Przegląd Humanistyczny 2018/2 (461)

1 opinia

Format:

ibuk

Skandynawia patriotów. Nordycki nacjonalizm: źródła, praktyki, idee.


Autorzy zamieszczonych w numerze artykułów, historycy, antropolodzy kultury oraz filolodzy, wprowadzają czytelników w tematykę nordyckiego nacjonalizmu. Opisują narodową i nordycką tożsamość z różnych punktów widzenia, co pozwala lepiej zrozumieć zjawisko i jego historyczno-kulturową genezę.


Liczba stron178
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  Grażyna Szelągowska – Skandynawia patriotów. Nordycki nacjonalizm: źródła, praktyki, idee    9
  Øystein Rian – Tożsamość narodowa i nacjonalizm w Norwegii. Podróż w czasie    13
  Paweł M. Sobczak – (Nie)udany projekt. Vidkun Quisling i paradoks norweskiego faszyzmu lat 30. i 40.    29
  Włodzimierz Karol Pessel – The Hygge Phenomenon. Between a Lifestyle and Nationalism    35
  Dariusz Rott – Oswajanie przestrzeni Islandii w piśmiennictwie polskim. Rekonesans    49
  Karl-Olov Arnstberg – Nacjonalistyczna Szwecja    61
  Sylwia Izabela Schab – „Nie myśl sobie, że jesteś Duńczykiem...”. O duńskiej literaturze migracyjnej w kontekście debaty o duńskości    69
  Joanna Cymbrykiewicz – Na przekór przełomowi nowoczesnemu. O projekcie patriotycznym Vilhelma Andersena    81
  Aldona Zańko – „Tam zaczyna się mój świat” – Hans Christian Andersen wobec ojczyzny na przykładzie wybranych utworów pisarza z gatunku tzw. pieśni o ojczyźnie (foedrelandssang)    89
  Dominika Skrzypek – Język szwedzki w epoce stormaktstiden: ideologia i narzędzia    101
  
  Z WARSZTATU HUMANISTÓW
  Paweł Wojciechowski – Kolczasta sensualność. Miasto szwedzkich melancholików przełomu XIX i XX wieku    109
  Radosław Jakubczyk – „Wielu, co go widzi, nie wie, czy to chłop czy niewiasta”, czyli o (nie)-męskości w staroislandzkiej Sadze o Egilu i Sadze o Njalu    129
  Jan Kieniewicz – Dziedzictwo natury i tożsamość narodowa. Wstępne pytania i wątpliwości    143
  
  DYSKUSJE I POLEMIKI
  Włodzimierz Zięba – Jak istnieje martwe ciało, czyli Ewy Domańskiej koncepcja Nekrosa    155
  
  MATERIAŁY I PRZYCZYNKI
  Maria Wierzbicka – Polsko-ukraińska współpraca historyków historiografii w ostatnich latach    165
  
  RECENZJE I PRZEGLĄDY
  Emiliana Konopka – O filmach z kraju cierpiącego na deficyt słońca    169
  Remigiusz Żulicki – Oficer, jeniec, Dziadek – niezwykłe studium przypadku    172
  
  CONTENTS
  Grażyna Szelągowska – Scandinavian Patriots. Nordic Nationalism: Sources, Practices, Ideas Øystein Rian – National Identity and Nationalism in Norway. Time Travel    9
  Paweł M. Sobczak – (Un)successful Project. Vidkun Quisling and the Paradox of Norwegian Fascism of the 1930s and 1940s    13
  Włodzimierz Karol Pessel – The Hygge Phenomenon. Between a Lifestyle and Nationalism    29
  Dariusz Rott – The Taming of Space of Iceland in Polish Literature. Reconnaissance    35
  Karl-Olov Arnstberg – Nationalist Sweden    49
  Sylwia Izabela Schab – “You Are Not to Think You Are a Dane...”. On Danish Migration Literature in the Context of the Debate on Danishness    61
  Joanna Cymbrykiewicz – Contrary to the Modern Breakthrough. On a Patriotic Project of Vilhelm Andersen    69
  Aldona Zańko – “From There My World Begins” – Hans Christian Andersen about His Fatherland on the Example of Selected “Songs About the Fatherland” (Foedrelandssang)    81
  Written by the Author    89
  Dominika Skrzypek – The Swedish Language in the Stormaktstiden Era: Ideology and Tools    101
  
  HUMANIST PERSPECTIVE
  Paweł Wojciechowski – Thorny Sensuality. A City of Swedish Melancholics at the Turn
  of the 19th and 20th Centuries    109
  Radosław Jakubczyk – “There Are Many Who Can’t Tell Whether He’s a Man or Woman”, or (Un)manliness in Old Icelandic Egils Saga and Njáls Saga    129
  Jan Kieniewicz – Natural Heritage and National Identity. Introductory Questions and Doubts    143
  
  DISCUSSIONS AND POLEMICS
  Włodzimierz Zięba – How a Dead Body Exists, or Ewa Domańska’s Concept of Nekros    155
  
  MATERIALS AND CONTRIBUTIONS
  Maria Wierzbicka – Polish-Ukrainian Cooperation of Historiography Historians in Recent Years    165
  
  REVIEWS AND SURVEYS
  Emiliana Konopka – On the Films in the Country Suffering from Deficit of Sunlight    169
  Remigiusz Żulicki – An Officer, Prisoner of War, Grandfather – an Extraordinary Case Study    172
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia