Zjawisko Brexitu a liberalna teoria stosunków międzynarodowych. Parlamentaryzm we współczesnej Europie.


Numer poświęcony m.in. analizie zjawiska Brexitu przez pryzmat liberalnej teorii stosunków międzynarodowych, oraz wybranym aspektom funkcjonowania parlamentaryzmu w Europie. Autorzy artykułów omawiają także aktualne zagadnienia z zakresu prawa europejskiego, np. znaczenie instytucji sądowych Unii Europejskiej dla stosowania mechanizmu ocen skutków ochrony praw człowieka w sferze stosunków handlowych z państwami trzecimi czy przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie z punktu widzenia rosyjskich naukowców.


Liczba stron227
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICH
  Artur NIEDŹWIECKI • Brexit a liberalna teoria stosunków międzynarodowych    9
  J PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
  Łukasz DANEL • Sposób głosowania w parlamencie brytyjskim – pomiędzy tradycją a funkcjonalnością    23
  Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA • Znaczenie modelu westminsterskiego w kształtowaniu się pozycji ustrojowej parlamentu w Papui-Nowej Gwinei    37
  Andrzej JACKIEWICZ • Immunitet parlamentarny we współczesnym świecie – ujęcie prawnoporównawcze    57
  Olga KAZALSKA • Domniemanie przyjęcia poprawki senackiej jako konstytucyjny standard procesu legislacyjnego    75
  Zbigniew MACHELSKI • Dwuizbowy parlament i reformy instytucjonalne w Republice Włoskiej    93
  Karolina PIECH • Legalność religijnego uboju zwierząt w polskim porządku prawnym na tle norm prawa unijnego    117
  Małgorzata PODOLAK • Instytucja parlamentu w państwach byłej Jugosławii    133
  Viktoria SERZHANOVA • Pozycja ustrojowa parlamentu finlandzkiego Eduskunty    145
  Katarzyna SZEPELAK • „Sprawa Sahary Zachodniej” – znaczenie instytucji sądowych Unii Europejskiej dla stosowania mechanizmu ocen skutków ochrony praw
  człowieka w sferze stosunków handlowych z państwami trzecimi    163
  
  HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE
  Beata GOWORKO-SKŁADANEK • Stosunek Rosjan do Dumy Państwowej na podstawie wszechrosyjskich sondaży Centrum Lewady i WCIOM przeprowadzonych w latach 2001–2017    189
  Valentina PRUDSKAYA • Przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. Rosyjski punkt widzenia    201
  
  IMPRESJE EUROPEJSKIE
  Magda BORYSŁAWSKA • Recenzja książki: Phillip M. Ayoub (2017), Das Coming-out der Staaten. Europas sexuelle Minderheiten und die Politik der Sichtbarket,
  Bielefeld, 313 stron    217
  Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA, Joanna LUBIMOW • Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”    223
  
  THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIES
  Artur NIEDŹWIECKI • Brexit in the context of liberal theory of international relations    9
  
  EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIES
  Łukasz DANEL • The method of voting in the British Parliament – between tradition and functionality    23
  Justyna ESKA-MIKOŁAJEWSKA • The importance of the Westminster model in shaping the political position of the parliament in Papua New Guinea    37
  Andrzej JACKIEWICZ • Parliamentary immunity in today's world – a comparative-law approach    57
  Olga KAZALSKA • The presumption of adoption of the Senate amendment as a constitutional standard of the legislative process    75
  Zbigniew MACHELSKI • The bicameral parliament and the institutional reforms in the Republic of Italy    93
  Karolina PIECH • The legality of the religious slaughter of animals in the Polish legal system on the background of adjustment of the EU law    117
  Małgorzata PODOLAK • The institution of parliament in the countries of the former Yugoslavia    133
  Viktoria SERZHANOVA • The constitutional position of the Finnish Parliament Eduskunta    145
  Katarzyna SZEPELAK • “Case of Western Sahara” – influence of case-law of judiciary institutions of European Union on the development of human rights impact
  assessments in the EU’s trade policy    163
  
  HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPE
  Beata GOWORKO-SKŁADANEK • The attitude of the Russians to the State Duma based on the all-Russian surveys conducted in 2001-2017 by LevadaCenter and VCIOM    189
  Valentina PRUDSKAYA • The future of the European Union after Brexit. Russian point of view    201
  
  EUROPEAN IMPRESSIONS
  Magda BORYSŁAWSKA • Book review: Phillip M. Ayoub (2017), Das Coming-out der Staaten. Europas sexuelle Minderheiten und die Politik der Sichtbarket, Bielefeld,
  313 pages    217
  Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA, Joanna LUBIMOW • Report from the Third National Round Table EUIncSo “Society, power, media: hate speech and social inclusion“    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia