Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 11(14) 2021

Cezury

1 opinia

Format:

ibuk

W numerze kontynuowana jest refleksja nad podstawowymi kategoriami dla praktyki literaturoznawczej. Znalazły się w nim artykuły podejmujące zagadnienie cezur, niezbędnych w porządkowaniu i problematyzowaniu procesu historycznoliterackiego. W roczniku spotykają się rozmaite spojrzenia na badawczą przydatność podziałów w rozwoju piśmiennictwa. Za warte czytelniczego wysiłku uznaliśmy teksty traktujące tytułowe pojęcie generalizująco, pytające o znaczenie dat granicznych w konkretnych biografiach twórczych, a także szukające sposobów periodyzacji rodzajów i gatunków literackich. Numer otwiera więc dyskusję na temat sensu i możliwości delimitowania procesów oraz zjawisk ważnych z perspektywy filologicznej.


W dziale „Pożytki Filologiczne” znalazły się także teksty niezwiązane z tematem wiodącym, poświęcone m.in. twórczości Mickiewicza, Barszczewskiego, Lenartowicza, a także problematyce przekładu tekstu poetyckiego.


Rok wydania2021
Liczba stron408
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Cezury. Od Redakcji    9
  
  I. Cezura − płynność − trwanie
  EWA PACZOSKA, Progi i mosty. Kod temporalny w historiach literatury    13
  ANNA HORECZY, Początki humanizmu w Polsce − problemy z cezurą    31
  TOMASZ JEŻ, O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki    45
  DARIUSZ SEWERYN, Dwa przełomy.Wilhelm Dilthey i historycznokulturowe przesłanki science wars    59
  MAGDALENA BYSTRZAK, Słowacka postprzeszłość po 1918 roku. Kilka uwag wstępnych    81
  RAFAŁ MAJEREK, Rok 1989 w literaturze słowackiej − problematyczna cezura    93
  
  II. Przełom − twórca − dzieło
  EWA KOSOWSKA, Cezura ocenzurowana. Raz jeszcze o Panu Tadeuszu    109
  ANNA RZEPNIEWSKA, Juliusz Słowacki − konstruktor przełomów we własnej twórczości. Znaki cezurowania w wierszu Ostatnie wspomnienie. Do Laury    125
  MAGDALENA SIWIEC, „Sytuacja” Norwida − „sytuacja” Baudelaire’a    141
  IWONA WĘGRZYN, Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplicy    161
  MAREK DYBIZBAŃSKI, Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej    183
  WERONIKA KOSTECKA, GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MACIEJ SKOWERA,
  Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian − Korczak − Brzechwa    203
  ELŻBIETA DĄBROWICZ, Stulecie Tyrmanda. Cezura w biografii publicznej pisarza    223
  
  III. Granica − podział − delimitacja
  ALEKSANDRA SIERMIŃSKA, Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia    243
  WOJCIECH PIETRAS, Wers na pograniczach wersologii    259
  MARTA KARASIŃSKA, W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramatu    275
  
  POŻYTKI FILOLOGICZNE
  MARTYNA OSUCH, Lepiej byś był w domu siedział... − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy Peregrynacji do Ziemi Świętej Mikołaja Krzysztofa
  Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła    295
  PAWEŁ KULIGOWSKI, Zbigniew Morsztyn spotyka Stephena Dedalusa    315
  ANDRZEJ FABIANOWSKI, Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu Mój Adamito...    335
  JAROSŁAW ŁAWSKI, Życie sieroty Jana Barszczewskiego − czarny romantyzm spoza modelu „antagonizmu wieszczów”    349
  MAGDALENA BARTNIKOWSKA-BIERNAT, Teofil Lenartowicz jako
  wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii − na podstawie niepublikowanych źródeł Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio    365
  OLGA PŁASZCZEWSKA, Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania. Antonelli Aneddy zmagania z historią − z perspektywy tłumacza    377
  
  Indeks osób 391
  
  *****
  
  Time marks. Introduction    9
  
  I. Time mark − Fluidity − Continuance
  EWA PACZOSKA, Thresholds and Bridges. Temporal Code in Histories of Literature    13
  ANNA HORECZY, The Beginnings of Humanism in Poland − the Issue of Defining the Watershed Moment    31
  TOMASZ JEŻ, On the (Un)Usefulness of the Turning Point of 1600 in the History of Music    45
  DARIUSZ SEWERYN, Two breakthroughs.Wilhelm Dilthey and the Historical and Cultural Premises of Science Wars    59
  MAGDALENA BYSTRZAK,The Slovak Post-Past After 1918. A Few Preliminary Remarks    81
  RAFAŁ MAJEREK, The Year 1989 in Slovak Literature − a Problematic Breakthrough Moment    93
  
  II. Turning point − Author − Creation
  EWA KOSOWSKA, Time Marks Censored. Once Again on Pan Tadeusz    109
  ANNA RZEPNIEWSKA, Juliusz Słowacki − an Engineer of Turning Points in His Literary Creation. Turning Points Traces in the Poem Ostatnie wspomnienie. Do Laury    125
  MAGDALENA SIWIEC, Norwid’s ‘Situation’ vs. Baudelaire’s ‘Situation’    141
  IWONA WĘGRZYN, Sarmatism and Biedermeier. Borders, Time Frames, Shifts and Changes. Within the Circle of Soplica’s Galician Heirs    161
  MAREK DYBIZBAŃSKI, The Time Frames of Romanticism in the History of Polish Comedy According to the 19th-century Polish Criticism    183
  WERONIKA KOSTECKA, GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MACIEJ SKOWERA,
  Milestones in the History of Polish Children’s and Young Adult Literature: Leśmian − Korczak − Brzechwa    203
  ELŻBIETA DĄBROWICZ, The Centenary of Tyrmand. A Time Mark in Writer’s Public Biography    223
  
  III. Border − Division − Delimitation
  ALEKSANDRA SIERMIŃSKA, The Role of a Rhetorical Figure in Formulating a Model of Periodization and Establishing Time Marks. The Employment of Syllepsis in Polish Poetry From theMiddle Ages to the Enlightenment    243
  WOJCIECH PIETRAS, Grey Areas of Versology    259
  MARTA KARASIŃSKA, Across the Genres. On the Need for Alternative ‘Literary Genetics’ of Drama    275
  
  PHILOLOGY IN USE
  MARTYNA OSUCH, ‘You should have stayed home...’ − an Analysis of Readers’ Notes Included in Some of the Copies of Peregrination to the Holy Land by Mikołaj Krzysztof ‘The Orphan’ Radziwiłł as a Trigger to a Study
  on the Old-Time Reception of the Work    295
  PAWEŁ KULIGOWSKI, Zbigniew Morsztyn Meets Stephen Dedalus    315
  ANDRZEJ FABIANOWSKI, Słowacki as Mickiewicz’s Mentor in the Poem Mój Adamito...    335
  JAROSŁAW ŁAWSKI, Życie sieroty by Jan Barszczewski − Dark Romanticism Beyond the Model of “Antagonism of Bards”    349
  MAGDALENA BARTNIKOWSKA-BIERNAT, Teofil Lenartowicz as a Lecturer at Academia Adamo Mickiewicz in Bologne: Based on Unpublished Sources from Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio    365
  OLGA PŁASZCZEWSKA, A Typewriter, a Memory Writer. Antonella Anedda’s Struggle with History − Translator’s Perspective    377
  
  Index 391
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia