Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej

-15%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

107,95  127,00

Format: pdf

107,95127,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianą sprawozdawczością podatkową. Autorzy, opierając się na aktualnych przepisach, orzecznictwie, stanowiskach organów podatkowych wyrażonych w interpretacjach przepisów prawa podatkowego oraz swoim bogatym doświadczeniu praktycznym, szczegółowo omawiają najważniejsze zagadnienia związane z tematyką tax compliance.


Przedstawiają m.in. istotne aspekty dotyczące:
• zasad stosowania tax compliance w praktyce oraz tworzenia skutecznych systemów compliance,
• planowania podatkowego (m.in. schematy podatkowe, exit tax, podatek u źródła),
• innowacji i działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R, IP Box),
• nowych obowiązków i instrumentów raportowania strategii podatkowej,
• umów o współdziałanie z organami podatkowymi,
• oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz transakcji z rajami podatkowymi,
• podatków dochodowych,
• ubezpieczeń społecznych,
• podatku VAT, akcyzy i cła,
• zmian prawa podatkowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID–19.


Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa podatkowego.


Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz compliance officerów, którzy w swojej codziennej pracy mają styczność z zagadnieniami podatkowymi, związanymi z obsługą podmiotów gospodarczych. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych, menedżerów oraz przedsiębiorców.


Liczba stron388
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-106-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów .............................................................................................................    17
   Rozdział I. Tax compliance – defi nicja i zasady .........................................................................    21
   1. Czym jest compliance podatkowy? ...................................................................    21
   2. Norma ISO 19600 ................................................................................................    22
   2.1. Struktura nadrzędna normy .......................................................................    23
   2.2. System zarządzania ryzykiem ....................................................................    25
   3. Model PDCA ........................................................................................................    26
   4. Zasady tworzenia skutecznych systemów compliance ...................................    27
   4.1. Proces projektowania systemu compliance ..............................................    27
   4.2. Struktura systemu zarządzania zgodnością .............................................    28
   Rozdział II. Program współdziałania jako gwarancja pewności stosowania prawa przez organy podatkowe .......................    31
   1. Umowa o współdziałanie ...................................................................................    32
   2. Obowiązki podatnika oraz Szefa KAS .............................................................    35
   3. Porozumienie podatkowe ...................................................................................    37
   4. Audyt podatkowy ................................................................................................    39
   5. Podsumowanie .....................................................................................................    42
   Rozdział III. Publikowanie indywidualnych danych podatników oraz obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej ........................................................................    43
   1. Obowiązek publikacji indywidualnych danych podatników .......................    43
   2. Obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej ..............................................    45
   2.1. Wstęp ..............................................................................................................    45
   2.2. Czym jest strategia podatkowa? .................................................................    46
   2.3. Czym jest informacja o realizowanej strategii podatkowej? ..................    49
   2.4. Sposób i termin podawania informacji o realizowanej strategii podatkowej ....................................................................................................    51
   2.5. Przewidziane kary za niewywiązanie się z obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej .......................................    52
   2.6. Co nowe obowiązki oznaczają dla podatników? .....................................    53
   2.7. Ocena przyjętych regulacji ..........................................................................    54
   2.8. Podsumowanie i praktyczne wskazówki ..................................................    56
   Rozdział IV. Planowanie podatkowe ...............................................................................................    59
   1. Schematy podatkowe ..........................................................................................    59
   1.1. Wstęp ..............................................................................................................    59
   1.2. Defi nicja schematu podatkowego ..............................................................    60
   1.3. Role uczestników schematów .....................................................................    61
   1.3.1. Promotor .............................................................................................    61
   1.3.2. Korzystający ........................................................................................    62
   1.3.3. Wspomagający ....................................................................................    62
   1.4. Schematy krajowe a transgraniczne ..........................................................    62
   1.5. Schemat standaryzowany ............................................................................    63
   1.6. Identyfi kacja schematów podatkowych ....................................................    64
   1.6.1. Mechanizm identyfi kacji schematów podatkowych ....................    64
   1.6.2. Główna korzyść ..................................................................................    64
   1.6.3. Ogólne cechy rozpoznawcze ............................................................    65
   1.6.4. Szczególne cechy rozpoznawcze ......................................................    70
   1.6.5. Inne szczególne cechy rozpoznawcze .............................................    74
   1.7. Raportowanie schematów podatkowych ..................................................    76
   1.7.1. Podmiotowy brak obowiązku raportowania .................................    76
   1.7.2. Obowiązki promotora .......................................................................    77
   1.7.3. Obowiązki korzystającego na moment otrzymania schematu .............................................................................................    80
   1.7.4. Obowiązki korzystającego w związku z wdrożeniem schematu .............................................................................................    81
   1.7.5. Obowiązki dotyczące wspomagającego ..........................................    82
   1.7.6. Informacja o schemacie podatkowym ............................................    83
   1.8. Procedura wewnętrzna w zakresie schematów podatkowych ...............    84
   2. Procedury związane z odpowiednim udokumentowaniem czynności restrukturyzacyjnych pod kątem wykazania uzasadnienia biznesowego przeprowadzonych operacji ...............................................................................    86
   3. Procedury rozliczeń podatkowych przy operacjach przenoszenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ..........................    90
   3.1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań ..........................................................    92
   3.2. Wyodrębnienie organizacyjne ....................................................................    92
   3.3. Wyodrębnienie fi nansowe ...........................................................................    93
   3.4. Składniki przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych ........................................................    94
   4. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa ..............................................    95
   4.1. Podatek dochodowy od osób fi zycznych ...................................................    95
   4.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ....................................................    97
   4.3. Podatek od towarów i usług ........................................................................    98
   4.4. Podsumowanie ..............................................................................................    98
   5. Podział przedsiębiorstwa ....................................................................................    99
   5.1. Podatek dochodowy od osób fi zycznych ...................................................    100
   5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ....................................................    100
   5.3. Podatek od towarów i usług ........................................................................    101
   5.4. Podsumowanie ..............................................................................................    101
   6. Podatek od wyjścia (exit tax) .............................................................................    102
   6.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    102
   6.2. Podatnicy .......................................................................................................    103
   6.2.1. Osoby fi zyczne i prawne ...................................................................    103
   6.2.2. Spółki osobowe ..................................................................................    103
   6.3. Czynności opodatkowane ...........................................................................    103
   6.3.1. Minimalna wartość przenoszonego majątku ................................    105
   6.4. Składniki majątku objęte exit tax ..............................................................    105
   6.4.1. Składniki związane z działalnością gospodarczą .........................    105
   6.4.2. Osobna ewidencja ..............................................................................    105
   6.4.3. Składniki majątku prywatnego .......................................................    106
   6.4.4. Składniki związane z zagranicznym zakładem ............................    107
   6.4.5. Nieruchomości / spółki nieruchomościowe ..................................    108
   6.4.6. Składniki zwolnione z opodatkowania ..........................................    108
   6.4.7. Składniki przeniesione czasowo ......................................................    108
   6.5. Zasady ustalania dochodu ...........................................................................    109
   6.5.1. Dochód ................................................................................................    109
   6.5.2. Przypadki szczególne ........................................................................    109
   6.5.3. Wartość rynkowa ...............................................................................    109
   6.5.4. Wartość podatkowa ...........................................................................    109
   6.5.5. Szacowanie dochodu .........................................................................    110
   6.6. Stawki podatku .............................................................................................    110
   6.6.1. Dwie stawki liniowe ..........................................................................    110
   6.6.2. Brak daniny solidarnościowej ..........................................................    110
   6.7. Terminy płatności oraz sposób deklarowania .........................................    110
   6.7.1. Terminy i deklaracje ..........................................................................    110
   6.7.2. Odliczenie podatku zagranicznego .................................................    111
   6.7.3. Informacja o wartości rynkowej za granicą...................................    111
   6.7.4. Odroczenie terminu zapłaty ............................................................    111
   6.7.5. Deklarowanie składnika przeniesionego czasowo........................    112
   6.8. Zwrot podatku ..............................................................................................    112
   6.8.1. Tylko osoby fi zyczne ..........................................................................    112
   6.8.2. Warunki ..............................................................................................    112
   6.8.3. Powrót do Polski przed końcem 2021 r. .........................................    113
   6.9. Ratalna płatność podatku ...........................................................................    113
   6.9.1. Osoby fi zyczne i prawne ...................................................................    113
   6.9.2. Warunki ..............................................................................................    113
   6.9.3. Ocena ryzyka nieodzyskania podatku ...........................................    114
   6.9.4. Utrata możliwości zapłaty ratalnej .................................................    114
   6.9.5. Obowiązki raportowe ........................................................................    115
   6.10. Metody zarządzania ryzykiem................................................................    115
   6.10.1. Utrzymanie rezydencji podatkowej .............................................    115
   6.10.2. Warunki prawidłowego rozliczenia ............................................    117
   7. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych ...............................    119
   7.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    119
   7.2. Zasady ogólne ...............................................................................................    119
   7.2.1. Krąg podmiotów zagranicznych .....................................................    119
   7.2.2. Kontrola / udział w zysku / powiązania .........................................    120
   7.2.3. Zakłady rezydentów i nierezydentów .............................................    121
   7.3. Zagraniczna spółka kontrolowana ............................................................    121
   7.3.1. I grupa – raje podatkowe ..................................................................    121
   7.3.2. II grupa – brak wymiany informacji ..............................................    122
   7.3.3. III grupa – pasywne dochody i niska stawka podatkowa ............    122
   7.4. Istotna rzeczywista działalność gospodarcza ..........................................    123
   7.4.1. Przesłanki opodatkowania ...............................................................    123
   7.4.2. Działalność gospodarcza ..................................................................    123
   7.5. Zasady ustalania dochodu ...........................................................................    123
   7.5.1. Przychody/dochody ...........................................................................    123
   7.5.2. Alokacja dochodu ..............................................................................    124
   7.5.3. Zakaz rozliczania strat ......................................................................    124
   7.5.4. Rok podatkowy ..................................................................................    124
   7.6. Odliczenia od dochodu – praktyka organów podatkowych ..................    125
   7.6.1. Odliczenia od dochodu .....................................................................    125
   7.6.2. Praktyka organów podatkowych .....................................................    125
   7.6.3. Odliczalność dywidend za różne okresy ........................................    125
   7.6.4. Zakaz odliczalności darowizn oraz kwot równoważnych dywidendom ........................................    126
   7.6.5. Odliczenie podatku jednostki zależnej ..........................................    128
   7.6.6. Odliczenie podatku zagranicznej jednostki kontrolowanej ........    128
   7.7. Terminy płatności oraz sposób deklarowania .........................................    128
   7.7.1. Deklaracja podatkowa i termin rozliczenia ...................................    128
   7.7.2. Stawka podatku ..................................................................................    129
   7.7.3. Danina solidarnościowa ...................................................................    129
   7.8. Obowiązki dokumentacyjne .......................................................................    129
   7.8.1. Rejestr ..................................................................................................    129
   7.8.2. Ewidencja zdarzeń .............................................................................    129
   7.8.3. Udostępnienie organom podatkowym ...........................................    130
   8. Podatek u źródła ..................................................................................................    130
   8.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    130
   8.1.1. Zasady poboru podatku u źródła ....................................................    131
   8.2. Obowiązki związane z poborem podatku u źródła .................................    132
   8.2.1. Przesłanka należytej staranności ....................................................    132
   8.2.2. Obowiązki dokumentacyjne ............................................................    137
   8.2.3. Wniosek o zwrot podatku ................................................................    137
   8.2.4. Oświadczenie podmiotu ...................................................................    141
   8.2.5. Opinia o stosowaniu zwolnienia .....................................................    146
   8.3. Odpowiedzialność podatkowa oraz karnoskarbowa ..............................    150
   8.3.1. Odpowiedzialność w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej .............................................    150
   8.3.2. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ............................................    151
   8.3.3. Odpowiedzialność w oparciu o przepisy Kodeksu karnego skarbowego ...................................................    152
   Rozdział V. Środki trwałe oraz WNiP...........................................................................................    155
   1. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych................................................................    155
   1.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    155
   1.1.1. Defi nicja środków trwałych .............................................................    155
   1.1.2. Środki trwałe bez amortyzacji .........................................................    156
   1.1.3. Defi nicja wartości niematerialnych i prawnych ............................    157
   1.2. Elementy konieczne i sposób prowadzenia ewidencji ............................    157
   1.2.1. Skutki braku ewidencji środków trwałych ....................................    159
   1.2.2. Ustalenie wartości początkowej .......................................................    160
   1.2.3. Metody amortyzacji...........................................................................    163
   1.3. Ewidencja podatkowa a rachunkowa ........................................................    167
   1.3.1. Różnice w defi nicji środków trwałych w ujęciu podatkowym i rachunkowym ................................................    167
   1.3.2. Różnice w amortyzacji w ujęciu podatkowym i rachunkowym ..................................................................................    168
   2. Użytkowanie samochodów osobowych ...........................................................    169
   2.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    169
   2.1.1. Regulacje prawnopodatkowe na gruncie podatków dochodowych......................................................................................    170
   2.1.2. Amortyzacja .......................................................................................    171
   2.1.3. Używanie samochodu na podstawie umowy leasingu/dzierżawy/najmu ................................................................    173
   2.1.4. Ubezpieczenie samochodu ...............................................................    174
   2.1.5. Koszty eksploatacyjne .......................................................................    175
   2.1.6. Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia samochodu osobowego .....................................................................    175
   2.1.7. Rozliczenie podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT ..............................................................................    176
   2.1.8. Rozliczenie podatników będących czynnymi podatnikami VAT ..............................................................................    176
   2.2. Sposoby używania samochodów osobowych w przedsiębiorstwie .......    178
   2.2.1. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej ....................    178
   2.2.2. Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych samochodów wykorzystywanych nie tylko do celów działalności gospodarczej ....................    178
   2.2.3. Samochody niebędące częścią majątku przedsiębiorcy ...............    179
   2.2.4. Samochody wykorzystywane przez pracowników na rzecz przedsiębiorcy....................................    179
   2.3. Obowiązki dokumentacyjne .......................................................................    181
   3. Szczególne procedury rozliczania .....................................................................    183
   3.1. Procedury w zakresie podatku od przychodów z budynków na gruncie podatków dochodowych ......................    183
   3.1.1. Wstęp ...................................................................................................    183
   3.1.2. Podatnicy ............................................................................................    183
   3.1.3. Zwolnienia ..........................................................................................    184
   3.1.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku ..................................    185
   3.1.5. Zaliczki na podatek i mechanizm odliczania podatku ................    186
   3.1.6. Zwrot podatku ....................................................................................    187
   3.1.7. Budynki oddane w leasing................................................................    188
   3.1.8. Klauzula o unikaniu opodatkowania .............................................    188
   Rozdział VI. Działalność badawczo-rozwojowa oraz innowacje ...............................................    189
   1. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (B+R) ......................    189
   1.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    189
   1.1.1. Działalność badawczo-rozwojowa ..................................................    189
   1.1.2. Odliczenie kosztów kwalifi kowanych.............................................    192
   1.2. Status centrum badawczo-rozwojowego ...................................................    197
   1.2.1. Zagadnienia wstępne .........................................................................    197
   1.2.2. Uzyskanie statusu CBR .....................................................................    197
   1.2.3. Skutek uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego ......    199
   1.3. Techniczne aspekty rozliczania ulgi na działalność badawczo-rozwojową ...................................................................................    201
   1.4. Ulga B+R w podatkowej grupie kapitałowej (PGK) ................................    202
   1.5. Obowiązki dokumentacyjne .......................................................................    203
   1.5.1. Wyodrębnienie w ewidencji księgowej ...........................................    203
   1.5.2. Ewidencja czasu pracy pracowników ..............................................    205
   1.5.3. Ewidencja i dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych ....................................................................    205
   1.6. Orzecznictwo oraz praktyka interpretacyjna organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów o uldze na działalność badawczo-rozwojową.........................................................    206
   1.6.1. Działalność B+R .................................................................................    206
   1.6.2. Działalność B+R a oprogramowanie IT .........................................    207
   1.6.3. Wynagrodzenie pracownicze a czas pracy .....................................    207
   1.6.4. Premie, bonusy pracownicze, zwolnienie lekarskie .....................    208
   1.6.5. Koszty kwalifi kowane, opinie, ekspertyzy .....................................    209
   1.6.6. Dofi nansowanie projektu ze środków UE .....................................    210
   2. Preferencyjne opodatkowanie kwalifi kowanych praw własności intelektualnej (Innovation Box lub IP-Box) .....................    210
   2.1. Regulacje prawnopodatkowe ......................................................................    210
   2.2. Techniczne aspekty stosowania IP Box .....................................................    213
   2.3. Innovation Box w podatkowej grupie kapitałowej (PGK) ......................    215
   2.4. Obowiązki dokumentacyjne .......................................................................    215
   2.5. Praktyka interpretacyjna organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów o IP Box ............................    217
   Rozdział VII. Perspektywa cen transferowych ...............................................................................    219
   1. Obowiązki dokumentacyjne dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi .......................    219
   1.1. Lokalna dokumentacja cen transferowych ...............................................    220
   1.1.1. Identyfi kacja obowiązków dokumentacyjnych po 1.01.2019 r. w praktyce ..........................................    221
   1.1.2. Elementy dokumentacji lokalnej .....................................................    222
   1.2. Analiza porównawcza ..................................................................................    224
   1.3. Dokumentacja grupowa ..............................................................................    225
   1.4. Raport country-by-country ........................................................................    225
   1.5. Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych ........................................    226
   2. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych ...........................    227
   2.1. Oświadczenie ................................................................................................    227
   2.2. TPR – informacja o cenach transferowych ...............................................    227
   2.3. ORD-U ...........................................................................................................    228
   3. Terminy .................................................................................................................    229
   4. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych od 1.01.2021 r. ........    230
   4.1. Transakcje z rajami podatkowymi ............................................................    230
   4.2. Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej ....................    231
   4.3. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych .........    232
   Rozdział VIII. PIT i ubezpieczenia społeczne ..................................................................................    233
   1. Struktury wynagradzania i związane z nimi ryzyka .....................................    233
   1.1. Umowy o dzieło ............................................................................................    233
   1.1.1. Regulacje prawne oraz podejście organów ....................................    233
   1.1.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli ..........................    239
   1.1.3. Metody zarządzania ryzykiem ........................................................    241
   1.2. Splity wynagrodzeń......................................................................................    241
   1.2.1. Regulacje prawne ...............................................................................    241
   1.2.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli ..........................    244
   1.2.3. Metody zarządzania ryzykiem ........................................................    246
   1.3. Transfer praw autorskich .............................................................................    246
   1.3.1. Regulacje prawne ...............................................................................    246
   1.3.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli ..........................    249
   1.3.3. Metody zarządzania ryzykiem ........................................................    256
   1.4. Umowy o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej ......    256
   1.4.1. Regulacje prawne ...............................................................................    256
   1.4.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli ..........................    259
   1.4.3. Metody zarządzania ryzykiem ........................................................    262
   1.5. Wynagradzanie członków zarządu ............................................................    262
   1.5.1. Regulacje prawne ...............................................................................    262
   1.5.2. Na co organy zwracają uwagę w trakcie kontroli ..........................    264
   1.5.3. Metody zarządzania ryzykiem ........................................................    267
   2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ......................................................    268
   2.1. Regulacje prawne ..........................................................................................    268
   2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS .......................................    268
   2.1.2. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ...................    270
   2.1.3. Podatek dochodowy od osób fi zycznych ........................................    270
   2.2. Najczęściej występujące wątpliwości związane z funkcjonowaniem funduszu .....................................    271
   2.3. Metody zarządzania ryzykiem ...................................................................    273
   Rozdział IX. VAT, akcyza i cło ..........................................................................................................    275
   1. Klasyfi kacja towarów i usług na gruncie VAT. Jak zabezpieczyć sytuację przedsiębiorcy? .....................................................................................................    275
   1.1. Klasyfi kacje statystyczne .............................................................................    277
   1.2. Polska Klasyfi kacja Towarów i Usług ........................................................    277
   1.3. Nomenklatura Scalona ................................................................................    279
   1.4. Interpretacje indywidualne i interpretacje urzędów statystycznych – relikty przeszłości? ...........................    280
   1.5. Niski walor ochronny interpretacji – skąd wynikały problemy? ..........    283
   1.6. Wiążąca informacja stawkowa ...................................................................    288
   2. Specjalne (uproszczone) procedury celne jako narzędzie przyspieszające proces odpraw ......................................................................................................    291
   2.1. Tzw. niekompletne zgłoszenie celne składane sporadycznie .................    291
   2.2. Uproszczone zgłoszenie celne – składane regularnie .............................    293
   2.2.1. Ogólna charakterystyka ....................................................................    293
   2.2.2. Pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego ..................    293
   2.2.3. Przebieg procedury zgłoszenia uproszczonego .............................    295
   2.2.4. Ułatwienia dodatkowe wynikające z realizacji procedury regularnego zgłoszenia uproszczonego ..........................................    295
   2.3. Wpis do rejestru zgłaszającego ...................................................................    295
   2.3.1. Istota procedury .................................................................................    295
   2.3.2. Prowadzenie rejestru .........................................................................    297
   2.3.3. Ułatwienia wynikające z realizacji procedury zgłoszenia uproszczonego ...........................................    298
   2.4. Rozliczenie podatku w deklaracji VAT (metoda uproszczona) .............    299
   2.4.1. Istota metody uproszczonej ..............................................................    299
   2.4.2. Przesłanki skorzystania z uproszczonej metody rozliczania podatku od importu towarów oraz sankcje za jej naruszenie w stanie prawnym obowiązującym do 30.06.2020 r. ....................    300
   2.4.3. Przesłanki skorzystania z uproszczonej metody rozliczania podatku od importu towarów oraz sankcje za jej naruszenie w stanie prawnym obowiązującym od 1.07.2020 r. ......................    301
   3. Klasyfi kacja wyrobów akcyzowych. Jak zabezpieczyć sytuację przedsiębiorcy? (WIA, WIT) ..........................................    304
   3.1. Wprowadzenie ..............................................................................................    304
   3.2. Nomenklatura Scalona (CN) jako podstawa klasyfi kacji wyrobów akcyzowych ............................................................    306
   3.3. Klasyfi kacja statystyczna .............................................................................    306
   3.4. Interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe ..........................................    307
   3.5. Interpretacje indywidualne .........................................................................    309
   3.6. Wiążące informacje akcyzowe ...................................................................    310
   3.7. Wiążące informacje taryfowe .....................................................................    312
   4. Weryfi kacja dostawców i odbiorców towaru w ramach WDT w podatku od towarów i usług .....................................    315
   4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ................................................    315
   4.2. Dobra wiara – istota .....................................................................................    317
   4.3. Weryfi kacja formalna ..................................................................................    318
   4.4. Weryfi kacja materialna ...............................................................................    321
   4.5. Dostawcy ........................................................................................................    322
   4.6. Podsumowanie ..............................................................................................    323
   5. Stosowanie płatności podzielonej w VAT ........................................................    323
   5.1. Czym jest płatność podzielona? .................................................................    323
   5.2. Zasady stosowania i mechanizm działania płatności podzielonej ........    325
   5.3. Korzyści związane z korzystaniem z mechanizmu płatności podzielonej (fakultatywnej) ..........................................    326
   5.4. Obligatoryjna płatność podzielona ............................................................    327
   5.4.1. Uwagi ogólne ......................................................................................    327
   5.4.2. Stosowanie obligatoryjnego MPP – perspektywa sprzedawcy towaru lub usługi ............................................    328
   5.4.3. Stosowanie obligatoryjnego MPP – perspektywa nabywcy towaru lub usługi .............................................    329
   5.4.4. Towary i usługi objęte obowiązkową płatnością podzieloną ......    331
   5.4.5. Przepisy przejściowe w zakresie obligatoryjnej płatności podzielonej ....................................................    338
   5.5. Główne ryzyka podatkowe oraz schemat compliance w fakultatywnym MPP ...................................................    339
   5.5.1. Główne ryzyka podatkowe po stronie sprzedawcy ......................    339
   5.5.2. Główne ryzyka podatkowe i schemat compliance po stronie nabywcy ......................................................................    342
   5.6. Ryzyka podatkowe oraz schemat compliance w obligatoryjnym mechanizmie płatności podzielonej .................................    343
   5.6.1. Ryzyka i schemat compliance po stronie sprzedawcy ..................    343
   5.6.2. Ryzyka i schemat compliance po stronie nabywcy .......................    345
   Rozdział X. Tarcza antykryzysowa – zmiany prawa podatkowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 ....................    347
   1. Udogodnienia i ulgi podatkowe. Zmiany od 31.03.2020 r. ............................    347
   1.1. Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków, zaległości podatkowych ...........................................................    348
   1.2. Odliczenie straty podatkowej „wstecz” .....................................................    349
   1.3. Ulga na złe długi w PIT oraz CIT po stronie dłużnika ..........................    350
   1.4. Płatność na rachunek bankowy spoza białej listy ....................................    351
   1.5. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne ........................................................    352
   1.6. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r. ...............................................................    353
   1.7. Ulga na badania i rozwój ...........................................................................    354
   1.8. Przesunięcie terminu płatności „podatku od przychodu z budynków” ...............................................................    355
   1.9. Zwolnienie w podatku od nieruchomości ..............................................    355
   1.10. Uprawnienie Ministra Finansów do zaniechania poboru odsetek podatkowych ...............................................    356
   1.11. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej .......    356
   1.12. Kara umowna oraz odszkodowanie kosztem uzyskania przychodu .................................................................    357
   1.13. Certyfi katy rezydencji podatkowej ..........................................................    357
   2. Darowizny dokonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 .......    357
   3. Kontrole i postępowania podatkowe ................................................................    360
   4. Podatki dochodowe oraz podatek od towarów i usług ..................................    363
   4.1. Świadczenia socjalne z nowymi limitami zwolnień ................................    363
   4.2. Świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie bez PIT ...........    364
   4.3. Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. ..............................    365
   4.4. Przedłużenie terminu złożenia deklaracji CIT-8 ....................................    366
   4.5. Zmiany w zakresie VAT ..............................................................................    367
   4.6. Import sprzętu medycznego i ochronnego ...............................................    368
   5. Sprawozdawczość podatkowa oraz interpretacje podatkowe .......................    369
   5.1. Zmiana terminów sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych .............................................    369
   5.2. Zawieszenie terminów dotyczących informacji o cenach transferowych ........................................................    369
   5.3. Wydłużenie terminu wydania interpretacji indywidualnych ...............    370
   5.4. MDR (obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych) .......................................................    370
   5.5. Ceny transferowe ..........................................................................................    371
   Rozdział XI. Kalendarium .................................................................................................................    373
   Autorzy...........................................................................................................................    383
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia