Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia

-20%

Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Więcej na temat zmian w cenach transferowych >>


Książka wyjaśnia najważniejsze problemy dotyczące cen transferowych. Autorzy omawiają ceny transferowe, nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, lecz także prawno-podatkowego.


W książce przedstawiono m.in.:


metody korekt cen transferowych dokonywanych przez administrację podatkową;
ocenę sposobu alokacji dochodów w grupach kapitałowych w oparciu o wartość dodaną w ramach łańcucha dostaw;
postępowanie w sprawach ustalenia cen transferowych;
podział zysków oczekiwanych i zysków rzeczywiście osiągniętych;
wycenę i dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej;
metody weryfikacji cen transferowych przez organy podatkowe;
ekonomiczne ograniczenia stosowania metod szacowania cen transferowych;
metody ustalania cen transferowych w sprawach dotyczących niedozwolonej pomocy państwa.


Autorami opracowania są wybitni specjaliści z zakresu cen transferowych – praktycy mający doświadczenie międzynarodowe, sędziowie NSA oraz teoretycy.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w problematyce podatkowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla specjalistów z zakresu cen transferowych funkcjonujących w podmiotach powiązanych, pracowników organów skarbowych oraz przedstawicieli judykatury.


Rok wydania2019
Liczba stron368
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-176-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    17
  
  Korekty cen transferowych (Jacek Bajger) | str.    21
  1. Wprowadzenie | str.    21
  2. Rodzaje korekt cen transferowych | str.    22
  2.1. Uwagi wprowadzające | str.    22
  2.2. Korekty dokonywane przez administrację podatkową | str.    22
  2.2.1. Korekty pierwotne | str.    22
  2.2.2. Korekty korespondujące | str.    23
  2.2.3. Korekty wtórne | str.    24
  2.3. Korekty dokonywane przez podatników | str.    26
  2.3.1. Korekta kompensacyjna (wyrównująca) | str.    26
  2.3.2. Korekty końcoworoczne | str.    30
  3. Korekty cen transferowych w polskich przepisach | str.    31
  3.1. Korekty cen transferowych a podatek dochodowy od osób prawnych | str.    31
  3.1.1. Korekty pierwotne | str.    31
  3.1.2. Korekty korespondujące | str.    32
  3.1.3. Korekty wtórne | str.    33
  3.1.4. Korekty kompensacyjne | str.    33
  3.1.5. Korekty końcoworoczne | str.    34
  3.1.6. Repatriacja środków pieniężnych w efekcie dokonania korekty | str.    39
  3.2. Korekty cen transferowych w podatku od towarów i usług | str.    40
  4. Wnioski | str.    41
  
  Łańcuch dostaw a wycena transakcji między podmiotami powiązanymi – konflikt perspektywy globalnej i lokalnej w ocenie wartości dodanej (Aneta Błażejewska -Gaczyńska) | str.    42
  1. Wprowadzenie | str.    42
  2. Definicja łańcucha dostaw i wartości dodanej przez niego generowanej | str.    44
  3. Ocena sposobu alokacji dochodów w grupach kapitałowych w oparciu o wartość dodaną w ramach łańcucha dostaw | str.    48
  4. Globalne polityki cen transferowych – centralna i lokalna perspektywa udziału polskich spółek w łańcuchu wartości dodanej | str.    51
  5. Jak wykazać lokalnie stosowanie zasady arm’s length w świetle konfliktu perspektywy globalnej i lokalnej? | str.    55
  6. Wnioski | str.    57
  
  Dokumentacja cen transferowych a ciężar dowodu (Stanisław Bogucki, Jacek Brolik) | str.    58
  1. Uwagi wstępne: ewolucja regulacji prawnej cen transferowych | str.    58
  2. Dokumentacja cen transferowych | str.    62
  3. Ciężar dowodu w sprawach cen transferowych | str.    76
  4. Wnioski | str.    81
  
  Postępowanie w sprawach ustalenia cen transferowych (Bogusław Dauter) | str.    83
  1. Wprowadzenie | str.    83
  2. Istota porozumień cenowych | str.    84
  3. Rodzaje porozumień cenowych | str.    88
  4. Spotkanie wyjaśniające | str.    90
  5. Wniosek w sprawie porozumienia | str.    93
  6. Modyfikacja wniosku w sprawie porozumienia | str.    95
  7. Decyzja w sprawie porozumienia | str.    96
  8. Modyfikacja decyzji w sprawie porozumienia | str.    97
  9. Koszty postępowania | str.    99
  10. Wnioski | str.    100
  
  Problematyka cen transferowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Dominik Jan Gajewski) | str.    102
  1. Wprowadzenie | str.    102
  2. Analiza orzeczeń z lat 2016–2018 dotyczących interpretacji indywidualnych | str.    105
  3. Dokumentacja cen transferowych – interpretacje od 2016 r. | str.    105
  4. Analiza orzeczeń dotyczących dokumentacji cen transferowych | str.    107
  5. Analiza orzeczeń odwołujących się do soft law wypracowanego przez OECD | str.    110
  6. Wnioski | str.    111
  
  Metoda podziału zysków – metoda przyszłości? (Iwona Georgijew) | str.    113
  1. Wstęp | str.    113
  2. Wzrost znaczenia metody PSM wraz z globalizacją gospodarki oraz projektem BEPS | str.    113
  2.1. Uwagi wprowadzające | str.    113
  2.2. Podejście jednostronne | str.    114
  2.3. Podejście dwustronne | str.    114
  3. Na czym polega zastosowanie metody PSM? | str.    116
  3.1. Uwagi wprowadzające | str.    116
  3.2. Wybór najbardziej odpowiedniej metody | str.    116
  3.3. Warunki/kryteria stosowania PSM | str.    117
  3.4. Kiedy metoda PSM nie jest właściwa do zastosowania | str.    117
  3.5. Warunki stosowania PSM | str.    119
  3.5.1. Uwagi wprowadzające | str.    119
  3.5.2. Warunek 1: Unikatowy i wartościowy wkład | str.    119
  3.5.3. Warunek 2: Wysoki poziom zintegrowania działalności operacyjnej | str.    120
  3.5.4. Warunek 3: Wspólne ponoszenie istotnych ryzyk ekonomicznych lub odrębne ponoszenie ryzyk, między którymi istnieje ścisły związek | str.    121
  4. Praktyka branżowa | str.    123
  5. Digitalizacja gospodarki, przemysł i handel 4.0 | str.    123
  6. Na czym polega zastosowanie metody PSM? | str.    124
  6.1. Uwagi wprowadzające | str.    124
  6.2. Podział zysków oparty na analizie udziału | str.    125
  6.3. Podział zysków oparty na analizie rezydualnej | str.    125
  7. Podział zysków oczekiwanych i zysków rzeczywiście osiągniętych | str.    126
  8. Poziom zysku stanowiący podstawę do podziału | str.    126
  9. Klucze podziału zysku | str.    127
  9.1. Uwagi wprowadzające | str.    127
  9.2. Klucze oparte na czynniku ludzkim | str.    128
  9.2. Klucze oparte na przychodach – wolumenie sprzedaży | str.    128
  9.3. Klucze oparte na kosztach (innych niż koszty osobowe) | str.    128
  9.4. Klucze oparte na aktywach | str.    129
  9.5. Inne rodzaje kluczy | str.    129
  10. Wyzwania w stosowaniu metody PSM | str.    130
  11. Wnioski | str.    130
  
  Usługi o niskiej wartości dodanej (Marcin Jamroży) | str.    132
  1. Źródła regulacji | str.    132
  2. Pojęcie i katalog usług o niskiej wartości dodanej | str.    134
  3. Obszary ryzyka podatkowego | str.    137
  4. Wycena usług o niskiej wartości dodanej | str.    139
  5. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej | str.    141
  6. Uwagi końcowe | str.    143
  
  Metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi – problemy z szacowaniem dochodu podmiotu powiązanego (Tomasz Kolanowski) | str.    144
  1. Uwagi wstępne | str.    144
  2. Kontrole cen transferowych | str.    146
  3. Szacowanie dochodu w prawie podatkowym | str.    148
  4. Szacowanie przy cenach transferowych | str.    152
  5. Metody weryfikacji cen transferowych przez organy podatkowe | str.    156
  5.1. Wstęp | str.    156
  5.2. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str.    157
  5.3. Metoda ceny odprzedaży | str.    158
  5.4. Metoda koszt plus | str.    158
  5.5. Metoda podziału zysku | str.    158
  5.6. Metoda marży transakcyjnej netto | str.    159
  5.7. Technika wyceny | str.    159
  5.8. Metody niewymienione w ustawie | str.    160
  5.9. Wyjątki | str.    161
  6. Stosowanie metod weryfikacji cen transferowych a inne instytucje zapobiegające powstawaniu erozji podstaw opodatkowania | str.    161
  7. Wytyczne OECD i ich rola w weryfikacji cen transferowych | str.    162
  8. Metody weryfikacji cen transferowych – przegląd orzecznictwa sądowoadministracyjnego | str.    167
  9. Wnioski | str.    171
  
  Wybór metod ustalania cen transferowych z perspektywy analizy ekonomicznej (Janusz Kudła) | str.    172
  1. Wprowadzenie | str.    172
  2. Metody ustalania cen transferowych | str.    172
  3. Ekonomiczne ograniczenia stosowania metod szacowania cen transferowych | str.    175
  4. Ujęcie strategiczne z punktu widzenia państwa | str.    181
  5. Wnioski | str.    184
  
  Czy zmiany Wytycznych OECD uzasadniają nowy sposób pojmowania przepisów o cenach transferowych w podatkach dochodowych? (Krzysztof Lasiński -Sulecki) | str.    185
  1. Zasada arm’s length w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania | str.    185
  2. Konkretyzacja zasady arm’s length poprzez soft law | str.    186
  3. Projekt BEPS i co dalej? | str.    186
  4. Status Wytycznych OECD w świetle Konwencji ustanawiającej OECD | str.    186
  5. Recepcja art. 9 Modelowej Konwencji OECD oraz Wytycznych OECD w polskim porządku prawnym | str.    187
  6. Doktrynalne spojrzenie na znaczenie Wytycznych OECD | str.    188
  7. Wytyczne OECD w orzecznictwie polskich sądów | str.    191
  8. II FSK 1665/15 – o jeden (?) most za daleko? | str.    193
  9. Wnioski | str.    194
  
  Zakres stosowania zasady arm’s length – podejście według OECD i w Polsce (Monika Laskowska) | str.    196
  1. Wprowadzenie | str.    196
  2. Cel i zakres stosowania zasady arm’s length | str.    197
  3. Rodzaje korekt objętych postanowieniami art. 9 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD | str.    199
  4. Korekty transakcyjne (ang. structural adjustments, transactional adjustments) | str.    200
  5. Rewizja Wytycznych OECD (2017) – transakcje faktycznie przeprowadzone | str.    203
  6. Krytyka dopuszczalności korekty transakcji w ramach art. 9 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD | str.    205
  7. Zakres stosowania zasady arm’s length w Polsce | str.    207
  8. Przekształcenie lub pominięcie transakcji z podmiotem powiązanym | str.    211
  9. Wnioski | str.    214
  
  Podatkowe skutki stosowania cen transferowych przez podmioty należące do podatkowej grupy kapitałowej (Dominik Mączyński) | str.    216
  1. Wstęp | str.    216
  2. Istota unormowania podatkowej grupy kapitałowej | str.    218
  3. Skutki stosowania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | str.    220
  4. Skutki stosowania cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | str.    224
  5. Wnioski | str.    226
  
  Praktyczne aspekty procedury APA oraz planowane kierunki zmian z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego (Konrad Szpadzik) | str.    228
  1. Wprowadzenie | str.    228
  2. Definicja APA | str.    230
  3. Elementy porozumienia | str.    230
  4. Charakter porozumienia | str.    237
  5. Kierunki zmian | str.    237
  
  Czy BEPS doprowadzi do stopniowego wyparcia metod jednostronnych, w tym koszt plus, i co to oznacza dla polskiej gospodarki (Wojciech Sztuba) | str.    244
  1. Kariera metod jednostronnych w świecie sprzed BEPS | str.    244
  2. Łańcuch tworzenia wartości i przesunięcie w stronę metod zysku transakcyjnego | str.    248
  3. Co dalej z koszt plus? | str.    251
  4. Jak stopniowe wypieranie metod jednostronnych wpłynie na polską gospodarkę? | str.    255
  5. Wnioski | str.    259
  
  Rola sądów administracyjnych w procesie rozstrzygania sporów o ceny transferowe w trybach przewidzianych przez prawo międzynarodowe i prawo unijne (Dariusz Wasylkowski) | str.    260
  1. Wprowadzenie | str.    260
  2. Międzynarodowy i unijny kontekst prawny | str.    262
  3. Stan prawny w Polsce na tle zmian w otoczeniu międzynarodowym i unijnym | str.    267
  4. Rola sądów administracyjnych w związku z rozstrzyganiem sporów w trybie MAP w umowach o UPO lub konwencji arbitrażowej | str.    269
  5. Rola sądów krajowych w dyrektywie arbitrażowej | str.    277
  6. Wnioski | str.    280
  
  Metody ustalania cen transferowych w sprawach dotyczących niedozwolonej pomocy państwa (Aleksander Werner) | str.    282
  1. Uwagi wprowadzające | str.    282
  2. Ceny transferowe a jurysdykcja podatkowa | str.    283
  3. Pomoc państwa a ceny transferowe | str.    285
  4. Decyzje Komisji w sprawach dotyczących cen transferowych | str.    289
  5. Metody ustalenia cen transakcyjnych w decyzjach Komisji | str.    291
  5.1. Uwagi wprowadzające | str.    291
  5.2. Sprawa Amazon | str.    292
  5.3. Sprawa Engie | str.    293
  5.4. Sprawa Apple | str.    294
  5.5. Sprawa Fiat | str.    296
  5.6. Sprawa Starbucks | str.    297
  6. Wnioski | str.    297
  
  Wpływ transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na podatek od towarów i usług (Roman Wiatrowski) | str.    299
  1. Wprowadzenie | str.    299
  2. Podstawa prawna weryfikacji podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług ze względu na powiązania | str.    299
  3. Warunki zastosowania art. 32 u.p.t.u. | str.    302
  4. Możliwości określania podstawy opodatkowania pomiędzy podmiotami niepowiązanymi | str.    308
  5. Określenie podstawy opodatkowania w ramach transakcji wykonywanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej | str.    312
  6. Wyłączenie zastosowania art. 32 u.p.t.u. | str.    314
  7. Wnioski | str.    315
  
  Ratio legis przepisów o cenach transferowych. Znaczenie Wytycznych OECD (Krzysztof Winiarski) | str.    316
  1. Uwagi wstępne | str.    316
  2. Podstawy normatywne cen transferowych | str.    317
  3. Kiedy stosować przepisy o cenach transferowych | str.    319
  4. Znaczenie Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych | str.    325
  5. Wnioski | str.    327
  
  Bibliografia | str.    329
  
  Autorzy | str.    337
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia