Systemy polityczne Podręcznik akademicki Tom 1

Systemy polityczne Podręcznik akademicki Tom 1

Zagadnienia teoretyczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […] Autorzy publikacji przygotowali opracowanie, które przystępnie prezentuje aktualny stan badań oraz systematyzuje poglądy i ujęcia prezentowane w literaturze przedmiotu. Selekcja podejmowanych zagadnień, jak również sposób ich przedstawienia zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. Podręcznik jest godny polecenia nie tylko studentom i doktorantom, lecz także wszystkim czytelnikom zainteresowanym bliższym poznaniem zasad, instytucji i mechanizmów współczesnych systemów politycznych.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła


Niniejszy tom jest typowym podręcznikiem akademickim, dostosowanym do potrzeb dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Obejmuje on wszystkie najważniejsze zagadnienia będące tradycyjną częścią politologii porównawczej w zawężonym sensie comparative politics and government, i to nie tylko w Polsce, ale także na świecie.
Z recenzji prof. Ph Dr. Michala Kubáta


Liczba stron286
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-4684-5
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    13
  I. WPROWADZENIE DO ANALIZY SYSTEMU POLITYCZNEGO PAŃSTWA 17
    1. Co to jest system polityczny?     17
    2. System polityczny państwa     23
      2.1. Uwagi wstępne     23
      2.2. Podejście instytucjonalne i neoinstytucjonalne     24
        2.2.1. Perspektywa horyzontalna     24
        2.2.2. Perspektywa wertykalna    26
      2.3. Podejście procesualne     26
        2.3.1. Uwagi wstępne     26
        2.3.2. Parlamentarny łańcuch rządzenia     29
        2.3.3. Governance    30
        2.3.4. Multi-level governance    32
        2.3.5. Procesualne ujęcie demokracji     33
      2.4. Podejście systemowe     34
    3. Klasyfikowanie systemów politycznych państw    36
      3.1. Założenia i wyzwania klasyfikacji systemów politycznych państw     36
      3.2. Klasyfikacje systemów politycznych państw    37
  II. SYSTEMY DEMOKRATYCZNE I NIEDEMOKRATYCZNE 45
    1. Demokracja     45
      1.1. Wokół suwerenności narodu: rządy ludu czy zgoda ludu?     45
      1.2. Demokracja a tyrania większości     47
      1.3. Prawa i wolności w demokracji     49
      1.4. Demokratyczne przedstawicielstwo     50
      1.5. Demokracja jako system rywalizacji i kompromisu     51
      1.6. Demokratyczne przywództwo     52
      1.7. Podział władzy     53
      1.8. Państwo prawa    54
      1.9. Fałsz „innych demokracji”     55
      1.10. Definicje     55
    2. Autorytaryzm     58
      2.1. Cechy autorytaryzmu     58
      2.2. Klasyfikacje autorytaryzmów     60
    3. Totalitaryzm    67
      3.1. Istota totalitaryzmu     67
      3.2. Totalitaryzm – fenomen współczesności     70
      3.3. Krytyczne interpretacje totalitaryzmu    71
  III. WYBORY I REFERENDA     81
    1. Uwagi wstępne    81
    2. Wybory     82
      2.1. Dlaczego wybory?    82
      2.2. Podstawowe definicje    85
        2.2.1. Wybory     85
        2.2.2. System wyborczy     88
        2.2.3. Prawo wyborcze     89
        2.2.4. Demokratyczne prawo wyborcze     90
      2.3. Rodzaje wyborów    94
      2.4. Funkcje wyborów    97
      2.5. Konstrukcja systemu wyborczego     99
        2.5.1. Formuła wyborcza     99
        2.5.2. Metoda wyborcza     100
        2.5.3. Podział na okręgi wyborcze     103
        2.5.4. Uprawnienia wyborcy w akcie głosowania     104
      2.6. Konsekwencje systemów wyborczych    105
    3. Referenda     107
      3.1. Podstawowe pojęcia i definicje     107
      3.2. Referenda w praktyce politycznej     110
      3.3. Referenda – za i przeciw    112
    4. Inne instytucje demokracji bezpośredniej     113
  IV. PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE    117
    1. Pojęcie partii oraz różne orientacje w badaniach nad partiami     117
      1.1. Problemy z definiowaniem partii politycznych     117
      1.2. Podstawowe podejścia w badaniach nad partiami     118
        1.2.1. Rozpatrywanie partii przez pryzmat ich programu     118
        1.2.2. Podejście funkcjonalne     118
        1.2.3. Podejście strukturalne    120
        1.2.4. Podejście rynkowe    122
        1.2.5. Podejście wielopoziomowe    123
    2. Geneza partii politycznych     124
      2.1. Powstawanie partii jako rezultat rozwoju parlamentaryzmu i upowszechnienia praw wyborczych     125
      2.2. Powstawanie partii jako rezultat procesów modernizacji    126
      2.3. Powstawanie partii po obaleniu systemu niedemokratycznego     126
    3. Struktury organizacyjne partii     127
      3.1. Ewolucja organizacyjna – modele partii    127
        3.1.1. Partie kadrowe i masowe     128
        3.1.2. Partie wyborcze     128
        3.1.3. Partie kartelowe    129
        3.1.4. Partie politycznych przedsiębiorców     130
      3.2. Inne koncepcje i typy partii    132
      3.3. Trendy zachodzące we współczesnych strukturach organizacyjnych partii     134
        3.3.1. Prezydencjalizacja i profesjonalizacja partii     134
        3.3.2. Zmiany w zakresie partyjnych afiliacji     134
    4. Funkcje partii     135
      4.1. Funkcja społeczna     136
      4.2. Funkcja państwowo-publiczna     136
      4.3. Funkcja organizacyjna     137
    5. Podziały społeczne i konflikty polityczne     138
      5.1. Podział lewica–prawica     138
      5.2. Geneza podziałów socjopolitycznych oraz ich współczesny kształt     140
      5.3. Podziały socjopolityczne w Polsce     141
    6. Oblicze ideowo-programowe partii    142
    7. Instytucjonalizacja partii politycznych     143
      7.1. Instytucjonalizacja prawna     144
      7.2. Instytucjonalizacja socjologiczna     145
    8. System partyjny – pojęcie, typologie, instytucjonalizacja    147
      8.1. Pojęcie systemu partyjnego     147
      8.2. Typologie systemów partyjnych     148
      8.3. Instytucjonalizacja systemów partyjnych    152
    9. Partie w systemie politycznym     153
      9.1. Partie w systemach demokratycznych – zjawisko rządów partii     153
      9.2. Partie w systemach niedemokratycznych     154
  V. PARLAMENTY    159
    1. Wprowadzenie do problematyki    159
      1.1. Terminologia     159
      1.2. Ogólna charakterystyka parlamentu    160
    2. Struktura     162
      2.1. Jednoizbowość     163
      2.2. Dwuizbowość     165
        2.2.1. Strukturalna odmienność drugich izb    166
        2.2.2. Formuły reprezentacji w drugiej izbie    167
        2.2.3. Druga izba jako element moderujący w systemie politycznym     169
        2.2.4. Funkcjonalny wymiar dwuizbowości     170
    3. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy     172
      3.1. Organy kierownicze i pomocnicze     172
        3.1.1. Organy kierownicze     172
        3.1.2. Organy pomocnicze    175
      3.2. Partie polityczne w parlamencie    178
      3.3. Tryb pracy     180
    4. Funkcje     182
      4.1. Funkcja reprezentacji politycznej     183
      4.2. Funkcja ustawodawcza     186
      4.3. Funkcja legitymizacyjna     188
      4.4. Funkcja kontrolna     189
  VI. RZĄDY I GŁOWY PAŃSTW 191
    1. Pojęcie i zakres władzy wykonawczej     191
    2. Struktura i funkcjonowanie władzy wykonawczej    192
      2.1. Modele władzy wykonawczej    192
      2.2. Rząd w strukturze władzy wykonawczej     197
    3. Władza wykonawcza w strukturze systemu rządów     202
      3.1. Problem odpowiedzialności politycznej członków rządu    202
      3.2. System parlamentarny     203
      3.3. System prezydencki    209
      3.4. System semiprezydencki     211
      3.5. System kanclerski    215
      3.6. System rządów zgromadzenia     217
    4. Wzrastająca rola egzekutywy we współczesnych systemach rządów     219
  VII. SĄDOWNICTWO 225
    1. Uwagi ogólne     225
    2. Zadania sądownictwa     228
    3. Zasady sądownictwa    232
      3.1. Zasada niezależności sądów    232
      3.2. Zasada niezawisłości sędziowskiej    234
      3.3. Inne zasady sądownictwa    236
    4. Rodzaje sądów    237
      4.1. Sądy konstytucyjne    238
      4.2. Sądy powszechne    242
      4.3. Sądy administracyjne    242
      4.4. Sądy wojskowe    243
      4.5. Sądownictwo międzynarodowe      243
    5. Polityczność władzy sądowniczej    244
  VIII. USTRÓJ TERYTORIALNY     247
    1. Pojęcie i klasyfikacja ustrojów terytorialnych     247
      1.1. Państwa unitarne     248
      1.2. Państwa federalne     248
      1.3. Konfederacje    250
      1.4. Ustrój terytorialny a dekoncentracja władzy     253
    2. Rodzaje państw unitarnych     254
      2.1. Państwa scentralizowane     254
      2.2. Decentralizacja i samorząd regionalny    255
      2.3. Państwa zregionalizowane    256
      2.4. Autonomia i dewolucja    257
    3. Federalizm     258
      3.1. Powstanie federacji    258
      3.2. Suwerenność w państwie federalnym     259
      3.3. Secesja i nullifikacja     262
      3.4. Modele ustrojów federalnych     263
      3.5. Podział kompetencji w państwach federalnych     265
        3.5.1. Podział kompetencji ustawodawczych     266
        3.5.2. Podział kompetencji wykonawczych i sądowniczych     268
        3.5.3. Rozstrzyganie sporów w państwach federalnych     270
      3.6. Autonomia części składowych federacji    270
      3.7. Reprezentacja części składowych na poziomie federalnym     273
      3.8. Samodzielność polityczna części składowych     276
      3.9. Ewolucja systemów federalnych    277
    4. Samorząd lokalny     278
      4.1. Samorząd municypalny     278
      4.2. Inne jednostki samorządu lokalnego    279
      4.3. Charakter jednostek samorządu lokalnego    280
      4.4. Funkcje i zadania jednostek samorządowych     281
      4.5. Modele ustrojowe samorządu     282
      4.6. Relacje państwo–samorząd     283
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia