Systemy polityczne Podręcznik akademicki Tom 2

Systemy polityczne Podręcznik akademicki Tom 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza monografia stanowi oczekiwany przez środowisko politologiczne i ustrojoznawcze materiał dydaktyczny do przedmiotów: współczesne systemy polityczne oraz ustroje państwowe, realizowanych na kierunkach prawniczych, politologicznych, administracyjnych czy studiach europejskich. Jest ona naturalnym uzupełnieniem pierwszego tomu, przygotowanego przez tych samych Autorów, a odnoszącego się do zagadnień teoretycznych, zazwyczaj będących tematem wykładów w ramach wyżej wymienionych przedmiotów kursowych lub fakultatywnych […].
Praca składa się z jedenastu rozdziałów prezentujących najistotniejsze (w procesie dydaktycznym i badaniach politologicznych) systemy polityczne. Sam wybór analizowanych systemów zasługuje na szczególne wyróżnienie. […] Wśród omawianych państw znalazły się modele demokratyczne, niedemokratyczne (autorytarne) oraz hybrydowe, co również należy docenić.
Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Wojnickiego


Książka ma przemyślaną i logiczną strukturę. Poszczególne rozdziały dotyczą systemów politycznych konkretnych państw. Autorzy rozpoczynają od przedstawienia historii ustroju danego państwa, następnie analizują konstytucyjne zasady ustroju, a potem charakteryzują partie i systemy partyjne. Omawiają też system rządów, instytucje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz ustrój terytorialny. […] Wartość poznawcza niniejszej pracy jest bardzo wysoka.
Z recenzji dr. hab. Roberta Alberskiego, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego


Liczba stron444
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-7103-8
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE     15
  I. SYSTEM POLITYCZNY ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ     19
    1. Zarys historii ustroju państwa     19
    2. Konstytucja i zasady ustroju    23
      2.1. Konstytucja niespisana     23
      2.2. Podstawowe zasady ustrojowe     26
    3. Partie polityczne i system partyjny    28
    4. System rządów     31
    5. Parlament    33
      5.1. Struktura i skład    33
      5.2. Wybory    35
      5.3. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy     37
      5.4. Funkcje    39
    6. Monarcha    41
      6.1. Porządek dziedziczenia i warunki objęcia tronu     41
      6.2. Prerogatywy królewskie     42
      6.3. Rola monarchy w systemie politycznym     43
    7. Rząd     44
      7.1. Struktura     44
      7.2. Tryb powoływania     47
      7.3. Funkcje    49
      7.4. Odpowiedzialność polityczna     49
    8. Sąd Najwyższy     52
    9. Ustrój terytorialny    53
  Polecana literatura     56
  II. SYSTEM POLITYCZNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI     59
    1. Zarys historii ustroju państwa     59
      1.1. Powstanie federacji amerykańskiej    59
      1.2. Spór o naturę Unii w XIX wieku     60
      1.3. „Nowy ład” i państwo administracyjne     62
      1.4. Imperialna prezydentura    63
      1.5. Sąd Najwyższy w drugiej połowie XX wieku    63
    2. Charakterystyka konstytucji i podstawowych zasad ustrojowych     63
      2.1. Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 17 września 1787 roku     63
      2.2. Spór o suwerenność     66
      2.3. Podstawowe zasady ustrojowe     67
    3. Partie i system partyjny     68
      3.1. Geneza i ewolucja amerykańskiego systemu partyjnego    68
      3.2. Struktura głównych partii amerykańskich     69
      3.3. Charakterystyka Demokratów i Republikanów     70
    4. System rządów     71
      4.1. Ogólna charakterystyka     71
      4.2. Rozdział i niezależność władz     71
      4.3. Mechanizmy hamujące – Kongres przeciw Prezydentowi     72
      4.4. Mechanizmy hamujące – Prezydent przeciw Kongresowi     75
      4.5. Mechanizmy hamujące – Kongres i Prezydent a władza sądownicza     76
    5. Władza ustawodawcza – Kongres     77
      5.1. Izba Reprezentantów     77
      5.2. Senat     79
      5.3. Proces ustawodawczy i funkcjonowanie Kongresu     80
      5.4. Pozycja kongresmana, lobbing w Kongresie    82
    6. Egzekutywa     83
      6.1. Prezydent     83
      6.2. Wiceprezydent     87
      6.3. Konstytucyjne kompetencje Prezydenta     87
      6.4. Znaczenie polityczne Prezydenta     91
      6.5. Administracja federalna     92
    7. Władza sądownicza    95
      7.1. Struktura     95
      7.2. Powoływanie i status sędziów     96
      7.3. Zakres władzy sądowniczej    97
      7.4. Znaczenie polityczne sądownictwa    98
    8. Ustrój terytorialny    99
      8.1. Podział kompetencji między federację a stany    99
      8.2. Relacje międzyrządowe w federacji amerykańskiej     100
      8.3. Ustroje stanów    101
  Polecana literatura     102
  III. SYSTEM POLITYCZNY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ     105
    1. Zarys historii ustroju państwa     105
    2. Charakterystyka konstytucji z 4 października 1958 roku i podstawowych zasad ustrojowych    108
    3. Partie i system partyjny     111
    4. System rządów     116
    5. Prezydent Republiki    118
    6. Rząd     124
    7. Parlament    131
    8. Inne instytucje ustrojowe      138
      8.1. Rada Konstytucyjna     138
      8.2. Rada Gospodarczo-Społeczna i do spraw Ochrony Środowiska     140
      8.3. Obrońca Praw     140
    9. Ustrój terytorialny państwa     141
  Polecana literatura     143
  IV. SYSTEM POLITYCZNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 147
    1. Zarys historii ustroju państwa     147
    2. Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 roku i podstawowe zasady ustrojowe     151
    3. Partie polityczne i system partyjny    156
    4. System rządów i organów państwowych     159
    5. Bundestag    163
    6. Bundesrat    171
    7. Prezydent Federalny     174
    8. Rząd Federalny    178
    9. Federalny Trybunał Konstytucyjny    183
    10. Ustrój terytorialny     185
  Polecana literatura    187
  V. SYSTEM POLITYCZNY REPUBLIKI WŁOSKIEJ     189
    1. Zarys historii ustroju – od statutu albertyńskiego do republiki     189
    2. Konstytucja z 27 grudnia 1947 roku i podstawowe zasady ustrojowe     192
    3. Partie polityczne i system partyjny     196
    4. System rządów     202
    5. Parlament     203
    6. Prezydent republiki     211
    7. Rząd     218
    8. Organy pomocnicze     222
    9. Sąd Konstytucyjny     223
    10. Ustrój terytorialny    224
  Polecana literatura    228
  VI. SYSTEM POLITYCZNY KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ     231
    1. Zarys historii ustroju państwa     231
      1.1. Geneza i kształtowanie się szwajcarskiej państwowości     232
      1.2. Początki szwajcarskiego konstytucjonalizmu    233
      1.3. Utworzenie federacji     234
    2. Charakterystyka konstytucji i podstawowych zasad ustrojowych     235
      2.1. Konstytucja Szwajcarii z 18 kwietnia 1999 roku     235
      2.2. Podstawowe zasady ustroju państwa     238
    3. Partie polityczne i system partyjny    245
      3.1. Ogólna charakterystyka systemu partyjnego    245
      3.2. Szwajcarskie partie polityczne     246
    4. System rządów    248
    5. Zgromadzenie Federalne     250
      5.1. Pozycja ustrojowa parlamentu     250
      5.2. System wyborczy    251
      5.3. Zasady organizacji i funkcjonowania Zgromadzenia Federalnego     253
      5.4. Funkcje Zgromadzenia Federalnego    255
    6. Rada Federalna     261
      6.1. Zasady powoływania, organizacja i funkcjonowanie     261
      6.2. Kompetencje     263
    7. Pozycja Prezydenta Federacji     265
    8. Trybunał Federalny    267
    9. Podstawowe założenia ustroju terytorialnego państwa     268
  Polecana literatura     271
  VII. SYSTEM POLITYCZNY KRÓLESTWA HISZPANII     273
    1. Zarys historii ustroju państwa     273
    2. Konstytucja z 27 grudnia 1978 roku i zasady ustroju    276
      2.1. Tryb zmiany konstytucji     276
      2.2. Podstawowe zasady ustrojowe     277
    3. Partie polityczne i system partyjny    282
      3.1. Partie ogólnokrajowe     282
      3.2. Partie narodowe i regionalne     283
      3.3. System partyjny    284
    4. System rządów     285
    5. Król     286
      5.1. Zasady sukcesji tronu    286
      5.2. Pozycja ustrojowa     286
      5.3. Król jako szef państwa     287
      5.4. Król jako symbol jedności i trwałości państwa oraz jego najwyższy przedstawiciel    289
    6. Parlament     290
      6.1. Struktura i skład    290
      6.2. Wybory    291
      6.3. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy    294
      6.4. Funkcje parlamentu     298
    7. Rząd     302
      7.1. Procedura powoływania    302
      7.2. Struktura     304
      7.3. Funkcje    305
      7.4. Pozycja ustrojowa premiera     306
      7.5. Odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem     307
    8. Pozostałe instytucje systemu politycznego    309
      8.1. Obrońca Ludu     309
      8.2. Rada Stanu     309
      8.3. Trybunał Konstytucyjny     310
    9. Ustrój terytorialny    311
      9.1. Wspólnoty autonomiczne    311
      9.2. Prowincje     314
      9.3. Wyspy    315
      9.4. Gminy    315
  Polecana literatura     315
  VIII. SYSTEM POLITYCZNY FEDERACJI ROSYJSKIEJ     317
    1. Zarys transformacji ustroju państwa     317
      1.1. Reformy Michaiła Gorbaczowa i rozpad Związku Radzieckiego     317
      1.2. Utworzenie Federacji Rosyjskiej     319
    2. Charakterystyka konstytucji i podstawowych zasad ustrojowych     321
      2.1. Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 roku    321
      2.2. Podstawowe zasady ustroju państwa     323
    3. Partie polityczne i system partyjny    327
      3.1. Uwarunkowania i ogólna charakterystyka systemu partyjnego     327
      3.2. Zagadnienie „partii władzy” i charakterystyka ugrupowań parlamentarnych    329
    4. Reżim polityczny i system rządów    332
    5. Prezydent    334
    6. Parlament – Zgromadzenie Federalne     340
      6.1. Pozycja ustrojowa i sposób wyłaniania izb parlamentu    340
      6.2. Organizacja wewnętrzna parlamentu i pozycja deputowanych     343
      6.3. Kompetencje Dumy Państwowej i Rady Federacji     344
    7. Rząd     346
    8. Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy    349
    9. Ustrój terytorialny państwa    350
  Polecana literatura    353
  IX. SYSTEM POLITYCZNY CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ     355
    1. Kilka uwag o historii ustroju Chin     355
    2. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z 4 grudnia 1982 roku     359
    3. Partie polityczne i system partyjny    363
    4. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych i Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych    367
    5. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej     372
    6. Rada Państwowa     373
    7. Centralna Rada Wojskowa    376
    8. Ustrój terytorialny    376
  Polecana literatura     381
  X. SYSTEM POLITYCZNY CESARSTWA JAPONII     383
    1. Zarys historii ustroju państwa     383
      1.1. Wprowadzenie historyczne    383
      1.2. Tradycje ustrojowe     384
    2. Konstytucja demokratycznej Japonii z 3 listopada 1946 roku i jej zasady ustrojowe     387
    3. Partie polityczne i system partyjny    391
    4. System rządów     394
    5. Cesarz     395
    6. Parlament    398
    7. Premier i rząd     403
    8. Ustrój terytorialny    407
  Polecana literatura    410
  XI. SYSTEM POLITYCZNY REPUBLIKI INDII    413
    1. Zarys historii ustroju Indii    413
    2. Charakterystyka Konstytucji Republiki Indii (Bharat) z 26 listopada 1949 roku i podstawowych zasad ustrojowych     416
    3. Indyjski system partyjny     420
    4. System rządów i organów państwowych Indii     423
    5. Prezydent    425
    6. Rząd – Rada Ministrów     429
    7. Parlament    430
      7.1. Lok Sabha – Izba Ludu     430
      7.2. Rajya Sabha – Rada Stanów     432
      7.3. Ustalenia wspólne i procedowanie    433
    8. Inne organy    435
      8.1. Wiceprezydent     435
      8.2. Sąd Najwyższy     435
      8.3. Komisja Wyborcza     436
      8.4. Kontroler i Generalny Rewizor Indii    437
      8.5. Komisje służby publicznej    437
    9. Ustrój terytorialny Indii    438
  Polecana literatura    441
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia