Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz

-20%

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz jest pierwszym na polskim rynku prawniczym opracowaniem dotyczącym przepisów regulujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, które weszły w życie 1 maja 2010 r.


W książce omówiono rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 oraz odnoszące się do nich decyzje Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego. Uwzględniono całościowo piśmiennictwo polskie, częściowo zagraniczne, a także orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich w zakresie mającym znaczenie dla omówienia poszczególnych unormowań.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla wykonawców zabezpieczenia społecznego (m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, urzędów pracy) oraz ich pracowników, jak również dla sądów powszechnych oraz administracyjnych - w zakresie, w jakim komentowane akty prawne są przedmiotem kognicji.


Komentarz skierowany jest również do przedstawicieli praktyki oraz osób przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej (a szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych pozyskaniem informacji o swoich prawach i obowiązkach w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.


Liczba stron1024
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5179-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów str.    27
  
  Wstęp str.    29
  
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego str.    31
  
  Tytuł I. Przepisy ogólne str.    39
  
  Literatura str.    39
  
  1. Geneza i ewolucja regulacji prawnych w dziedzinie koordynacji str.    41
  
  2. Aktualne regulacje prawne str.    43
  
  Artykuł    1
  Definicje str.    45
  
  1. Uwagi ogólne str.    55
  
  2. Praca najemna oraz działalność na własny rachunek str.    55
  
  3. Ubezpieczony str.    60
  
  4. Urzędnik służby cywilnej str.    60
  
  5. System specjalny dla urzędników służby cywilnej str.    61
  
  6. Pracownik przygraniczny str.    62
  
  7. Uchodźca i bezpaństwowiec str.    63
  
  8. Członek rodziny str.    63
  
  9. Zamieszkanie i pobyt str.    64
  
  10. Ustawodawstwo str.    65
  
  11. Władza właściwa str.    66
  
  12. Komisja administracyjna str.    66
  
  13. Rozporządzenie wykonawcze str.    66
  
  14. Instytucja str.    67
  
  15. Instytucja właściwa str.    67
  
  16. Instytucja miejsca zamieszkania oraz instytucja miejsca pobytu str.    67
  
  17. Właściwe państwo członkowskie str.    68
  
  18. Okres ubezpieczenia str.    68
  
  19. Okres zatrudnienia i okres pracy na własny rachunek str.    68
  
  20. Okres zamieszkania str.    69
  
  21. Świadczenie rzeczowe str.    69
  
  22. Emerytura lub renta str.    71
  
  23. Świadczenie przedemerytalne str.    71
  
  24. Świadczenie z tytułu śmierci str.    72
  
  25. Świadczenie rodzinne str.    72
  
  Orzecznictwo TS str.    74
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    115
  
  Artykuł    2
  Zakres podmiotowy str.    117
  
  1. Uwagi ogólne str.    117
  
  2. Kryterium ekonomiczne str.    118
  
  3. Obywatelstwo str.    119
  
  4. Kryterium rodzinne str.    121
  
  Orzecznictwo TS str.    123
  
  Artykuł    3
  Zagadnienia objęte rozporządzeniem str.    124
  
  1. Uwagi ogólne str.    125
  
  2. Gałęzie zabezpieczenia społecznego (ust. 1) str.    126
  
  2.1. Świadczenia z tytułu choroby str.    126
  
  2.2. Świadczenia z tytułu macierzyństwa i świadczenia równoważne dla ojca str.    129
  
  2.3. Świadczenia z tytułu inwalidztwa str.    130
  
  2.4. Świadczenia z tytułu starości str.    131
  
  2.5. Renty rodzinne str.    132
  
  2.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej str.    133
  
  2.7. Zasiłki na wypadek śmierci str.    133
  
  2.8. Świadczenia dla bezrobotnych str.    133
  
  2.9. Świadczenia przedemerytalne str.    135
  
  2.10. Świadczenia rodzinne str.    135
  
  3. Zakres zastosowania - systemy świadczeń (ust. 2) str.    136
  
  4. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne str.    137
  
  5. Zobowiązania armatora str.    137
  
  6. Wyłączenie pomocy społecznej i medycznej str.    137
  
  7. Wyłączenie świadczeń odszkodowawczych str.    138
  
  8. Relacja do art. 9 rozporządzenia str.    140
  
  Orzecznictwo TS str.    140
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    152
  
  Artykuł    4
  Zasada równego traktowania str.    152
  
  Orzecznictwo TS str.    154
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    158
  
  Artykuł    5
  Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń str.    159
  
  Orzecznictwo TS str.    164
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    172
  
  Artykuł    6
  Sumowanie okresów str.    172
  
  Orzecznictwo TS str.    178
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    180
  
  Artykuł    7
  Uchylenie zasad dotyczących miejsca zamieszkania str.    180
  
  Orzecznictwo TS str.    184
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    185
  
  Artykuł    8
  Relacje między niniejszym rozporządzeniem a innymi instrumentami koordynacji str.    187
  
  Orzecznictwo TS str.    190
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    191
  
  Artykuł    9
  Oświadczenia Państw Członkowskich dotyczące zakresu niniejszego rozporządzenia str.    192
  
  Orzecznictwo TS str.    193
  
  Artykuł    10
  Zakaz kumulacji świadczeń str.    193
  
  Orzecznictwo TS str.    196
  
   Tytuł II. Określanie mającego zastosowanie ustawodawstwa str.    199
  
  Literatura str.    199
  
  Orzecznictwo TS str.    201
  
  Artykuł    11
  Zasady ogólne str.    205
  
  1. Zasada jednego ustawodawstwa właściwego str.    208
  
  2. Ustalanie ustawodawstwa dla poszczególnych grup str.    211
  
  2.1. Osoba wykonująca pracę najemną str.    211
  
  2.2. Osoba wykonująca pracę na własny rachunek str.    211
  
  2.3. Urzędnicy służby cywilnej str.    212
  
  2.4. Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych str.    213
  
  2.5. Służba w siłach zbrojnych i służba cywilna str.    213
  
  2.6. Osoby niewykonujące pracy (działalności zarobkowej) oraz pobierające świadczenia pieniężne str.    214
  
  2.7. Osoby pracujące na morzu str.    214
  
  Orzecznictwo TS str.    216
  
  Artykuł    12
  Zasady szczególne str.    219
  
  1. Uwagi wstępne str.    222
  
  2. Delegowanie pracowników str.    222
  
  2.1. Wykonywanie pracy na rzecz wysyłającego pracodawcy str.    224
  
  2.2. Normalne wykonywanie pracy na terytorium państwa członkowskiego str.    226
  
  2.3. Czas delegowania str.    228
  
  2.4. Brak możliwości zastąpienia dotychczas delegowanego pracownika str.    229
  
  2.5. Problem relacji decyzji A2 do treści rozporządzeń str.    229
  
  3. Przejściowe wykonywanie działalności na terytorium innego państwa członkowskiego str.    230
  
  4. Obowiązki informacyjne - postępowanie str.    232
  
  5. Obowiązek współdziałania instytucji właściwych str.    233
  
  Orzecznictwo TS str.    234
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    235
  
  Artykuł    13
  Wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich str.    238
  
  1. Uwagi ogólne str.    242
  
  2. Wykonywanie pracy w przynajmniej dwóch państwach członkowskich str.    243
  
  3. Prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich str.    246
  
  4. Wykonywanie pracy i prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich str.    248
  
  5. Pełnienie służby urzędniczej i wykonywanie pracy/prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich str.    248
  
  6. Fikcja wykonywania pracy/prowadzenia działalności str.    249
  
  7. Obowiązki osób objętych art. 13 rozporządzeniem nr 883/2004 str.    249
  
  Orzecznictwo TS str.    251
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    253
  
  Artykuł    14
  Ubezpieczenie dobrowolne lub fakultatywne kontynuowane str.    255
  
  Orzecznictwo TS str.    258
  
  Artykuł    15
  Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich str.    258
  
  Orzecznictwo TS str.    259
  
  Artykuł    16
  Wyjątki od przepisów art. 11 do 15 str.    260
  
  1. Porozumienia wyjątkowe str.    260
  
  2. Wyłączenie ustawodawstwa państwa zamieszkania str.    262
  
  Orzecznictwo TS str.    262
  
  Tytuł III. Przepis y szczególne dotyczące różnych kategori świadczeń str.    263
  
  Rozdział 1. Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca str.    263
  
  Literatura str.    263
  
  Orzecznictwo TS str.    266
  
  Sekcja 1. Ubezpieczeni i członkowie ich rodzin, z wyjątkiem emerytów lub rencistów i członków ich rodzin str.    275
  
  Artykuł    17
  Miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie str.    275
  
  Orzecznictwo TS str.    284
  
  Artykuł    18
  Pobyt we właściwym Państwie Członkowskim, kiedy miejsce zamieszkania jest w innym Państwie Członkowskim - zasady szczególne w odniesieniu do członków rodzin pracowników przygranicznych str.    286
  
  Artykuł    19
  Pobyt poza właściwym Państwem Członkowskim str.    292
  
  1. Uwagi ogólne str.    294
  
  2. Pobyt w innym państwie członkowskim aniżeli państwo właściwe str.    295
  
  3. Uprzednie porozumienia dotyczące korzystania ze świadczeń str.    297
  
  4. Zwrot kosztów str.    297
  
  5. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego str.    299
  
  Orzecznictwo TS str.    300
  
  Artykuł    20
  Udanie się w celu uzyskania świadczeń rzeczowych - zezwolenie na stosowne leczenie poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania str.    304
  
  1. Uwagi ogólne str.    310
  
  2. Zezwolenie instytucji właściwej str.    311
  
  3. Zakres udzielanych świadczeń oraz przesłanki wyrażenia zgody str.    312
  
  4. Prawa członków rodziny str.    315
  
  5. Rozliczenie ryczałtowe pomiędzy instytucjami str.    315
  
  Orzecznictwo TS str.    315
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    318
  
  Artykuł    21
  Świadczenia pieniężne str.    319
  
  1. Uwagi ogólne str.    326
  
  2. Świadczenia pieniężne a rzeczowe str.    327
  
  3. Problem uznawania zaświadczeń lekarskich str.    327
  
  4. Postępowanie str.    328
  
  5. Prawny status ubezpieczonego i członków rodziny (ust. 1) str.    330
  
  6. Obliczenia świadczeń pieniężnych (ust. 2-4) str.    330
  
  Orzecznictwo TS str.    331
  
  Artykuł    22
  Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę str.    332
  
  Sekcja 2. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin str.    335
  
  Artykuł    23
  Prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania str.    335
  
  Orzecznictwo TS str.    337
  
  Artykuł    24
  Brak prawa do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania str.    338
  
  Orzecznictwo TS str.    346
  
  Artykuł    25
  Emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku Państw Członkowskich innych niż państwo miejsca zamieszkania, w przypadkach, gdy istnieje prawo do świadczeń rzeczowych w tym ostatnim Państwie Członkowskim str.    347
  
  Artykuł    26
  Miejsce zamieszkania członków rodziny w państwie innym niż to, w którym zamieszkuje emeryt lub rencista str.    349
  
  Artykuł    27
  Pobyt uprawnionego lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym mają miejsce zamieszkania - pobyt we właściwym Państwie Członkowskim - zgoda na uzyskanie właściwej opieki poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania str.    353
  
  Artykuł    28
  Zasady szczególne dotyczące emerytowanych pracowników przygranicznych str.    361
  
  1. Uwagi ogólne str.    364
  
  2. Kontynuowanie opieki w dotychczasowym państwie zatrudnienia str.    365
  
  3. Prawo do świadczeń rzeczowych byłych pracowników przygranicznych str.    367
  
  4. Prawo do świadczeń rzeczowych członków rodzin pracowników przygranicznych lub osób pozostałych przy życiu str.    367
  
  5. Realizacja roszczeń str.    368
  
  6. Zwrot kosztów między instytucjami str.    368
  
  Artykuł    29
  Świadczenia pieniężne dla emerytów lub rencistów str.    368
  
  Artykuł    30
  Składki obciążające emerytów lub rencistów str.    371
  
  1. Uwagi ogólne str.    372
  
  2. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od opłacania składki str.    373
  
  3. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od zamieszkania str.    374
  
  Orzecznictwo TS str.    374
  
  Sekcja 3. Przepisy wspólne str.    376
  
  Artykuł    31
  Przepis ogólny str.    376
  
  Artykuł    32
  Pierwszeństwo prawa do świadczeń rzeczowych - zasada szczególna dotycząca prawa członków rodziny do świadczeń w Państwie Członkowskim zamieszkania str.    378
  
  Orzecznictwo TS str.    381
  
  Artykuł    33
  Świadczenia rzeczowe o znacznej wartości str.    382
  
  Artykuł    34
  Zbieg świadczeń z tytułu długotrwałej opieki str.    383
  
  Artykuł    35
  Zwroty między instytucjami str.    388
  
  1. Uwagi ogólne str.    396
  
  2. Zasada pełnego zwrotu kosztów str.    397
  
  3. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków str.    398
  
  4. Zwrot na podstawie kwot zryczałtowanych (ust. 2) str.    399
  
  5. Spory między instytucjami właściwymi w zakresie zwrotu kosztów oraz odsetki od nieuregulowanych należności str.    400
  
  6. Szczególne uprawnienia państw członkowskich w zakresie rozliczeń str.    401
  
  Orzecznictwo TS str.    401
  
  Rozdział 2. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej str.    402
  
  Literatura str.    402
  
  Orzecznictwo TS str.    408
  
  Artykuł    36
  Prawo do świadczeń rzeczowych i pieniężnych str.    415
  
  1. Uwagi ogólne str.    420
  
  2. Ogólne reguły udzielania świadczeń rzeczowych - ust. 1 str.    421
  
  3. Szczególne świadczenia rzeczowe - ust. 2 str.    423
  
  4. Zgoda na udanie się w celu realizacji świadczenia - ust. 2a str.    425
  
  5. Świadczenia pieniężne str.    425
  
  Artykuł    37
  Koszty przewozu str.    426
  
  Artykuł    38
  Świadczenia w razie choroby zawodowej, jeżeli zainteresowany narażony był na takie samo ryzyko w kilku Państwach Członkowskich str.    427
  
  Orzecznictwo TS str.    432
  
  Artykuł    39
  Pogłębienie się choroby zawodowej str.    433
  
  Artykuł    40
  Zasady dotyczące uwzględniania odrębności niektórych ustawodawstw str.    436
  
  Orzecznictwo TS str.    441
  
  Artykuł    41
  Zwroty między instytucjami str.    441
  
  Rozdział 3. Świadczenia z tytułu śmierci str.    442
  
  Artykuł    42
  Prawo do świadczeń w przypadku gdy śmierć nastąpiła, lub gdy uprawniony zamieszkuje, w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie str.    442
  
  Artykuł    43
  Udzielanie świadczeń w przypadku śmierci emeryta lub rencisty str.    443
  
  Rozdział 4. Świadczenia z tytułu inwalidztwa str.    444
  
  Literatura str.    444
  
  Artykuł    44
  Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu A str.    446
  
  Artykuł    45
  Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia str.    452
  
  Artykuł    46
  Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu B lub ustawodawstwu typu A i B str.    453
  
  Artykuł    47
  Pogłębienie się stanu inwalidztwa str.    455
  
  Artykuł    48
  Zamiana świadczeń z tytułu inwalidztwa na świadczenia z tytułu starości str.    457
  
  Artykuł    49
  Przepisy szczególne dotyczące urzędników służby cywilnej str.    460
  
  Rozdział 5. Emerytury i renty rodzinne str.    460
  
  Literatura str.    460
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    463
  
  Artykuł    50
  Przepisy ogólne str.    464
  
  Orzecznictwo TS str.    471
  
  Artykuł    51
  Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów str.    473
  
  Orzecznictwo TS str.    480
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    481
  
  Artykuł    52
  Przyznawanie świadczeń str.    482
  
  1. Uwagi ogólne str.    483
  
  2. Świadczenie niezależne str.    484
  
  3. Świadczenie proporcjonalne str.    485
  
  4. Prawo do świadczenia wyższego str.    486
  
  5. Wyłączenia str.    486
  
  Orzecznictwo TS str.    487
  
  Orzecznictwo sądów polskich str.    490
  
  Artykuł    53
  Zasady przeciwdziałania kumulacji str.    490
  
  1. Uwagi ogólne str.    491
  
  2. Świadczenia tego samego oraz różnego rodzaju str.    491
  
  3. Przesłanki stosowania regulacji antykumulacyjnych str.    492
  
  4. Sytuacje, w których przepisy antykumulacyjne będą znajdowały zastosowanie str.    493
  
  Orzecznictwo TS str.    494
  
  Artykuł    54
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia