Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

-20%

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r.


Autorami publikacji są wybitni eksperci z zakresu prawa rynku kapitałowego specjalizujący się w problematyce funduszy inwestycyjnych. Jako profesorzy, sędziowie, radcy prawni reprezentują zarówno doktrynę, jak l praktykę. W swoim dorobku posiadają dziesiątki publikacji na temat prawnych i ekonomicznych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, w tym monografie, artykuły, glosy, komentarze l wystąpienia na konferencjach naukowych l branżowych.


Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla prawników specjalizujących się w problematyce rynku kapitałowego, menedżerów, doradców inwestycyjnych l innych pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy, agentów transferowych oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa, doradców finansowych i pozostałych pracowników firm z sektora pośrednictwa finansowego, a także nabywców tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i inwestorów giełdowych.


"Komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z istotą i charakterem prawnym funduszu inwestycyjnego, zasadami jego tworzenia l funkcjonowania, celami i zakresem nadzoru komisji nadzoru finansowego. Pozwala to na kompleksowe zdefiniowanie normatywnych cech odróżniających fundusze inwestycyjne od innych podmiotów działających na rynku finansowym, a także pokazanie ich miejsca w systemie instytucji finansowych".


Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG


Rok wydania2014
Liczba stron1104
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6774-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    23
  
  Przedmowa | str.    33
  
  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych | str.    37
  
  DZIAŁ I
  PRZEPISY OGÓLNE | str.    39
  
  Art. 1. [Zakres regulacji] | str.    39
  
  Art. 2. [Katalog definicji ustawowych] | str.    45
  
  Art. 3. [Definicja funduszu] | str.    87
  
  Art. 4. [Towarzystwo funduszy inwestycyjnych] | str.    97
  
  Art. 5. [Siedziba] | str.    102
  
  Art. 6. [Uczestnicy; tytuły uczestnictwa] | str.    103
  
  Art. 7. [Wpłaty] | str.    106
  
  Art. 8. [Wycena aktywów] | str.    108
  
  Art. 9. [Depozytariusz] | str.    109
  
  Art. 10. [Zakres działalności towarzystwa i depozytariusza] | str.    112
  
  Art. 11. [Papiery emitowane za granicą] | str.    113
  
  Art. 12. [Ustawa o grach hazardowych] | str.    114
  
  Art. 13. [Aktywa w walucie obcej] | str.    115
  
  DZIAŁ II
  TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str.    116
  
  Art. 14. [Tworzenie, nazwa i rodzaje funduszy inwestycyjnych] | str.    116
  
  Art. 15. [Tworzenie funduszy inwestycyjnych] | str.    121
  
  Art. 16. [Rejestr funduszy inwestycyjnych] | str.    127
  
  Art. 17. [Wpis i zmiana wpisu w rejestrze funduszy inwestycyjnych] | str.    130
  
  Art. 18. [Forma i treść statutu funduszu inwestycyjnego] | str.    131
  
  Art. 19. [Cele polityki inwestycyjnej] | str.    135
  
  Art. 20. [Zasady polityki inwestycyjnej] | str.    138
  
  Art. 21. [Dochody funduszu inwestycyjnego] | str.    142
  
  Art. 22. [Wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str.    143
  
  Art. 23. [Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str.    147
  
  Art. 24. [Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego] | str.    154
  
  Art. 25. (uchylony) | str.    161
  
  Art. 26. [Zapisy na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne] | str.    162
  
  Art. 27. [Prowadzenie zapisów] | str.    164
  
  Art. 28. [Wpłaty do funduszu inwestycyjnego] | str.    166
  
  Art. 29. [Przydział jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych] | str.    170
  
  Art. 30. [Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str.    176
  
  Art. 31. [Konstytutywny charakter wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych] | str.    181
  
  Art. 32. [Dystrybucja jednostek uczestnictwa] | str.    182
  
  Art. 32a. [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów] | str.    192
  
  Art. 33. [Zlecenie czynności dystrybucyjnych] | str.    201
  
  Art. 34. [Rejestr pełnomocnictw] | str.    203
  
  Art. 35. [Forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów] | str.    203
  
  Art. 36. [Łączenie i podział jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych] | str.    204
  
  Art. 37. [Rachunkowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych] | str.    206
  
  DZIAŁ III
  TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str.    210
  
  Art. 38. [Spółka pełniąca funkcję TFI] | str.    210
  
  Art. 39. [Siedziba zarządu TFI i stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych] | str.    214
  
  Art. 40. [Założyciele TFI] | str.    215
  
  Art. 41. [Firma TFI] | str.    216
  
  Art. 42. [Zarząd TFI] | str.    217
  
  Art. 43. [Zmiany w składzie zarządu] | str.    219
  
  Art. 44. [Rada nadzorcza] | str.    220
  
  Art. 45. [Przedmiot działalności TFI, doradcy inwestycyjni] | str.    221
  
  Art. 45a. [Outsourcing czynności TFI] | str.    226
  
  Art. 46. [Outsourcing czynności zarządzania] | str.    234
  
  Art. 47. [Portfel instrumentów finansowych] | str.    240
  
  Art. 48. [Wymogi dotyczące działalności TFI] | str.    243
  
  Art. 48a. [Delegacja ustawowa] | str.    256
  
  Art. 49. [Kapitał początkowy TFI] | str.    257
  
  Art. 50. [Kapitały własne] | str.    260
  
  Art. 50a. [Wymogi w stosunku do TFI, które przekazało zarządzanie funduszem] | str.    265
  
  Art. 51. [Wymogi kapitałowe dla TFI zarządzających portfelami instrumentów finansowych] | str.    267
  
  Art. 52. [Źródła kapitału zakładowego] | str.    268
  
  Art. 53. [Akcje TFI] | str.    270
  
  Art. 54. [Obowiązki informacyjne w związku z zamiarem nabycia lub objęcia akcji TFI] | str.    272
  
  Art. 54a. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia lub objęcia akcji TFI] | str.    275
  
  Art. 54b. [Zakres informacji przekazywanych wraz z zawiadomieniem] | str.    277
  
  Art. 54c. [Język zawiadomienia] | str.    279
  
  Art. 54d. [Oświadczenie w miejsce dokumentów] | str.    280
  
  Art. 54e. [Pełnomocnik do doręczeń] | str.    280
  
  Art. 54f. [Wniosek o przekazanie informacji] | str.    281
  
  Art. 54g. [Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia, braki zawiadomienia] | str.    282
  
  Art. 54h. [Sprzeciw KNF] | str.    284
  
  Art. 54i. [Termin doręczenia decyzji o sprzeciwie] | str.    287
  
  Art. 54j. [Termin nabycia lub objęcia akcji TFI] | str.    288
  
  Art. 54k. [Szczególny termin wniesienia sprzeciwu] | str.    288
  
  Art. 54l. [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji TFI] | str.    288
  
  Art. 54m. [Uchylenie zakazów z art. 54l] | str.    291
  
  Art. 54n. [Obowiązek informacyjny w stosunku do TFI] | str.    292
  
  Art. 55. (uchylony) | str.    292
  
  Art. 56. [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem TFI] | str.    292
  
  Art. 57. [Zawiadomienie o zamiarze zbycia] | str.    295
  
  Art. 58. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność TFI] | str.    296
  
  Art. 59. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str.    304
  
  Art. 60. [Załączniki do wniosku o zezwolenia na działalność dodatkową TFI] | str.    305
  
  Art. 61. [Zezwolenie na działalność TFI i utworzenie funduszu inwestycyjnego] | str.    306
  
  Art. 61a. [Zezwolenie na działalność TFI, które przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym] | str.    312
  
  Art. 62. [Zezwolenie na działalność dodatkową] | str.    316
  
  Art. 63. (uchylony) | str.    317
  
  Art. 64. [Odpowiedzialność odszkodowawcza TFI] | str.    317
  
  Art. 65. [Reguły działalności inwestycyjnej TFI] | str.    321
  
  Art. 65a. (uchylony) | str.    326
  
  Art. 66. [Wyłączenie stosowania art. 65 ust. 5 u.f.i.] | str.    326
  
  Art. 67. [Wygaśnięcie zezwolenia na działalność TFI] | str.    326
  
  Art. 68. [Skutki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność TFI] | str.    328
  
  Art. 69. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji] | str.    330
  
  Art. 70. [Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami] | str.    332
  
  DZIAŁ IV
  DEPOZYTARIUSZ | str.    334
  
  Art. 71. [Podmioty pełniące funkcję depozytariusza] | str.    334
  
  Art. 72. [Obowiązki depozytariusza] | str.    336
  
  Art. 73. [Zakaz powiązań pomiędzy TFI a depozytariuszem] | str.    343
  
  Art. 74. [Umowa o prowadzenie rejestru aktywów] | str.    344
  
  Art. 75. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza] | str.    346
  
  Art. 76. [Rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru aktywów] | str.    347
  
  Art. 77. [Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o prowadzenie rejestru aktywów] | str.    348
  
  Art. 78. [Przesłanki obligatoryjnej zmiany depozytariusza] | str.    351
  
  Art. 79. [Procedura zmiany depozytariusza] | str.    351
  
  Art. 80. [Nadzór nad zmianą depozytariusza] | str.    352
  
  Art. 81. [Zakaz egzekucyjny] | str.    354
  
  Art. 81a. [Umowa ze spółką zarządzającą] | str.    355
  
  DZIAŁ V
  RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str.    356
  
  Rozdział    1
  Fundusze inwestycyjne otwarte | str.    356
  
  Art. 82. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa] | str.    356
  
  Art. 83. [Jednostki uczestnictwa] | str.    358
  
  Art. 84. [Ograniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa] | str.    366
  
  Art. 85. [Częstotliwość wyceny] | str.    367
  
  Art. 86. [Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str.    368
  
  Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu] | str.    369
  
  Art. 87a. [Zgromadzenie uczestników] | str.    371
  
  Art. 87b. [Uprawnieni do uczestnictwa] | str.    375
  
  Art. 87c. [Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu] | str.    377
  
  Art. 87d. [Tryb podejmowania uchwał] | str.    378
  
  Art. 87e. [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia] | str.    380
  
  Art. 87f. [Skutki prawomocnego wyroku] | str.    382
  
  Art. 88. [Obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa] | str.    383
  
  Art. 89. [Obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa] | str.    384
  
  Art. 90. [Terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa] | str.    385
  
  Art. 91. [Potwierdzenie zbycia lub odkupienia] | str.    388
  
  Art. 92. [Minimalna wartość aktywów netto] | str.    390
  
  Art. 93. [Katalog dopuszczalnych lokat] | str.    391
  
  Art. 93a. [Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego] | str.    400
  
  Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne] | str.    402
  
  Art. 94a. [Lokaty w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym] | str.    405
  
  Art. 95. (uchylony) | str.    407
  
  Art. 96. [Podstawowe zasady dywersyfikacji lokat] | str.    407
  
  Art. 97. [Lokaty w listy zastawne] | str.    409
  
  Art. 98. [Ograniczenia koncentracji lokat] | str.    411
  
  Art. 99. [Limity dywersyfikacji funduszy indeksowych] | str.    413
  
  Art. 100. [Szczególne kategorie emitentów, gwarantów i poręczycieli] | str.    415
  
  Art. 101. [Lokaty w tytuły uczestnictwa] | str.    416
  
  Art. 102. [Pożyczki papierów wartościowych] | str.    419
  
  Art. 103. [Umowy między funduszami inwestycyjnymi] | str.    421
  
  Art. 104. [Ograniczenia w odniesieniu do wielkości emisji] | str.    422
  
  Art. 105. [Ograniczenia w odniesieniu do subemisji inwestycyjnej] | str.    425
  
  Art. 106. [Skutki naruszenia ograniczeń inwestycyjnych] | str.    426
  
  Art. 107. [Zakaz dokonywania określonych czynności] | str.    428
  
  Art. 108. [Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów] | str.    432
  
  Art. 109. [Wielkość środków na rachunkach bankowych] | str.    432
  
  Art. 110. [Zagraniczne instrumenty finansowe] | str.    433
  
  Art. 111. [Wypłaty w razie śmierci uczestnika] | str.    434
  
  Rozdział    2
  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | str.    437
  
  Art. 112. [Generalne odesłanie do przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych] | str.    437
  
  Art. 113. [Szczególne zasady funkcjonowania] | str.    439
  
  Art. 114. [Rada inwestorów] | str.    444
  
  Art. 115. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str.    446
  
  Art. 116. [Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu] | str.    448
  
  Rozdział    3
  Fundusze inwestycyjne zamknięte | str.    449
  
  Art. 117. [Certyfikaty inwestycyjne] | str.    449
  
  Art. 117a. [Przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty] | str.    461
  
  Art. 117b. [Wniosek o przekształcenie] | str.    462
  
  Art. 118. [Prospekt emisyjny; memorandum informacyjne] | str.    465
  
  Art. 119. [Zatwierdzenie prospektu] | str.    474
  
  Art. 120. [Dopuszczenie certyfikatów do obrotu] | str.    483
  
  Art. 121. [Certyfikaty imienne i na okaziciela; niepodzielność] | str.    486
  
  Art. 122. [Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu] | str.    490
  
  Art. 123. [Dematerializacja] | str.    494
  
  Art. 124-125. (uchylone) | str.    497
  
  Art. 126. [Propozycja nabycia] | str.    497
  
  Art. 127. [Kilka emisji certyfikatów] | str.    498
  
  Art. 128. [Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne] | str.    499
  
  Art. 129. [Kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych] | str.    500
  
  Art. 130. [Wpłaty na certyfikaty kolejnych emisji] | str.    501
  
  Art. 131. [Wycena aktywów funduszu] | str.    503
  
  Art. 132. [Cena emisyjna] | str.    507
  
  Art. 133. [Prawo pierwszeństwa] | str.    507
  
  Art. 134. [Termin zamknięcia emisji] | str.    508
  
  Art. 135. [Przydział certyfikatów inwestycyjnych] | str.    510
  
  Art. 136. [Wydanie przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych] | str.    511
  
  Art. 137. [Nieopłacony certyfikat inwestycyjny] | str.    512
  
  Art. 138. [Zakaz nabywania własnych certyfikatów inwestycyjnych] | str.    514
  
  Art. 139. [Wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str.    515
  
  Art. 140. [Rada inwestorów] | str.    517
  
  Art. 141. [Członkostwo w radzie inwestorów] | str.    520
  
  Art. 142. [Zgromadzenie inwestorów] | str.    521
  
  Art. 143. [Udział w zgromadzeniu inwestorów] | str.    523
  
  Art. 144. [Uchwały zgromadzenia inwestorów] | str.    525
  
  Art. 145. [Strategia inwestycyjna; przedmiot lokat] | str.    527
  
  Art. 146. [Ograniczenia inwestycyjne] | str.    530
  
  Art. 147. [Przedmiot lokat] | str.    532
  
  Art. 148. [Nabywanie nieruchomości] | str.    533
  
  Art. 149. [Obciążenia na aktywach] | str.    534
  
  Art. 150. [Wycena aktywów funduszu] | str.    534
  
  Art. 151. [Udzielanie pożyczek papierów wartościowych] | str.    535
  
  Art. 151a. [Krótka sprzedaż] | str.    536
  
  Art. 152. [Zaciąganie zobowiązań; emisja obligacji] | str.    538
  
  Art. 153. [Operacje pożyczkowe i gwarancyjne] | str.    538
  
  Art. 154. [Nabywanie instrumentów pochodnych] | str.    539
  
  Art. 155. (uchylony)    542
  
  Art. 156. [Subemisja] | str.    542
  
  Art. 157. [Naruszenie ograniczeń] | str.    543
  
  DZIAŁ VI
  SZCZEGÓLNE KONSTRUKCJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str.    544
  
  Rozdział    1
  Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa | str.    544
  
  Art. 158. [Fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa] | str.    544
  
  Rozdział    2
  Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami | str.    546
  
  Art. 159. [Fundusze z wydzielonymi subfunduszami] | str.    546
  
  Art. 160. [Treść statutu i ograniczenia inwestycyjne] | str.    548
  
  Art. 161. [Zobowiązania związane z subfunduszami] | str.    549
  
  Art. 162. [Szczególne zasady funkcjonowania funduszy otwartych] | str.    550
  
  Art. 163. [Szczególne zasady funkcjonowania funduszy zamkniętych] | str.    554
  
  Art. 164. [Tworzenie subfunduszy] | str.    555
  
  Art. 165. [Likwidacja subfunduszy] | str.    556
  
  Art. 166. [Określenie waluty funduszu] | str.    557
  
  Art. 167. [Powierzenie zarządzania subfunduszami] | str.    558
  
  Art. 168. (uchylony)    559
  
  Art. 169. [Sprawozdania finansowe] | str.    559
  
  Rozdział 2a
  Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane | str.    560
  
  Art. 169a. [Definicja funduszu powiązanego] | str.    560
  
  Art. 169b. [Zezwolenia Komisji] | str.    560
  
  Art. 169c. [Warunki podjęcia działalności jako fundusz powiązany] | str.    563
  
  Art. 169d. [Przekazywanie informacji uczestnikom] | str.    564
  
  Art. 169e. [Umowa pomiędzy depozytariuszami] | str.    566
  
  Art. 169f. [Umowa pomiędzy biegłymi rewidentami] | str.    567
  
  Art. 169g. [Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne] | str.    568
  
  Art. 169h. [Dodatkowe ograniczenia] | str.    568
  
  Art. 169i. [Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek] | str.    569
  
  Art. 169j. [Obowiązek monitorowania działalności] | str.    569
  
  Art. 169k. [Obowiązek przekazania korzyści] | str.    569
  
  Art. 169l. [Obowiązki informacyjne] | str.    569
  
  Art. 169m. [Zakaz pobierania opłat] | str.    570
  
  Art. 169n. [Obowiązek przekazywania informacji] | str.    570
  
  Art. 169o. [Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach] | str.    571
  
  Art. 169p. [Zmiana funduszu podstawowego] | str.    571
  
  Art. 169r. [Rozwiązanie funduszu powiązanego] | str.    573
  
  Art. 169s. [Zaprzestanie działalności jako fundusz powiązany] | str.    574
  
  Art. 169t. [Obowiązki funduszu powiązanego] | str.    575
  
  Art. 169u. [Konsekwencje połączenia funduszu podstawowego] | str.    576
  
  Art. 169w. [Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia] | str.    577
  
  Art. 169y. [Obowiązki informacyjne] | str.    578
  
  Rozdział    3
  Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane | str.    590
  
  Art. 170. [Zasady funkcjonowania funduszy podstawowego i powiązanych] | str.    590
  
  Art. 171. [Dopuszczalne formy organizacyjne] | str.    591
  
  Art. 172. [Oznaczenie] | str.    593
  
  Art. 173. [Utworzenie funduszu podstawowego] | str.    593
  
  Art. 174. (uchylony) | str.    595
  
  Art. 175. [Wyłączenie niektórych obowiązków informacyjnych] | str.    595
  
  Art. 176. [Minimalna wysokość aktywów netto] | str.    596
  
  Art. 177. [Ograniczenia konstrukcji funduszy podstawowych i powiązanych] | str.    597
  
  DZIAŁ VII
  SZCZEGÓLNE TYPY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str.    598
  
  Rozdział    1
  Fundusz rynku pieniężnego | str.    598
  
  Art. 178. [Fundusz rynku pieniężnego] | str.    598
  
  Rozdział    2
  Fundusz portfelowy | str.    605
  
  Art. 179. [Konstrukcja funduszy portfelowych] | str.    605
  
  Art. 180. [Emisja i wykup certyfikatów inwestycyjnych] | str.    611
  
  Art. 181. [Wykonywanie prawa głosu] | str.    615
  
  Art. 182. [Konstrukcja i skład portfela inwestycyjnego] | str.    621
  
  Rozdział    3
  Fundusz sekurytyzacyjny | str.    627
  
  Art. 183. [Formy funduszu sekurytyzacyjnego] | str.    627
  
  Art. 184. [Umowa poręczenia i gwarancji wypłaty] | str.    632
  
  Art. 185. [Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny] | str.    633
  
  Art. 186. [Likwidacja subfunduszu standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego] | str.    635
  
  Art. 187. [Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny] | str.    637
  
  Art. 188. [Katalog dopuszczalnych lokat] | str.    638
  
  Art. 188a. [Nabycie i zbycie rzeczy ruchomych] | str.    640
  
  Art. 189. [Serie certyfikatów inwestycyjnych o różnych uprawnieniach] | str.    641
  
  Art. 190. [Certyfikaty podporządkowane] | str.    643
  
  Art. 191. [Umowy zawierane przez fundusz sekurytyzacyjny] | str.    644
  
  Art. 192. [Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami] | str.    645
  
  Art. 192a. [Zasady prowadzenia działalności przez podmiot zarządzający] | str.    647
  
  Art. 193. [Zakres uprawnienia do przetwarzania danych] | str.    647
  
  Art. 194. [Moc dowodowa ksiąg rachunkowych funduszu] | str.    648
  
  Art. 195. [Przeniesienie zabezpieczeń rzeczowych] | str.    650
  
  Rozdział    4
  Fundusz aktywów niepublicznych | str.    651
  
  Art. 196. [Fundusz aktywów niepublicznych] | str.    651
  
  Art. 197. [Wyłączenia stosowania przepisów o funduszach inwestycyjnych zamkniętych] | str.    656
  
  Art. 198. [Wypłacanie przychodów ze zbycia lokat] | str.    658
  
  Art. 199. [Zabezpieczenie interesów wierzycieli i TFI przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych] | str.    664
  
  DZIAŁ VIII
  ŁĄCZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH | str.    669
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne | str.    669
  
  Art. 200. [Definicje] | str.    669
  
  Art. 201. [Połączenie wewnętrzne] | str.    672
  
  Art. 202. [Połączenie krajowe] | str.    676
  
  Art. 203. [Połączenie transgraniczne] | str.    679
  
  Art. 204. [Połączenie funduszu powiązanego; dokument informacyjny] | str.    684
  
  Art. 205. [Wykreślenie z rejestru funduszy] | str.    686
  
  Art. 206. [Dzień połączenia] | str.    687
  
  Art. 207. [Koszty połączenia; ochrona uczestników] | str.    688
  
  Art. 208. [Odpowiednie stosowanie przepisów do subfunduszy] | str.    688
  
  Rozdział    2
  Połączenie wewnętrzne | str.    689
  
  Art. 208a. [Zgoda na połączenie wewnętrzne] | str.    689
  
  Art. 208b. [Ogłoszenie o zamiarze połączenia] | str.    690
  
  Art. 208c. [Przydział jednostek] | str.    691
  
  Art. 208d. [Wpis do rejestru uczestników] | str.    692
  
  Art. 208e. [Dzień wykreślenia] | str.    693
  
  Art. 208f. [Wydanie aktywów depozytariuszowi] | str.    694
  
  Art. 208g. [Dostosowanie stanu aktywów] | str.    695
  
  Art. 208h. [Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego] | str.    695
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia