  Wybrane formy partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji przez samorząd terytorialny oświatowych zadań publicznych | str.    494
  
  Część piąta
  Partycypacja społeczna w realizacji innych zadań publicznych | str.    509
  
  Marek Kruszakin
  Partycypacja społeczna w procesie inwestycyjno-budowlanym realizowanym w oparciu o tzw. specustawy | str.    511
  
  Mirosław Wincenciak
  Zwalczanie bezczynności organów jednostek samorządu terytorialnego w sferze stanowienia aktów normatywnych | str.    530
  
  Marcin Kumala
  Pozycja prawna wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych | str.    547
  
  Marcin Janik
  Samorząd a szczepienia ochronne. Kilka uwag o partycypacji | str.    559
  
  Maciej Baraniecki
  O swoich pieniądzach decydujmy sami - planowanie partycypacyjne budżetu gminy | str.    570
  
  Paweł Zaborniak, Lech J. Żukowski
  Doskonalenie zarządzania lokalnego za pomocą badań społecznych | str.    582
  
  Karolina Rokicka
  Konstrukcja dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str.    598
  
  Justyna Wasil
  Wybrane metody lobbingu stosowane w samorządzie terytorialnym | str.    613
  
  Jakub H. Szlachetko
  Zjawisko prywatyzacji zadań publicznych a funkcja legislacyjna organów administracji publicznej. Kilka refleksji natury ogólnej | str.    635
  
  Dorota Sylwestrzak
  Partycypacja organizacji społecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony konsumentów | str.    647
  
  Dominik J. Kościuk
  Partycypacja społeczna w informatyzacji administracji publicznej | str.    659
  
  Anna Haładyj
  Konsultacje czy partycypacja? Refleksje terminologiczne w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ochronie środowiska | str.    671
  
  Anna Brzezińska-Rawa
  Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str.    687
  
  Andrzej Kraczkowski
  Lokalne Grupy Działania jako forma wspierania rozwoju samorządności w Polsce oraz refleksje na temat organizacji wewnętrznej | str.    699
  
  Alina Miruć
  Pozycja prawna świadczeniobiorcy w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem czynnika społecznego w procesie prywatyzacji zadań ze sfery pomocy społecznej | str.    708
  
  Agnieszka Skóra, Paweł Żukowski
  Praktyczne problemy oznaczenia adresatów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy | str.    725
  
  Agata Barczewska-Dziobek
  Organizacje pozarządowe jako podmioty partycypacji społecznej - zagadnienia wybrane | str.    737
  
  Część szósta
  Dostęp do informacji a partycypacja społeczna | str.    751
  
  Ewa Olejniczak-Szałowska
  Prawo dostępu do informacji publicznej jako podstawa realizacji prawa do partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (zarys problemu) | str.    753
  
  Krystyna Celarek
  Kontrola społeczna samorządu terytorialnego a prawo do informacji - wybrane zagadnienia | str.    771
  
  Karolina Kentnowska
  Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków elektronicznych | str.    783
  
  Część siódma
  Partycypacja społeczna w aspekcie prawnoporównawczym | str.    801
  
  Łukasz Młynarkiewicz
  Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą | str.    803
  
  Lidia Zacharko
  Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych w modelu francuskim | str.    821
  
  Izolda Bokszczanin
  Instrumenty partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym w Republice Włoskiej | str.    832
  
  Anna Budnik
  Współdziałanie szkół wyższych z samorządem terytorialnym w Polsce i w Anglii | str.    850
  
  Andżelika Mirska
  Referendum lokalne w Niemczech - wnioski z badań porównawczych | str.    861
  
  Andrzej Nałęcz
  Administracja terenowa w Afganistanie | str.    877
  
  Część ósma
  Partycypacja społeczna w praktyce stosowania prawa | str.    889
  
  Monika Sidor
  Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty - praktyczne zastosowanie | str.    891
  
  Mariusz W. Sienkiewicz
  Społeczny wymiar procesu planowania strategicznego na przykładzie wybranych gmin i powiatów województwa lubelskiego | str.    907
  
  Małgorzata Wenclik
  Dylematy partycypacji społecznej na przykładzie konsultacji na szczeblu lokalnym w województwie podlaskim | str.    925
  
  Artur K. Modrzejewski
  Udział społeczeństwa w konstruowaniu "uchwał śmieciowych" - przykład Białegostoku i Szczecina | str.    938
  
  Bogusław Przywora
  Partycypacja organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych o charakterze regionalnym na wybranych przykładach z województwa małopolskiego | str.    955
  
  Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
  Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic | str.    974
  
  Katarzyna Kłosowska-Lasek
  Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Rzeszowa | str.    1005
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia