Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.


Opublikowane w numerze artykuły dotyczą m.in. edukacji domowej i przywięziennej, życia emocjonalnego i seksualnego ludzi starszych, a także zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Prezentują też dzieje prywatnej powszechnej szkoły polskiej w Lupeni.


A nationwide quarterly magazine published since 1956. It presents theoretical articles in the field of broadly understood pedagogy and discussing research results covering the functioning of the individual in society. The published materials relate to various sub-disciplines of pedagogy, including pedeutology, andragogy, history of upbringing, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are eminent Polish and foreign specialists.


The articles published in the issue concern, among others home and prison education, emotional and sexual life of older people, and women's reproductive health. They also present the history of a private Polish universal school in Lupeni.


Liczba stron222
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  A R T Y K U Ł Y
  Jolanta Muszyńska – Poczucie wspólnotowości w wymiarze pedagogicznym. Uzasadnienie teoretyczne i kierunki badań    9
  Maria Radziszewska – Z dziejów prywatnej powszechnej szkoły polskiej w Lupeni / Scoala Primara Particulara Polona (1929–1948)    27
  Paweł Pasieka – Kształcenie postaw wobec zwierząt w XIX-wiecznej literaturze dla dzieci i młodzieży    42
  Emilia Mazurek – Ewaluacja w edukacji domowej    65
  Hubert Kupiec, Roman Szałachowski – Emocje pozytywne i negatywne wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz uczniów szkół publicznych – analiza porównawcza    82
  Kazimierz Pierzchała – Edukacja przywięzienna w perspektywie czasowej. Wybrane zagadnienia    99
  Mirosław Górecki – życie emocjonalne i seksualne ludzi starych    116
  
  C O L L O Q U I A
  Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans – Sense of coherence and resilience for coping with stress in the group of juveniles referred to probation centres by family courts    134
  
  M A T E R I A Ł Y I S P R A W O Z D A N I A Z B A D A N
  Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Edyta Mianowska – Zdrowie reprodukcyjne kobiet – analiza poziomu wiedzy młodych studiujących kobiet w zakresie problematyki
  prokreacji    160
  Ewelina Franczyk – Predyktory samozadowolenia studentek z osiąganych wyników akademickich    174
  Rajmund Tomik, Agnieszka Ardenska, Zbigniew Borek, Magdalena Ardenska, Aleksandra Vierek – Motywacja do studiów na kierunku turystyka i rekreacja w różnych typach uczelni    192
  
  R E C E N Z J E
  Jan Rys – Lidia Pawelec, Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych. Na przykładzie Kielecczyzny    206
  Noty o Autorach    213
  
  A R T I C L E S
  Jolanta Muszynska – A sense of community in the pedagogical dimension. A theoretical justification and directions of research    9
  Maria Radziszewska – The Polish school in Lupeni / Scoala Primara Particulara Polona (1929–1948)    27
  Paweł Pasieka – Shaping attitudes to animals in 19th century children’s and youth literature    42
  Emilia Mazurek – Evaluation in homeschooling    65
  Hubert Kupiec, Roman Szałachowski – Positive and negative emotions of socially adjusted and maladjusted adolescents – a comparative analysis    82
  Kazimierz Pierzchała – Prison education in a time perspective. Selected issues    99
  Mirosław Górecki – The emotional and sex life of the elderly    116
  
  C O L L O Q U I A
  Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans – Sense of coherence and resilience for coping with stress in the group of juveniles referred to probation centres by family courts    134
  
  M A T E R I A L S A N D R E S E A R C H R E P O R T S
  Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Edyta Mianowska – Women’s reproductive health – an analysis of the level of knowledge of young female students in the field
  of procreation    160
  Ewelina Franczyk – Predictors of female students’ self-satisfaction with their academic performance    174
  Rajmund Tomik, Agnieszka Ardenska, Zbigniew Borek, Magdalena Ardenska, Aleksandra Vierek – Motivation to study in the field of tourism and recreation at different types of universities    192
  
  R E V I E W S
  Jan Rys – Lidia Pawelec, Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych. Na przykładzie Kielecczyzny    206
  Contributors to this issue    213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia