Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem

-18%

Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,58  119,00

Format: pdf

97,58119,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie istotne dla interpretacji i stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.


W publikacji uwzględniono obszerną nowelizację, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., wprowadzającą zmiany w celu przyspieszenia postępowań w sprawach karnych oraz w zakresie rozwiązywania głównych problemów procedury karnej.


W opracowaniu skupiono się głównie na najnowszym orzecznictwie, chociaż zamieszczono również starsze orzeczenia ze względu na duże znaczenie poruszanej w nich problematyki, które uzupełniają najważniejsze pozycje piśmiennictwa.


Do kogo publikacja jest adresowana?


Książka jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i aplikantów zawodów prawniczych przygotowujących się do egzaminów.


Rok wydania2015
Liczba stron908
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9586-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    37
  
  Wstęp | str.    39
  
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str.    41
  
  DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE | str.    43
  
  Art. 1. [Zakres obowiązywania kodeksu postępowania karnego] | str.    43
  Art. 2. [Cel przepisów kodeksu, zasada prawdy materialnej] | str.    43
  Art. 3. [Udział czynnika społecznego] | str.    46
  Art. 4. [Zasada obiektywizmu] | str.    46
  Art. 5. [Zasada domniemania niewinności i zasada in dubio pro reo] | str.    48
  Art. 6. [Prawo do obrony] | str.    50
  Art. 7. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str.    53
  Art. 8. [Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu] | str.    56
  Art. 9. [Zasada działania z urzędu] | str.    58
  Art. 10. [Zasada legalizmu] | str.    59
  Art. 11. [Umorzenie absorpcyjne] | str.    59
  Art. 12. [Wniosek o ściganie] | str.    59
  Art. 13. [Zezwolenie na ściganie] | str.    61
  Art. 14. [Zasada skargowości] | str.    61
  Art. 15. [Obowiązki Policji, instytucji państwowych, samorządowych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych] | str.    64
  Art. 16. [Obowiązek pouczenia, skutki błędnego pouczenia] | str.    64
  Art. 17. [Przesłanki procesowe] | str.    66
  Art. 18. [Wykroczenie, przewinienie dyscyplinarne] | str.    72
  Art. 19. [Wystąpienia sygnalizacyjne] | str.    72
  Art. 20. [Naruszenie obowiązków obrońcy, pełnomocnika, oskarżyciela] | str.    72
  Art. 21. [Obowiązek zawiadomień] | str.    73
  Art. 22. [Zawieszenie postępowania] | str.    73
  Art. 23. [Powiadomienie sądu rodzinnego] | str.    75
  Art. 23a. [Mediacja] | str.    75
  Art. 23b. [Orzekanie w przedmiocie wniosku z art. 59a k.k.] | str.    76
  
  DZIAŁ II. SĄD | str.    77
  
  Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str.    77
  Art. 24. [Sąd rejonowy - właściwość rzeczowa] | str.    77
  Art. 25. [Sąd okręgowy - właściwość rzeczowa] | str.    77
  Art. 26. [Sąd apelacyjny - właściwość funkcjonalna] | str.    79
  Art. 27. [Sąd Najwyższy - właściwość funkcjonalna] | str.    80
  Art. 28. [Rozprawa główna - skład sądu] | str.    81
  Art. 29. [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna - skład sądu] | str.    83
  Art. 30. [Posiedzenie - skład sądu] | str.    83
  Art. 31. [Właściwość miejscowa - reguły ogólne] | str.    84
  Art. 32. [Właściwość miejscowa - kryteria dodatkowe] | str.    85
  Art. 33. [Łączność podmiotowa] | str.    87
  Art. 34. [Łączność przedmiotowa] | str.    88
  Art. 35. [Właściwość - sprawdzenie z urzędu] | str.    91
  Art. 36. [Przekazanie sprawy - ekonomia procesowa] | str.    92
  Art. 37. [Przekazanie sprawy - dobro wymiaru sprawiedliwości] | str.    94
  Art. 38. [Spory o właściwość] | str.    96
  Art. 39. [Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego] | str.    97
  
  Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str.    99
  Art. 40. [Iudex inhabilis] | str.    99
  Art. 41. [Iudex suspectus] | str.    101
  Art. 42. [Postępowanie w przedmiocie wyłączenia] | str.    103
  Art. 43. [Przekazanie sprawy - wyłączenie sędziów] | str.    105
  Art. 44. [Wyłączenie ławników] | str.    106
  
  DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY | str.    108
  
  Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str.    108
  Art. 45. [Prokurator oskarżycielem publicznym] | str.    108
  Art. 46. [Prokurator - udział w rozprawie] | str.    109
  Art. 47. [Wyłączenie oskarżyciela publicznego] | str.    109
  Art. 48. [Tryb wyłączenia oskarżyciela] | str.    110
  
  Rozdział 4. Pokrzywdzony | str.    111
  Art. 49. [Pokrzywdzony - definicja] | str.    111
  Art. 49a. [Termin do złożenia wniosku] | str.    114
  Art. 50. [Zakaz kumulacji ról procesowych] | str.    115
  Art. 51. [Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie] | str.    115
  Art. 52. [Śmierć pokrzywdzonego] | str.    117
  
  Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str.    119
  Art. 53. [Pokrzywdzony oskarżycielem posiłkowym] | str.    119
  Art. 54. [Samoistny oskarżyciel posiłkowy, termin] | str.    120
  Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str.    120
  Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] | str.    123
  Art. 56a. [Obowiązek doręczania tłumaczeń decyzji procesowych] | str.    124
  Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia] | str.    125
  Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego] | str.    125
  
  Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str.    126
  Art. 59. [Oskarżyciel prywatny] | str.    126
  Art. 60. [Objęcie czynu ściganego z oskarżenia prywatnego przez prokuratora] | str.    127
  Art. 60a. [Tłumaczenie orzeczenia] | str.    128
  Art. 61. [Śmierć oskarżyciela prywatnego] | str.    128
  
  Rozdział 7. (uchylony) | str.    130
  Art. 62-70. (uchylone) | str.    130
  
  Rozdział 8. Oskarżony | str.    131
  Art. 71. [Oskarżony, podejrzany - definicje] | str.    131
  Art. 72. [Prawo do pomocy tłumacza] | str.    132
  Art. 73. [Prawo tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą] | str.    134
  Art. 74. [Prawa i obowiązki oskarżonego w postępowaniu] | str.    134
  Art. 75. [Obowiązki oskarżonego, który przebywa na wolności] | str.    137
  Art. 76. [Przedstawiciel ustawowy oskarżonego] | str.    138
  Art. 77. [Maksymalna liczba obrońców] | str.    139
  Art. 78. [Obrońca z urzędu w postępowaniu przygotowawczym - prawo ubogiego] | str.    140
  Art. 79. [Obrona obligatoryjna] | str.    141
  Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym] | str.    144
  Art. 80a. [Obrońca wyznaczony na wniosek oskarżonego] | str.    145
  Art. 81. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu] | str.    146
  Art. 81a. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu (lista obrońców)] | str.    148
  
  Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str.    149
  Art. 82. [Obrońca oskarżonego] | str.    149
  Art. 83. [Upoważnienie do obrony] | str.    150
  Art. 84. [Zakres udziału obrońcy] | str.    151
  Art. 85. [Obrona wielu oskarżonych] | str.    153
  Art. 86. [Czynności obrońcy a oskarżony] | str.    155
  Art. 87. [Ustanowienie pełnomocnika z wyboru przez inną stronę niż oskarżony, uprawnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika] | str.    156
  Art. 87a. [Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu] | str.    157
  Art. 88. [Odpowiednie stosowanie do pełnomocnika przepisów o obrońcy] | str.    157
  Art. 89. [Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania cywilnego] | str.    158
  
  Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str.    160
  Art. 90. [Przedstawiciel społeczny] | str.    160
  Art. 91. [Uprawnienia procesowe przedstawiciela organizacji społecznej] | str.    161
  
  DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE | str.    162
  
  Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str.    162
  Art. 92. [Podstawa wydania orzeczenia w sprawie] | str.    162
  Art. 93. [Postanowienia, zarządzenia i polecenia] | str.    163
  Art. 93a. [Postanowienia i zarządzenia wydane przez referendarza sądowego, sprzeciw] | str.    164
  Art. 94. [Treść postanowienia] | str.    165
  Art. 95. [Rozprawa i posiedzenie, orzekanie] | str.    166
  Art. 95a. [Orzekanie w następstwie kontrawencjonalizacji] | str.    167
  Art. 95b. [Jawność posiedzeń, wyłączenie jawności] | str.    167
  Art. 96. [Uczestnicy posiedzenia] | str.    168
  Art. 97. [Sprawdzenie okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia] | str.    168
  Art. 98. [Uzasadnienie postanowienia; dopuszczenie dowodu] | str.    170
  Art. 99. [Uzasadnienie wyroku i zarządzenia] | str.    170
  Art. 100. [Ogłoszenie i doręczenie] | str.    171
  Art. 101-104 (uchylone) | str.    173
  Art. 105. [Sprostowanie omyłek] | str.    173
  Art. 106. [Postępowanie przygotowawcze] | str.    174
  Art. 107. [Klauzula wykonalności] | str.    174
  
  Rozdział 12. Narada i głosowanie | str.    176
  Art. 108. [Tajność narady] | str.    176
  Art. 109. [Rola przewodniczącego; kolejność głosowania] | str.    176
  Art. 110. [Przedmiot narady] | str.    177
  Art. 111. [Większość głosów] | str.    177
  Art. 112. [Wstrzymanie się od głosu] | str.    177
  Art. 113. [Podpisanie orzeczenia] | str.    177
  Art. 114. [Zdanie odrębne] | str.    179
  Art. 115. [Podpisanie uzasadnienia] | str.    179
  
  Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str.    180
  Art. 116. [Forma czynności procesowych] | str.    180
  Art. 117. [Udział w czynności; zawiadomienie] | str.    180
  Art. 117a. [Czynności przy większej liczbie pełnomocników] | str.    182
  Art. 118. [Niewłaściwe oznaczenie czynności] | str.    182
  Art. 119. [Wymagania formalne] | str.    184
  Art. 120. [Braki formalne] | str.    185
  Art. 121. [Brak podpisu] | str.    187
  
  Rozdział 14. Terminy | str.    189
  Art. 122. [Terminy zawite] | str.    189
  Art. 123. [Obliczanie terminów] | str.    189
  Art. 124. [Nadanie pisma] | str.    190
  Art. 125. [Niewłaściwy adresat] | str.    191
  Art. 126. [Przywrócenie terminu] | str.    192
  Art. 127. [Wstrzymanie wykonania] | str.    193
  Art. 127a. [Zawieszenie biegu terminu na czas rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy prawnej] | str.    194
  Art. 127b. [Sposób obliczania czasu trwania środka przymusu] | str.    194
  Art. 127c. [Sposób obliczania dnia pozbawienia wolności] | str.    194
  
  Rozdział 15. Doręczenia | str.    195
  Art. 128. [Odpisy] | str.    195
  Art. 129. [Wezwania i zawiadomienia] | str.    195
  Art. 130. [Pokwitowanie odbioru] | str.    197
  Art. 131. [Sposób doręczania] | str.    197
  Art. 132. [Doręczenie bezpośrednie i pośrednie] | str.    199
  Art. 133. [Pozostawienie pisma] | str.    201
  Art. 134. [Szczególne sposoby doręczania] | str.    203
  Art. 135. [Zawiadomienie prokuratora] | str.    205
  Art. 136. [Odmowa przyjęcia] | str.    205
  Art. 137. [Wypadki niecierpiące zwłoki] | str.    205
  Art. 138. [Adres dla doręczeń] | str.    206
  Art. 139. [Zmiana adresu] | str.    207
  Art. 140. [Doręczanie przedstawicielom stron] | str.    209
  Art. 141. [Rozporządzenie] | str.    210
  Art. 142. [Niezachowanie wymagań] | str.    210
  
  Rozdział 16. Protokoły | str.    211
  Art. 143. [Obowiązek spisania] | str.    211
  Art. 144. [Protokolant] | str.    213
  Art. 145. [Stenogram] | str.    214
  Art. 146. [Wyłączenie protokolanta i stenografa] | str.    214
  Art. 147. [Zapis dźwięku oraz obrazu] | str.    214
  Art. 148. [Treść protokołu] | str.    216
  Art. 149. [Podpis] | str.    219
  Art. 150. [Podpisy uczestników czynności] | str.    220
  Art. 151. [Poprawki i uzupełnienie podpisów] | str.    221
  Art. 152. [Wniosek o sprostowanie] | str.    222
  Art. 153. [Rozpoznanie wniosku o sprostowanie] | str.    223
  Art. 154. [Oczywiste omyłki] | str.    224
  Art. 155. [Zawiadomienie o sprostowaniu] | str.    225
  
  Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str.    226
  Art. 156. [Dostęp do akt] | str.    226
  Art. 156a. [Zasady udostępniania danych lub dokumentów] | str.    229
  Art. 157. [Odpisy] | str.    229
  Art. 158. [Uprawnienie prokuratora] | str.    230
  Art. 159. [Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym] | str.    230
  
  Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str.    232
  Art. 160. [Tryb odtworzenia] | str.    232
  Art. 161. [Częściowe odtworzenie] | str.    233
  Art. 162. [Odtworzenie akt sprawy; wezwanie do złożenia wniosków] | str.    234
  Art. 163. [Przedstawienie dokumentów] | str.    234
  Art. 164. [Postępowanie odtwarzające] | str.    235
  Art. 165. [Postanowienie] | str.    235
  Art. 166. [Powtórzenie czynności] | str.    236
  
  DZIAŁ V. DOWODY | str.    237
  
  Rozdział 19. Przepisy ogólne | str.    237
  Art. 167. [Inicjatywa dowodowa] | str.    237
  Art. 168. [Notoryjność] | str.    238
  Art. 168a. [Dowód nielegalny] | str.    239
  Art. 169. [Wniosek dowodowy] | str.    241
  Art. 170. [Oddalenie wniosku dowodowego] | str.    243
  Art. 171. [Tryb przesłuchania] | str.    245
  Art. 172. [Konfrontacja] | str.    248
  Art. 173. [Okazanie] | str.    249
  Art. 174. [Zakaz zastępowania zeznań, wyjaśnień] | str.    250
  
  Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str.    252
  Art. 175. [Prawo do składania lub odmowy składania wyjaśnień] | str.    252
  Art. 176. [Pisemne wyjaśnienia] | str.    254
  
  Rozdział 21. Świadkowie | str.    256
  Art. 177. [Obowiązki świadka] | str.    256
  Art. 178. [Tajemnica obrońcy i duchownego] | str.    257
  Art. 178a. [Tajemnica mediatora] | str.    259
  Art. 179. [Tajemnica informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub "tajne"] | str.    259
  Art. 180. [Tajemnica służbowa i zawodowa] | str.    260
  Art. 181. [Przesłuchanie osoby zwolnionej z obowiązku zachowania tajemnicy] | str.    263
  Art. 182. [Prawo odmowy zeznań] | str.    263
  Art. 183. [Uchylenie się od odpowiedzi na pytanie] | str.    267
  Art. 184. [Świadek anonimowy] | str.    268
  Art. 185. [Zwolnienie z obowiązku zeznawania] | str.    272
  Art. 185a. [Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego] | str.    273
  Art. 185b. [Przesłuchanie małoletniego świadka] | str.    276
  Art. 185c [Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka] | str.    276
  Art. 185d. [Pomieszczenie, w którym odbywa się przesłuchanie] | str.    276
  Art. 186. [Realizacja prawa do odmowy składania zeznań] | str.    277
  Art. 187. [Przyrzeczenie] | str.    279
  Art. 188. [Treść i sposób złożenia przyrzeczenia] | str.    279
  Art. 189. [Zakaz odbierania przyrzeczenia] | str.    279
  Art. 190. [Pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej] | str.    279
  Art. 191. [Rozpoczęcie przesłuchania świadka] | str.    280
  Art. 192. [Oględziny i badania świadka] | str.    280
  Art. 192a. [Badania eliminacyjne] | str.    282
  
  Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str.    284
  Art. 193. [Powołanie biegłego] | str.    284
  Art. 194. [Treść postanowienia o powołaniu biegłego] | str.    289
  Art. 195. [Biegły sądowy, biegły ad hoc] | str.    290
  Art. 196. [Wyłączenie biegłego] | str.    290
  Art. 197. [Przyrzeczenie, zastrzeżenie danych przez biegłego, odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    292
  Art. 198. [Przygotowanie opinii] | str.    292
  Art. 199. [Zakaz dowodowy] | str.    293
  Art. 199a. [Wykorzystanie wariografu] | str.    293
  Art. 200. [Treści i forma opinii] | str.    293
  Art. 201. [Opinia niepełna, niejasna lub sprzeczna] | str.    295
  Art. 202. [Opinia psychiatryczna] | str.    297
  Art. 203. [Obserwacja psychiatryczna] | str.    300
  Art. 204. [Tłumacz] | str.    302
  Art. 205. [Specjalista] | str.    303
  Art. 206. [Odpowiednie stosowanie przepisów do specjalistów] | str.    303
  
  Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str.    304
  Art. 207. [Oględziny miejsca, osoby, rzeczy] | str.    304
  Art. 208. [Oględziny ciała] | str.    304
  Art. 209. [Oględziny zwłok] | str.    305
  Art. 210. [Wyjęcie zwłok z grobu] | str.    306
  Art. 211. [Eksperyment procesowy] | str.    306
  Art. 212. [Dodatkowe czynności dowodowe podczas oględzin lub eksperymentu] | str.    306
  
  Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str.    307
  Art. 213. [Badania osobopoznawcze] | str.    307
  Art. 214. [Wywiad środowiskowy] | str.    308
  Art. 215. [Badania psychologiczne, inne badania] | str.    310
  Art. 216. [Przesłuchanie udzielających informacji jako świadków] | str.    310
  
  Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str.    311
  Art. 217. [Żądanie wydania rzeczy] | str.    311
  Art. 218. [Wydanie danych telekomunikacyjnych] | str.    312
  Art. 218a. [Zabezpieczenie danych informatycznych] | str.    313
  Art. 218b. [Delegacja ustawowa] | str.    314
  Art. 219. [Przeszukanie] | str.    314
  Art. 220. [Uprawniony organ] | str.    316
  Art. 221. [Przeszukanie w porze nocnej] | str.    316
  Art. 222. [Przeszukanie pomieszczeń instytucji] | str.    317
  Art. 223. [Przeszukanie osoby] | str.    317
  Art. 224. [Tryb przeszukania] | str.    317
  Art. 225. [Ochrona tajemnicy] | str.    317
  Art. 226. [Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę] | str.    319
  Art. 227. [Nakaz zachowania umiaru przy przeszukaniu] | str.    320
  Art. 228. [Postępowanie z wydanymi lub znalezionymi przedmiotami] | str.    320
  Art. 229. [Protokół] | str.    321
  Art. 230. [Zatwierdzenie przeszukania policyjnego, skutki niezatwierdzenia] | str.    322
  Art. 231. [Depozyt] | str.    323
  Art. 232. [Sprzedaż przedmiotów] | str.    325
  Art. 232a. [Przechowywanie przedmiotów niebezpiecznych] | str.    325
  Art. 233. [Przechowywanie środków płatniczych] | str.    327
  Art. 234. [Rozporządzenia przedmiotem po jego odebraniu lub zabezpieczeniu] | str.    327
  Art. 235. [Właściwość organów] | str.    327
  Art. 236. [Zażalenie] | str.    327
  Art. 236a. [Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne] | str.    327
  
  Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str.    329
  Art. 237. [Zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów, przesłanki, organ] | str.    329
  Art. 237a. [Zgoda na wykorzystanie uzyskanego dowodu w sprawie o inny czyn lub wobec innej osoby] | str.    333
  Art. 237b. [Odpowiednie stosowanie przepisu o odroczeniu ogłoszenia postanowienia] | str.    334
  Art. 238. [Czas trwania kontroli operacyjnej] | str.    334
  Art. 239. [Odroczenie ogłoszenia postanowienia] | str.    336
  Art. 240. [Zażalenie] | str.    336
  Art. 241. [Odpowiednie stosowanie przepisów o podsłuchu telefonicznym] | str.    336
  Art. 242. [Delegacja ustawowa] | str.    337
  
  DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU | str.    338
  
  Rozdział 27. Zatrzymanie | str.    338
  Art. 243. [Ujęcie obywatelskie] | str.    338
  Art. 244. [Zatrzymanie policyjne, pouczenie, protokół] | str.    339
  Art. 245. [Prawa osoby zatrzymanej] | str.    342
  Art. 246. [Zażalenie, zakres kontroli, właściwość sądu] | str.    343
  Art. 247. [Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie zarządzone przez prokuratora] | str.    344
  Art. 248. [Dopuszczalny termin zatrzymania] | str.    346
  
  Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str.    347
  Art. 249. [Przesłanki ogólne, posiedzenie, przesłuchanie] | str.    347
  Art. 249a. [Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania] | str.    348
  Art. 250. [Właściwość organów] | str.    349
  Art. 251. [Treść postanowienia, uzasadnienie] | str.    350
  Art. 252. [Zażalenie] | str.    352
  Art. 253. [Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego] | str.    354
  Art. 254. [Wniosek o uchylenie lub zmianę] | str.    356
  Art. 255. [Zawieszenie postępowania a środki zapobiegawcze] | str.    357
  Art. 256. [Nadzór nad środkami] | str.    357
  Art. 257. [Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania] | str.    358
  Art. 258. [Przesłanki szczególne] | str.    359
  Art. 259. [Odstąpienie, wyłączenie tymczasowego aresztowania] | str.    362
  Art. 260. [Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym] | str.    363
  Art. 261. [Obowiązek zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu] | str.    364
  Art. 262. [Piecza nad bliskimi tymczasowo aresztowanego, piecza nad mieniem] | str.    365
  Art. 263. [Czas trwania, przedłużenie tymczasowego aresztowania] | str.    366
  Art. 264. [Obowiązek zwolnienia tymczasowo aresztowanego] | str.    369
  Art. 265. [Data początkowa tymczasowego aresztowania] | str.    371
  Art. 266. [Poręczenie majątkowe - podmiot, przedmiot] | str.    371
  Art. 267. [Prawa poręczyciela] | str.    372
  Art. 268. [Przepadek, ściągnięcie sumy poręczenia] | str.    373
  Art. 269. [Ustanie, cofnięcie poręczenia majątkowego] | str.    374
  Art. 270. [Przepadek poręczenia - organ, posiedzenie] | str.    375
  Art. 271. [Przyjęcie poręczenia społecznego] | str.    376
  Art. 272. [Przyjęcie poręczenia indywidualnego] | str.    377
  Art. 273. [Prawa i obowiązki poręczającego] | str.    377
  Art. 274. [Skutki uchybienia zasadom poręczenia] | str.    378
  Art. 275. [Dozór policji] | str.    378
  Art. 275a. [Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego] | str.    379
  Art. 276. [Zawieszenia i zakazy] | str.    380
  Art. 277. [Zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu] | str.    381
  
  Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str.    382
  Art. 278. [Poszukiwanie oskarżonego] | str.    382
  Art. 279. [Przesłanki wydania listu gończego] | str.    382
  Art. 280. [Treść, rozpowszechnienie] | str.    383
  
  Rozdział 30. List żelazny | str.    385
  Art. 281. [Przesłanki wydania listu żelaznego] | str.    385
  Art. 282. [Warunki listu żelaznego] | str.    386
  Art. 283. [List żelazny i poręczenie majątkowe] | str.    386
  Art. 284. [Zażalenie] | str.    387
  
  Rozdział 31. Kary porządkowe | str.    388
  Art. 285. [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] | str.    388
  Art. 286. [Uchylenie kary, usprawiedliwienie] | str.    390
  Art. 287. [Aresztowanie] | str.    390
  Art. 288. [Kary porządkowe wobec żołnierza] | str.    391
  Art. 289. [Obciążenie kosztami postępowania] | str.    392
  Art. 290. [Właściwość organów, zażalenie] | str.    392
  
  Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str.    394
  Art. 291. [Podstawy dokonania zabezpieczenia] | str.    394
  Art. 292. [Sposób wykonania zabezpieczenia] | str.    399
  Art. 293. [Właściwość organów, zażalenie, organ] | str.    400
  Art. 294. [Czas trwania zabezpieczenia] | str.    402
  Art. 295. [Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego przez Policję] | str.    403
  Art. 296. (uchylony) | str.    403
  
  DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE | str.    404
  
  Rozdział 33. Przepisy ogólne | str.    404
  Art. 297. [Cel i zakres] | str.    404
  Art. 298. [Właściwość organów] | str.    405
  Art. 299. [Strony postępowania przygotowawczego] | str.    406
  Art. 299a. [Udział w czynnościach osoby przybranej przez pokrzywdzonego] | str.    406
  Art. 300. [Podejrzany - obowiązek pouczenia] | str.    406
  Art. 301. [Przesłuchanie w obecności obrońcy] | str.    408
  Art. 302. [Zażalenie] | str.    408
  
  Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str.    410
  Art. 303. [Wszczęcie śledztwa] | str.    410
  Art. 304. [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] | str.    411
  Art. 304a. [Protokół z przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie] | str.    412
  Art. 305. [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie śledztwa] | str.    413
  Art. 306. [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] | str.    414
  Art. 307. [Postępowanie sprawdzające - przesłanki, termin, zakres] | str.    415
  Art. 308. [Postępowanie w niezbędnym zakresie - przesłanki, termin, zakres] | str.    416
  
  Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str.    418
  Art. 309. [Śledztwo - właściwość] | str.    418
  Art. 310. [Czas trwania śledztwa] | str.    419
  Art. 311. [Organy prowadzące śledztwo] | str.    420
  Art. 312. [Inne organy uprawnione] | str.    421
  Art. 313. [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str.    421
  Art. 314. [Uzupełnienie lub zmiana zarzutów] | str.    422
  Art. 315. [Uprawnienia dowodowe stron] | str.    424
  Art. 316. [Udział stron przy czynnościach dowodowych niepowtarzalnych] | str.    424
  Art. 317. [Udział stron przy innych czynnościach dowodowych] | str.    425
  Art. 318. [Dowód z opinii biegłego] | str.    426
  Art. 319-320. (uchylone) | str.    426
  
  Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str.    427
  Art. 321. [Czynności końcowe postępowania przygotowawczego] | str.    427
  Art. 322. [Umorzenie śledztwa] | str.    429
  Art. 323. [Rozstrzygnięcie w przedmiocie dowodów rzeczowych] | str.    431
  Art. 324. [Umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy] | str.    432
  Art. 325. [Zawieszenie śledztwa] | str.    433
  
  Rozdział 36a. Dochodzenie | str.    434
  Art. 325a. [Organy; odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie] | str.    434
  Art. 325b. [Pozytywne przesłanki dochodzenia] | str.    434
  Art. 325c. (uchylony) | str.    435
  Art. 325d. [Delegacja ustawowa] | str.    436
  Art. 325e. [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie, zawieszenie dochodzenia, zażalenie] | str.    436
  Art. 325f. [Umorzenie rejestrowe] | str.    437
  Art. 325g. [Przedstawienie zarzutów, zamknięcie dochodzenia] | str.    438
  Art. 325h. [Zakres dochodzenia, protokół ograniczony] | str.    438
  Art. 325i. [Ukończenie dochodzenia; termin] | str.    439
  
  Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str.    440
  Art. 326. [Zakres nadzoru, uprawnienia prokuratora] | str.    440
  Art. 327. [Podjęcie na nowo, wznowienie postępowania przygotowawczego] | str.    441
  Art. 328. [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez prokuratora generalnego] | str.    443
  
  Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str.    446
  Art. 329. [Sąd, właściwość, skład] | str.    446
  Art. 330. [Subsydiarny akt oskarżenia - tryb postępowania] | str.    447
  
  Rozdział 39. Akt oskarżenia | str.    450
  Art. 331. [Termin sporządzenia i wniesienia do sądu] | str.    450
  Art. 332. [Treść] | str.    450
  Art. 333. [Załączniki i elementy dodatkowe] | str.    452
  Art. 334. [Czynności związane z wysyłaniem do sądu] | str.    453
  Art. 335. [Skazanie bez rozprawy - wniosek] | str.    455
  Art. 336. [Warunkowe umorzenie postępowania - wniosek] | str.    458
  
  DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI ....    459
  
  Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str.    459
  Art. 337. [Kontrola wymagań formalnych] | str.    459
  Art. 338. [Dalsze czynności prezesa] | str.    461
  Art. 338a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego] | str.    462
  Art. 339. [Posiedzenie sądu] | str.    463
  Art. 340. [Umorzenie postępowania] | str.    465
  Art. 341. [Warunkowe umorzenie postępowania] | str.    466
  Art. 342. [Wyrok warunkowo umarzający postępowanie] | str.    468
  Art. 343. [Rozpoznanie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy] | str.    469
  Art. 343a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego, zawiadomienie o terminie posiedzenia] | str.    471
  Art. 344. [Środki zapobiegawcze] | str.    472
  Art. 345-346. (uchylone) | str.    473
  Art. 347. [Niezwiązanie oceną] | str.    473
  
  Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str.    474
  Art. 348. [Niezwłoczne wyznaczenie] | str.    474
  Art. 349. [Posiedzenie sądu] | str.    474
  Art. 350. [Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej] | str.    476
  Art. 351. [Wyznaczenie składu] | str.    477
  Art. 352. [Dopuszczenie dowodów] | str.    478
  Art. 353. [Niezachowanie terminu] | str.    479
  Art. 354. [Środki zabezpieczające] | str.    479
  Art. 354a. [Obowiązki sądu przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a k.k. lub podobnego środka] | str.    481
  
  Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str.    483
  Art. 355. [Zasada jawności] | str.    483
  Art. 356. [Publiczność] | str.    483
  Art. 357. [Środki masowego przekazu] | str.    483
  Art. 358. [Uprawnienie stron] | str.    483
  Art. 359. [Rozprawa niejawna] | str.    484
  Art. 360. [Wyłączenie jawności] | str.    485
  Art. 361. [Osoby wskazane] | str.    485
  Art. 362. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str.    485
  Art. 363. [Wniosek o wyłączenie jawności] | str.    485
  Art. 364. [Jawność ogłoszenia wyroku] | str.    486
  
  Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str.    487
  Art. 365. [Ustność rozprawy] | str.    487
  Art. 366. [Rola przewodniczącego] | str.    487
  Art. 367. [Prawo do wypowiedzi] | str.    488
  Art. 367a. [Wniosek o dostarczenie dokumentów] | str.    488
  Art. 368. [Wnioski dowodowe] | str.    489
  Art. 369. [Kolejność przeprowadzania dowodów] | str.    489
  Art. 370. [Tryb przesłuchiwania] | str.    489
  Art. 371. [Środki zapobiegające porozumiewaniu się] | str.    492
  Art. 372. [Utrzymanie spokoju i porządku] | str.    492
  Art. 373. [Odwołanie] | str.    492
  Art. 374. [Obecność oskarżonego] | str.    492
  Art. 375. [Wydalenie oskarżonego] | str.    493
  Art. 376. [Opuszczenie sali oraz niestawiennictwo oskarżonego] | str.    493
  Art. 377. [Niezdolność oskarżonego do udziału w rozprawie; niestawiennictwo oskarżonego] | str.    494
  Art. 378. [Nowy obrońca z urzędu] | str.    495
  Art. 379. [Powaga sądu] | str.    496
  Art. 380. [Odpowiednie stosowanie] | str.    496
  
  Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str.    497
  Art. 381. [Czynności wstępne] | str.    497
  Art. 382. [Niestawiennictwo oskarżonego] | str.    499
  Art. 383. (uchylony) | str.    499
  Art. 384. [Opuszczenie sali; uprawnienie pokrzywdzonego] | str.    499
  
  Rozdział 45. Przewód sądowy | str.    501
  Art. 385. [Przedstawienie przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia] | str.    501
  Art. 386. [Przesłuchanie oskarżonego] | str.    501
  Art. 387. [Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej] | str.    503
  Art. 388. [Ograniczenie postępowania dowodowego] | str.    505
  Art. 389. [Odczytanie protokołów wyjaśnień] | str.    506
  Art. 390. [Czasowe usunięcie z sali oskarżonego] | str.    508
  Art. 391. [Odczytanie protokołów zeznań] | str.    510
  Art. 392. [Odczytanie innych protokołów przesłuchania] | str.    512
  Art. 393. [Odczytanie innych protokołów] | str.    514
  Art. 393a. [Odtwarzanie zapisów] | str.    516
  Art. 394. [Dane osobopoznawcze; ujawnienie bez odczytania] | str.    516
  Art. 395. [Dowody rzeczowe] | str.    517
  Art. 396. [Czynności poza rozprawą] | str.    517
  Art. 397. (uchylony) | str.    519
  Art. 398. [Rozszerzenie oskarżenia] | str.    519
  Art. 399. [Zmiana kwalifikacji prawnej] | str.    521
  Art. 400. [Wykroczenie] | str.    522
  Art. 401. [Zarządzenie przerwy] | str.    522
  Art. 402. [Rozprawa po przerwie] | str.    524
  Art. 403. [Orzeczenia w czasie przerwy] | str.    525
  Art. 404. [Odroczenie rozprawy] | str.    525
  Art. 404a. [Czynności w celu przedstawienia dowodów przed sądem] | str.    526
  Art. 405. [Zamknięcie przewodu sądowego] | str.    527
  
  Rozdział 46. Głosy stron | str.    528
  Art. 406. [Kolejność głosów] | str.    528
  Art. 407. (uchylony) | str.    529
  
  Rozdział 47. Wyrokowanie | str.    530
  Art. 408. [Narada] | str.    530
  Art. 409. [Wznowienie przewodu sądowego] | str.    530
  Art. 410. [Podstawa wyroku] | str.    531
  Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] | str.    532
  Art. 412. [Sporządzenie wyroku] | str.    533
  Art. 413. [Treść wyroku] | str.    534
  Art. 414. [Wyrok umarzający i warunkowo umarzający] | str.    535
  Art. 415. [Nawiązka, obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienie] | str.    537
  Art. 416. (uchylony) | str.    538
  Art. 417. [Zaliczenie na poczet kary] | str.    538
  Art. 418. [Ogłoszenie wyroku] | str.    538
  Art. 418a. [Udostępnienie treści wyroku wydanego na posiedzeniu] | str.    539
  Art. 419. [Niestawiennictwo stron] | str.    540
  Art. 420. [Uzupełnienie wyroku postanowieniem] | str.    540
  Art. 421. [Droga postępowania cywilnego] | str.    541
  Art. 422. [Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia] | str.    542
  Art. 423. [Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia] | str.    543
  Art. 424. [Treść uzasadnienia] | str.    544
  
  DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE | str.    547
  
  Rozdział 48. Przepisy ogólne | str.    547
  Art. 425. [Zakres zaskarżania] | str.    547
  Art. 426. [Dwuinstancyjność; wewnętrzny tryb odwoławczy] | str.    549
  Art. 427. [Treść środka odwoławczego] | str.    551
  Art. 428. [Forma pisemna; adresat środka odwoławczego] | str.    554
  Art. 429. [Odmowa przyjęcia środka odwoławczego] | str.    555
  Art. 430. [Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania] | str.    557
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia