Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz

-18%

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

161,54  197,00

Format: pdf

161,54197,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu przedstawiono praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy o ofercie publicznej. Szeroko omówiono zmiany w prawie - zwłaszcza w zakresie regulacji pojęcia oferty publicznej i regulacji prospektu emisyjnego.


Autorzy komentarza - będący zarówno teoretykami, jak i od wielu lat osobami zawodowo czynnymi na rynku kapitałowym - gwarantują wszechstronne spojrzenie na komentowane przepisy. Bogate orzecznictwo i odniesienia do regulacji prawa Unii Europejskiej, mają ułatwić czytelnikowi prawidłowe stosowanie tej ustawy.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników banków, domów maklerskich i kancelarii prawnych.


Rok wydania2014
Liczba stron740
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7381-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    19
  
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | str.    21
  
  ROZDZIAŁ    1
  Przepisy ogólne | str.    23
  
  Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] | str.    24
  
  Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] | str.    28
  
  Art. 3. [Definicja oferty publicznej] | str.    32
  
  Art. 4. [Definicje ustawowe ("słowniczek")] | str.    40
  
  Art. 4a. [Przeliczanie walut] | str.    71
  
  Art. 5. [Prawna równoważność nabycia i objęcia papierów wartościowych] | str.    73
  
  Art. 5a. [Ochrona wpłat z tytułu zapisów] | str.    74
  
  Art. 6. [Elektroniczne oświadczenia woli] | str.    75
  
  ROZDZIAŁ    2
  Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym | str.    73
  
  Oddział    1
  Przepisy wspólne | str.    87
  
  Art. 7. [Wymogi odnoszące się do oferty publicznej, wyłączenia ustawowe] | str.    87
  
  Art. 8. [Udostępnianie informacji o klientach profesjonalnych] | str.    103
  
  Art. 9. [Określenie równoważności ram prawnych i nadzorczych] | str.    105
  
  Art. 10. [Ewidencja papierów wartościowych] | str.    109
  
  Art. 11. [Państwo macierzyste a państwo przyjmujące] | str.    115
  
  Art. 11a. [Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym] | str.    121
  
  Art. 12. [Dematerializacja papierów wartościowych] | str.    121
  
  Art. 13. [Inne niż papiery wartościowe instrumenty finansowe - dematerializacja i rejestracja] | str.    124
  
  Art. 14. [Umowa subemisji inwestycyjnej] | str.    124
  
  Art. 15. [Umowa subemisji usługowej] | str.    126
  
  Art. 15a. [Oferta kaskadowa] | str.    130
  
  Art. 16. [Uprawnienia Komisji w zakresie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży] | str.    133
  
  Art. 17. [Uprawnienia Komisji w zakresie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym] | str.    137
  
  Art. 18. [Rozszerzone przesłanki zastosowania sankcji] | str.    143
  
  Art. 18a. [Szczególny reżim wejścia decyzji do obrotu prawnego] | str.    149
  
  Art. 19. [Naruszenie prawa przez podmiot zagraniczny] | str.    157
  
  Art. 19a. [Uchylenie decyzji] | str.    161
  
  Art. 20. [Zasada równego traktowania inwestorów] | str.    163
  
  Oddział    2
  Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich | str.    166
  
  Art. 21. [Typy prospektu emisyjnego] | str.    166
  
  Art. 22. [Nakaz rzetelnego informowania w prospekcie emisyjnym. Odpowiedzialność prospektowa] | str.    177
  
  Art. 23. [Dokument podsumowujący] | str.    187
  
  Art. 24. [Dane o ofercie papierów wartościowych] | str.    189
  
  Art. 25. [Treść i zakres prospektu emisyjnego] | str.    192
  
  Art. 26. [Obowiązujące zasady rachunkowości] | str.    195
  
  Art. 26a. [Zatwierdzenie prospektu emisyjnego] | str.    198
  
  Art. 27. [Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu] | str.    199
  
  Art. 28. [Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów] | str.    208
  
  Art. 29. [Dokument rejestracyjny] | str.    209
  
  Art. 30. [Zatwierdzenie prospektu w formie zestawu dokumentów] | str.    210
  
  Art. 31. [Podmiot decyzji o zatwierdzeniu prospektu] | str.    211
  
  Art. 32. [Żądanie uzupełnienia prospektu emisyjnego] | str.    212
  
  Art. 33. [Przesłanki odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego] | str.    216
  
  Art. 34. [Przesłanki odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w formie zestawu dokumentów] | str.    223
  
  Art. 35. [Przekazanie prawa do zatwierdzenia prospektu emisyjnego innemu organowi nadzoru] | str.    223
  
  Art. 36. [Zaświadczenie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego] | str.    226
  
  Art. 37. [Dual listing zagranicznych papierów wartościowych w Polsce] | str.    230
  
  Art. 38. [Memorandum informacyjne] | str.    233
  
  Art. 38a. [Memorandum zagraniczne - oferta bez stwierdzenia równoważności] | str.    236
  
  Art. 38b. [Memorandum zagraniczne - notowanie na rynku regulowanym bez stwierdzenia równoważności] | str.    240
  
  Art. 39. [Memorandum inwestycyjne sporządzone w formie jednolitego dokumentu] | str.    242
  
  Art. 40. [Wymogi odnośnie do formy memorandum inwestycyjnego] | str.    242
  
  Oddział    3
  Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str.    243
  
  Art. 41. [Memorandum udostępnianie na terytorium Polski] | str.    243
  
  Art. 42-43. (uchylone). | str.    245
  
  Art. 44. [Inne niż papiery wartościowe instrumenty finansowe] | str.    245
  
  Oddział    4
  Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym | str.    247
  
  Art. 45. [Zasady i terminy udostępnienia prospektu emisyjnego] | str.    247
  
  Art. 46. [Język prospektu emisyjnego] | str.    249
  
  Art. 47. [Zasady i sposoby udostępnienia prospektu emisyjnego] | str.    252
  
  Art. 48. [Zasady i sposoby udostępnienia prospektu emisyjnego w formie poszczególnych dokumentów] | str.    256
  
  Art. 49. [Termin ważności prospektu emisyjnego] | str.    256
  
  Art. 50. [Zgodność upublicznionych informacji z prospektem emisyjnym] | str.    259
  
  Art. 51. [Aneksy do prospektu emisyjnego] | str.    260
  
  Art. 51a. [Prawo do uchylenia się od zapisu] | str.    266
  
  Art. 52. [Zgodność prospektu i aneksu z treścią zatwierdzonego prospektu i aneksów] | str.    271
  
  Art. 53. [Zasady prowadzenia akcji promocyjnej, zakaz informacji pełniącej funkcję oferty publicznej] | str.    272
  
  Art. 54. [Cena emisyjna w prospekcie] | str.    282
  
  Art. 55. [Rozporządzenia] | str.    285
  
  ROZDZIAŁ    3
  Obowiązki informacyjne emitentów | str.    287
  
  Art. 55a. [Obowiązki informacyjne - państwo macierzyste a państwo przyjmujące] | str.    288
  
  Art. 55b. [Emitent kwitów depozytowych] | str.    293
  
  Art. 56. [Obowiązki informacyjne emitenta] | str.    295
  
  Art. 56a. [RP jako państwo przyjmujące - język informacji] | str.    315
  
  Art. 56b. [RP jako państwo macierzyste - język informacji] | str.    317
  
  Art. 56c. [Papiery wartościowe wysoko nominałowe - język informacji] | str.    320
  
  Art. 57. [Opóźnienie upublicznienia informacji poufnej] | str.    322
  
  Art. 58. [Agencja informacyjna] | str.    332
  
  Art. 59. [Obowiązki informacyjne emitenta kwitów depozytowych] | str.    337
  
  Art. 60. [Delegacja ustawowa] | str.    341
  
  Art. 61. [Regulaminy rynków jako źródło obowiązków informacyjnych] | str.    343
  
  Art. 62. [Możliwość ograniczenia wykonywania obowiązków informacyjnych] | str.    347
  
  Art. 63. [Dostępność informacji okresowych w internecie] | str.    359
  
  Art. 64. [Wyłączenie obowiązku publikacji informacji okresowych] | str.    362
  
  Art. 65. (uchylony). | str.    363
  
  Art. 66. [Zachowanie informacji w poufności] | str.    363
  
  Art. 67. [Zakaz obrotu papierami wartościowymi emitenta] | str.    368
  
  Art. 68. [Uprawnienia nadzorcze Komisji] | str.    373
  
  Art. 68a. [Organy emitenta - obowiązek ujawniania danych] | str.    379
  
  ROZDZIAŁ    4
  Znaczne pakiety akcji spółek publicznych | str.    384
  
  Oddział    1
  Ujawnianie stanu posiadania | str.    391
  
  Art. 69. [Ujawnianie stanu posiadania wskutek nabycia lub zbycia akcji] | str.    391
  
  Art. 69a. [Ujawnianie stanu posiadania wskutek innych zdarzeń prawnych] | str.    405
  
  Art. 70. [Obowiązek informacyjny spółki publicznej] | str.    411
  
  Art. 70a. [Język użyty do ujawnienia informacji] | str.    414
  
  Art. 71. [Zwolnienie z obowiązku ujawnienia informacji] | str.    415
  
  Oddział    2
  Wezwania | str.    418
  
  Art. 72. [Wezwanie zapobiegające efektowi popytowemu] | str.    449
  
  Art. 73. [Wezwanie w przypadku przekroczenia 33% głosów] | str.    454
  
  Art. 74. [Wezwanie w przypadku przekroczenia 66% głosów] | str.    459
  
  Art. 75. [Wyłączenia z obowiązków ogłoszenia wezwań] | str.    464
  
  Art. 76. [Instrumenty finansowe wydawane w zamian za akcje] | str.    472
  
  Art. 77. [Warunki ogłoszenia wezwania] | str.    474
  
  Art. 78. [Żądanie zmiany w treści wezwania] | str.    484
  
  Art. 79. [Cena w wezwaniu] | str.    489
  
  Art. 80. [Stanowisko zarządu w przypadku wezwania] | str.    498
  
  Art. 80a. [Zapisy w statucie odnoszące się do wezwania] | str.    502
  
  Art. 80b. [Zniesienie ograniczenia zbywalności akcji w przypadku wezwania] | str.    507
  
  Art. 80c. [Zniesienie ograniczenia zbywalności akcji w przypadku wezwania przez spółkę nie stosującą zasad ekwiwalentnych] | str.    510
  
  Art. 80d. [Wynagrodzenie dla akcjonariuszy tracących przywileje w zakresie prawa głosu] | str.    511
  
  Art. 81. [Rozporządzenie o wezwaniach] | str.    514
  
  Oddział    3
  Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej | str.    514
  
  Art. 82. [Przymusowy wykup akcji] | str.    514
  
  Art. 83. [Przymusowy odkup akcji] | str.    529
  
  Art. 84. [Powołanie rewidenta do spraw szczególnych w trybie zwykłym] | str.    537
  
  Art. 85. [Sądowe wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych] | str.    550
  
  Art. 86. [Udostępnianie dokumentów. Przedstawienie sprawozdania] | str.    558
  
  Oddział    4
  Przepisy szczególne | str.    563
  
  Art. 87. [Rozszerzenie obowiązków odnoszących się do wezwań] | str.    536
  
  Art. 88. (uchylony). | str.    574
  
  Art. 88a. [Zakaz dalszego nabywania akcji] | str.    574
  
  Art. 89. [Sankcje za niewykonanie obowiązków ustawowych] | str.    576
  
  Art. 90. [Wyłączenia w zakresie obowiązków ustawowych] | str.    586
  
  Art. 90a. [Obowiązki w przypadku zagranicznego emitenta] | str.    593
  
  ROZDZIAŁ    5
  Zniesienie dematerializacji akcji | str.    597
  
  Art. 91. [Zniesienie dematerializacji akcji w trybie zwykłym] | str.    579
  
  Art. 92. [Szczególne przypadki zniesienia dematerializacji akcji] | str.    620
  
  ROZDZIAŁ    6
  Opłaty | str.    625
  
  Art. 93. [Pobieranie opłaty za zezwolenie] | str.    625
  
  Art. 94. [Pobieranie opłaty ewidencyjnej] | str.    628
  
  Art. 95. [Przeznaczenie i dysponowanie środkami - odesłanie] | str.    632
  
  ROZDZIAŁ    7
  Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów | str.    636
  
  Art. 96. [Sankcje administracyjne - emitent i sprzedający] | str.    636
  
  Art. 96a. [Zawiadomienie organu nadzoru państwa macierzystego] | str.    662
  
  Art. 96b. [Sankcje administracyjne dla członków zarządu spółki publicznej] | str.    667
  
  Art. 97. [Sankcje administracyjne jako wsparcie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych] | str.    672
  
  ROZDZIAŁ    8
  Odpowiedzialność cywilna | str.    687
  
  Art. 98. [Zasady odpowiedzialności cywilnej] | str.    687
  
  ROZDZIAŁ    9
  Przepisy karne | str.    699
  
  Art. 99. [Proponowanie nabycia papierów wartościowych] | str.    699
  
  Art. 99a. [Proponowanie nabycia papierów wartościowych - uzupełnienie] | str.    706
  
  Art. 100. [Dezinformacja w ofercie publicznej] | str.    708
  
  Art. 101. [Dezinformacja organu nadzoru] | str.    712
  
  Art. 102. [Utrudnianie przeprowadzania czynności nadzorczych] | str.    716
  
  Art. 103. [Nieprzekazanie organowi nadzoru aneksu do prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego] | str.    720
  
  Art. 104. [Nieupublicznianie aneksu do prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego] | str.    724
  
  ROZDZIAŁ    10
  Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    729
  
  Art. 105-127. (pominięte) | str.    729
  
  ROZDZIAŁ    11
  Przepisy przejściowe i końcowe | str.    730
  
  Art. 128. [Przepisy intertemporalne] | str.    730
  
  Art. 129. [Regulacje odnoszące się do prywatyzacji] | str.    734
  
  Art. 130. [Akty wykonawcze - regulacja przejściowa] | str.    736
  
  Art. 131. [Wejście w życie] | str.    736
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    737
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia