MERITUM Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

135,20  169,00

Format: pdf

135,20169,00

cena zawiera podatek VAT

Celem opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób złożonych zagadnień dotyczących niewypłacalności, dlatego zostało ono podzielone na dwie części:
• pierwszą, opisującą postępowania restrukturyzacyjne oraz
• drugą, poświęconą prowadzeniu postępowania upadłościowego.


Autorzy starali się omówić za pomocą przykładów, schematów i wzorów poszczególne instytucje lub instrumenty prawne związane z zagadnieniem niewypłacalności i jej skutkami.


Zaprezentowali bowiem zarówno etap związany z zagrożeniem niewypłacalnością, jak i postepowania, które są prowadzone w przypadku ziszczenia się podstaw do ogłoszenia upadłości.


Ze względu na specyfikę serii na podkreślenie zasługuje omówienie kwestii praktycznych odnoszących się nie tylko do wszczęcia i prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego, lecz także aspektu związanego z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, w tym zwłaszcza czynności związanych z uznaniem za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości czynności prawnych zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.


Przedstawiono także złożone zagadnienia upadłości deweloperskiej oraz przygotowanej likwidacji.


Książka jest kontynuacją opracowania z serii MERITUM – "Postępowanie cywilne", ponieważ postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe są zaliczane do postępowań cywilnych.


Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, jak i teoretyków tej dziedziny prawa, a także osób dopiero zapoznających się z tematyką dotyczącą niewypłacalności.


Rok wydania2021
Liczba stron1424
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-500-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Numer strony
  Str. 17 | Wykaz skrótów
  21 Wprowadzenie
  25 Część I. Prawo restrukturyzacyjne
  27 Rozdział I. Prawo restrukturyzacyjne – zagadnienia wstępne
  28 1. Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego i relacje do innych działów prawa
  30 2. Przedmiot prawa restrukturyzacyjnego
  31 3. Relacje do innych postępowań cywilnych
  36 4. Relacje do innych działów prawa – stosunek do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
  38 5. Cel prawa restrukturyzacyjnego
  38 6. Funkcje prawa restrukturyzacyjnego
  41 Rozdział II. Źródła prawa restrukturyzacyjnego
  42 1. Uwagi wstępne
  43 2. Prawo restrukturyzacyjne
  44 3. Inne akty prawne odnoszące się do restrukturyzacji
  49 Rozdział III. Zasady prawa restrukturyzacyjnego
  50 1. Uwagi wstępne
  51 2. Naczelne zasady prawa restrukturyzacyjnego
  55 Rozdział IV. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
  56 1. Uwagi ogólne
  57 2. Podział postępowań restrukturyzacyjnych
  59 3. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  59 4. Przyspieszone postępowanie układowe
  60 5. Postępowanie układowe
  60 6. Postępowanie sanacyjne
  61 Rozdział V. Zakres podmiotowy prawa restrukturyzacyjnego
  62 1. Uwagi wstępne
  62 2. Pojęcie przedsiębiorcy
  65 3. Zdolność restrukturyzacyjna
  71 Rozdział VI. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego
  72 1. Sąd restrukturyzacyjny
  76 2. Sędzia-komisarz
  79 3. Zastępca sędziego-komisarza
  80 4. Nadzorca sądowy i zarządca
  126 Rozdział VII. Przebieg postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  128 1. Okoliczności warunkujące otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu
  173 2. Wniosek restrukturyzacyjny i postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku
  251 3. Charakter prawny wstępnego planu restrukturyzacji i właściwego planu restrukturyzacji
  263 Rozdział VIII. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych
  264 1. Uwagi wstępne
  264 2. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika
  268 3. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla majątku dłużnika
  277 4. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec zobowiązań dłużnika oraz innych stosunków prawnych
  282 5. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do nabytych przez dłużnika spadków
  283 6. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do stosunków majątkowych małżeńskich dłużnika
  284 7. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla stosunków pracy
  285 8. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do niektórych czynności dłużnika dokonanych przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego
  288 Rozdział IX. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  290 1. Ochrona masy sanacyjnej – bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika w Prawie restrukturyzacyjnym – uwagi wstępne
  291 2. Bezskuteczność z mocy prawa czynności prawnej dłużnika
  291 3. Względny charakter bezskuteczności
  292 4. Zakres regulacji ujętej w przepisie art. 304 p.r. – przedmiot bezskuteczności względnej
  292 5. Bezskuteczność czynności nieodpłatnej oraz czynności nieekwiwalentnej
  292 6. Przesłanki bezskuteczności czynności prawnej
  293 7. Bezskuteczność względna z mocy prawa
  293 8. Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa
  294 9. Czynności rozporządzające i zobowiązująco-rozporządzające
  295 10. Czynności nieodpłatne
  295 11. Czynności półdarme
  296 12. Data ustalenia wartości świadczenia
  296 13. Świadczenie na rzecz dłużnika lub zastrzeżone dla dłużnika lub dla osoby trzeciej
  297 14. Termin kwalifi kowany
  298 15. Bezskuteczność czynności „procesowo-materialnych” dłużnika
  300 16. Bezskuteczność w stosunku do masy sanacyjnej zabezpieczeń
  300 17. Wyłączenie bezskuteczności z mocy prawa dotyczące określonych czynności
  300 18. Skutki kwalifikacji czynności jako bezskutecznej z mocy prawa
  301 19. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego a bezskuteczność czynności
  304 20. Bezskuteczność wobec masy sanacyjnej czynności dotyczącej wynagrodzenia pracownika albo reprezentanta dłużnika
  315 21. Ustalenie bezskuteczności czynności prawnej
  321 22. Skutki bezskuteczności czynności prawnej
  333 23. Prawo zaskarżenia – skarga pauliańska w restrukturyzacji
  337 24. Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych
  339 Rozdział X. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  340 1. Pojęcie i charakter spisu wierzytelności
  341 2. Pojęcie wierzyciela i wierzytelności w Prawie restrukturyzacyjnym
  342 3. Wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności
  344 4. Ustalenie spisu wierzytelności
  351 5. Sprostowanie i uzupełnienie spisu wierzytelności
  355 Rozdział XI. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego
  357 1. Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  359 2. Połączenie do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych
  362 3. Posiedzenia sądowe
  374 4. Orzeczenia wydawane w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  381 5. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości
  384 6. Zamieszczanie i obwieszczanie postanowień i zarządzeń w CRRiU
  390 7. Środki zaskarżenia
  395 8. Koszty postępowania
  405 Rozdział XII. Przyjęcie układu i jego skutki
  407 1. Pojęcie i charakter prawny układu
  408 2. Wierzytelności objęte układem oraz wierzytelności nieobjęte układem
  415 3. Propozycje układowe
  422 4. Głosowanie nad układem i jego przyjęcie
  429 5. Materialnoprawne i procesowe skutki układu
  435 6. Nadzór nad wykonaniem układu i wykonanie układu
  437 7. Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie układu
  441 8. Układ częściowy
  447 Rozdział XIII. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
  448 1. Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
  449 2. Specyfi ka uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
  450 3. Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
  453 4. Głosowanie nad układem
  454 5. Przyjęcie układu
  455 6. Odmowa zatwierdzenia układu
  455 7. Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu
  456 8. Wynagrodzenie nadzorcy układu
  456 9. Uprawnienia dłużnika w trakcie postępowania
  457 10. Uproszczenie procedury związanej ze złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub ogłoszenie upadłości
  459 Część II. Prawo upadłościowe
  461 Rozdział XIV. Prawo upadłościowe – zagadnienia wstępne
  462 1. Pojęcie prawa upadłościowego
  463 2. Cele postępowania upadłościowego
  465 3. Funkcje postępowania upadłościowego
  470 4. Zasady Prawa upadłościowego i postępowania upadłościowego
  474 5. Źródła Prawa upadłościowego
  483 Rozdział XV. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania Prawa upadłościowego
  484 1. Zakres przedmiotowy stosowania Prawa upadłościowego
  484 2. Zakres podmiotowy stosowania prawa upadłościowego
  491 Rozdział XVI. Podstawy ogłoszenia upadłości
  492 1. Uwagi wstępne
  492 2. Podstawy ogłoszenia upadłości
  496 3. Przyczyny uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  501 Rozdział XVII. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  503 1. Uwagi ogólne
  503 2. Podmioty postępowania
  505 3. Wszczęcie postępowania
  510 4. Przebieg postępowania
  512 5. Postępowanie zabezpieczające
  533 6. Orzeczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  538 7. Środki zaskarżenia
  541 8. Przygotowana likwidacja tzw. pre-pack
  547 Rozdział XVIII. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości
  549 1. Uwagi wstępne
  550 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na osobę upadłego
  551 3. Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego
  574 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego
  574 5. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
  587 Rozdział XIX. Bezskuteczność względna z mocy prawa czynności prawnej upadłego
  589 1. Wprowadzenie
  589 2. Zakres zastosowania bezskuteczności względnej z mocy prawa
  590 3. Cele regulacji opartej na sankcji bezskuteczności względnej z mocy prawa
  592 4. Ochrona wierzycieli przed skutkami działań niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika – przegląd instytucji
  592 5. Przepisy o skardze pauliańskiej mające charakter subsydiarny do uregulowań zamieszczonych w art. 127 i n. p.u.
  593 6. Istota ochrony realizowanej z wykorzystaniem sankcji bezskuteczności względnej
  595 7. Znaczenie sankcji bezskuteczności względnej w postępowaniu egzekucyjnym
  596 8. Bezskuteczność z mocy prawa czynności prawnych upadłego
  597 9. Podstawy bezskuteczności czynności prawnej – elementy hipotezy art. 127 ust. 1 p.u.; sankcja bezskuteczności względnej czynności prawnej
  597 10. Formy ochrony realizowanej z wykorzystaniem bezskuteczności względnej
  599 11. Przedmiot bezskuteczności względnej z mocy prawa według art. 127 p.u. – czynność prawna dłużnika
  600 12. Rodzaje czynności prawnych, które mogą doprowadzić do uszczuplenia majątku masy upadłości
  601 13. Czynność prawna rozporządzająca
  602 14. Czynność wniesienia aportu do spółki
  603 15. Wyłączenia w zakresie stosowania sankcji bezskuteczności względnej – czynności natury osobistej
  604 16. Zdarzenia faktyczne a bezskuteczność względna
  604 17. Czynność prolongaty terminu płatności a bezskuteczność względna
  604 18. Czynność nieodpłatna oraz rażąco nieekwiwalentna (półdarma)
  606 19. Nieodpłatności świadczenia
  607 20. Czynności półdarme, rażąco nieekwiwalentne
  608 21. Przypadki graniczne – brak ekwiwalentności, ale nie w stopniu rażącym
  609 22. Kompensata a bezskuteczność czynności
  609 23. Ustalenie i porównanie wartości świadczeń
  612 24. Czas podjęcia czynności przez dłużnika
  612 25. Czynności procesowe dyspozycyjne materialnie podejmowane przez upadłego w postępowaniu cywilnym
  614 26. Inne czynności dłużnika dokonane przed sądem a bezskuteczność względna
  614 27. Podział majątku dorobkowego
  615 28. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na wniosek małżonka
  615 29. Dział spadku
  616 30. Zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego – wprowadzenie
  617 31. Zabezpieczenie ustanowione przez dłużnika
  617 32. Zabezpieczenie towarzyszące długowi
  618 33. Niewymagalność długu a jego zabezpieczenie lub płatność
  618 34. Bezskuteczność datio in solutum
  618 35. Przepis art. 127 ust. 3 a art. 130 ust. 1 p.u.
  619 36. Obrona osoby trzeciej
  620 37. Wyłączenie sankcji bezskuteczności względnej
  629 Rozdział XX. Zaskarżenie przed sędzią-komisarzem czynności prawnych upadłego
  632 1. Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych dokonanych z osobami bliskimi i powiązanymi
  661 2. Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej
  668 3. Bezskuteczność postanowienia o wysokości wynagrodzenia pracownika lub reprezentanta upadłego
  680 4. Kompetencje sędziego-komisarza związane z uznaniem, że czynność upadłego dotycząca obciążenia majątku upadłego jest bezskuteczna na podstawie przepisu art. 130 p.u.
  695 Rozdział XXI. Zaskarżenie przed sądem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – skarga pauliańska w upadłości
  696 1. Wprowadzenie – cel ochrony wierzycieli upadłościowych przed skutkami czynności prawnej upadłego zmierzającej do ich pokrzywdzenia
  697 2. Zadania realizowane z wykorzystaniem prawa zaskarżania
  698 3. Terminologia dotycząca określenia instytucji
  699 4. Rys historyczny
  701 5. Obecne polskie rozwiązania nawiązujące do actio pauliana
  702 6. Odpowiedzialność niewypłacalnego dłużnika wobec wierzycieli
  703 7. Subsydiarność zastosowania przepisów dotyczących skargi pauliańskiej – lex primaria derogat legi subsidiariae
  705 8. Skarga pauliańska (art. 527 i n. k.c.) a prawo zaskarżania (art. 131 p.u. w zw. z art. 527 i n. k.c.)
  709 9. Egzekucyjny skutek orzeczenia pauliańskiego w przedmiocie bezskuteczności względnej – zagadnienia dotyczące art. 527 i n. k.c.
  709 10. Egzekucyjny skutek orzeczenia uzyskanego wskutek skorzystania z prawa zaskarżania
  709 11. Przedmiot zaskarżenia
  710 12. Wierzytelność chroniona prawem zaskarżenia
  711 13. Rozporządzenie rzeczą lub prawem przez osobę trzecią na rzecz kolejnych podmiotów (osoby czwartej)
  713 14. Legitymacja procesowa czynna (syndyka masy upadłości) i bierna (osoby trzeciej)
  715 15. Postępowanie w sprawie zaskarżenia czynności upadłego
  723 Rozdział XXII. Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego
  724 1. Etapy postępowania w przedmiocie przekazania do masy
  725 2. Treść wniosku, z jakim syndyk występuje do sędziego-komisarza
  725 3. Posiedzenie w przedmiocie wydania postanowienia
  726 4. Postanowienie sędziego-komisarza
  727 5. Przekazanie na rzecz masy w przypadku świadczenia nieekwiwalentnego
  729 6. Dowodzenie w postępowaniu
  730 7. Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza
  730 8. Zakres badania sprawy w postępowaniu zażaleniowym
  731 9. Wyłączenie prawa do zażalenia na klauzulę wykonalności
  731 10. Tytuł wykonawczy w postaci postanowienia sędziego-komisarza
  732 11. Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych
  733 12. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
  741 Rozdział XXIII. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania sądowe, przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne
  742 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania
  742 2. Zawieszenie i podjęcie prowadzonych postępowań w związku z ogłoszeniem upadłości
  744 3. Legitymacja procesowa syndyka
  747 4. Umorzenie zawieszonych postępowań
  747 5. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
  751 Rozdział XXIV. Podmioty postępowania upadłościowego
  752 1. Sąd
  755 2. Sędzia-komisarz
  760 3. Zastępca sędziego-komisarza
  761 4. Syndyk masy upadłości i zastępcy syndyka
  774 5. Tymczasowy nadzorca sądowy
  780 6. Zarządca przymusowy
  782 7. Upadły
  786 8. Wierzyciele
  795 Rozdział XXV. Przebieg postępowania upadłościowego
  799 1. Posiedzenia sądowe
  800 2. Postępowanie dowodowe – dowodzenie w postępowaniu upadłościowym
  814 3. Krajowy Rejestr Zadłużonych
  824 4. Orzeczenia w postępowaniu upadłościowym
  831 5. Doręczenia, zawiadomienia, wezwania w postępowaniu upadłościowym
  855 6. Środki zaskarżania w postępowaniu upadłościowym
  885 Rozdział XXVI. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  886 1. Uwagi wstępne
  888 2. Ustalenie wierzytelności z urzędu
  892 3. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
  897 4. Charakter i cel zgłoszenia wierzytelności
  900 5. Forma zgłoszenia wierzytelności
  905 6. Kwestia przedawnienia wierzytelności upadłościowych
  907 7. Formalne badanie zgłoszenia wierzytelności
  909 8. Zgłoszenie wierzytelności – warunki formalne
  919 9. Zgłoszenie wierzytelności i inne tryby dochodzenia roszczeń
  923 10. Badanie zgłoszenia wierzytelności
  926 11. Zgłoszenie i potrącenie
  927 12. Lista wierzytelności
  932 13. Zawartość listy wierzytelności
  940 14. Sposób ujęcia wierzytelności na liście
  951 15. Wyłożenie listy wierzytelności
  954 16. Sprzeciw do listy wierzytelności
  961 17. Zatwierdzenie, zmiany i uzupełnianie listy wierzytelności
  965 18. Wyciąg z listy jako tytuł przeciwko upadłemu
  975 Rozdział XXVII. Likwidacja masy upadłości
  976 1. Likwidacja masy upadłości przez syndyka – uwagi wstępne
  977 2. Przebieg likwidacji
  979 3. Prowadzenie przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego
  979 4. Wyłączenie składników majątkowych spod czynności likwidacyjnych
  979 5. Sprzedaż składników majątku upadłego
  987 6. Dochodzenie wierzytelności od dłużników upadłego
  988 7. Realizacja przez syndyka innych praw majątkowych upadłego
  988 8. Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela
  989 9. Wyłączenie rzeczy z masy upadłości
  991 Rozdział XXVIII. Postępowanie podziałowe
  992 1. Pojęcie i funkcja postępowania podziałowego
  993 2. Struktura postępowania podziałowego
  1009 3. Podsumowanie
  1015 Rozdział XXIX. Układ w upadłości
  1016 1. Uwagi wstępne
  1018 2. Rodzaje wierzytelności ze względu na układ
  1019 3. Propozycje układowe
  1020 4. Wszczęcie postępowania w sprawie zawarcia układu
  1021 5. Wstrzymanie likwidacji masy upadłości
  1023 6. Zgromadzenie wierzycieli i zatwierdzenie układu
  1025 7. Zakończenie postępowania upadłościowego w wyniku zawarcia układu
  1029 Rozdział XXX. Zakończenie, umorzenie postępowania upadłościowego oraz skutki
  1031 1. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego
  1041 2. Oddłużenie – umorzenie zobowiązań upadłego
  1053 3. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego
  1061 4. Umorzenie zobowiązań upadłego z planem spłaty
  1069 Rozdział XXXI. Rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych
  1070 1. Uwagi wstępne
  1070 2. Podział odrębnych postępowań upadłościowych
  1072 3. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
  1076 4. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
  1083 5. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
  1087 6. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
  1092 7. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
  1097 Rozdział XXXII. Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
  1098 1. Przesłanki szczególne postępowania odrębnego
  1098 2. Uregulowania szczególne dotyczące zagadnień proceduralnych i materialnoprawnych
  1101 Rozdział XXXIII. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
  1102 1. Rys historyczny odrębnego postępowania upadłościowego wobec banków i SKOK
  1104 2. Hierarchia przepisów dotyczących upadłości banków i SKOK
  1106 3. Uzasadnienie odrębności postępowań upadłościowych wobec banków i SKOK
  1107 4. Zdolność upadłościowa banku
  1107 5. Podstawy ogłoszenia upadłości banku
  1110 6. Działania poprzedzające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  1113 7. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku
  1115 8. Właściwe postępowanie upadłościowe względem banków
  1124 9. Przepisy szczególne dotyczące upadłości banków hipotecznych
  1127 10. Postępowanie upadłościowe wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
  1129 11. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
  1137 Rozdział XXXIV. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
  1138 1. Uwagi ogólne
  1138 2. Uczestnicy postępowania upadłościowego wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji
  1139 3. Szczególna pozycja syndyka w postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
  1140 4. Kurator
  1143 5. Uprzywilejowanie wierzycieli będących ubezpieczonymi, uposażonymi oraz uprawnionymi z umów ubezpieczenia
  1143 6. Osobna masa upadłości zakładu ubezpieczeń
  1144 7. Szczególne obowiązki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
  1145 8. Osobna masa upadłości zakładu reasekuracji
  1145 9. Międzynarodowe europejskie postępowanie upadłościowe
  1149 Rozdział XXXV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
  1150 1. Cel wprowadzenia regulacji
  1151 2. Przebieg postępowania
  1152 3. Uczestnicy postępowania
  1153 4. Kurator obligatariuszy
  1156 5. Koszty postępowania
  1159 Rozdział XXXVI. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
  1162 1. Uwagi wstępne
  1169 2. Obciążenia hipoteczne w przedsięwzięciu deweloperskim
  1181 3. Uwagi dotyczące rachunków powierniczych w postępowaniu upadłościowym
  1185 4. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w ramach postępowania upadłościowego
  1197 5. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, i modyfikacja zasad podziału sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości 1574
  1198 6. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę
  1201 7. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie
  1205 8. Uwagi dotyczące rękojmi w upadłości deweloperskiej
  1212 9. Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców lokali przed obligatariuszami zabezpieczonymi hipotecznie
  1215 Rozdział XXXVII. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  1218 1. Oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej poprzezupadłość konsumencką i układ konsumencki
  1224 2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  1225 3. Legitymacja do złożenia wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  1225 4. Konsumencka zdolność upadłościowa
  1226 5. Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości
  1227 6. Przesłanka trybu zwykłego postępowania upadłościowego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
  1228 7. Zdolność do pokrycia kosztów postępowania jako dodatkowa przesłanka wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  1229 8. Moralność płatnicza jako przesłanka warunkująca niektóre tryby oddłużenia i jego przebieg
  1230 9. Moralność płatnicza dłużnika w postaci braku celowego doprowadzenia do niewypłacalności i braku recydywy upadłościowej jako przesłanka niektórych trybów oddłużenia
  1232 10. Podział funduszy masy upadłości w ramach planu spłaty pomimo braku oddłużenia
  1232 11. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po wykonaniu planu spłaty
  1241 12. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po uchyleniu planu spłaty, którego upadły nie jest w stanie wykonać z przyczyn obiektywnych
  1241 13. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym bez ustalania planu spłaty
  1242 14. Oddłużenie postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym w drodze warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
  1244 15. Oddłużenie w drodze układu zawartego w odrębnym postępowaniu upadłościowym
  1250 16. Oddłużenie w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
  1253 17. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu zwykłym
  1257 18. Zakres i skutki oddłużenia
  1263 Rozdział XXXVIII. Postępowanie w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia niektórych funkcji
  1264 1. Uwagi wstępne
  1265 2. Charakter prawny zakazu
  1265 3. Podstawy orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  1269 4. Wszczęcie postępowania w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  1271 5. Przebieg postępowania
  1273 6. Ujawnienie wyników postępowania
  1274 7. Naruszenie orzeczonego zakazu
  1274 8. Przedawnienie dopuszczalności orzeczenia prowadzenia działalności gospodarczej; prekluzja orzekania zakazu
  1279 Rozdział XXXIX. Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności
  1281 1. Uwagi wstępne
  1282 2. Zakres zastosowania rozporządzenia 2015/848
  1284 3. Jurysdykcja międzynarodowa
  1288 4. Prawo właściwe dla postępowania upadłościowego i jego skutków
  1293 5. Uznanie postępowań upadłościowych
  1296 6. Wtórne postępowanie upadłościowe
  1301 7. Zawiadomienie wierzycieli zagranicznych i zgłaszanie wierzytelności
  1303 8. Postępowanie upadłościowe wobec członków grupy przedsiębiorstw
  1313 Rozdział XL. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
  1315 1. Zakres zastosowania przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
  1315 2. Odesłanie
  1315 3. Pozycja prawna wierzycieli zagranicznych
  1316 4. Jurysdykcja krajowa
  1317 5. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
  1324 6. Wtórne postępowanie upadłościowe
  1326 7. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
  1327 Rozdział XLI. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
  1328 1. Zakres zastosowania przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
  1328 2. Odesłanie
  1328 3. Pozycja prawna wierzycieli
  1329 4. Jurysdykcja krajowa
  1329 5. Współpraca z sądami zagranicznymi i
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia