Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

-20%

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę i zarządcę. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania restrukturyzacyjnego, przedstawiają również propozycje wzorów postanowień sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza. W książce zaprezentowano określone zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy nie tylko jego uczestników, lecz także organów tego postępowania. Opracowanie zawiera wzory pism, które mogą być wykorzystywane w praktyce sądowej.


W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:


Jak prawidłowo sporządzić pisma w postępowaniu o zatwierdzenie układu?
Jakie pisma obowiązują w postępowaniu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?
Jakie pisma składane są w postępowaniu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?
Jak prawidłowo sformułować wniosek dłużnika o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego, a jak powinien być sformułowany wniosek wierzyciela w tym zakresie?
Jak powinny być sformułowane pisma nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
Jakie mogą zapaść orzeczenia sądu i sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym?


Do kogo publikacja jest adresowana?


Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony
www.wzory-postepowanie-restrukturyzacyjne.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.


Rok wydania2016
Liczba stron752
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieAnna Michalska, Małgorzata Brzozowska
ISBN-13978-83-8092-439-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    17
  
  SŁOWO WSTĘPNE | str.    19
  
  CZĘŚĆ I. PISMA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO
  
  Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str.    23
  1. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu | str.    25
  2. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania o zatwierdzenie układu | str.    35
  3. Wzór karty do głosowania nad układem częściowym w postępowaniu o zatwierdzenie układu | str.    45
  4. Zastrzeżenia wierzyciela co do kryteriów wyboru objęcia układem częściowym | str.    50
  5. Wniosek wierzyciela o udzielenie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu | str.    53
  
  Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    57
  6. Wniosek dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str.    59
  7. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania układowego | str.    67
  8. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    76
  9. Wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    86
  10. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania układowego | str.    93
  11. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego | str.    100
  12. Zażalenie dłużnika na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym | str.    105
  13. Propozycja innych kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym | str.    110
  14. Zażalenie wierzyciela prowadzącego egzekucję na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i zajęciu rachunku bankowego (na etapie rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) | str.    114
  
  Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str.    119
  15. Oświadczenie dłużnika o wskazaniu i wydaniu majątku oraz o wydaniu dokumentów (postępowanie sanacyjne) | str.    121
  16. Wniosek dłużnika o uchylenie zajęcia dokonanego przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym | str.    124
  17. Wniosek dłużnika o stwierdzenie przez sędziego -komisarza zawieszenia postępowania egzekucyjnego (postępowanie układowe) | str.    128
  18. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych układem (postępowanie układowe) | str.    132
  19. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęcia rachunku (na etapie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) | str.    136
  20. Wniosek dłużnika o zmianę nadzorcy sądowego lub zarządcy | str.    140
  21. Zażalenie na postanowienie sędziego -komisarza w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rachunkowego zarządcy | str.    144
  22. Wniosek dłużnika o powołanie nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym albo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym | str.    147
  23. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego zarządcy | str.    151
  24. Uchwała zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy | str.    155
  25. Oświadczenie dłużnika o poparciu uchwały zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy | str.    157
  26. Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w sprawie | str.    159
  27. Wniosek dłużnika o ustanowienie rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym | str.    163
  28. Wniosek wierzycieli o powołanie na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym | str.    166
  29. Wniosek wierzyciela o zmianę składu rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym | str.    171
  30. Regulamin rady wierzycieli | str.    176
  31. Zastrzeżenia dłużnika co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku przyspieszonego postępowania układowego | str.    182
  32. Sprzeciw wierzyciela co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu układowym | str.    185
  33. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku postępowania sanacyjnego | str.    190
  34. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi ze spisu wierzytelności | str.    196
  35. Wniosek wierzyciela o dokonanie zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności | str.    199
  36. Wniosek wierzyciela, którego wierzytelność jest sporna i została uprawdopodobniona, o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem w toku przyspieszonego postępowania układowego | str.    202
  37. Propozycje układowe składane przez dłużnika | str.    206
  38. Propozycje układowe nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych | str.    217
  39. Propozycje układowe dłużnika (układ częściowy) | str.    223
  40. Zastrzeżenia uczestników postępowania przeciwko przyjętemu układowi | str.    227
  41. Oświadczenie wierzyciela o potrąceniu | str.    231
  
  Rozdział IV. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    235
  42. Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    237
  43. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    241
  44. Uproszczony wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    245
  45. Uproszczony wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości | str.    251
  
  Rozdział V. Zmiana i uchylenie układu | str.    257
  46. Wniosek wierzyciela o dokonanie zmiany zatwierdzonego układu | str.    259
  47. Wniosek wierzyciela o uchylenie układu | str.    263
  48. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu | str.    267
  49. Wniosek dłużnika o wydanie postanowienia o wykonaniu układu | str.    272
  
  CZĘŚĆ II. PISMA NADZORCY ORAZ ZARZĄDCY W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM
  
  50. Wstępny plan restrukturyzacyjny | str.    279
  51. Plan restrukturyzacyjny | str.    286
  52. Oświadczenie zarządcy o braku przeszkód do pełnienia funkcji | str.    306
  53. Oświadczenie zarządcy o zawarciu umowy ubezpieczenia | str.    308
  54. Wniosek o zmianę zarządcy | str.    311
  55. Zawiadomienie o ustanowieniu zarządcy oraz utracie prawa zarządu | str.    314
  56. Okresowe sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego | str.    320
  57. Okresowe sprawozdanie z czynności zarządcy | str.    323
  58. Okresowe sprawozdanie rachunkowe zarządcy | str.    327
  59. Sprawozdanie końcowe zarządcy | str.    330
  60. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę układu o odpowiedzialności karnej | str.    333
  61. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę sądowego o odpowiedzialności karnej | str.    337
  62. Spis wierzytelności | str.    340
  63. Spis wierzytelności spornych | str.    346
  64. Wniosek nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia | str.    349
  65. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym | str.    354
  66. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia wstępnego (postępowanie sanacyjne) | str.    358
  67. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego (postępowanie sanacyjne) | str.    364
  68. Sprawozdanie zarządcy z wykonania planu restrukturyzacyjnego | str.    370
  69. Opinia nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu | str.    375
  70. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu | str.    379
  71. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa | str.    384
  72. Okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu | str.    387
  73. Wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia | str.    391
  74. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w całości | str.    394
  75. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w części | str.    398
  76. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w całości | str.    402
  77. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w części | str.    404
  78. Zawiadomienie dłużnika o ustanowieniu nadzorcy sądowego | str.    406
  79. Pozew zarządcy o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej | str.    412
  80. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o uznanie części wynagrodzenia reprezentanta lub pracownika dłużnika za bezskuteczne | str.    416
  81. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania sądowoadministracyjnego | str.    421
  82. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania cywilnego | str.    423
  83. Oświadczenie zarządcy o wstąpieniu do postępowania cywilnego | str.    426
  84. Wniosek zarządcy do sędziego -komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia | str.    428
  85. Odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej | str.    432
  
  CZĘŚĆ III. ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM
  
  Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str.    439
  1. Formalna kontrola wniosku o zatwierdzenie układu | str.    441
  86. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu | str.    441
  87. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu nadzorcy układu do uzupełnienia braków formalnych sprawozdania | str.    445
  88. Zarządzenie przewodniczącego informujące dłużnika, że nadzorca nie uzupełnił braków formalnych sprawozdania i go nie poprawił | str.    448
  89. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego | str.    451
  2. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu | str.    453
  90. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o zatwierdzenie układu | str.    453
  91. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania | str.    457
  92. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu | str.    460
  93. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu | str.    466
  
  Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    471
  1. Formalna kontrola wniosku restrukturyzacyjnego | str.    473
  1.1. Formalna kontrola wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str.    473
  94. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str.    473
  95. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia zaliczki | str.    476
  96. Postanowienie sądu o żądaniu dalszej zaliczki | str.    478
  97. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego | str.    480
  1.2. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania układowego | str.    482
  98. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego | str.    482
  99. Postanowienie sądu o żądaniu zaliczki | str.    485
  1.3. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    487
  100. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez dłużnika | str.    487
  101. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez wierzyciela | str.    491
  102. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    494
  2. Przekazanie sprawy według właściwości | str.    497
  103. Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego według właściwości | str.    497
  3. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str.    500
  104. Postanowienie sądu o zawiadomieniu sądu upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego | str.    500
  105. Postanowienie sądu o wstrzymaniu rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się ogłoszenia upadłości dłużnika | str.    503
  106. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika | str.    506
  107. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika | str.    509
  4. Zabezpieczenie majątku dłużnika | str.    513
  108. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego | str.    513
  109. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego | str.    520
  110. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego zarządcy | str.    525
  111. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego zarządcy | str.    532
  112. Postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęcia rachunku bankowego 5365. Orzeczenia w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego | str.    540
  113. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str.    540
  114. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o otwarcie postępowania układowego | str.    543
  115. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str.    546
  116. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego | str.    553
  117. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego | str.    556
  118. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego z wniosku dłużnika (na przykładzie postępowania sanacyjnego) | str.    563
  119. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela | str.    573
  
  Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str.    587
  1. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika | str.    589
  120. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) | str.    589
  121. Postanowienie sądu o cofnięciu dłużnikowi zezwolenia na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią majątku (postępowanie sanacyjne) | str.    593
  122. Postanowienie sędziego -komisarza o tym, aby ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego (postępowanie układowe) | str.    595
  2. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika, majątkowych stosunków małżeńskich oraz spadków nabytych przez dłużnika | str.    597
  123. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej (postępowanie sanacyjne) | str.    597
  124. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zbycie składników majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) | str.    601
  3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do innych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych oraz przed sądami polubownymi | str.    604
  125. Postanowienie sędziego -komisarza o stwierdzeniu zawieszenia postępowania egzekucyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) | str.    604
  126. Postanowienie sędziego -komisarza o uchyleniu zajęć (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) | str.    607
  4. Bezskuteczność czynności dłużnika | str.    610
  127. Postanowienie sędziego-komisarza o uznaniu, że określona część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika jest bezskuteczna wobec masy sanacyjnej (postępowanie sanacyjne) | str.    610
  128. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zwolnienie drugiej strony bezskutecznej czynności prawnej dłużnika z obowiązku przekazania do masy sanacyjnej tego, co wskutek tej czynności ubyło z majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) | str.    615
  129. Postanowienie sędziego-komisarza o wskazaniu osoby obowiązanej do przekazania do majątku dłużnika tego, co wskutek czynności bezskutecznej ubyło z tego majątku i określenie zakresu jej obowiązku (postępowanie sanacyjne) | str.    619
  5. Plan restrukturyzacyjny | str.    623
  130. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim | str.    623
  131. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego (postępowanie sanacyjne) | str.    625
  132. Postanowienie sędziego-komisarza o zakazaniu wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym (postępowanie sanacyjne) | str.    628
  6. Sąd i sędzia-komisarz | str.    631
  133. Postanowienie o powołaniu zastępcy sędziego-komisarza | str.    631
  134. Postanowienie sędziego-komisarza o oznaczeniu czynności, których wykonywanie przez nadzorcę sądowego/zarządcę jest niedopuszczalne bez zezwolenia sędziego-komisarza lub rady wierzycieli | str.    633
  7. Nadzorca, nadzorca sądowy, zarządca | str.    636
  135. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na jego wniosek | str.    636
  136. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 133 ust. 2 pr. rest. | str.    639
  137. Postanowienie sądu o zmianie zarządcy na wniosek dłużnika | str.    642
  138. Postanowienie sądu o odmowie zmiany zarządcy na wniosek dłużnika | str.    645
  139. Postanowienie sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy | str.    648
  140. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu uchybienia w czynnościach nadzorcy sądowego | str.    651
  141. Postanowienie sędziego-komisarza o upomnieniu nadzorcy sądowego | str.    654
  142. Postanowienie sędziego-komisarza o nałożeniu grzywny na zarządcę | str.    659
  143. Postanowienie sądu o odwołaniu zarządcy | str.    664
  144. Postanowienie sądu o zawieszeniu zarządcy w wykonywaniu jego czynności | str.    671
  145. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego zarządcy | str.    674
  146. Postanowienie sędziego-komisarza o odmowie uznania określonego wydatku | str.    679
  147. Postanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu sprawozdania rachunkowego zarządcy | str.    685
  148. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego zarządcy | str.    689
  149. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia sprawozdania końcowego zarządcy | str.    694
  150. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia nadzorcy sądowego | str.    700
  151. Postanowienie sądu o ustaleniu wstępnego wynagrodzenia zarządcy | str.    708
  152. Postanowienie sędziego-komisarza o dalszych zaliczkach na wynagrodzenie zarządcy | str.    714
  153. Postanowienie sądu o wynagrodzeniu zarządcy | str.    716
  8. Uczestnicy postępowania | str.    724
  8.1. Dłużnik | str.    724
  154. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla dłużnika | str.    724
  155. Postanowienie sędziego-komisarza o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków kuratora ustanowionego dla dłużnika | str.    728
  156. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców dłużnika | str.    734
  157. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy | str.    737
  8.2. Wierzyciele | str.    744
  158. Postanowienie sędziego-komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w sprawie | str.    744
  159. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela | str.    746
  9. Spis wierzytelności | str.    749
  160. Postanowienie sędziego-komisarza o rozpoznaniu sprzeciwu wierzyciela co do pominięcia jego wierzytelności w spisie wierzytelności | str.    749
  161. Postanowienie sądu rozpoznające zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza rozpoznające sprzeciw od spisu wierzytelności | str.    756
  162. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym | str.    768
  163. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym | str.    770
  164. Postanowienie sędziego-komisarza o wykreśleniu z urzędu wierzytelności ze spisu wierzytelności | str.    772
  165. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności | str.    776
  166. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności (drugi wariant w przyspieszonym postępowaniu układowym) | str.    779
  10. Rada wierzycieli | str.    781
  167. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli | str.    781
  168. Postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieli, który nie pełni należycie swoich obowiązków | str.    786
  169. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie składu rady wierzycieli na podstawie art. 126 ust. 1 pr. rest. | str.    790
  170. Postanowienie sędziego-komisarza o pozostawieniu bez rozpoznania zarzutów od uchwały rady wierzycieli | str.    793
  171. Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli na skutek rozpoznania zarzutów | str.    796
  11. Zgromadzenie wierzycieli | str.    802
  172. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli | str.    802
  173. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieli | str.    806
  174. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia i uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieli | str.    810
  12. Postanowienia ogólne wydawane po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str.    813
  175. Postanowienie sądu o połączeniu do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec wspólników spółki cywilnej | str.    813
  13. Układ | str.    815
  176. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu | str.    815
  177. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego | str.    820
  178. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu | str.    823
  179. Postanowienie sądu o wykonaniu układu | str.    825
  180. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu | str.    829
  181. Postanowienie sądu o uchyleniu układu | str.    833
  14. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    837
  182. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (obligatoryjne) | str.    837
  183. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (fakultatywne) | str.    841
  184. Postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (art. 326 ust. 1 pr. rest.) | str.    847
  185. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 2 pr. rest.) | str.    852
  186. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) | str.    858
  187. Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) | str.    864
  188. Postanowienie sądu nakazujące przymusowe odebranie majątku od zarządcy | str.    870
  189. Postanowienie sądu o zasądzeniu kosztów przechowania ksiąg, korespondencji i dokumentów dłużnika od osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika | str.    873
  190. Postanowienie sądu o zarządzeniu likwidacji majątku dłużnika i określeniu sposobu likwidacji | str.    877
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    881
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia