Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami.


Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania związane z regulacjami rynkowymi i ochroną konsumenta.


W książce omówiono takie zagadnienia jak:


ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym – model G20,
koncepcja Business and Human Rights,
przykłady zastosowań koncepcji blockchain,
główne kierunki działań regulacyjnych dla branży FinTech w bankowości,
ryzyko związane z bankowością elektroniczną.


Monografia zawiera tabele, schematy i diagramy ilustrujące ważne zagadnienia dotyczące rynku finansowego.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów


Rok wydania2019
Liczba stron416
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-475-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    21
  
  Część I
  Ogólne problemy ochrony konsumenta na rynku finansowym
  
  Rozdział 1. W poszukiwaniu nowego paradygmatu ochrony konsumentów na rynkach finansowych (Jan Monkiewicz, Marek Monkiewicz) | str.    33
  1.1. Uwagi wstępne | str.    33
  1.2. Finansjalizacja a ramy nowego paradygmatu regulacyjno-nadzorczego rynków finansowych | str.    34
  1.3. Poszukiwanie nowego podejścia do ochrony konsumentów usług finansowych: finansjalizacja i perspektywa behawioralna | str.    38
  1.4. Ochrona interesów konsumentów na rynku finansowym w programie G20 | str.    43
  1.5. Ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym – model G20 | str.    45
  1.6. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    50
  
  Rozdział 2. Konsument i klient na rynku usług finansowych. Problem zakresu podmiotowego ochrony na rynku finansowym (Aleksandra Nadolska) | str.    52
  2.1. Uwagi wstępne | str.    52
  2.2. Definicja prawna i prawnicza konsumenta | str.    53
  2.3. Model ochrony podmiotowej na rynku usług finansowych w Unii Europejskiej | str.    57
  2.4. Dwutorowość ochrony podmiotowej na rynku usług finansowych w Unii Europejskiej | str.    59
  2.5. Konsument i klient – podmioty chronione na rynku usług finansowych Unii Europejskiej | str.    62
  2.6. Kierunek pożądanych zmian – podsumowanie | str.    69
  
  Rozdział 3. Konsument a rynek finansowy w świetle koncepcji Business and Human Rights (Tomasz Nieborak) | str.    72
  3.1. Uwagi wstępne | str.    72
  3.2. Prawa człowieka a rynek finansowy | str.    73
  3.3. Koncepcja Business and Human Rights | str.    80
  3.4. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    84
  
  Rozdział 4. Rola obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w sferze usług finansowych (Magdalena Dziedzic) | str.    86
  4.1. Uwagi wstępne | str.    86
  4.2. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne jako instrument ochrony praw konsumenta | str.    88
  4.3. Szczególny charakter usług finansowych jako przesłanka zwiększenia roli przedkontraktowych obowiązków informacyjnych | str.    90
  4.4. Znaczenie fazy przedkontraktowej w regulacjach konsumenckich w sferze usług finansowych | str.    93
  4.5. Rola obowiązków informacyjnych w świetle zagrożeń wynikających ze świadczenia usług finansowych | str.    95
  4.6. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    97
  
  Rozdział 5. System ochrony klienta na rynku finansowym w Polsce (Damian Cyman) | str.    101
  5.1. System ochrony klienta jako warunek zachowania stabilności systemu finansowego | str.    101
  5.2. Klient jako podmiot ochrony | str.    103
  5.2.1. Uwagi wstępne | str.    103
  5.2.2. Klient będący konsumentem | str.    103
  5.2.3. Klient będący osobą fizyczną | str.    104
  5.2.4. Klient nieprofesjonalny | str.    105
  5.2.5. Klient profesjonalny | str.    105
  5.2.6. Klient jako podmiot ochrony | str.    105
  5.3. Cechy i cele systemu ochrony klienta na rynku finansowym | str.    106
  5.4. Instytucjonalny system ochrony klienta rynku finansowego w Polsce | str.    110
  5.4.1. Narodowy Bank Polski | str.    110
  5.4.2. Komisja Nadzoru Finansowego | str.    111
  5.4.3. Prezes UOKiK | str.    114
  5.4.4. Rzecznik Finansowy | str.    116
  5.4.5. Sądy arbitrażowe i polubowne | str.    118
  5.4.6. Powiatowi rzecznicy konsumentów | str.    120
  5.4.7. Organizacje społeczne | str.    121
  5.5. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    121
  
  Część II
  Instytucjonalny wymiar ochrony konsumenta na rynku finansowym
  
  Rozdział 6. Ochrona konsumenta w kontekście działań unijnych organów nadzoru nad rynkiem finansowym (Magdalena Fedorowicz) | str.    127
  6.1. Uwagi wstępne | str.    127
  6.2. Istota prawna unijnej bezpośredniej i pośredniej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych | str.    129
  6.3. Bezpośrednie i pośrednie działania ESA na rzecz ochrony klienta rynku usług finansowych – studium przypadków | str.    132
  6.4. Działania ERRS dotyczące konsumenta | str.    141
  6.5. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    143
  
  Rozdział 7. Rola banków centralnych w ochronie konsumentów na rynku finansowym (Milena Kabza) | str.    146
  7.1. Uwagi wstępne | str.    146
  7.2. Konsument na rynku finansowym | str.    147
  7.3. Ochrona konsumentów i stabilność finansowa w warunkach nowego paradygmatu regulacyjno-nadzorczego systemu finansowego | str.    149
  7.4. Rola banku centralnego w zakresie ochrony praw konsumentów na rynku finansowym | str.    155
  7.5. Doświadczenia międzynarodowe | str.    161
  7.6. Doświadczenia krajowe | str.    167
  7.7. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    170
  
  Rozdział 8. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie ochrony klienta na rynku finansowym (Marcin Olszak) | str.    171
  8.1. Uwagi wstępne | str.    171
  8.2. Działalność BFG a ochrona klienta na rynku finansowym – uwagi ogólne | str.    172
  8.3. Działalność gwarancyjna a ochrona klienta na rynku finansowym | str.    174
  8.4. Współpraca BFG w ramach KSF a ochrona klienta na rynku finansowym na przykładzie sprawy rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych | str.    177
  8.5. Działalność informacyjna i edukacyjna BFG a ochrona klienta na rynku finansowym | str.    179
  8.6. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    182
  
  Rozdział 9. Analiza regulacji nadzorczych oraz ocena działalności Komisji Nadzoru Finansowego w kontekście ochrony klientów sektora ubezpieczeniowego (Piotr Pisarewicz) | str.    183
  9.1. Uwagi wstępne | str.    183
  9.2. Ochrona klientów sektora ubezpieczeniowego a regulacje nadzorcze | str.    185
  9.3. Lista ostrzeżeń publicznych i jej rola w ochronie klientów | str.    186
  9.4. Sankcje i kary finansowe dla zakładów ubezpieczeń | str.    188
  9.5. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych a ochrona klientów sektora ubezpieczeniowego | str.    190
  9.6. Rola wytycznych i rekomendacji KNF w ochronie klientów sektora ubezpieczeniowego | str.    191
  9.6.1. Uwagi wstępne | str.    191
  9.6.2. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń | str.    192
  9.6.3. Rekomendacja U | str.    193
  9.6.4. Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych | str.    193
  9.6.5. Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu | str.    194
  9.6.6. Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem | str.    194
  9.6.7. Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych | str.    195
  9.7. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    196
  
  Rozdział 10. Ogólna charakterystyka francuskiego Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers w systemie ochrony konsumenta usług finansowych (Mariola Lemonnier) | str.    197
  10.1. Uwagi wstępne | str.    197
  10.2. Ochrona konsumenta usług finansowych w prawie francuskim | str.    197
  10.3. Mediacja w sektorze finansowym – uwagi ogólne | str.    202
  10.4. Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers – ogólna charakterystyka | str.    203
  10.5. Dyskusja na temat statusu mediatora AMF | str.    205
  10.6. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    207
  
  Rozdział 11. Zmiany w sposobie instytucjonalnej ochrony konsumenta na rynku finansowym we Francji. Analiza na przykładzie dyspozycji zawartych w Code de consommation oraz Code monétaire et financier (Michał Mariański) | str.    208
  11.1. Uwagi wstępne | str.    208
  11.2. Ochrona konsumenta w Code de la Consommation | str.    209
  11.3. Ochrona konsumenta w Code monétaire et financier | str.    214
  11.4. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    218
  
  Rozdział 12. Instytucje pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku finansowym w Polsce w kontekście doświadczeń Financial Ombudsman Service w Wielkiej Brytanii (Paweł Zagaj, Paweł Rokosz) | str.    220
  12.1. Wstęp | str.    220
  12.2. Postępowanie pozasądowe przed Bankowym Arbitrażem Konsumenckim | str.    222
  12.3. Pozasądowe możliwości rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy KNF | str.    226
  12.4. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przy Rzeczniku Finansowym | str.    231
  12.5. Financial Ombudsman Service jako wiodąca instytucja pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na rynku finansowym w Wielkiej Brytanii | str.    237
  12.6. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    242
  
  Rozdział 13. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w świetle działalności Biura Ochrony Finansowej Konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau) – wybrane problemy (Beata Pachuca -Smulska) | str.    245
  13.1. Uwagi wstępne | str.    245
  13.2. Kryzys finansowy i geneza zmian na rynku | str.    246
  13.3. Zmiany po kryzysie – The Dodd -Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act | str.    247
  13.4. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów – Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) | str.    249
  13.4.1. Powołanie Biura Ochrony Finansowej Konsumentów | str.    249
  13.4.2. Zadania Biura Ochrony Finansowej Konsumentów | str.    251
  13.4.3. Działania nadzorcze Biura Ochrony Finansowej Konsumentów | str.    252
  13.5. Zadania Biura w oparciu o inne regulacje prawne | str.    254
  13.5.1. Uwagi wstępne | str.    254
  13.5.2. The Truth in Consumer Leasing Act (TILA) | str.    255
  13.5.3. Fair Credit Billing Act | str.    257
  13.5.4. Fair Credit Reporting Act | str.    257
  13.5.5. The Real Estate Settlement Procedures Act | str.    258
  13.5.6. Equal Credit Opportunity Act | str.    259
  13.5.7. The Home Mortgage Disclosure Act | str.    260
  13.5.8. Electronic Fund Transfer Act | str.    261
  13.5.9. Fair Debt Collection Practices Act | str.    261
  13.5.10. The Truth in Savings Act | str.    262
  13.5.11. The Gramm-Leach-Bliley Act | str.    263
  13.5.12. SAFE Mortgage Licensing Act | str.    263
  13.6. Krytyka Dott -Frank Act i działalności CFPB | str.    264
  13.7. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    266
  
  Część III
  Aktualne wyzwania ochrony konsumenta na rynku finansowym
  
  Rozdział 14. Koncepcja blockchain – perspektywa ochrony konsumenta (Włodzimierz Szpringer) | str.    269
  14.1. Koncepcja blockchain – regulacja jako software | str.    269
  14.2. Przykłady zastosowań koncepcji blockchain | str.    275
  14.3. Niespójność blockchain z regulacją prawną zagrożeniem dla konsumenta | str.    281
  14.4. Cyberbezpieczeństwo a ochrona prywatności i konsumenta | str.    285
  14.5. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    290
  
  Rozdział 15. FinTech w bankowości. Potrzeba regulacji konsumenckich? (Marcin Kotarba) | str.    291
  15.1. Uwagi wstępne | str.    291
  15.2. Rozwój bankowości elektronicznej – platforma wzrostu dla FinTech | str.    293
  15.2.1. Uwagi wstępne | str.    293
  15.2.2. Zmiana morfologii rozwiązań bankowości elektronicznej | str.    297
  15.2.3. Wnioski ze zmian rozwiązań bankowości elektronicznej | str.    301
  15.3. Główne kierunki działań regulacyjnych dla FinTech w bankowości | str.    303
  15.4. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    309
  
  Rozdział 16. Zagrożenia dla klientów i banków w bankowości elektronicznej (Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński) | str.    312
  16.1. Uwagi wstępne | str.    312
  16.2. Bankowość elektroniczna i jej klienci | str.    313
  16.3. Ryzyko związane z bankowością elektroniczną | str.    317
  16.3.1. Uwagi wstępne | str.    317
  16.3.2. Ryzyko destrukcji tradycyjnych modeli bankowości | str.    318
  16.3.3. Ryzyko oszustw elektronicznych | str.    319
  16.3.4. Ryzyko niskiej kultury cyfrowej | str.    320
  16.3.5. Ryzyko regulacyjne | str.    321
  16.3.6. Ryzyko wynikające z wdrożenia nowych technologii | str.    322
  16.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom w bankowości elektronicznej – rekomendacje | str.    323
  16.5. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    324
  
  Rozdział 17. Rozwój rynku FinTech a problematyka ochrony konsumentów (Agnieszka Wachnicka) | str.    325
  17.1. Pojęcie FinTech | str.    325
  17.2. Problematyka nieautoryzowanych transakcji płatniczych | str.    326
  17.3. Konsumenckie pożyczki internetowe | str.    330
  17.4. Inwestycje na rynku Forex | str.    335
  17.5. Zakończenie – podsumowanie i wnioski | str.    340
  
  Bibliografia | str.    343
  
  O autorach | str.    355
  
  Vienna Life | str.    359
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia