Badania silników spalinowych

Badania silników spalinowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematyka podręcznika jest związana z szeroko rozumianymi badaniami silników spalinowych, a jego istotną część stanowią opisy badań prowadzonych bezpośrednio na stanowiskach pomia-rowych. Materiał zawarty w podręczniku podzielono na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej „Wiadomości ogólne”, zamieszczono wprowadzenie do badań silników spalinowych oraz pod-stawowe informacje
o budowie stanowiska pomiarowego i jego wyposażeniu, a także omówiono najważniejsze spo-soby opracowania i prezentacji wyników pomiarów. W części drugiej, zatytułowanej „Badania i diagnostyka silnika spalinowego”, zawarto podstawową wiedzę o wielkościach charakteryzują-cych pracę silnika oraz o sposobach ich wyznaczania, a także omówiono metody oceny stanu technicznego silnika.
W kilku rozdziałach tej części opracowania przedstawiono również informacje o metodach oce-ny szkodliwego wpływu silnika spalinowego na środowisko naturalne człowieka oraz o sposo-bach jego ograniczenia. Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera teoretyczną wiedzę dotyczącą omawianego zagadnienia oraz propozycje przeprowadzenia badań skorelowanych z tematyką rozdziału, a w niektórych przypadkach również szczegółowy opis stanowiska badawczego, wy-kaz niezbędnej aparatury pomiarowej oraz sugestie odnośnie do przebiegu badań. Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę
w dziedzinie związanej z badaniami silników spalinowych podano obszerny wykaz specjali-stycznej literatury.


Liczba stron390
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-105-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis ważniejszych skrótów    8
  Spis ważniejszych oznaczeń    11
  Przedmowa    13
  Wiadomości ogólne
  1. Wprowadzenie do problematyki badań silników spalinowych    15
    1.1. Uwagi wstępne    15
    1.2. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas badań silników spalinowych    16
  2. Opracowanie wyników badań silnikowych    18
    2.1. Wprowadzenie    18
    2.2. Niepewności i błędy pomiaru    18
    2.3. Klasyfikacja niepewności i błędów pomiarowych    20
      2.3.1. Niepewności i błędy systematyczne    20
      2.3.2. Niepewności przypadkowe    21
      2.3.3. Błędy grube    21
      2.3.4. Obliczenia i zaokrąglanie wyników pomiarów    22
    2.4. Zasady wyznaczania niepewności pomiarowych    22
      2.4.1. Wprowadzenie    22
      2.4.2. Wyznaczanie niepewności metodą typu A    23
      2.4.3. Wyznaczanie niepewności metodą typu B    28
      2.4.4. Prawo przenoszenia niepewności    32
      2.4.5. Zasady wyznaczania niepewności rozszerzonej    35
    2.5. Prezentacja wyników pomiarów    36
      2.5.1. Wprowadzenie    36
      2.5.2. Metoda tabelaryczna    36
      2.5.3. Metoda graficzna    37
      2.5.4. Metoda przedstawiania danych za pomocą równania    40
  3. Silnikowe stanowisko hamulcowe    45
    3.1. Wiadomości ogólne    45
    3.2. Pomiar prędkości obrotowej    49
      3.2.1. Wprowadzenie    49
      3.2.2. Analogowe mierniki prędkości obrotowej    50
      3.2.3. Impulsowe mierniki prędkości obrotowej    52
      3.2.4. Obrotomierz stroboskopowy    55
    3.3. Pomiar momentu obrotowego i mocy    56
      3.3.1. Wprowadzenie    56
      3.3.2. Hamulce silnikowe    58
      3.3.3. Charakterystyki hamulców silnikowych    62
      3.3.4. Stanowiska hamulcowe    64
      3.3.5. Momentomierze    66
    3.4. Pomiar zużycia paliwa    68
      3.4.1. Wprowadzenie    68
      3.4.2. Metody pomiaru zużycia paliwa    70
    3.5. Pomiar temperatury    78
      3.5.1. Wprowadzenie    78
      3.5.2. Termometry nieelektryczne    79
      3.5.3. Termometry elektryczne    81
      3.5.4. Inne rodzaje termometrów    88
    3.6. Pomiar ciśnienia    88
      3.6.1. Wprowadzenie    88
      3.6.2. Manometry cieczowe (hydrostatyczne)    89
      3.6.3. Manometry sprężynowe    92
      3.6.4. Manometry elektryczne    93
    3.7. Układy gromadzenia, rejestracji i prezentacji wyników badań    97
      3.7.1. Wprowadzenie    97
      3.7.2. Analogowe przyrządy rejestrujące    98
      3.7.3. Oscyloskopy analogowe i cyfrowe    100
  4. Paliwa silnikowe 109
    4.1. Wprowadzenie    109
    4.2. Oznaczanie gęstości paliw    113
      4.2.1. Wprowadzenie    113
      4.2.2. Metody oznaczania gęstości    115
    4.3. Oznaczanie składu frakcyjnego paliw silnikowych    123
      4.3.1. Wprowadzenie    123
      4.3.2. Oznaczanie składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji    126
  5. Charakterystyka pełnej mocy i mocy częściowych    134
    5.1. Wprowadzenie    134
    5.2. Wyznaczanie charakterystyki pełnej mocy    139
    5.3. Charakterystyka mocy częściowych (dławionych)    140
  6. Charakterystyka obciążeniowa i charakterystyka ogólna    144
    6.1. Charakterystyka obciążeniowa    144
    6.2. Charakterystyka ogólna    149
    6.3. Stanowisko pomiarowe    154
    6.4. Przebieg pomiarów    154
    6.5. Sporządzanie charakterystyki ogólnej    156
  7. Pomiar współczynnika napełnienia i współczynnika nadmiaru powietrza    157
    7.1. Wprowadzenie    157
    7.2. Metody pomiaru współczynnika napełnienia    160
    7.3. Metody pomiaru współczynnika nadmiaru powietrza    163
    7.4. Przykłady urządzeń pomiarowych    165
    7.5. Pomiar współczynnika napełnienia i współczynnika nadmiaru powietrza na stanowisku badawczym    170
  8. Wyznaczanie sprawności mechanicznej silnika spalinowego    171
    8.1. Wprowadzenie    171
    8.2. Czynniki konstrukcyjne i eksploatacyjne decydujące o wartości sprawności mechanicznej    174
    8.3. Metody wyznaczania sprawności mechanicznej    176
      8.3.1. Wyznaczanie sprawności mechanicznej za pomocą indykowania silnika    176
      8.3.2. Wyznaczanie sprawności mechanicznej metodą kolejnego wyłączania cylindrów    177
      8.3.3. Wyznaczanie sprawności mechanicznej metodą obcego napędu    179
      8.3.4. Wyznaczanie sprawności mechanicznej metodą wybiegu    179
      8.3.5. Wyznaczanie sprawności mechanicznej na podstawie charakterystyki obciążeniowej    181
      8.3.6. Wyznaczanie sprawności mechanicznej metodą analityczną    183
    8.4. Stanowisko pomiarowe    184
    8.5. Przebieg pomiarów    185
  9. Badania akustyczne silnika spalinowego 186
    9.1. Podstawowe wiadomości z akustyki    186
    9.2. Silnik spalinowy jako źródło hałasu    189
    9.3. Budowa miernika poziomu dźwięku    192
    9.4. Metody wyznaczania parametrów akustycznych hałasu maszyn    193
    9.5. Wykonanie pomiarów hałasu emitowanego przez silnik spalinowy    197
  10. Pomiar ciśnień szybkozmiennych – indykowanie 199
    10.1. Istota przemian zachodzących w cylindrze silnika spalinowego    199
    10.2. Rodzaje indykatorów    202
    10.3. Aparatura badawcza    204
    10.4. Elementy układu pomiarowego    206
      10.4.1. Przetworniki ciśnienia    206
      10.4.2. Czujniki przemieszczeń    215
      10.4.3. Znaczniki kąta obrotu wału i przetworniki położenia tłoka    216
      10.4.4. Wzmacniacze    218
      10.4.5. Rejestratory i analizatory przebiegów    219
    10.5. Rodzaje wykresów indykatorowych    221
  11. Zasady pomiaru emisji spalin z silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym    227
    11.1. Wprowadzenie    227
    11.2. Tworzenie szkodliwych składników spalin    228
    11.3. Emisja gazowych składników spalin z silnika o zapłonie iskrowym    233
    11.4. Emisja gazowych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym    235
    11.5. Analizatory spalin    236
  12. Pomiary emisji spalin w testach toksyczności 251
    12.1. Wprowadzenie    251
    12.2. Metody pomiaru emisji i stosowana aparatura    252
    12.3. Badania na hamowni podwoziowej    253
    12.4. Badania na hamowni silnikowej    258
  13. Badania silników spalinowych zasilanych gazem 273
    13.1. Wprowadzenie    273
    13.2. Paliwa gazowe – właściwości i wymagania jakościowe    275
    13.3. Współczesne koncepcje silników zasilanych gazem    278
    13.4. Podstawowe informacje o układach zasilania gazem    280
    13.5. Ekologiczne wskaźniki silników zasilanych paliwami gazowymi    283
      13.5.1. Silniki zasilane gazem LPG    283
      13.5.2. Silniki zasilane gazem ziemnym    285
      13.5.3. Silniki zasilane wodorem    287
    13.6. Badania silników zasilanych gazem    287
  14. Wpływ stanu cieplnego silnika na emisję związków szkodliwych    289
    14.1. Wprowadzenie    289
    14.2. Zagadnienia rozruchu silników    290
    14.3. Wpływ wybranych czynników na emisję związków szkodliwych podczas zimnego rozruchu silnika    294
    14.4. Charakterystyka rozruchu silnika spalinowego    298
    14.5. Eksploatacja silników w różnych warunkach otoczenia    300
    14.6. Badania emisji spalin w niskiej temperaturze otoczenia    302
    14.7. Rozwiązania konstrukcyjne zmniejszające emisję podczas zimnego rozruchu silnika    304
  15. Analiza katalitycznego ograniczenia emisji spalin    310
    15.1. Mechanizm reakcji katalitycznych    310
    15.2. Analiza chemicznych i fizycznych parametrów reaktorów katalitycznych    311
    15.3. Budowa i klasyfikacja reaktorów katalitycznych    312
    15.4. Sprawność reaktorów katalitycznych    315
    15.5. Parametry konstrukcyjne reaktorów katalitycznych    316
  16. Pomiary zadymienia spalin 319
    16.1. Wprowadzenie    319
    16.2. Urządzenia do pomiaru zadymienia spalin    322
  17. Pomiary emisji cząstek stałych    330
    17.1. Wprowadzenie    330
    17.2. Budowa cząstki stałej    330
    17.3. Metody pomiaru masy cząstek stałych    334
    17.4. Metody pomiaru liczby cząstek stałych    340
  18. Badania układu wtryskowo-zapłonowego silnika o zapłonie iskrowym    346
    18.1. Wprowadzenie    346
    18.2. Podział i charakterystyka układów wtryskowych    346
    18.3. Układy zapłonowe silnika spalinowego    347
    18.4. Czujniki układu wtryskowo-zapłonowego    349
      18.4.1. Czujniki położenia wału ko351
      18.4.3. Wtryskiwacze benzyny    352
      18.4.4. Regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego    355
  19. Diagnostyka pokładowa pojazdu z wykorzystaniem skanerów diagnostycznych systemu OBD    356
    19.1. Wprowadzenie    356
    19.2. Rodzaje testów diagnostycznych    358
    19.3. Transmisja informacji diagnostycznej    359
    19.4. Diagnostyczne tryby pracy    360
    19.5. Kody błędów    361
    19.6. Analiza parametrów bieżących pojazdu i silnika    362
    19.7. Diagnostyka czujników stężenia tlenu    363
    19.8. Diagnostyka reaktora katalitycznego    369
    19.9. Czytniki informacji diagnostycznej    371
    19.10. Normy emisji spalin a systemy diagnostyczne    373
    19.11. Rozwój systemu OBD    375
  Literatura    379
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia