Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne

-25%

Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,00  68,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,0068,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedkładana Czytelnikom pierwsza część raportu (pierwszy tom) prezentuje, odtworzony przez autorów z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Wizerunek ten (zmienna objaśniana/zależna) jest analizowany i interpretowany z uwzględnieniem zasobów osobowych – właściwości psychologicznych badanych osób i rodzinno-środowiskowo-szkolnych (zmienne objaśniające/niezależne). Są to zatem badania przekrojowe niemierzące związków przyczynowych między zmiennymi, ale statystyczne. Rekonstruując szkolne doświadczenia badanych studentów – maturzystów 2005’, autorzy próbują w odwołaniu do Brunerowskiej koncepcji edukacji (Bruner, 2006), która w swych ramach stwarza (oferuje) uczniom warunki doświadczania sprawstwa, refleksji i współpracy, czyli partycypację w prorozwojowej kulturze szkoły – odpowiedzieć na pytanie: jak bogaty kontekst rozwoju stwarzały szkoły trzech szczebli kształcenia w retrospekcji ich absolwentów – pierwszego rocznika reformy. Zostałą zatem podjęta próba diagnozy i oceny polskiej szkoły „na starcie” reformy edukacyjnej z 1998 roku poprzez rekonstrukcję doświadczeń maturzystów 2005’. W roku akademickim 2015/2016 autorzy publikacji planują powtórzyć badania za pomocą tych samych narzędzi badawczych.


Z satysfakcją zatem oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom cyklu „Maturzyści 2005’”. Jego struktura jest przejrzysta – pierwszy rozdział przybliża podstawy teoretyczno-metodologiczne naszych badań: „Studenci I roku UAM o swoich szkołach. Z doświadczeń pierwszego rocznika reformy edukacji. Badania retrospektywne”. Rozdział drugi prezentuje badanych studentów w świetle zmiennych niezależnych, trzeci przybliża Jakość treściowego wizerunku szkoły i jej uwarunkowania. Z doświadczeń studentów, w następnym zaś rozdziale zestawiamy wnioski z badań i rekomendacje. Tom kończymy rozdziałem zatytułowanym Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce.


Maria Dudzikowa


Poznań, marzec 2010


Liczba stron492
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-263-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  I. Z teorii i metodologii badań    16
    1. Uzasadnienie badań i ich cele (Maria Dudzikowa)    17
    2. Podstawowe założenia teoretyczne (Maria Dudzikowa)    25
      2.1. Poza potoczne rozumienie pamięci    25
      2.2. Inspiracje Brunerowskie    27
      2.3. Jakość treściowego wizerunku szkoły    40
      2.4. Uwarunkowania jakości treściowego wizerunku szkoły    44
    3. Problematyka badań (Maria Dudzikowa)    45
      3.1. Problemy i hipotezy    46
      3.2. Operacjonalizacja zmiennych i procedura badań (Renata Wawrzyniak-Beszterda)    49
  II. Portret badanych w świetle zasobów osobowych, rodzinnych i środowiskowo-szkolnych    54
    1. Zasoby osobowe (Karina Knasiecka-Falbierska)    55
      1.1. Dziedzina studiów    55
      1.2. Płeć    56
      1.3. Poziom indywidualnych osiągnięć edukacyjnych    56
        1.3.1. Poziom osiągnięć szkolnych    57
        1.3.2. Ocena zachowania    57
      1.4. Poziom samooceny badanych    58
      1.5. Stopień nasilenia optymizmu wobec możliwości realizacji celów i dążeń życiowych    60
      1.6. Zaangażowanie w działalność samorządu i organizacji pozaszkolnych    61
        1.6.1. Stopień uczestnictwa w stowarzyszeniach pozaszkolnych    62
        1.6.2. Stopień uczestnictwa w samorządzie szkolnym i klasowym    62
      1.7. Uczestniczenie w praktykach religijnych    63
    2. Zasoby rodzinne (Renata Wawrzyniak-Beszterda, Sylwia Jaskulska)    65
      2.1. Poziom wykształcenia matki i ojca    65
      2.2. Standard materialny rodziny    68
        2.2.1. Ocena standardu materialnego rodziny    69
        2.2.2. Pomoc materialna ze strony rodziców    71
        2.2.3. Ocena warunków do odrabiania lekcji    72
        2.2.4. Stopień korzystania z płatnych zajęć dodatkowych    73
        2.2.5. Dostęp do Internetu    74
      2.3. Jakość relacji z rodzicami    76
        2.3.1. Poczucie zbieżności własnych celów i dążeń życiowych z celami i dążeniami matki oraz ojca    77
        2.3.2. Wsparcie ze strony matki i ojca otrzymywane przez badanych w różnych sytuacjach życiowych    78
        2.3.3. Ocena respondenta dotycząca jego rozmów z matką i ojcem    79
      2.4. Liczba dzieci w rodzinie    81
    3. Zasoby środowiskowo-szkolne (Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla)    84
      3.1. Zasoby środowiskowo-szkolne (część I) (Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla)    85
        3.1.1. Województwo i miejsce zamieszkania    85
        3.1.2. Korzystanie z edukacji przedszkolnej    87
        3.1.3. Lokalizacja szkoły    88
        3.1.4. Typ szkoły    90
        3.1.5. Sposób dotarcia do szkoły    91
        3.1.6. Warunki dotarcia do szkoły    92
      3.2. Zasoby środowiskowo-szkolne (część II) (Ewa Bochno, Ireneusz Bochno)    95
        3.2.1. Jakość infrastruktury szkoły    96
        3.2.2. Stopień kontroli w szkole – zatrudnianie firmy ochroniarskiej oraz monitoring    108
        3.2.3. Stopień zagrożenia używkami    111
  III. Jakość treściowego wizerunku szkoły i jej uwarunkowania. Z doświadczeń studentów    118
    1. Lekcja (Renata Wawrzyniak-Beszterda)    119
      1.1. Wizerunek lekcji    119
      1.2. Weryfikacja hipotez    128
        1.2.1. Wizerunek lekcji a zasoby osobowe    128
        1.2.2. Wizerunek lekcji a zasoby rodzinne    132
        1.2.3. Wizerunek lekcji a zasoby środowiskowo-szkolne    136
    2. Lekcja wychowawcza (Sylwia Jaskulska)    146
      2.1. Wizerunek lekcji wychowawczej    146
      2.2. Weryfikacja hipotez    155
        2.2.1. Jakość treściowego wizerunku lekcji wychowawczej a zasoby osobowe badanych    155
        2.2.2. Jakość treściowego wizerunku lekcji wychowawcze ja zasoby rodzinne    160
        2.2.3. Jakość treściowego wizerunku lekcji wychowawczej a zasoby środowiskowo-szkolne    162
    3. Relacje nauczyciel – uczeń/uczniowie (Karina Knasiecka-Falbierska)    174
      3.1. Wizerunek relacji nauczyciel – uczeń/uczniowie    174
      3.2. Weryfikacja hipotez    183
        3.2.1. Jakość treściowego wizerunku relacji nauczyciel – uczeń/uczniowie a zasoby osobowe    183
        3.2.2. Jakość treściowego wizerunku relacji nauczyciel – uczeń/uczniowie a zasoby rodzinne    188
        3.2.3. Jakość treściowego wizerunku relacji nauczyciel – uczeń/uczniowie a zasoby środowiskowo-szkolne    189
    4. Relacje rówieśnicze (Ewa Bochno)    199
      4.1. Wizerunek relacji rówieśniczych    199
      4.2. Weryfikacja hipotez    209
        4.2.1. Jakość treściowego wizerunku relacji rówieśniczych a zasoby osobowe    209
        4.2.2. Jakość treściowego wizerunku relacji rówieśniczych a zasoby rodzinne    214
        4.2.3. Jakość treściowego wizerunku relacji rówieśniczych a zasoby środowiskowo-szkolne    217
    5. Oferta pozalekcyjna (Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla)    228
      5.2. Weryfikacja hipotez    237
        5.2.1. Jakość treściowego wizerunku oferty pozalekcyjnej a zasoby osobowe    237
        5.2.2. Jakość treściowego wizerunku oferty pozalekcyjnej a zasoby rodzinne    241
        5.2.3. Jakość treściowego wizerunku oferty pozalekcyjnej a zasoby środowiskowo-szkolne    244
    6. Kontekst organizacyjny (Ireneusz Bochno)    254
      6.1. Wizerunek kontekstu organizacyjnego szkoły    254
      6.2. Weryfikacja hipotez    261
        6.2.1. Jakość treściowego wizerunku szkolnego kontekstu organizacyjnego a zasoby osobowe    261
        6.2.2. Jakość treściowego wizerunku szkolnego kontekstu organizacyjnego a zasoby rodzinne    265
        6.2.3. Jakość treściowego wizerunku szkolnego kontekstu organizacyjnego a zasoby środowiskowo-szkolne    268
  IV. Jakość treściowego wizerunku szkoły maturzystów 2005 i jej uwarunkowania. Wnioski i rekomendacje    282
    1. Wnioski z badań i rekomendacje    283
      1.1. Wizerunek lekcji i jego uwarunkowania (Renata Wawrzyniak-Beszterda)    283
        1.1.1. Wnioski    283
        1.1.2. Rekomendacje    286
      1.2. Wizerunek lekcji wychowawczej i jego uwarunkowania (Sylwia Jaskulska)    288
        1.2.1. Wnioski    288
        1.2.2. Rekomendacje    292
      1.3. Wizerunek relacji nauczyciel – uczeń/uczniowie i jego uwarunkowania (Karina Knasiecka-Falbierska)    294
        1.3.1. Wnioski    294
        1.3.2. Rekomendacje    298
      1.4. Wizerunek relacji rówieśniczych i jego uwarunkowania (Ewa Bochno)    300
        1.4.1. Wnioski    300
        1.4.2. Rekomendacje    303
      1.5. Wizerunek oferty pozalekcyjnej i jego uwarunkowania (Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla)    306
        1.5.1. Wnioski    306
        1.5.2. Rekomendacje    310
      1.6. Wizerunek kontekstu organizacyjnego szkoły i jego uwarunkowania (Ireneusz Bochno)    312
        1.6.1. Wnioski    312
        1.6.2. Rekomendacje    314
    2. Stopień zadowolenia ze szkoły a jakość jej wizerunku (Sylwia Jaskulska)    316
    3. Porównanie jakości treściowego wizerunku szkoły trzech szczebli kształcenia (Mateusz Marciniak)    320
    4. Weryfikacja hipotez badawczych – podsumowanie (Mateusz Marciniak)    329
  V. Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce (Maria Dudzikowa)    335
    1. Pole problemowe raz jeszcze    337
    2. Zarys pedagogii szkolnej wyłaniającej się z doświadczeń pierwszego rocznika reformy edukacji    339
    3. W stronę praktyki... tropami Brunera    365
      3.1. „Potrzebujemy reformy szkolnictwa przeprowadzanej z większą świadomością...”    368
      3.2. „Najważniejszym zadaniem wszystkich dążeń reformatorskich jest włączenie nauczycieli do debaty i projektowania zmian...”    391
      3.3. „Udoskonalenie edukacji wymaga nauczycieli, którzy rozumieją... i potrafią"    403
    4. Jerome Bruner i co dalej?    408
  Spis tabel    415
  Spis wykresów i schematów    418
  Aneksy    419
  Bibliografia    465
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia