Działalność gospodarcza w sektorze MŚP

-16%

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

128,52  153,00

Format: pdf

128,52153,00

cena zawiera podatek VAT

"Niniejsza książka stanowi (...) próbę przedstawienia – w formie pytań i odpowiedzi – praktycznych aspektów tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa zaliczonego do sektora MŚP. Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego typu firm. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działalność, ale także dla osób, które działalność taką zamierzają rozpocząć".


Ze wstępu


W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z:


zakładaniem działalności,
zawieraniem umów,
windykacją należności,
rozliczeniami i obowiązkami podatkowymi,
sprawozdaniami finansowymi,
prawem pracy,
pozyskiwaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
ochroną danych osobowych,
ochroną konkurencji i konsumentów,
zawieszeniem i likwidacją działalności,
przekształceniami i łączeniem spółek.


Rok wydania2019
Liczba stron372
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-390-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    10
   1. Definicja przedsiębiorcy    12
   2. Co to jest sektor MŚP?    13
   3. Jakie są źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw?    14
   4. Jakie są sposoby wspierania rozwoju MŚP ze strony państwa?    15
   Część ustrojowa    17
   I. Zakładanie działalności    17
   5. Jak założyć profil zaufany ePUAP?    17
   6. Jak założyć podpis kwalifikowany?    18
   7. Czym jest system S24 ?    19
   8. Jak założyć spółkę z o.o. za pomocą systemu S24 ?    21
   9. Czym jest działalność regulowana ?    23
   II. Odpowiedzialność przedsiębiorcy jako kierownika jednostki    25
   10. Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej?    25
   11. Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego ?    27
   Podatki    30
   A. Zobowiązania podatkowe    30
   12. Co to są daniny publiczne?    30
   13. Co to jest podatek?    30
   14. Co to jest opłata?    32
   15. Co to jest cło?    33
   16. Co to są niepodatkowe należności budżetowe?    34
   17. Jakie podatki obciążają przedsiębiorcę?    37
   18. Co to jest zobowiązanie podatkowe?    38
   19. Jak powstają zobowiązania podatkowe?    39
   20. Jaka jest różnica między podatnikiem a płatnikiem lub inkasentem?    40
   21. Na czym polega zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych?    41
   22. Jakie są sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych?    42
   23. W jakiej formie przedsiębiorca powinien regulować podatki?    42
   24. Kto może podpisywać deklaracje podatkowe?    43
   25. Kto i kiedy może skorygować złożoną deklarację podatkową?    44
   26. Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania i zaległości podatkowe?    44
   B. Podatki dochodowe    45
   I. Ogólne informacje    45
   27. Co jest istotą podatku dochodowego?    45
   28. Co jest zakresem podmiotowym podatku dochodowego?    46
   29. Za jaki okres płaci przedsiębiorca podatki?    46
   30. Jakie są podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorcy jako osoby fizycznej?    48
   31. Kto może skorzystać z podatku liniowego?    49
   32. Kiedy przedsiębiorca może korzystać ze zryczałtowanego podatku dochodowego?    50
   33. Kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z ryczałtu?    52
   34. Jakie są stawki podatku ryczałtowego?    52
   35. Dla kogo karta podatkowa?    54
   36. Jakie podatki dochodowe płaci przedsiębiorca prowadzący działalność w formie osoby prawnej?    55
   37. Jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych?    56
   38. Kiedy można zastosować stawkę uprzywilejowaną w podatku dochodowym od osób prawnych?    56
   39. Co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym?    58
   40. Jak podatkowo przedsiębiorca może wykorzystać stratę?    58
   41. Kiedy przedsiębiorca płaci podatek dochodowy a kiedy zaliczki na podatek dochodowy?    60
   42. Kiedy przedsiębiorca może płacić zaliczkę miesięczną, a kiedy kwartalną?    60
   43. W jakiej wysokości i kiedy przedsiębiorca wpłaca zaliczki na podatek dochodowy?    61
   44. Kiedy przedsiębiorca ma prawo do płacenia tzw. zaliczki uproszczonej ?    62
   45. Kiedy przedsiębiorca rozlicza się z podatku?    63
   II. Przychody    64
   46. Jaka jest ogólna definicja przychodu?    64
   47. Czym jest przychód z działalności gospodarczej?    66
   48. Jak dokumentować przychody z działalności gospodarczej?    68
   49. Co powinna zawierać faktura?    71
   50. Czy środki otrzymane za wykonywanie kontraktu menadżerskiego stanowią przychód z działalności gospodarczej?    72
   III. Koszty uzyskania przychodów    73
   51. Co to jest koszt uzyskania przychodów?    73
   52. Związek kosztu z osiągniętym przychodem    74
   53. Jak dokumentować koszty?    75
   54. Jakie są przykładowe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów?    75
   IV. Danina solidarnościowa    78
   55. Co to jest danina solidarnościowa?    78
   56. W jakiej wysokości i kiedy trzeba wpłacić daninę solidarnościową?    78
   V. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)    79
   57. Czym jest exit tax?    79
   58. Jakie zdarzenia będą opodatkowane exit tax?    80
   59. Co jest podstawą opodatkowania exit tax?    81
   60. Jaka jest stawka i termin zapłaty exit tax?    81
   C. Podatek od towarów i usług (VAT)    81
   I. Dostawa towarów i świadczenie usług    81
   61. Jakie zdarzenia gospodarcze stanowią odpłatną dostawę towarów?    81
   62. Czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?    83
   63. Jakie są przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania prezentów o małej wartości i próbek?    84
   64. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów?    85
   65. Jakie czynności stanowią świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT?    87
   66. Czy tzw. refakturowanie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?    89
   67. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług?    90
   II. Podstawa opodatkowania i stawki podatku    91
   68. Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?    91
   69. Jakie elementy składają się na podstawę opodatkowania?    92
   70. O jakie kwoty obniża się podstawę opodatkowania?    93
   71. Ile wynoszą stawki podatku od towarów i usług?    94
   72. Jakie są przesłanki zastosowania stawki 0% do eksportu towarów?    96
   III. System zwolnień w podatku VAT    97
   73. Jaka wartość sprzedaży uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT?    97
   74. Jakie zdarzenia i czynności nie są wliczane do limitu zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT?    97
   75. W jakich przypadkach brak jest możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego?    98
   76. Czy istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT?    99
   77. Jakie czynności związane z dostawą nieruchomości korzystają ze zwolnień przedmiotowych zawartych w art. 43 ustawy o VAT?    100
   78. Czy tzw. najem mieszkaniowy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?    101
   79. Jakie usługi o charakterze finansowe i ubezpieczeniowe podlegają zwolnieniom przedmiotowym z podatku VAT?    102
   IV. Odliczenie podatku    104
   80. Na czym polega mechanizm odliczenia podatku?    104
   81. Czym jest podatek naliczony?    104
   82. Jakich pojazdów dotyczy ograniczenie w odliczeniu podatku?    105
   83. Od jakich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje prawo odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego?    106
   84. Jakie są zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?    107
   85. Kiedy nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego?    108
   86. Kiedy podatnik może odliczyć podatek?    110
   87. Co w przypadku wykazania nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym?    111
   V. Reverse charge    113
   88. Na czym polega mechanizm odwrotnego obciążenia?    113
   89. Jakie są przesłanki zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia?    113
   VI. Dodatkowe zobowiązanie w podatku VAT    117
   90. Jaka jest istota i charakter dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług?    117
   91. W jakich przypadkach organ podatkowy jest uprawniony od nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe?    117
   92. W jakich przypadkach nie znajdzie zastosowania sankcja przewidziana w art. 112b ust. 1?    118
   93. W jakich przypadkach wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie 20%?    119
   94. Jakie są przesłanki zastosowania przez organy podatkowe kwalifikowanej stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego?    119
   VII. Rejestracja do VAT    120
   95. Czy podmioty korzystające ze zwolnień mają obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego?    120
   96. W jakich przypadkach organ rejestracyjny może odmówić rejestracji do podatku?    121
   97. Kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru?    122
   98. Jakie czynności należy podjąć w związku z zaprzestaniem działalności?    123
   D. Inne podatki i pozostałe zagadnienia    124
   I. Podatek akcyzowy    124
   99. Jakie są cechy podatku akcyzowego?    124
   100. Kto jest podatnikiem akcyzy?    125
   101. Jakie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?    129
   102. Jak wygląda rejestracja do celów podatku akcyzowego?    134
   103. Jakie są najważniejsze zwolnienia w podatku akcyzowym ?    136
   II. Podatek od czynności cywilnoprawnych    139
   104. Jakie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i kto jest jego podatnikiem?    139
   105. Jak ustala się podstawę opodatkowania w pcc i jakie są stawki podatku?    142
   106. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w pcc?    143
   107. Jakie czynności nie podlegają opodatkowaniu pcc lub są zwolnione od podatku?    144
   III. Podatki lokalne    145
   108. Jak opodatkowane są nieruchomości przedsiębiorcy?    145
   109. Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?    146
   110. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości i jakie są jego obowiązki informacyjne?    147
   111. Jakie są stawki podatku od nieruchomości i kto je ustala?    149
   112. Jakie są zwolnienia od podatku od nieruchomości?    149
   113. Co podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?    150
   114. Kto jest podatnikiem podatku rolnego?    151
   115. Jakie są zwolnienia od podatku rolnego?    152
   116. Jakie są zasady opodatkowania gruntów podatkiem leśnym?    153
   117. Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych?    155
   118. Jakie środki transportowe podlegają opodatkowaniu?    156
   119. Jakie są stawki podatku i terminy płatności?    156
   120. Jakie są zwolnienia od podatku od środków transportowych?    157
   IV. Opłaty    158
   121. Co to jest opłata skarbowa i jakie czynności jej podlegają?    158
   122. Kto i kiedy wnosi opłatę skarbową?    160
   123. Co to jest opłata targowa i jaki ma charakter?    161
   124. Co to jest opłata reklamowa oraz kto i za co ją ponosi?    162
   125. Co to jest opłata recyklingowa?    164
   126. Jakie są opłaty za korzystanie ze środowiska i kto je ponosi?    164
   127. Kto i na jakich zasadach ponosi opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód?    165
   128. Co to jest opłata adiacencka?    167
   129. Co podlega opłacie paliwowej i kto ją ponosi?    168
   130. Kto i kiedy ponosi opłatę za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów    169
   V. Interpretacje podatkowe i decyzje zabezpieczające    170
   131. Czym jest interpretacja indywidualna prawa podatkowego?    170
   132. Jak uzyskać interpretację indywidualną?    171
   133. Opinia zabezpieczająca – istota, charakter, procedura uzyskania.    172
   VI. Schematy podatkowe    173
   134. Co to jest schemat podatkowy?    173
   135. Co to jest kryterium głównej korzyści?    174
   136. Jakie są cechy rozpoznawcze?    175
   137. Kto jest zobowiązany do raportowania i kiedy powinien to zrobić?    176
   138. Kim jest promotor?    176
   139. Kim jest korzystający?    177
   140. Kim jest wspomagający?    177
   141. Jakie są sankcje za brak zaraportowania schematu podatkowego?    178
   VII. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania    178
   142. Czym jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?    178
   143. W jaki sposób organy podatkowe mogą zastosować przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ?    180
   144. Jak podatnik może zapobiec zastosowaniu przez szefa KAS przepisów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania?    180
   VIII. Odsetki i ulgi podatkowe oraz pomoc de minimis    181
   145. Czym są odsetki i od czego są naliczane?    181
   146. Jak obliczyć wartość odsetek od zaległości?    182
   147. Kiedy można stosować obniżoną stawkę odsetek?    183
   148. Kiedy należy stosować podwyższoną stawkę odsetek?    183
   149. Na jakie ulgi może liczyć przedsiębiorca?    184
   150. Kiedy ulga podatkowa może zostać udzielona?    185
   151. Jakie warunki należy spełnić żeby ulga podatkowa mogła zostać udzielona?    185
   152. Co to jest pomoc de minimis?    187
   153. W jakiej formie może być udzielona pomoc de minimis?    188
   154. Kto nie może korzystać z pomocy de minimis?    188
   Prawo    190
   I. Firma przedsiębiorcy    190
   155. Co jest firma?    190
   156. Jakie są zasady i ograniczenia w tworzeniu firmy?    190
   157. Jak powinna wyglądać firma osoby fizycznej?    192
   158. Jak powinna wyglądać firma osoby prawnej?    192
   159. Jak powinna wyglądać firma spółki osobowej?    193
   160. Jak powinna wyglądać firma spółki kapitałowej?    195
   161. Czy istnieją jakieś inne obowiązkowe elementy firmy?    196
   162. Czy firmę można zbyć?    196
   163. Jak chronić firmę?    196
   II. KRS/CEIDG    197
   164. Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?    197
   165. Jakie podmioty podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS?    199
   166. Czym jest CEIDG?    200
   167. Jak dokonać wpisu do CEIDG?    202
   168. Jak dokonać wpisu do KRS?    204
   169. Wpis deklaratoryjny czy konstytutywny?    205
   III. Umowy w obrocie gospodarczym    206
   170. W jaki sposób oznaczyć strony umowy?    206
   171. W jaki sposób można zawrzeć umowę, by była wiążąca?    212
   172. Czym różni się zadatek od zaliczki?    214
   173. Czy można utajnić treść umowy? W jaki sposób chronić swoje tajemnice handlowe?    215
   174. Jak zapobiec działalności konkurencyjnej współpracownika, pracownika, kontrahenta, podwykonawcy?    216
   IV. Windykacja należności    217
   175. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą polepszyć swoją płynność finansową naruszoną poprzez zatory płatnicze?    217
   176. Czym jest działalność gospodarcza oraz jaka jest pozycja przedsiębiorcy w systemie prawnym?    222
   177. Jakie są podstawowe różnice w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, a obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami?    223
   178. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców na ustawy prawo przedsiębiorców?    225
   Księgowość i rachunkowość    228
   I. Sprawozdanie finansowe    228
   179. Jakie są obowiązki związane z zamknięciem roku obrotowego?    228
   180. Jak określić rok obrotowy?    228
   181. Czy rok obrotowy pokrywa się z rokiem podatkowym?    229
   182. Jaki jest zakres prac oraz harmonogram związany z zamknięciem roku?    230
   183. Jaką rolę pełni sprawozdanie finansowe?    230
   184. Jakie są funkcje sprawozdania finansowego?    230
   185. Jakie są cechy sprawozdania finansowego?    230
   186. Jakie są elementy sprawozdania finansowego?    231
   187. Kto jest odbiorcą i użytkownikiem sprawozdania finansowego?    233
   188. Jakie są terminy związane ze sporządzeniem, zatwierdzeniem i złożeniem sprawozdania finansowego?    234
   189. Jakie można stosować uproszczenia sporządzając sprawozdanie finansowe?    235
   190. Jakie uproszczenia może stosować jednostka mikro?    236
   191. Jaki uproszczenia może stosować jednostka mała?    236
   II. Sprawozdanie z działalności    237
   192. Czym charakteryzuje się sprawozdanie z działalności jednostki?    237
   193. Które jednostki muszą sporządzać sprawozdanie z działalności?    238
   194. Z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie z działalności jednostki (przykładowa struktura)?    239
   III. Składanie sprawozdań    241
   195. Gdzie i w jakim terminie złożyć dokumenty finansowe?    241
   196. W jakiej formie sporządzić sprawozdanie i kto musi je podpisać?    242
   197. Jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe?    242
   198. Jak wygląda bezpłatna procedura umieszczenia dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych?    244
   199. Jak jakiej formie załączyć dokumenty finansowe do zgłoszenia w systemie RDF?    246
   200. Kto może złożyć dokumenty finansowe odpłatnie w ramach systemu S24 (w przypadku braku osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze)?    246
   201. Co w przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie?    247
   Finansowanie działalności    248
   202. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków krajowych    248
   203. Dotacje z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej    251
   Prawo pracy    254
   I. Formy zatrudnienia    254
   204. Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a zleceniem?    254
   205. Minimalne wynagrodzenie    257
   206. Ubezpieczenia społeczne    258
   207. Zlecenie czy dzieło?    258
   II. Zakład Ubezpieczeń Społecznych    259
   208. Jakie zadania pełni ZUS i jak ukształtowano w polskim systemie prawnym kwestię ubezpieczeń społecznych?    259
   209. Preferencyjny ZUS i ulga na start    261
   210. Składka zdrowotna    262
   211. Jak wygląda kontrola ZUSu?    262
   Pozostałe zagadnienia/INNE    265
   I. Znaki towarowe    265
   212. Czym jest znak towarowy?    265
   213. Jak zarejestrować znak towarowy w Polsce (ochrona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej)?    265
   214. Jak zarejestrować unijny znak towarowy?    268
   215. Jak zarejestrować znak towarowy w ramach procedury międzynarodowej?    268
   II. Ochrona konkurencji i konsumentów    270
   216. Kim jest konsument?    270
   217. Czym zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?    271
   218. Jakie kompetencje posiada rzecznik konsumenta?    272
   219. Z czego powinien się składać regulamin sklepu internetowego?    272
   III. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców    274
   220. Kim jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?    274
   221. Jakie kompetencje posiada Rzecznik MŚP?    274
   222. W jaki sposób zwrócić się o pomoc do Rzecznika MŚP?    276
   IV. RODO    277
   223. Czym są dane osobowe zwykłe i wrażliwe?    278
   224. Kim jest Administrator Danych Osobowych, Podmiot przetwarzający, Odbiorca danych i Inspektor Danych Osobowych?    281
   225. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?    301
   226. Jakich zasad musi przestrzegać Administrator danych osobowych aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO?    304
   227. Na jakich podstawach można przetwarzać dane osobowe?    308
   228. Jakie obowiązki obciążają Administratora na podstawie RODO?    311
   229. Jakie uprawnienia przysługują osobom, których dane dotyczą?    314
   Zawieszenie i likwidacja    319
   I. Zawieszenie    319
   230. Czym jest zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej?    319
   231. Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?    320
   232. Jakie mogą być źródła zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?    321
   233. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?    321
   234. Jak zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej będąc wspólnikiem spółki cywilnej?    322
   235. Co powinien zawierać wniosek o wpis informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej?    322
   236. Jakie kroki należy podjąć, by skutecznie zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?    324
   237. Jak podjąć zawieszoną działalność gospodarczą?    325
   238. Jaki jest koszt złożenia wniosku o zawieszenie i o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej?    325
   239. Jakie są skutki niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę?    326
   240. Jak kształtuje się obowiązek ubezpieczeń społecznych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?    326
   II. Likwidacja    327
   241. Czym jest likwidacja i jakie podmioty podlegają likwidacji?    327
   242. Jaki charakter prawny i ustrój wewnętrzny oraz zewnętrzny ma spółka w likwidacji?    329
   243. Kto może być likwidatorem?    337
   244. Czy można wszcząć likwidację spółki kapitałowej w organizacji?    338
   245. Jak dokonać zgłoszenia otwarcia likwidacji?    338
   246. Jak sporządzić bilans otwarcia likwidacji?    340
   247. Co należy zrobić z tzw. nadwyżką polikwidacyjną w majątku?    343
   248. Kiedy i jak zakończyć postępowanie likwidacyjne?    343
   249. Jaką odpowiedzialność cywilnoprawną ponoszą likwidatorzy?    346
   III. Rozwiązanie    348
   250. Jakie są przyczyny rozwiązania spółek prawa handlowego?    348
   IV. Transformacje podmiotowo-przedmiotowe spółek    359
   251. Jakie podmioty mogą dokonać przekształcenia?    359
   252. Jakie są ograniczenia przekształcenia?    360
   253. Jakie są skutki prawne przekształcenia?    360
   254. Jakie podmioty mogą się połączyć i jak?    361
   255. Jakie są skutki prawne połączenia?    361
   256. Jakie podmioty mogą się dzielić i na jakich zasadach?    362
   257. Jakie są skutki prawne podziału?    362
   V. Upadłość i restrukturyzacja    363
   258. Upadłość czy restrukturyzacja?    363
   259. Jakie postępowanie restrukturyzacyjne wybrać?    364
   260. Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o upadłość lub restrukturyzację w terminie?    365
   261. Jaka jest rola i obowiązki nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?    368
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia