Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadzania mediacji.


Szczegółowo zaprezentowano również rolę prawników (przede wszystkim adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów) w mediacji, zarówno po stronie pełnomocnika, jak i mediatora, w tym opisano konkretne narzędzia wykorzystywane w praktyce adwokata-mediatora. Jednocześnie scharakteryzowano rolę stron – przedsiębiorców, menadżerów i innych osób, które także stają przed koniecznością rozwiązywania sporów w swojej codziennej działalności.


Publikacja została przygotowana przez adwokatów-mediatorów, mających doświadczenie zarówno w reprezentowaniu stron, jak i prowadzeniu mediacji.


Opracowanie zainteresuje uczestników procesu mediacji, w tym mediatorów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osoby będące stronami.


Rok wydania2021
Liczba stron512
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-266-1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  Przedmowa (Agnieszka Zemke-Górecka, Cezary Rogula) | str. 21
  Część I
  WPROWADZENIE
  Rozdział    1
  Mediacja w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej (Cezary Rogula) | str. 27
  1.1. Mediacja a prawo | str. 27
  1.2. Mediacja w regulacjach międzynarodowych na przykładzie UNCITRAL | str. 29
  1.3. Przegląd prawa Unii Europejskiej pod kątem mediacji | str. 36
  1.4. Podsumowanie | str. 39
  Rozdział    2
  Mediacja w prawie polskim (Cezary Rogula) | str. 40
  2.1. Uwagi wstępne | str. 40
  2.2. Mediacja a prywatyzacja prawa | str. 41
  2.3. Systemowe ujęcie polskich regulacji dotyczących mediacji | str. 42
  2.4. Podsumowanie | str. 49
  Rozdział    3
  Konfl ikt a spór – podobieństwa i różnice (Marta Charkiewicz) | str. 51
  3.1. Pojęcia „konfl ikt” i „spór” w różnych dziedzinach | str. 51
  3.2. Confl ict & dispute – różnice w rozumieniu pojęć zależne od języka | str. 53
  3.3. W polskiej teorii mediacji | str. 54
  3.4. Konfl ikt i spór w praktyce prawnika | str. 55
  3.5. Podsumowanie | str. 57
  Rozdział    4
  Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Marcjanna Dębska) | str. 59
  4.1. Alternatywa wobec czego? | str. 59
  4.2. Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów | str. 62
  4.2.1. Negocjacje ugodowe | str. 63
  4.2.2. Mediacja | str. 66
  4.2.3. Koncyliacja | str. 68
  4.2.4. Arbitraż | str. 69
  4.2.4.1. Zapis na sąd polubowny | str. 70
  4.2.4.2. Zdatność arbitrażowa – rodzaj sporów | str. 72
  4.2.4.3. Strony jako architekci postępowania | str. 72
  4.2.4.4. Rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego | str. 73
  4.2.4.5. Arbitraż w liczbach na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie | str. 74
  4.3. Podsumowanie | str. 76
  Rozdział 5
  Zasady mediacji (Wioletta Sejbuk) | str. 77
  5.1. Uwagi wstępne | str. 77
  5.2. Dobrowolność | str. 78
  5.3. Poufność (niejawność) | str. 81
  5.4. Odformalizowanie | str. 84
  5.5. Dobra wiara i szacunek | str. 86
  5.6. Autonomia konfliktu | str. 87
  5.7. Podsumowanie | str. 87
  Rozdział 6
  Zasady dotyczące mediatora (Erwin Kruczoń) | str. 89
  6.1. Neutralność | str. 89
  6.2. Bezstronność | str. 92
  6.3. Niezależność | str. 97
  6.4. Profesjonalizm | str. 98
  6.5. Podsumowanie | str. 100
  Rozdział 7
  Etyka mediatora (Liliana Indan-Pykno) | str. 101
  7.1. Zarys regulacji prawnych dotyczących mediacji oraz zawodu mediatora w prawodawstwie polskim | str. 101
  7.2. Prawno-etyczne regulacje zawodu mediatora, zasady etyki mediatora | str. 102
  7.2.1. Zasada dobrowolności | str. 102
  7.2.2. Zasada bezstronności i neutralności | str. 103
  7.2.3. Zasada niezależności mediatora | str. 104
  7.2.4. Zasada obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej | str. 105
  7.2.5. Zasada akceptowalności | str. 106
  7.2.6. Zasada fachowości | str. 106
  7.2.7. Zasada szacunku do stron postępowania | str. 108
  7.3. Ingerencja w spór mediatora-prawnika a zasady etyczne | str. 108
  7.4. Podsumowanie | str. 109
  Część II
  CHARAKTERYSTYKA MEDIACJI
  Rozdział 1
  Rodzaje mediacji. Charakterystyka i zastosowanie (Agnieszka Daniszewska-Zujko) | str. 113
  1.1. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji | str. 113
  1.2. Mediacja facylitatywna | str. 114
  1.3. Mediacja ewaluatywna | str. 115
  1.4. Mediacja oparta na interesach stron | str. 116
  1.5. Mediacja narratywna | str. 117
  1.6. Mediacja humanistyczna | str. 118
  1.7. Odmienne sposoby rozróżniania modeli mediacji | str. 119
  1.8. Podsumowanie | str. 119
  Rozdział 2
  Sposoby prowadzenia mediacji (Katarzyna Eff ort-Szczepaniak) | str. 121
  2.1. Uwagi wstępne | str. 121
  2.1. Mediacja bezpośrednia | str. 122
  2.2. Mediacja pośrednia i shuttle mediation | str. 125
  2.3. Komediacja (co-mediation) | str. 129
  2.4. One-day mediation | str. 130
  2.5. Mediacja online (e-mediacja) | str. 131
  2.6. Podsumowanie | str. 132
  Rozdział 3
  Uwarunkowania prawne mediacji online (Cezary Rogula) | str. 133
  3.1. Uwagi wstępne | str. 133
  3.2. E-mail, telefon czy coś więcej? | str. 134
  3.3. Specyfi ka poufności w mediacji online | str. 136
  3.4. Dostęp do akt sprawy i protokół z przebiegu mediacji online | str. 140
  3.5. Ugoda zawierana w mediacji online | str. 142
  3.6. Podsumowanie | str. 144
  Rozdział 4
  Mediacje grupowe – na przykładzie Kręgów Naprawczych według koncepcji Dominika Bartera (Małgorzata Szwedowska) | str. 145
  4.1. Uwagi wstępne | str. 145
  4.2. Kręgi Naprawcze (restorative circles) | str. 145
  4.2.1. Geneza | str. 145
  4.2.2. Charakterystyka Kręgów Naprawczych | str. 147
  4.2.2.1. Sprawiedliwość naprawcza | str. 147
  4.2.2.2. Nonviolent communication | str. 148
  4.2.2.3. Zasada równości | str. 148
  4.2.2.4. Struktura Kręgów Naprawczych | str. 149
  4.2.3. Kręgi Naprawcze jako narzędzie do przywracania pokoju na świecie | str. 150
  4.3. Podsumowanie | str. 152
  Rozdział 5
  Mediacja umowna i mediacja sądowa – porównanie (Katarzyna Golusińska) | str. 153
  5.1. Uwagi wstępne | str. 153
  5.1.1. Mediacja sądowa | str. 153
  5.1.2. Mediacja umowna | str. 154
  5.2. Umowa o mediację | str. 155
  5.2.1. Umowa z mediatorem | str. 155
  5.2.1.1. Forma | str. 155
  5.2.1.2. Treść | str. 156
  5.2.2. Klauzule | str. 156
  5.3. Wszczęcie mediacji | str. 156
  5.3.1. Wszczęcie na wniosek | str. 156
  5.3.2. Zgoda mediatora | str. 157
  5.3.3. Przedawnienie | str. 157
  5.3.4. Forma dorozumiana | str. 158
  5.3.5. Czas trwania | str. 158
  5.4. Ugoda | str. 159
  5.4.1. Charakter prawny art. 917 k.c. | str. 159
  5.4.2. Treść | str. 160
  5.4.3. Forma | str. 161
  5.4.4. Wykonalność | str. 161
  5.5. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem | str. 162
  5.5.1. Zatwierdzenie ugody przez sąd | str. 162
  5.5.2. Brak zatwierdzenia ugody przez sąd i jego skutki | str. 164
  5.6. Koszty mediacji | str. 165
  5.6.1. Koszty wynikające z rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatora | str. 166
  5.6.2. Koszty umowne | str. 166
  5.6.3. Koszty korespondencji | str. 166
  5.7. Podsumowanie | str. 166
  Rozdział 6
  Prawnicy w mediacji | str. 168
  6.1. Prawnik-mediator (Angelika Jędryka-Pihut) | str. 168
  6.1.1. Kwalifi kacje niezbędne do pełnienia funkcji mediatora | str. 168
  6.1.1.1. Postępowanie cywilne (w tym w sprawach rodzinnych i gospodarczych) | str. 168
  6.1.1.2. Postępowanie karne | str. 169
  6.1.1.3. Postępowanie w sprawach nieletnich | str. 170
  6.1.1.4. Postępowanie administracyjne | str. 171
  6.1.1.5. Postępowanie w przedmiocie sporów zbiorowych | str. 172
  6.1.2. Lista stałych mediatorów | str. 173
  6.1.3. Wykształcenie prawnicze a praca mediatora | str. 174
  6.2. Pełnomocnik w mediacji (Anna Koropczuk) | str. 177
  6.2.1. Mediacja jako przedsądowy etap postępowania z udziałem profesjonalnego pełnomocnika | str. 177
  6.2.2. Wyczyszczenie przedpola sporu | str. 180
  6.2.3. Przygotowanie klienta do mediacji | str. 182
  6.2.4. Mediacja jako kolejny etap udziału profesjonalnego pełnomocnika w sprawie | str. 185
  6.3. Adwokat-mediator w innych rolach (Anna Koropczuk) | str. 186
  6.4. Podsumowanie (Anna Koropczuk) | str. 187
  Część III
  WYBRANE ELEMENTY METODYKI MEDIACJI
  Rozdział 1
  Zdatność mediacyjna (Dobrosława Tomzik) | str. 191
  1.1. Uwagi wstępne | str. 191
  1.2. Zdolność ugodowa a zdatność mediacyjna | str. 192
  1.3. Zdatność mediacyjna w postępowaniu cywilnym | str. 193
  1.4. Podsumowanie | str. 196
  Rozdział 2
  Przygotowanie sprawy do mediacji (Martyna Maciejewska-Przyłucka) | str. 197
  2.1. Uwagi wstępne | str. 197
  2.2. Mediacja jako proces | str. 197
  2.3. Przygotowanie jako element procesu mediacji | str. 198
  2.4. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora | str. 200
  2.4.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie proceduralnym | str. 200
  2.4.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego | str. 201
  2.4.1.2. Zgoda stron na mediację | str. 201
  2.4.1.3. Ustalenie przedmiotu postępowania mediacyjnego | str. 202
  2.4.1.4. Plan mediacji i plan posiedzenia mediacyjnego | str. 202
  2.4.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez mediatora w aspekcie materialnym | str. 203
  2.5. Przygotowanie uczestników do mediacji przez mediatora | str. 206
  2.6. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika | str. 208
  2.6.1. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie proceduralnym | str. 209
  2.6.2. Przygotowanie sprawy do mediacji przez pełnomocnika w aspekcie materialnym | str. 209
  2.7. Przygotowanie uczestników do mediacji przez pełnomocnika | str. 211
  2.7.1. Przygotowanie pełnomocnika | str. 211
  2.7.1.1. Dostosowanie warsztatu pracy | str. 211
  2.7.1.2. Samoświadomość w zakresie poglądów na metody rozwiązywania sporów i preferowane style zachowania w konflikcie | str. 212
  2.7.2. Przygotowanie stron do mediacji | str. 213
  2.8. Podsumowanie | str. 213
  Rozdział 3
  Etapy mediacji (Anna Zielińska-Turek) | str. 214
  3.1. Uwagi wstępne | str. 214
  3.2. Poszczególne etapy mediacji | str. 216
  3.2.1. Etap wstępny – premediacja | str. 216
  3.2.1.1. Zainicjowanie procesu mediacyjnego – wszczęcie mediacji | str. 216
  3.2.1.2. Przygotowanie mediacji – zbieranie informacji i okreś lenie przedmiotu mediacji | str. 218
  3.2.2. Mediacja właś ciwa | str. 220
  3.2.2.1. Otwarcie mediacji – sesja wspólna | str. 220
  3.2.2.2. Prezentacja stanowisk stron | str. 221
  3.2.2.3. Dialog. Okreś lenie kwestii do dyskusji | str. 222
  3.2.2.4. Poszukiwanie rozwiązań | str. 224
  3.2.2.5. Uzgodnienia stanowisk stron – tworzenie wspólnego rozwiązania | str. 224
  3.2.2.6. Spisanie porozumienia/ugody | str. 225
  3.2.2.7. Zakończenie mediacji. Działania postmediacyjne | str. 226
  3.3. Podsumowanie | str. 227
  Rozdział 4
  Dokumenty w mediacji | str. 228
  4.1. Elementy pisemne w mediacji (Paulina Rzeszut) | str. 228
  4.2. Umowa o mediację (Paulina Rzeszut) | str. 229
  4.3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego – mediacja umowna (Paulina Rzeszut) | str. 234
  4.3.1. Uwagi wstępne | str. 234
  4.3.2. Treść wniosku | str. 234
  4.3.3. Moment wszczęcia mediacji | str. 236
  4.3.4. Przerwanie biegu przedawnienia | str. 238
  4.4. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji w postępowaniu sądowym (Paulina Rzeszut) | str. 238
  4.5. Protokół (Paulina Rzeszut) | str. 239
  4.5.1. Uwagi wstępne | str. 239
  4.5.2. Doręczenie protokołu | str. 239
  4.5.3. Treść protokołu | str. 240
  4.5.4. Pouczenie stron postępowania o wyrażeniu zgody na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zatwierdzanie zawartej ugody | str. 242
  4.5.5. Podpisanie protokołu oraz sposób jego sporządzenia | str. 242
  4.5.6. Obowiązek złożenia protokołu przez mediatora | str. 243
  4.6. Wniosek o przedłużenie postępowania mediacyjnego (Paulina Rzeszut) | str. 244
  4.7. Ugoda (Paweł Janus) | str. 246
  4.7.1. Uwagi wstępne | str. 246
  4.7.2. Dopuszczalność zawarcia ugody przed mediatorem | str. 247
  4.7.3. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem | str. 247
  4.7.4. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ugody | str. 248
  4.7.5. Forma ugody mediacyjnej | str. 249
  4.8. Wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (Paulina Rzeszut) | str. 251
  4.8.1. Uwagi wstępne | str. 251
  4.8.2. Treść wniosku | str. 252
  4.8.3. Sądowa kontrola ugody zawartej przed mediatorem | str. 253
  4.8.4. Skutki zatwierdzenia ugody lub nadania klauzuli wykonalności | str. 254
  4.8.5. Umorzenie postępowania | str. 254
  4.8.6. Powaga rzeczy ugodzonej | str. 255
  4.9. Wniosek mediatora w przedmiocie przyznania kosztów postępowania mediacyjnego – postępowanie sądowe (Paulina Rzeszut) | str.  255
  Rozdział 5
  Koszty postępowania mediacyjnego (Aneta Mendrek) | str. 258
  5.1. Uwagi wstępne | str. 258
  5.2. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych | str. 259
  5.2.1. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji kontraktowej | str. 259
  5.2.2. Koszty postępowania mediacyjnego w mediacji ze skierowania sądu | str. 261
  5.2.3. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty procesu | str. 263
  5.2.4. Koszty postępowania mediacyjnego a koszty sądowe | str. 267
  5.3. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach karnych | str. 272
  5.4. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich | str. 273
  5.5. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach administracyjnych | str. 273
  5.6. Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych | str.  276
  5.7. Podsumowanie | str. 278
  Część IV
  ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I KOMUNIKACYJNE W MEDIACJI
  Rozdział 1
  Narzędzia komunikacyjne i psychologiczne w mediacji | str. 281
  1.1. Źródła konfl iktów (Monika Spieler) | str. 281
  1.2. Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna w mediacji (Monika Spieler) | str. 285
  1.2.1. Wyznaczanie celów | str. 285
  1.2.2. Budowanie porozumienia z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej | str. 286
  1.2.3. Aktywne słuchanie i techniki zadawania pytań | str. 287
  1.2.4. Przeramowanie i metafora | str. 290
  1.2.5. Asertywna komunikacja – komunikat „ja” | str. 292
  1.2.6. Podsumowanie | str. 293
  1.3. Od obwiniania do współpracy – rozwiązywanie konfl iktów w nurcie nonviolent communication Marshalla B. Rosenberga (Małgorzata Szwedowska) | str. 294
  1.3.1. Uwagi wstępne | str. 294
  1.3.2. Nonviolent communication (NVC) | str. 296
  1.3.2.1. Czterostopniowy model (OUPP) | str. 296
  1.3.2.2. Podstawowe założenia NVC | str. 297
  1.3.3. Podsumowanie | str. 304
  1.4. Psychologiczne aspekty oceniania i podejmowania decyzji oraz ich wpływ na przebieg sytuacji mediacyjnej (Marta Ruszkiewicz) | str. 305
  1.4.1. Uwagi wstępne | str. 305
  1.4.2. Ocenianie | str. 306
  1.4.3. Podejmowanie decyzji | str. 307
  1.4.4. Efekt sformułowania | str. 309
  1.4.5. Znaczenie perspektywy | str. 310
  1.4.6. Bilans zysków i strat | str. 312
  1.4.7. Asymetryczna dominacja | str. 312
  1.4.8. A co z emocjami? | str. 313
  1.4.9. Czy można pomóc w podjęciu decyzji? | str. 314
  1.4.10. Podsumowanie | str. 316
  1.5. Dynamika emocji w mediacji – zarządzanie emocjami uczestników mediacji i inteligencja emocjonalna mediatora (Marta Ruszkiewicz) | str. 316
  1.5.1. Uwagi wstępne | str. 316
  1.5.2. Kilka słów na temat emocji | str. 317
  1.5.3. Emocje uczestników mediacji | str. 319
  1.5.4. Emocje mediatora | str. 321
  1.5.5. Zarządzanie emocjami w mediacji | str. 323
  1.5.6. Podsumowanie | str. 327
  1.6. Skuteczne techniki mediacyjne podczas pojawienia się impasu w mediacji (Paulina Rzeszut) | str. 327
  1.6.1. Najczęstsze przyczyny impasu w mediacji | str. 327
  1.6.2. Spotkania indywidualne | str. 328
  1.6.3. Wyznaczenie terminu końcowego na ostateczne stanowiska stron i wskazanie negatywnych konsekwencji niezawarcia ugody | str. 331
  1.6.4. Wyciszenie emocji, wentylacja emocji | str. 332
  1.6.5. Metoda wspólnego interesu | str. 333
  1.6.6. Generowanie przez mediatora opcji – pozostawienie stronom wyboru | str. 334
  1.6.7. Opinia eksperta | str. 336
  1.6.8. Otwarte postawy uczestników – mowa ciała | str. 337
  1.6.9. Podsumowanie | str. 338
  Rozdział 2
  Generowanie opcji i kreatywne poszukiwanie rozwiązań konfl iktów (Katarzyna Fulko) | str. 339
  2.1. Uwagi wstępne | str. 339
  2.2. Gotowość stron do rozważenia różnych rozwiązań | str. 339
  2.3. Metody poszukiwania rozwiązań ugodowych | str. 340
  2.4. Generowanie opcji ugody | str. 342
  2.5. Procedury generowania opcji ugody | str. 342
  2.6. Efekt zastosowania metod kreatywnego poszukiwania rozwiązań ugodowych | str. 351
  2.7. Konstruktywna ocena rozwiązań ugodowych | str. 351
  2.8. Podsumowanie | str. 352
  Część V
  ZASTOSOWANIE MEDIACJI
  Rozdział 1
  Mediacja w postępowaniu karnym i w sprawach dotyczących nieletnich (Piotr Zięba) | str. 355
  1.1. Mediacja w postępowaniu karnym | str. 355
  1.1.1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego | str. 358
  1.1.2. Czas trwania mediacji | str. 360
  1.1.3. Dostęp do akt | str. 361
  1.1.4. Miejsce mediacji | str. 361
  1.1.5. Czynności mediatora | str. 362
  1.1.6. Dokumenty z mediacji karnej | str. 364
  1.2. Mediacja w sprawach dotyczących nieletnich | str. 364
  1.3. Podsumowanie | str. 368
  Rozdział 2
  Mediacja cywilna (Piotr Fik) | str. 369
  2.1. Uwagi wstępne | str. 369
  2.2. Charakter prawny mediacji w polskim postępowaniu cywilnym | str. 369
  2.3. Zakres przedmiotowy mediacji w polskim postępowaniu cywilnym | str. 371
  2.4. Rola mediacji w polskim postępowaniu cywilnym | str. 374
  2.5. Podsumowanie | str. 378
  Rozdział 3
  Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna (Karolina Wojciechowska) | str. 379
  3.1. Mediacja administracyjna | str. 379
  3.1.1. Uwagi wstępne | str. 379
  3.1.2. Cel i przesłanki mediacji administracyjnej | str. 380
  3.1.3. Uczestnicy mediacji administracyjnej. Mediator | str. 381
  3.1.4. Zasady mediacji administracyjnej | str. 383
  3.1.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji administracyjnej | str. 384
  3.1.6. Koszty mediacji administracyjnej | str. 387
  3.1.7. Podsumowanie | str. 388
  3.2. Mediacja sądowoadministracyjna | str. 388
  3.2.1. Uwagi wstępne | str. 388
  3.2.2. Cel i przedmiot mediacji sądowoadministracyjnej | str. 389
  3.2.3. Uczestnicy mediacji sądowoadministracyjnej. Mediator | str. 390
  3.2.4. Zasady mediacji sądowoadministracyjnej | str. 391
  3.2.5. Fazy postępowania mediacyjnego w mediacji sądowoadministracyjnej | str. 392
  3.2.6. Koszty mediacji sądowoadministracyjnej | str. 397
  3.2.7. Podsumowanie | str. 398
  Rozdział 4
  Mediacja gospodarcza (Magdalena Makieła) | str. 399
  4.1. Mediacja w postępowaniu gospodarczym | str. 399
  4.2. Kiedy warto skorzystać z mediacji gospodarczej | str. 401
  4.3. Przygotowanie mediatora, pełnomocników i stron do mediacji gospodarczej | str. 404
  4.4. Sądowa mediacja gospodarcza a postępowanie pojednawcze | str. 407
  4.5. Podsumowanie | str. 411
  Rozdział 5
  Mediacja w sprawach rodzinnych (Joanna Gręndzińska) | str. 412
  5.1. Uwagi wstępne | str. 412
  5.2. Rodzaje mediacji | str. 413
  5.3. Przedmiot mediacji rodzinnej | str. 416
  5.4. Specyfi ka prowadzenia mediacji rodzinnej | str. 417
  5.4.1. Strategia kierowania uwagi na dziecko | str. 417
  5.4.2. Stosowanie narzędzi aktywnego słuchania | str. 419
  5.4.3. Sposoby opanowywania emocji stron | str. 421
  5.4.4. Udział dziecka w mediacji | str. 421
  5.5. Podsumowanie | str. 423
  Rozdział 6
  Mediacja w sprawach medycznych (Agnieszka Zemke-Górecka) | str. 424
  6.1. Uwagi wstępne | str. 424
  6.2. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 425
  6.3. Mediator w sporach dotyczących odpowiedzialności zawodowej | str. 429
  6.4. Mediacja w sprawach medycznych | str. 430
  6.5. Podsumowanie | str. 436
  Rozdział 7
  Mediacja w sprawach pracowniczych (Robert Bogdzio, Maciej Kaczmarek, Julianna Pawlak) | str. 439
  7.1. Uwagi wstępne | str. 439
  7.2. Cel mediacji pracowniczych | str. 440
  7.3. Sprawy mediacyjne pracownicze | str. 441
  7.3.1. Spory indywidualne | str. 441
  7.3.2. Spory zbiorowe | str. 443
  7.4. Ugoda mediacyjna | str. 444
  7.4.1. Ugoda zgodna z prawem | str. 445
  7.4.2. Zasady współżycia społecznego | str. 445
  7.4.3. Obejście przepisów prawa | str. 446
  7.4.4. Niezrozumiałość i sprzeczności | str. 446
  7.4.5. Dopuszczalność zawarcia ugody | str. 446
  7.5. Podsumowanie | str. 447
  Rozdział 8
  Mediacja w sprawach z prawa włas ności intelektualnej (Katarzyna Fulko) | str. 448
  8.1. Uwagi wstępne | str. 448
  8.2. Zalety mediacji w sprawach z prawa włas ności intelektualnej | str. 449
  8.3. Podstawy prawne pojęcia „własność intelektualna” | str. 451
  8.4. Zakres pojęciowy włas ności intelektualnej | str. 453
  8.5. Wspólne cechy praw włas ności intelektualnej | str. 454
  8.6. Cechy poszczególnych praw włas ności intelektualnej | str. 454
  8.7. Rodzaje sprawy z zakresu prawa włas ności intelektualnej | str. 458
  8.8. Sądy do spraw włas ności intelektualnej | str. 459
  8.9. Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rejestracji znaku towarowego oraz mediacja w Centrum WIPO | str. 459
  8.10. Podsumowanie | str. 464
  Rozdział 9
  Mediacja w sprawach dyscyplinarnych (Piotr Ruszkiewicz) | str. 466
  9.1. Uwagi wstępne | str. 466
  9.2. Postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym | str. 467
  9.3. Rozstrzyganie sporów i nieporozumień między adwokatami a mediacja | str. 469
  9.4. Mediacja w toku dochodzenia dyscyplinarnego | str. 470
  9.5. Cele mediacji w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 472
  9.6. Podsumowanie | str. 475
  Rozdział 10
  Mediacja w fi rmach rodzinnych (Katarzyna Fulko) | str. 477
  10.1. Konfl ikty w fi rmach rodzinnych | str. 477
  10.2. Mediowanie sukcesji w fi rmach rodzinnych | str. 480
  10.3. Zarządzanie sytuacjami spornymi w fi rmach rodzinnych | str. 481
  10.4. Badania na temat konfl iktów w fi rmach rodzinnych | str. 482
  10.5. Rozwiązywanie konfl iktów w fi rmach rodzinnych | str. 483
  10.6. Podsumowanie | str. 484
  Rozdział 11
  Mediacje szkolne jako sposób przeciwdziałania agresji i eskalacji konfliktu w szkole (Robert Bogdzio, Julianna Pawlak, Maciej Kaczmarek) | str. 486
  11.1. Uwagi wstępne | str. 486
  11.2. Konflikt i jego rodzaje | str. 487
  11.3. Postawy wobec konfliktu | str. 490
  11.4. Mediacja i jej zasady | str. 491
  11.5. Mediacje szkolne i rówieśnicze | str. 492
  11.6. Obszary zastosowania mediacji szkolnych | str. 494
  11.7. Cele edukacyjne mediacji szkolnych | str. 495
  11.8. Korzyści płynące z mediacji | str. 495
  11.9. Podsumowanie | str. 496
  Bibliografia | str. 497
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia