Kodeks pracy. Komentarz

-18%

Kodeks pracy. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

166,46  203,00

Format: pdf

166,46203,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2019 r. W szczególności omówiono zmienione oraz nowe przepisy dotyczące: udostępniania pracodawcy danych osobowych pracownika i ich przetwarzania, monitoringu w zakładzie pracy, zasad zatrudniania młodocianych, dyskryminacji pracownika, mobbingu i świadectwa pracy oraz instytucję tzw. tymczasowego przywrócenia pracownika do pracy (art. 4772 § 2 k.p.c.). Zawarto także usystematyzowany przegląd regulacji szczególnych związanych z epidemią COVID-19, pozostających w związku z prawem pracy i prawem zatrudnienia w odniesieniu do zatrudnienia cywilnoprawnego i tzw. samozatrudnienia, w tym zwłaszcza regulacji dotyczących pracy zdalnej.


W książce przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego (także niepublikowanym), Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczych. W publikacji znajdują się również wybrane akty prawne niezbędne do stosowania przepisów prawa pracy wraz z usystematyzowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, a także rozbudowany indeks rzeczowy.


W załączniku „Przepisy europejskiego prawa pracy z orzecznictwem” znajduje się zbiór najważniejszych regulacji obowiązującego w Polsce europejskiego prawa pracy opracowanych w polskiej i angielskiej wersji językowej. Są to zarówno akty ponadkodeksowe, jak i dyrektywy, które są wzorcem zmian w polskim prawie pracy. Zbiór przepisów zawiera ponadto bogaty wybór orzecznictwa TSUE. Załącznik przygotowany został w wersji elektronicznej [www.kodeks-pracy-komentarz-wyd-12.wolterskluwer.pl] i jest dostępny po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.


Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych. Ze względu na przystępność, zwartość i uporządkowanie problemowe treści może być także pomocna w dydaktyce.


Rok wydania2021
Liczba stron1676
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-121-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  USTAWY TOWARZYSZĄCE Z ORZECZNICTWEM
   Od autorów    17
   Wykaz skrótów    19
   Część pierwsza. Komentarz
   Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy    35
   Preambuła. (uchylona)    39
   Dział pierwszy. Przepisy ogólne    40
   Rozdział I. Przepisy wstępne    40
   Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy    93
   Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu    159
   Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy    187
   Rozdział III. (uchylony)    188
   Dział drugi. Stosunek pracy    189
   Rozdział I. Przepisy ogólne    189
   Rozdział II. Umowa o pracę    256
   Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę    256
   Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę    307
   Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem    324
   Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę    380
   Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia    433
   Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia    467
   Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia    484
   Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę    489
   Rozdział IIa. (uchylony)    513
   Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy    513
   Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę    533
   Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania    533
   Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru    555
   Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania    560
   Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę    561
   Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia    564
   Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą    564
   Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę    594
   Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę    611
   Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy    642
   Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna    645
   Rozdział IV. Odprawa pośmiertna    651
   Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika    654
   Rozdział I. Obowiązki pracodawcy    654
   Rozdział II. Obowiązki pracownika    714
   Rozdział IIa. Zakaz konkurencji    721
   Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników    749
   Rozdział IV. Regulamin pracy    765
   Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia    774
   Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników    777
   Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników    787
   Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy    787
   Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi    808
   Dział szósty. Czas pracy    819
   Rozdział I. Przepisy ogólne    819
   Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy    825
   Rozdział III. Okresy odpoczynku    833
   Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy    840
   Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych    867
   Rozdział VI. Praca w porze nocnej    891
   Rozdział VII. Praca w niedziele i święta    893
   Dział siódmy. Urlopy pracownicze    908
   Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe    908
   Rozdział II. Urlopy bezpłatne    945
   Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem    950
   Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych    1031
   Rozdział I. Przepisy ogólne    1031
   Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego    1041
   Rozdział III. Dokształcanie    1044
   Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe    1045
   Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia    1049
   Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe    1055
   Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe    1056
   Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy    1057
   Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy    1057
   Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika    1065
   Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy    1071
   Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne    1072
   Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia    1073
   Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia    1079
   Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe    1093
   Rozdział VIII. Szkolenie    1113
   Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze    1116
   Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy    1119
   Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy    1123
   Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi    1128
   Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy    1129
   Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy    1130
   Rozdział I. Przepisy ogólne    1130
   Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy    1177
   Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy    1192
   Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy    1208
   Rozdział I. Przepisy ogólne    1208
   Rozdział II. Postępowanie pojednawcze    1209
   Rozdział III. Sądy pracy    1212
   Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika    1236
   Rozdział II. (uchylony)    1244
   Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń    1245
   Dział czternasty A. (uchylony)    1264
   Dział piętnasty. Przepisy końcowe    1265
   Ustawy nowelizujące Kodeks pracy    1285
   Ustawa z 2.02.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw    1285
   Ustawa z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw    1293
   Ustawa z 26.07.2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw    1295
   Ustawa z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw    1297
   Ustawa z 20.05.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych    1299
   Ustawa z 5.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy    1300
   Ustawa z 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw    1301
   Ustawa z 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy    1305
   Ustawa z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw    1306
   Ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw    1309
   Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców    1311
   Ustawa z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją    1313
   Część druga. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem
   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.    1317
   Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (Nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco 9.07.1948 r.    1336
   Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (Nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie 1.07.1949 r.    1339
   Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych    1341
   Ustawa z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców    1417
   Ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych    1423
   Ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego    1438
   Ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników    1459
   Ustawa z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy    1479
   Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych    1515
   Ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę    1531
   Ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych    1542
   Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    1558
   Ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji    1565
   Ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy    1575
   Ustawa z 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług    1596
   Ustawa z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni    1619
   Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    1625
   Indeks rzeczowy    1667
  
   PRZEPISY EUROPEJSKIEGO PRAWA PRACY
   Słowo wstępne    17
   Wykaz skrótów    21
   Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana    37
   Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana    41
   SWOBODA PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW    57
   Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana    57
   Traktat o Przystąpieniu podpisany w Atenach w dniu 16.04.2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej    89
   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 5.04.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii    105
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (2004/38/WE)    147
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z 16.04.2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników    223
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (96/71/WE)    255
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.06.2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług    293
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15.05.2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)    317
   RÓWNOŚĆ TRAKTOWANIA KOBIET I MĘŻCZYZN    395
   Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana    395
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (2006/54/WE)    413
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.07.2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (2010/41/UE)    513
   RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW    541
   Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana    541
   Dyrektywa Rady z 29.06.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE)    545
   Dyrektywa Rady z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE)    573
   PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE    663
   Dyrektywa Rady z 15.12.1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (97/81/WE)    663
   PRACA NA CZAS OKREŚLONY    701
   Dyrektywa Rady z 28.06.1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (99/70/WE)    701
   PRACA TYMCZASOWA    769
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (2008/104/WE)    769
   INFORMACJA I KONSULTACJA PRACOWNIKÓW. PRZEJRZYSTOŚĆ I PRZEWIDYWALNOŚĆ WARUNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ    799
   Dyrektywa Rady z 14.10.1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG)    799
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06. 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej    821
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.03.2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE)    881
   ZMIANA PRACODAWCY    911
   Dyrektywa Rady z 12.03.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (2001/23/WE)    911
   ZWOLNIENIA GRUPOWE    975
   Dyrektywa Rady z 20.07.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (98/59/WE)    975
   NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY    1019
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (2008/94/WE)    1019
   CZAS PRACY I URLOP WYPOCZYNKOWY    1055
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (2003/88/WE)    1055
   OCHRONA MACIERZYŃSTWA    1139
   Dyrektywa Rady z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (92/85/EWG)    1139
   RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW    1177
   Dyrektywa Rady z 8.03.2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (2010/18/UE)    1177
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE    1219
   MŁODZI PRACOWNICY    1275
   Dyrektywa Rady z 22.06.1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (94/33/WE)    1275
   BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW    1313
   Dyrektywa Rady z 12.06.1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG)    1313
   KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ    1359
   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej    1359
   Protokół (nr 30) do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzonego w Lizbonie 13.12.2007 r. w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa    1399
   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA    1405
   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    1405
  
   Consolidated Version of the Treaty on European Union    36
   Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union    40
   FREE MOVEMENT OF WORKERS    56
   Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union 56 Treaty of Accession between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union    88
   Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5.04.2011 on freedom of movement for workers within the Union    104
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 29.04.2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No. 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (2004/38/EC)    146
   Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16.04.2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers    222
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 16.12.1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (96/71/EC)    254
   Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28.06.2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services    292
   Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15.05.2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’)    316
   EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN    394
   Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union    394
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 5.07.2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast) (2006/54/EC)    412
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 7.07.2010 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity and repealing Council Directive 86/613/EEC (2010/41/EU)    512
   EQUAL TREATMENT FOR WORKERS    540
   Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union    540
   Council Directive of 29.06.2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (2000/43/EC)    544
   Council Directive of 27.11.2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (2000/78/EC)    572
   PART-TIME WORK    662
   Council Directive of 15.12.1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEPband the ETUCb– Annex: Framework Agreement on part-time work (97/81/EC)    662
   FIXED-TERM WORK    700
   Council Directive of 28.06.1999 concerning the Framework Agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (1999/70/EC)    700
   TEMPORARY WORK    768
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 19.11.2008 on temporary agency work (2008/104/EC)    768
   INFORMING AND CONSULTING EMPLOYEES TRANSPARENCY AND PREDICTABILITY OF WORKING CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION    798
   Council Directive of 14.10.1991 on an employer’s obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (91/533/EEC)    798
   Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20.06.2019on transparent and predictable working conditions in the European Union    820
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 11.03.2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community – Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation (2002/14/EC)    880
   TRANSFER OF UNDERTAKINGS    910
   Council Directive of 12.03.2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (2001/23/EC)    910
   COLLECTIVE REDUNDANCIES    974
   Council Directive of 20.07.1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies (98/59/EC)    974
   INSOLVENCY OF THE EMPLOYER    1018
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 22.10.2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (2008/94/EC)    1018
   WORKING TIME AND ANNUAL LEAVE    1054
   Directive of the European Parliament andbof the Council of 4.11.2003 concerning certain aspects of the organisation of working time (2003/88/EC)    1054
   MATERNITY PROTECTION    1138
   Council Directive of 19.10.1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (92/85/EEC)    1138
   WORK-LIFE BALANCE FOR PARENTS AND CARERS    1176
   Council Directive of 8.03.2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC (2010/18/EU)    1176
   Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20.06.2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU    1218
   YOUNG WORKERS    1274
   Council Directive of 22.06.1994 on the protection of young people at work (94/33/EC)    1274
   PROTECTION OF THE SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AT WORK    1312
   Council Directive of 12.06.1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (89/391/EEC)    1312
   CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION    1358
   Charter of Fundamental Rights of the European Union    1358
   Protocol (No 30) for Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13.12.2007 on the application of The Charter of Fundamental Rights of The European Union to Poland and to The United Kingdom    1398
   EMPLOYEE’S PERSONAL DATA PROTECTION    1404
   Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)    1404
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia