Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-20%

Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja przedstawia prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autorka, prezentując instytucje prawne służące izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary, koncentruje się na takich środkach, jak:


zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary;
zakaz kontaktów sprawcy z ofiara;
nakaz opuszczenia przez sprawce lokalu zajmowanego wspólnie z ofiara.


Analiza przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona jest w oparciu o dokumenty źródłowe, w tym rekomendacje organów międzynarodowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także obowiązujące akty prawne krajowe i zagraniczne oraz akty prawa międzynarodowego.


Adresaci:


Książka adresowana jest w szczególności do członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, prokuratorów, sędziów, a także nauczycieli, lekarzy i kuratorów.


Liczba stron320
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5457-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Wstęp
   str.    15
  
  Rozdział I
  Przemoc w rodzinie
   str.    23
  
  1.1. Uwagi wstępne
   str.    23
  
  1.2. Definicje pojęcia przemocy w rodzinie
   str.    24
  
  1.3. Cykl przemocy w rodzinie
   str.    27
  
  1.4. Analiza policyjnych i sądowych statystyk dotyczących przemocy w rodzinie
   str.    31
  
  1.5. Skala przemocy w rodzinie w badaniach opinii publicznej
   str.    37
  
  1.6. Podsumowanie
   str.    45
  
  Rozdział II
  Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary na tle międzynarodowym i prawnoporównawczym
   str.    47
  
  2.1. Uwagi ogólne
   str.    47
  
  2.2. System Organizacji Narodów Zjednoczonych
   str.    49
  
  2.2.1. Pakty i konwencje mające charakter ratyfikowanych umów międzynarodowych
   str.    49
  
  2.2.2. Opinie i rekomendacje Komitetu CEDAW
   str.    57
  
  2.2.3. Dokumenty ONZ niemające charakteru ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych
   str.    62
  
  2.3. Rada Europy
   str.    66
  
  2.3.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
   str.    66
  
  2.3.2.Zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Komitetu Ministrów Rady Europy
   str.    72
  
  2.3.3. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
   str.    75
  
  2.4. Unia Europejska
   str.    80
  
  2.4.1. Decyzje organów UE, w tym decyzje w sprawie programu Dafne
   str.    81
  
  2.4.2. Inne dokumenty Unii Europejskiej
   str.    83
  
  2.5. Austriacka ustawa o ochronie przed przemocą w rodzinie jako przykład modelowych rozwiązań prawnych
   str.    85
  
  2.5.1. Geneza rozwiązań austriackich
   str.    85
  
  2.5.2. Rola i kompetencje policji i sądu
   str.    86
  
  2.5.3. Interdyscyplinarność austriackiego systemu ochrony ofiar przemocy w rodzinie
   str.    88
  
  2.5.4. Penalizacja nękania jako element austriackiego systemu ochrony ofiar przemocy w rodzinie
   str.    90
  
  2.6. Podsumowanie
   str.    91
  
  Rozdział III
  Geneza uchwalenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   str.    93
  
  3.1. Uwagi ogólne
   str.    93
  
  3.2. Projekt Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i prace rządowe
   str.    93
  
  3.3. Przebieg prac parlamentarnych
   str.    100
  
  3.3.1. Prace w Sejmie RP
   str.    100
  
  3.3.2. Prace nad ustawą w Senacie RP
   str.    107
  
  3.4. Podsumowanie
   str.    110
  
  Rozdział IV
  Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   str.    112
  
  4.1. Uwagi ogólne
   str.    112
  
  4.2. Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   str.    113
  
  4.2.1. Uwagi wstępne
   str.    113
  
  4.2.2. Przepisy o charakterze ogólnym
   str.    113
  
  4.2.3. Definicje pojęć w ustawie
   str.    118
  
  4.2.4. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
   str.    120
  
  4.2.5. Zadania organów administracji rządowej
   str.    123
  
  4.2.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
   str.    125
  
  4.2.7. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   str.    126
  
  4.2.8. Obowiązek zawiadomienia o przemocy w rodzinie
   str.    129
  
  4.2.9. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
   str.    133
  
  4.3. Warunkowy dozór Policji
   str.    136
  
  4.3.1. Uwagi wstępne
   str.    136
  
  4.3.2. Warunkowy dozór Policji a "zwykły" dozór Policji
   str.    138
  
  4.3.3. Przesłanki zastosowania warunkowego dozoru Policji
   str.    139
  
  4.3.4. "Warunek" w warunkowym dozorze Policji
   str.    143
  
  4.3.5. Zakaz kontaktów w ramach warunkowego dozoru Policji
   str.    147
  
  4.3.6. Organ właściwy w sprawie
   str.    149
  
  4.3.7. Ocena instytucji warunkowego dozoru Policji
   str.    150
  
  4.4. Nowelizacja kodeksu karnego
   str.    155
  
  4.4.1. Uwagi wstępne
   str.    155
  
  4.4.2. Zmiana art. 41a § 1 k.k.
   str.    156
  
  4.4.3. Warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 67 § 3 k.k.)
   str.    164
  
  4.4.4. Nowe obowiązki przy zawieszeniu wykonania kary
   str.    166
  
  4.4.5. Artykuł 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a nowelizacja kodeksu karnego
   str.    171
  
  4.5. Podsumowanie
   str.    176
  
  Rozdział V
  Geneza ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
   str.    178
  
  5.1. Uwagi ogólne
   str.    178
  
  5.2. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego z 2009 r. oraz "mała" nowelizacja ustawy z 2010 r.
   str.    179
  
  5.3. Projekt nowelizacji ustawy autorstwa Fundacji "Razem Lepiej"
   str.    181
  
  5.4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
   str.    184
  
  5.5. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
   str.    187
  
  5.6. Prace nad projektami w komisjach sejmowych
   str.    191
  
  5.7. Opinie Biura Analiz Sejmowych
   str.    197
  
  5.8. Dyskusje na posiedzeniach plenarnych Sejmu RP
   str.    202
  
  5.9. Prace nad ustawą w Senacie RP
   str.    204
  
  5.10.Podsumowanie
   str.    208
  
  Rozdział VI
  Przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
   str.    210
  
  6.1. Uwagi ogólne
   str.    210
  
  6.2. Ewolucja rozwiązań w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   str.    211
  
  6.2.1. Preambuła do ustawy
   str.    211
  
  6.2.2. Zakres zadań administracji publicznej
   str.    212
  
  6.2.3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i sprawozdanie z jego realizacji
   str.    219
  
  6.2.4. Obowiązek denuncjacji
   str.    222
  
  6.3. Nowe regulacje
   str.    223
  
  6.3.1. Gminne zespoły interdyscyplinarne
   str.    223
  
  6.3.2. Procedura "Niebieskie Karty"
   str.    228
  
  6.3.3. Odebranie dziecka z rodziny
   str.    230
  
  6.3.4. Zakaz stosowania kar cielesnych
   str.    235
  
  6.4. Cywilny nakaz opuszczenia mieszkania
   str.    240
  
  6.5. Izolacja sprawcy od ofiary - nowe zadania Policji?
   str.    246
  
  6.5.1. Nowelizacja ustawy o Policji - zatrzymanie porządkowe
   str.    247
  
  6.5.2. Zatrzymanie procesowe w nowelizacji kodeksu postępowania karnego
   str.    249
  
  6.6. Zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia lokalu w znowelizowanym kodeksie karnym
   str.    253
  
  6.6.1. Zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia lokalu jako środki karne
   str.    254
  
  6.6.2. Środki probacyjne
   str.    258
  
  6.6.3. Inne zmiany w kodeksie karnym
   str.    262
  
  6.7. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego
   str.    264
  
  6.7.1. Nowelizacja z 2009 r. - art. 275 kodeksu postępowania karnego
   str.    264
  
  6.7.2. Nakaz opuszczenia lokalu jako nowy środek zapobiegawczy
   str.    270
  
  6.8. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego
   str.    278
  
  6.9. Podsumowanie
   str.    282
  
  Uwagi końcowe
   str.    285
  
  Bibliografia
   str.    291
  
  Akty prawne
   str.    307
  
  Orzecznictwo
   str.    315
  
  Strony internetowe
   str.    317
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia