Prawo mediów

-12%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,96  67,00

Format: pdf

58,9667,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji szczegółowo zaprezentowano kwestie prawne dotyczące szeroko rozumianych mediów: prasy drukowanej, radia, telewizji oraz Internetu, odwołując się do regulacji krajowych i europejskich.


Omówiono m.in.:


zasadę wolności słowa;
instytucję sprostowania prasowego;
regulacje dotyczące funkcjonowania nadawców radiowych i telewizyjnych, w tym dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
reklamę w mediach;
ochronę dóbr osobistych w działalności mediów;
zagadnienia ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami dostępnymi w mediach.


Analizie zostały poddane także regulacje związane z zatrudnianiem dziennikarzy, procedura rejestracji dzienników i czasopism. Przedstawiono ponadto zasady budowy programu radiowego i telewizyjnego.


Rok wydania2020
Liczba stron360
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-107-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział pierwszy
  Wolność słowa | str.    17
  1.1. Uwagi wstępne | str.    17
  1.2. Pojęcie wolności słowa | str.    18
  1.3. Wolność słowa w ujęciu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str.    20
  1.3.1. Wprowadzenie | str.    20
  1.3.2. Zakres wolności słowa | str.    22
  1.3.3. Swoboda wypowiedzi w debacie politycznej i w sprawach publicznie ważnych | str.    23
  1.3.4. Swoboda wypowiedzi artystycznej | str.    28
  1.3.5. Swoboda wypowiedzi komercyjnej | str.    29
  1.3.6. Swoboda otrzymywania informacji | str.    29
  1.3.7. Obowiązki i odpowiedzialność | str.    30
  1.3.8. Ograniczenia swobody wypowiedzi | str.    30
  1.3.8.1. Trójelementowy test zgodności | str.    30
  1.3.8.2. Ochrona bezpieczeństwa państwa | str.    32
  1.3.8.3. Ochrona moralności | str.    33
  1.3.8.4. Ochrona dobrego imienia i praw osób trzecich | str.    34
  1.3.8.5. Ochrona informacji poufnych | str.    37
  1.3.8.6. Gwarancja powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości | str.    37
  1.3.8.7. Działalność nadawców radiowych, telewizyjnych lub przedsiębiorstw kinematograficznych | str.    38
  1.4. Wolność słowa w ujęciu konstytucyjnym | str.    38
  1.4.1. Wprowadzenie | str.    38
  1.4.2. Wolność mediów w Konstytucji RP | str.    39
  1.4.3. Gwarancje wolności słowa w Konstytucji RP | str.    40
  1.4.3.1. Wprowadzenie | str.    40
  1.4.3.2. Wolność słowa | str.    41
  1.4.3.3. Zakaz cenzury prewencyjnej | str.    43
  1.4.3.4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str.    45
  
  Rozdział drugi
  Prawo prasowe – wybrane zagadnienia | str.    48
  2.1. Podstawowe pojęcia | str.    48
  2.2. Prawa i obowiązki dziennikarzy | str.    51
  2.3. Sprostowania prasowe | str.    72
  2.4. Rejestracja dzienników i czasopism | str.    81
  
  Rozdział trzeci
  Radiofonia i telewizja | str.    84
  3.1. Uwagi wstępne | str.    84
  3.2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str.    89
  3.2.1. Wprowadzenie | str.    89
  3.2.2. Zadania KRRiT | str.    89
  3.2.3. Członkowie KRRiT | str.    93
  3.2.4. Przewodniczący KRRiT | str.    96
  3.3. Rada Mediów Narodowych | str.    99
  3.4. Reżimy prawne świadczenia audiowizualnych usług medialnych | str.    101
  3.4.1. Wprowadzenie | str.    101
  3.4.2. Nadawcy publiczni | str.    101
  3.4.3. Nadawcy niepubliczni | str.    108
  3.4.4. Nadawcy społeczni | str.    114
  3.4.5. Operatorzy sieci kablowych | str.    115
  3.4.6. Programy telewizyjne rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym | str.    117
  3.4.7. Audiowizualne usługi medialne na żądanie | str.    118
  3.5. Zasady budowy programów | str.    119
  3.5.1. Wprowadzenie | str.    119
  3.5.2. Samodzielność nadawcy | str.    119
  3.5.3. Obowiązki informacyjne nadawcy | str.    121
  3.5.4. Kwoty programowe | str.    121
  3.5.5. Przekazy handlowe | str.    122
  3.5.6. Treść audycji | str.    122
  3.5.6.1. Wprowadzenie | str.    122
  3.5.6.2. Zakaz propagowania niektórych postaw | str.    122
  3.5.6.2.1. Uwagi ogólne | str.    122
  3.5.6.2.2. Działania sprzeczne z prawem | str.    124
  3.5.6.2.3. Działania sprzeczne z polską racją stanu | str.    124
  3.5.6.2.4. Postawy i poglądy sprzeczne z moralnością | str.    125
  3.5.6.2.5. Postawy i poglądy sprzeczne z dobrem społecznym | str.    126
  3.5.6.2.6. Zakaz nawoływania do nienawiści i zakaz dyskryminacji | str.    126
  3.5.6.2.7. Zachowania zagrażające zdrowiu | str.    127
  3.5.6.2.8. Zachowania zagrażające bezpieczeństwu | str.    127
  3.5.6.2.9. Zachowania zagrażające środowisku naturalnemu | str.    127
  3.5.6.3. Poszanowanie przekonań religijnych odbiorców | str.    127
  3.5.6.4. Ochrona małoletnich | str.    129
  3.5.6.5. Poprawność języka | str.    130
  3.5.7. Dostępność programów dla niepełnosprawnych | str.    130
  3.5.8. Ważne wydarzenia | str.    130
  
  Rozdział czwarty
  Postęp techniczny w mediach | str.    133
  4.1. Uwagi wstępne | str.    133
  4.2. Media w Internecie | str.    133
  4.2.1. Pojęcie Internetu | str.    133
  4.2.2. Internet jako środek przekazu | str.    134
  4.2.3. E-prasa | str.    137
  4.2.4. Radio i telewizja w Internecie | str.    138
  4.3. Platformy cyfrowe | str.    140
  4.4. Konwergencja mediów | str.    142
  
  Rozdział piąty
  Reklama w mediach | str.    144
  5.1. Pojęcie reklamy | str.    144
  5.2. Reklama w Prawie prasowym | str.    146
  5.2.1. Kryptoreklama | str.    148
  5.2.2. Obowiązek umieszczania reklam i ogłoszeń | str.    151
  5.3. Reklama w ustawie o radiofonii i telewizji | str.    155
  5.3.1. Przekazy handlowe | str.    157
  5.3.2. Reklama i telesprzedaż | str.    157
  5.3.3. Sponsoring | str.    160
  5.3.4. Lokowanie produktu | str.    163
  5.3.5. Przepisy wspólne | str.    170
  5.4. Reklama w Internecie | str.    174
  5.4.1. Spam | str.    180
  5.4.2. Reklama behawioralna | str.    183
  5.4.3. Reklama kontekstowa | str.    187
  5.4.4. Influencer marketing | str.    189
  5.4.5. Przykłady reklam naruszających prawo | str.    194
  5.4.5.1. Wyszukiwarki internetowe | str.    194
  5.4.5.2. Domeny internetowe i metatagi | str.    194
  5.4.5.3. Odpowiedzialność za ogłoszenia reklamowe w serwisie internetowym | str.    196
  5.4.6. Blokowanie reklam w Internecie | str.    196
  
  Rozdział szósty
  Ochrona dóbr osobistych w kontekście działalności mediów | str.    198
  6.1. Uwagi wstępne | str.    198
  6.2. Legitymacja czynna osoby fizycznej | str.    200
  6.3. Legitymacja czynna osoby prawnej i innych podmiotów | str.    201
  6.4. Legitymacja czynna w sprawach naruszania w mediach dobra osobistego w postaci tożsamości narodowej | str.    204
  6.5. Cześć jako dobro osobiste | str.    206
  6.5.1. Nieprawdziwe informacje, sugestie i nieuzasadnione oceny w mediach a naruszenie czci | str.    207
  6.5.2. Debata publiczna | str.    212
  6.5.3. Cytaty i przedruki a naruszenie czci | str.    213
  6.5.4. Argumenty „ad Hitlerum” w mediach a odpowiedzialność za naruszenie czci | str.    215
  6.6. Prywatność | str.    219
  6.7. Kult pamięci osoby zmarłej i tożsamość narodowa jako dobra osobiste | str.    224
  6.8. Wizerunek | str.    226
  6.8.1. Pozowanie i opłata jako przesłanka zwalniająca z konieczności posiadania przez media odrębnej zgody osoby uwiecznionej na wizerunku | str.    227
  6.8.2. Osoby powszechne znane i ich wizerunki w mediach | str.    229
  6.8.3. Osoby stanowiące tło (element większej całości) i ich wizerunki w mediach | str.    232
  
  Rozdział siódmy
  Ochrona małoletnich w kontekście działalności mediów | str.    236
  7.1. Uwagi wstępne | str.    236
  7.2. Treści szkodzące rozwojowi małoletnich | str.    237
  7.3. Przemoc | str.    240
  7.4. Pornografia | str.    244
  7.5. Kwalifikowanie audycji jako szkodliwych | str.    245
  7.6. Zabezpieczenia techniczne | str.    249
  7.7. Niedozwolona treść reklamy | str.    251
  7.8. Zagrożenia w cyberprzestrzeni | str.    254
  7.8.1. Wprowadzenie | str.    254
  7.8.2. Bezpieczeństwo osobiste | str.    255
  7.8.3. Prywatność | str.    257
  
  Rozdział ósmy
  Prawo własności intelektualnej w działalności mediów | str.    259
  8.1. Uwagi wstępne | str.    259
  8.2. Prawo autorskie | str.    260
  8.2.1. Wprowadzenie | str.    260
  8.2.2. Utwór | str.    260
  8.2.3. Autorskie prawa osobiste | str.    264
  8.2.4. Autorskie prawa majątkowe | str.    267
  8.2.5. Dozwolony użytek w zakresie działalności mediów | str.    269
  8.3. Ochrona tytułu prasowego i tytułu utworu | str.    272
  8.4. Ochrona znaków towarowych i usługowych | str.    275
  
  Rozdział dziewiąty
  Zatrudnienie w mediach | str.    278
  9.1. Stosunek pracy dziennikarza | str.    278
  9.2. Zatrudnienie dziennikarza na podstawie umów cywilnoprawnych | str.    285
  9.3. Zatrudnienie dziennikarza a „samozatrudnienie” | str.    289
  
  Rozdział dziesiąty
  Etyka dziennikarska | str.    292
  10.1. Uwagi wstępne. Moralność, etyka i metaetyka | str.    292
  10.2. Główne stanowiska etyczne – deontologia i konsekwencjalizm | str.    294
  10.3. Etyka zawodowa | str.    297
  10.4. Charakterystyka etyki dziennikarskiej | str.    298
  10.5. Wzorzec osobowy i wartości w pracy dziennikarza | str.    301
  10.6. Współczesne problemy etyki dziennikarskiej. Etyka sytuacyjna | str.    305
  10.7. Przykładowe dylematy etyczne dziennikarstwa | str.    308
  
  Rozdział jedenasty
  Odpowiedzialność karna | str.    315
  11.1. Uwagi wstępne | str.    315
  11.2. Odpowiedzialność karna w Prawie prasowym | str.    317
  11.3. Odpowiedzialność karna w zakresie reklamy | str.    331
  11.3.1. Odpowiedzialność karna w przypadku bezprawnej reklamy alkoholu | str.    333
  11.3.2. Odpowiedzialność karna w przypadku bezprawnej reklamy produktów leczniczych | str.    335
  11.3.3. Odpowiedzialność karna w przypadku bezprawnej reklamy gier hazardowych | str.    338
  
  Bibliografia | str.    343
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia