Koszty postępowania cywilnego. Komentarz

-18%

Koszty postępowania cywilnego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,64  102,00

Format: pdf

83,64102,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę kosztów postępowania cywilnego, zestawiając przyjęte w tym zakresie rozwiązania normatywne z ich praktycznym zastosowaniem (poprzez przykłady, wzory pism, wyselekcjonowane orzecznictwo sadowe i akcentowanie najważniejszych problemów praktycznych związanych z realizacja procesowych obowiązków fiskalnych).


W celu zapewnienia przejrzystości rozważań i ich praktycznej przydatności układ komentarza podporządkowano chronologicznemu przebiegowi postępowania. Kolejno omówiono: znaczenie pojęć ustawowych, istotę i zakres obowiązków fiskalnych towarzyszących wszczęciu postępowania i podejmowaniu kolejnych czynności procesowych, przesłanki uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sadowych, przedstawiono także zasady orzekania o kosztach poniesionych w zakończonym juz postępowaniu.


Osobna część opracowania poświęcona została prezentacji najważniejszych regulacji normatywnych odnoszących się do problematyki kosztów postępowania cywilnego. Komentarz zawiera również praktyczne zestawienie wysokości opłat stałych, opatrzone wyjaśnieniami.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które spotykają się z praktycznymi problemami związanymi z ponoszeniem kosztów postępowania cywilnego, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz stron postępowania.


Rok wydania2012
Liczba stron492
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5305-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów str.    11
  
  Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych str.    13
  
  Rozdział 2. Koszty sądowe str.    16
  
  1.1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - ogólne założenia str.    16
  
  1.2. Podmiot obowiązany do uiszczenia kosztów sądowych str.    18
  
  1.3. Opłaty str.    29
  
  1.3.1. Pisma podlegające opłacie str.    29
  
  1.3.2. Rodzaje i wysokość opłat str.    34
  
  1.3.3. Sposób uiszczania opłat str.    53
  
  1.3.4. Zwrot opłaty str.    64
  
  1.3.5. Skutki nieuiszczenia opłaty str.    68
  
  1.4. Opłata kancelaryjna str.    82
  
  1.5. Wydatki str.    86
  
  Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych str.    101
  
  3.1. Zwolnienie ustawowe str.    101
  
  3.1.1. Zwolnienia podmiotowe str.    101
  
  3.1.2. Zwolnienia przedmiotowe str.    107
  
  3.2. Zwolnienie na mocy postanowienia sądu str.    109
  
  Rozdział 4. Zasady ponoszenia kosztów postępowania str.    130
  
  4.1. Koszty procesu str.    130
  
  4.1.1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu str.    130
  
  4.1.2. Zasada kosztów niezbędnych (celowych) str.    133
  
  4.1.3. Zasada kompensaty str.    138
  
  4.1.4. Zasada zawinienia str.    145
  
  4.1.5. Zasada słuszności str.    150
  
  4.1.6. Ponoszenie kosztów w szczególnych konfiguracjach podmiotowych str.    151
  
  4.2. Koszty postępowania nieprocesowego str.    168
  
  4.3. Koszty postępowania zabezpieczającego str.    170
  
  4.4. Koszty postępowania egzekucyjnego str.    173
  
  Rozdział 5. Orzekanie o kosztach postępowania str.    179
  
  5.1. Zasada unifikacji i koncentracji kosztów str.    179
  
  5.2. Orzekanie o kosztach po zakończeniu postępowania str.    191
  
  5.3. Orzekanie na wniosek lub z urzędu str.    195
  
  5.4. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach str.    202
  
  Rozdział 6. Wykonywanie orzeczeń w zakresie należności sądowych str.    211
  
  6.1. Uwagi ogólne str.    211
  
  6.2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty str.    212
  
  6.3. Umorzenie należności sądowych str.    213
  
  6.4. Orzekanie w przedmiocie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności sądowych. str.    214
  
  Rozdział 7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach str.    217
  
  Załączniki str.    221
  
  1. Akty prawne str.    223
  
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) str.    225
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym str.    232
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego str.    249
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych str.    266
  
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych str.    271
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych str.     276
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym str.    282
  
  Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym str.     287
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym str.     292
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym str.     294
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii str.    306
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów str.     307
  
  Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (wyciąg) str.    365
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu str.    366
  
  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (wyciąg) str.     378
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu str.    379
  
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (wyciąg) str.     392
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych str.    393
  
  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego str.    401
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wyciąg) str.    402
  
  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg) str.     406
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek str.    408
  
  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (wyciąg) str.    410
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych str.     411
  
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania str.     412
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy str.    424
  
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania str.    426
  
  Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej, podpisana w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. (wyciąg) str.    428
  
  Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r. (wyciąg) str.    430
  
  Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (wyciąg) str.    433
  
  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wyciąg) str.    442
  
  Rozporządzenie rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (wyciąg) str.    444
  
  Rozporządzenie rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (wyciąg) str.    449
  
  Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ("doręczanie dokumentów") oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (wyciąg) str.     451
  
  Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (wyciąg) str.    453
  
  Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (wyciąg) str.    455
  
  Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (wyciąg) str.    456
  
  2. Tabela opłat stałych str.     457
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia