Geneza gorączki

Geneza gorączki

Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 79,00 zł (-25%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,25 zł  


59,25

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Gorączka występuje u wszystkich grup organizmów zwierzęcych zamieszkujących planetę ziemską, począwszy od jednokomórkowych pierwotniaków, aż do stałocieplnych ptaków i ssaków, w tym oczywiście i u człowieka. Można stąd wnioskować, że musi mieć olbrzymie znaczenie adaptacyjne w relacji patogen–organizm gospodarza, skoro przetrwała w procesie ewolucji, pomimo znacznego kosztu energetycznego koniecznego do jej wygenerowania przez chory organizm. Współczesne badania dowodzą, że gorączka, mimo iż stanowi rezultat interakcji organizmu z elementami infekcyjnymi, wzbudzana jest endogennie, tzn. organizm sam wytwarza substancje (czynniki), których funkcją jest przestawienie w górę punktu nastawczego regulacji temperatury i dostosowanie intensywności produkcji i zachowania ciepła do tego nowego pułapu termoregulacji. Czynniki te określa się terminem endogenny pirogen. Okazuje się, że do pirogenów endogennych należą hormony układu immunologicznego, białka określane obecnie jako cytokiny. Naczelną funkcją cytokin, również i tych zaangażowanych w genezę gorączki, jest regulacja mechanizmów wewnątrz układu immunologicznego, a także integracja procesów fizjologicznych wszystkich układów organizmu podczas zagrożenia – podczas reakcji obronnej. Badania nad mechanizmem reakcji gorączkowej oraz procesów pokrewnych przyczyniły się do powstania dyscypliny fizjologicznej określanej jako psycho-neuro-endokrynoimmunomodulacja. Ta nowa dziedzina fizjologii dostarcza dowodów naukowych tworzących podstawę dla integracyjnej (systemowej) doktryny powstawania chorób, w której przenikają się molekularne mechanizmy zjawisk psychicznych, fizycznych i biochemicznych.


Rok wydania2009
Liczba stron482
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2450-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Rozdział 1. Dzieje teorii gorączki    15
    Gorączka w poglądach lekarzy i filozofów od starożytnoścido renesansu Europy    20
      Starożytny Egipt    20
      Starożytna Grecja: narodziny podstaw doktryny choroby i gorączki    22
      Szkoła krotońska    23
      Hipokrates    25
      Szkoła aleksandryjska: pierwsze idee o źródle wewnętrznego ciepła    26
      Galen: gorączka jest chorobą per se    27
      Europa w wiekach średnich: sakralne pochodzenie gorączki    29
    Narodziny teorii o naturalnym (materialnym) pochodzeniu gorączki    32
      Rozwój poglądów o pochodzeniu ciepła w organizmie    33
      Filozoficzne definicje gorączki oparte na teoriach o pochodzeniu ciepłaorganizmu    35
      Pochodzenie gorączki w poglądach galenistów    36
      Gorączka w poglądach antygalenistów    38
    Pierwsze naukowe badania nad pochodzeniem ciepła w organizmie    43
      Teoria flogistonu    44
      Tlenowa teoria spalania: metabolizm tlenowy jako źródło ciepław organizmie    47
      Magnus: narodziny koncepcji przemiany materii i metabolizmu    49
      Bernard: narodziny fizjologii doświadczalnej oraz teorii regulacjitemperatury ciała    50
    Ewolucja koncepcji choroby infekcyjnej    52
      Rozprawa z doktryną samorodności (doktryną spontanicznej genezy)    53
      Powstanie doktryny chorób zakaźnych oraz narodziny immunizacji    56
    Pomiar gorączki    61
      Pulsometryczna definicja gorączki    62
      Krótki zarys historii termometru    64
      Fahrenheit i Celsius: pierwsze termometry oparte na rzeczywistej skali    68
      Porównanie tętna i temperatury w ocenie gorączki    71
      Pomiar częstości oddechów w ocenie gorączki    75
    Kliniczna termometria    76
      Carl Wunderlich: ilościowa definicja gorączki    77
    Początek badań nad mechanizmem gorączki    79
      Ile jest gorączek    79
      Pierwsze doświadczenia: powiązanie reakcji gorączkowejz materią zapalną    80
      Wprowadzenie terminu „pirogen” do literatury naukowej    82
    Piśmiennictwo do rozdziału 1    85
  Rozdział 2. Substraty gorączki: pirogeny    89
    Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie    90
    Pirogen egzogenny    90
      Naturalne i prawdziwe pirogeny w badaniach Florence Seibert    94
      Początek badań nad biologiczną naturą pirogenu bakteryjnego    96
      Badania bakteriologiczne nad naturą pirogenu: endotoksyna    96
      Badania immunologiczne nad naturą pirogenu bakteryjnego    99
      Onkologia a natura pirogenu bakteryjnego    101
      Pierwsze badania z zastosowaniem oczyszczonych lipopolisacharydów;endotoksynowa gorączka doświadczalna    103
      Biologiczne cechy pirogennej aktywności endotoksyny    106
      Struktura LPS a pirogenność    107
      Pirogen bakterii Gram-dodatnich    108
      Pirogenne egzotoksyny i enterotoksyny    109
      Fagocytoza i pirogenne składniki ścian komórkowych bakteriigramododatnich    110
      Pirogen mykobakterii    113
      Pirogen grzybiczy    115
      Pirogen wirusowy    118
    Pirogen egzogenny niepochodzący od mikroorganizmów: gorączkaimmunologiczna    121
      Gorączka immunologiczna zależna od przeciwciał    121
      Gorączka immunologiczna zależna od komórek    123
      Fizjologiczna gorączka z pominięciem „klasycznego” pirogenu egzogennego    125
      Gorączka aseptyczna    126
      Gorączka emocjonalna    127
    Pirogen endogenny    127
      Ponowne odkrycie i pierwsze badania nad naturą pirogenu endogennego    129
      Narodziny poglądu o wielofunkcyjności pirogenu endogennego    132
      Próby biochemicznego oczyszczenia pirogenu endogennego    134
      Anatomiczne i cytologiczne źródła pirogenu endogennego    137
      Ile jest pirogenów endogennych?    139
    Nomenklatura interleukin: włączenie się immunologów do badań nadwłaściwościami pirogenu endogennego    141
      Interleukina-1    141
      Interleukina-6    143
      Interferony    144
      Czynnik nekrotyczny nowotworu (kachektyna; TNF-?)    146
    Piśmiennictwo do rozdziału 2    147
  Rozdział 3. Fizjologia i anatomia gorączki    161
    Neuroanatomiczne aspekty reakcji gorączkowej: powiązanie gorączkiz ośrodkowym układem nerwowym    164
    Podwzgórze w regulacji temperatury ciała    167
    Badania nad znaczeniem mózgu w gorączce endotoksynowej    168
    Wrażliwość struktur podwzgórza na mikroiniekcje pirogenu    170
    Neurofizjologiczne aspekty reakcji gorączkowej    171
    Drogi przenikania informacji gorączkowej z obwodu do mózgu:wpływ pirogenu na set-point    172
      Hipoteza OVLT    175
      Hipoteza nerwu błędnego    180
    Piśmiennictwo do rozdziału 3    183
  Rozdział 4. Biochemia, farmakologia i bioinżynieria w badaniachmechanizmu gorączki    191
    Identyfikacja biochemicznego czynnika sprzęgającego pirogen ze wzrostemTemperatury    192
    Rola prostaglandyn w genezie gorączki    193
      Eikozanoidy i prostaglandyny    196
      Cyklooksygenazy    199
    Klasyczna sekwencja sygnałów gorączkotwórczych: źródła PGE2 w gorączce    203
      Pirogeny egzogenne stymulują hydrolizę fosfatydyloinozytolu    204
      Inhibitory fosfokinazy C hamują gorączkę oraz uwalnianie IL-6do krwi u szczura    207
      Układ dopełniacza    209
      Składniki dopełniacza w inicjowaniu reakcji gorączkowej    212
    Poszukiwanie „gorączkotwórczych” komórek organizmu    214
      Badania immunohistochemiczne ujawniają znaczenie komórekśródbłonka naczyń krwionośnych mózgu w genezie gorączki    216
      Receptory PGE2 w genezie gorączki    218
    Kryteria pirogenu endogennego: IL-1, IL-6 i TNF-?    220
    Inżynieria genetyczna: mysz laboratoryjna jako obiekt w badaniachprocesu gorączkowego    223
      Gorączka endotoksynowa u myszy    224
      Gorączka u myszy podczas aseptycznego zapalenia miejscowego    226
      Znaczenie IL-1ß, IL-6 i TNF-? w genezie gorączki u myszy:badania na mutantach niezdolnych do wytwarzania tych cytokin    227
    Wewnątrzkomórkowy transport sygnału genezy gorączki endotoksynowej;    232
    Piśmiennictwo do rozdziału 4    238
  Rozdział 5. Filogeneza gorączki    249
    Ogólny zarys ewolucyjnej systematyki królestwa zwierząt    252
    Czucie temperatury u zwierząt: behawior termoregulacyjny    256
    Termoregulacja i homeotermia: zarys ewolucji    260
    Gorączka u wtóroustych (Deuterostomia)    268
      Gorączka u ssaków: torbacze, stekowce i łożyskowce    268
        Naczelne    270
        Ssaki hibernujące    271
      Gorączka u ptaków    271
      Gorączka u gadów    272
      Gorączka u płazów    277
      Gorączka u ryb    279
    Gorączka u pierwoustych (Protostomia)    280
      Stawonogi, pierścienice i mięczaki    280
    Filogeneza molekularnych podstaw procesu gorączkotwórczego    283
      Ewolucyjne aspekty cytokin i ich receptorów    284
      Ewolucyjne aspekty syntezy prostaglandyn    288
    Piśmiennictwo do rozdziału 5    292
  Rozdział 6. Gorączkujący pacjent: wybrane aspekty kliniczne i laboratoryjne    305
    Diagnostyczna wartość gorączki    305
      Wzorzec gorączki    305
      Pułap gorączki    308
    Gorączki niewiadomego pochodzenia    309
    Kliniczne przyczyny stosowania środków przeciwgorączkowych    310
    Terapia przeciwgorączkowa    314
      Fizykoterapia przeciwgorączkowa: Praktyka ochładzaniagorączkującego organizmu    315
      Flebotomia (nacięcie żyły i upust krwi)    316
      Terapia antyflogistyczna    317
    Farmakologia przeciwgorączkowa    319
      Chinina    320
      Aspiryna    322
    Terapia gorączkowa w zaburzeniach neurologicznych    327
      Julius Wagner von Jauregg (Julius Wagner-Jauregg)    327
      Terapia tuberkulinowa    330
      Terapia malaryczna (malarioterapia)    332
    Terapia gorączkowa a hipertermia terapeutyczna    335
    Gorączka, pirogeny i nowotwory    338
      Choroby gorączkowe a ryzyko wystąpienia nowotworu    338
      Spontaniczna regresja nowotworów    340
    Gorączka i spontaniczna regresja nowotworów    343
    Narodziny immunoterapii: William Coley    346
    Toksyna Coleya    348
      Gorączka w immunoterapii z użyciem BCG    352
      Badania nad mechanizmem działania toksyny Coleya    355
      Badania nad nekrotycznymi właściwościami pirogenu bakteryjnego    358
    Piśmiennictwo do rozdziału 6    359
  Rozdział 7. Badania nad tolerancją pirogenowi    371
    Pierwsze doświadczenia nad mechanizmem tolerancji pirogenowej    372
    Powiązanie mechanizmu tolerancji pirogenowej z procesem fagocytozy    374
    Fazy tolerancji – tolerancja wczesna i późna    377
    Biologiczne aspekty wczesnej fazy tolerancji pirogenowej    378
    Badania nad znaczeniem makrofagów w indukcji tolerancji pirogenowej    381
    Fizjologiczny mechanizm tolerancji pirogenowej    385
    Zmiany na poziomie komórkowym podczas tolerancji endotoksynowej    389
    Piśmiennictwo do rozdziału 7    394
  Rozdział 8. Antypireza endogenna    401
    Wazopresyna argininowa (AVP) jako endogenny antypiretyk    403
    Glukokortykoidy jako endogenne antypiretyki    407
    Peptydy proopiomelanokortyny jako endogenne antypiretyki    408
    Cytokiny jako endogenne antypiretyki: endogenna regulacja gorączkina poziomie oddziaływań sieci cytokinowej    410
      IL-10 w endogennej antypirezie    410
      TNF? w endogennej antypirezie    411
      Interakcje i sprzężenia zwrotne między TNF?, PGE2 i IL-6 w endogennej antypirezie    414
    Endogenna antypireza na poziomie przemian wolnegokwasu arachidonowego: epoksyeikozanoidy w antypirezie    416
    Piśmiennictwo do rozdziału 8    421
  Rozdział 9. Znaczenie gorączki podczas infekcji: analizy klinicznei badania laboratoryjne    427
    Pasteur i kura: wstępny argument doświadczalny    428
    Badania laboratoryjne (porównawcze) nad wpływem gorączki naprzeżywalność zwierząt podczas infekcji    430
    Obserwacje i badania kliniczne    436
    Temperatura a żywotność mikroorganizmów patogennych    439
    Modulujący wpływ gorączki na mechanizmy immunologiczne    442
      Temperatura gorączkowa a proces rekrutacji leukocytów    444
      Temperatura gorączkowa a proces wewnątrzkomórkowegounieszkodliwiania drobnoustrojów przez leukocyty    445
      Temperatura gorączkowa a cytotoksyczność komórek NK i T    448
      Temperatura gorączkowa a interakcje limfocytów T i B w produkcji przeciwciał    450
      Temperatura gorączkowa a ekspresja czynników regulujących procesImmunologiczny    451
    Piśmiennictwo do rozdziału 9    454
  Rozdział 10. Gorączka jako cecha adaptacyjna w interakcjigospodarz–patogen: rozważania biologa-eksperymentatora    463
    Piśmiennictwo do rozdziału 10    472
  Indeks rzeczowy    475
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia