Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii i językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy.


Teksty wchodzące w skład niniejszego numeru prezentują historyczne sposoby użycia terminu „rasa” w 3 obszarach: nauce, piśmiennictwie artystycznym z podróżopisarstwem i pamiętnikami włącznie oraz publicystyce politycznej.


Liczba stron207
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wacław Forajter – Semantyka „rasy” w kulturze polskiej – wprowadzenie    7
  Ireneusz Gielata – „Człowiek był krwawym bydlęciem od przyjścia na świat” – o nowoczesnej rasie „ludzkich bydląt”    11
  Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – Koncepcja rasy we lwowskiej szkole typologicznej    23
  Damian Włodzimierz Makuch – Kłopoty z „rasą” – przypadek Ludwika Krzywickiego    37
  Magdalena Piekara – Zbiorowość i tożsamość w polskojęzycznych czasopismach nurtu asymilacyjnego (1870–1910)    57
  Tadeusz Budrewicz – Rasa jako kategoria waloryzująca i estetyczna (na przykładzie opisu postaci)    69
  Eliza Kącka – „Połniejszyj bardak i untiergang”. O degeneracji w literaturze (z nieustającym odniesieniem do Maxa Nordaua)    83
  Ida Jahnke – Podróżniczki wobec Innego. Rasa w rozumieniu Marii Rakowskiej i Heleny Pajzderskiej (na przykładzie Podróży Polki do Persji i nowel z tomu Z dalekich lądów)    97
  Anna Kołos – Między poczuciem wyższości cywilizacyjnej a autoidentyfikacją, między rasą a narodem. Polska i Chiny w drugiej połowie XIX wieku    115
  Tomasz Ewertowski – ‘Yellow Race’ in Polish and Serbian Travel Writing from the Second Half of the 19th Century and the First Half of the 20th Century    127
  Wacław Forajter – „Dziwni to ludzie, ci Aryjczycy!” Utopia rasowa w Gościach z Marsa Władysława Satkego    139
  Marta Taperek – „Polscy Aryjczycy”. Pomiędzy naukowymi podstawami mitu a mitycznymi korzeniami nauki w dyskursie słowiańskim XIX wieku    151
  
  Z WARSZTATU HUMANISTÓW
  Mateusz Kuryła – Adam Schaff – droga do komunizmu (1913–1939)    167
  
  RECENZJE I PRZEGLĄDY
  Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty – Czy Wanda umarła?    191
  Karolina Zakrzewska – Fenomenologia. Między przeszłością a przyszłością    195
  Sylwia Borowska-Kazimiruk – Rozpisywanie Brzozowskiego. O Literaturze jako spotkaniu Elizy Kąckiej    202
  
  CONTENTS
  Wacław Forajter – Semantics of Race in Polish Culture – Introduction    7
  Ireneusz Gielata – “Man Was a Bloody Beast Since Coming into the World” – on Modern Race of “Human Beasts”    11
  Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – The Concept of Race in Lviv Typological School    23
  Damian Włodzimierz Makuch – Problems with “Race” – the Case of Ludwik Krzywicki    37
  Magdalena Piekara – Community and Identity in Polish-Language Magazines of Assimilation Movement (1870–1910)    57
  Tadeusz Budrewicz – Race as a Valorizing and Aesthetic Category (on the Example of Character Description)    69
  Eliza Kącka – “Połniejszyj bardak i untiergang”. On Degeneration in Literature (with Recurring Reference to Max Nordau)    83
  Ida Jahnke – Travellers and the Other. Race According to Maria Rakowska and Helena Pajzderska (on the Example of Podróż Polki do Persji [Polish Woman’s Journey to
  Persia] and Short Stories from the Volume Z dalekich lądów [From Lands Afar])    97
  Anna Kołos – Between the Sense of Civilization Superiority and Self-Identification, Between
  Race and Nation. Poland and China in the Second Half of the 19th Century    115
  Tomasz Ewertowski – ‘Yellow Race’ in Polish and Serbian Travel Writing from the Second Half of the 19th Century and the First Half of the 20th Century    127
  Wacław Forajter – “The Aryans Are Strange People!” Racial Utopia in Goście z Marsa [Visitors from Mars] by Władysław Satke    139
  Marta Taperek – “Polish Aryans”. Between the Scientific Foundations of the Myth and the Mythological Roots of Science in the 19th-Century Slavic Discourse    151
  
  HUMANIST PERSPECTIVE
  Mateusz Kuryła – Adam Schaff – The Way to Communism (1913–1939)    167
  
  REVIEWS AND SURVEYS
  Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty – Did Wanda Die?    191
  Karolina Zakrzewska – Phenomenology. Between the Past and the Future    195
  Sylwia Borowska-Kazimiruk – Writing on Brzozowski. Literatura jako spotkanie by Eliza Kącka    202
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia