Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych

-20%

Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:


dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne,
umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji,
odpowiednie stosowanie przepisów o pojedynczym wykonawcy do współwykonawców,
spełnianie warunków podmiotowych przez grupy wykonawców,
wnoszenie wadium i obowiązek wyznaczania pełnomocnika uczestników grupy,
dopuszczalność zmian podmiotowych w grupach wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia i w trakcie realizacji umowy z zamawiającym,
prawna charakterystyka konsorcjum i spółki cywilnej wraz z porównaniem do innych form kooperacji.


Rozważania zawarte w publikacji odnoszą się do funkcjonowania konsorcjów i spółek cywilnych w reżimie zamówień publicznych w świetle aktualnych regulacji prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji i innych dziedzin prawa. W opracowaniu zasygnalizowano również najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania grup wykonawców wprowadzane nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r.


Autor udziela odpowiedzi m.in. na pytania:


jaki jest cel przepisów statuujących dopuszczalność tworzenia grup wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i czy cel ten jest realizowany,
czy obecna regulacja jest optymalna w zakresie wyboru środków prawnych nadających się do realizowania założonych celów i poprawna pod względem legislacyjnym,
jak udział współwykonawców w reżimie zamówień publicznych reguluje prawo Unii Europejskiej i czy przyjęty model współwykonawstwa w polskim prawie zamówień publicznych jest zgodny z prawem unijnym.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników poszukujących rozstrzygnięcia istotnych problemów związanych z uczestnictwem grup wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Zainteresuje również przedsiębiorców działających jako wykonawcy na rynku zamówień publicznych oraz pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi.


Liczba stron700
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-653-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    19
  
  Rozdział I
  Zagadnienia ogólne | str.    27
  § 1. Istota i zakres zastosowania prawa zamówień publicznych | str.    27
  § 2. Cele regulacji prawa zamówień publicznych | str.    30
  § 3. Metoda regulacji w prawie zamówień publicznych | str.    35
  § 4. Publicznoprawny czy prywatnoprawny charakter prawa zamówień publicznych | str.    38
  
  Rozdział II
  Grupa wykonawców w prawie Unii Europejskiej | str.    45
  § 1. Wprowadzenie | str.    45
  § 2. Ewolucja regulacji dotyczących grup wykonawców w prawie europejskim | str.    48
  § 3. Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczące grup wykonawców | str.    54
  1. Uwagi ogólne | str.    54
  2. Spełnianie warunków podmiotowych udziału w postępowaniu przez współwykonawców | str.    55
  3. Zmiany w składzie grupy wykonawców | str.    63
  4. Legitymacja procesowa uczestników grupy wykonawców | str.    68
  5. Pozostałe kwestie | str.    73
  § 4. Grupa wykonawców w aktualnie obowiązujących dyrektywach regulujących zamówienia publiczne | str.    76
  1. Uzasadnienie wprowadzonych zmian | str.    76
  2. Pojęcie grupy wykonawców i dopuszczalność jej udziału w postępowaniu | str.    78
  3. Wymóg przyjęcia określonej formy prawnej przez grupę wykonawców | str.    80
  4. Sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu stawianych grupie wykonawców | str.    82
  5. Szczególne warunki realizacji zamówienia stawiane grupie wykonawców | str.    84
  6. Poleganie na zdolnościach członków grupy wykonawców | str.    86
  6.1. Odesłanie do reguł właściwych przy poleganiu na zdolnościach osób trzecich | str.    86
  6.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna i zawodowa | str.    87
  6.3. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe | str.    88
  6.4. Środki dowodowe dla wykazania dysponowania zasobami i zdolnościami | str.    89
  6.5. Zastąpienie członka grupy lub podmiotu trzeciego przez innego członka grupy | str.    90
  6.6. Obowiązek powierzenia określonych kluczowych zadań członkowi grupy wykonawców | str.    92
  6.7. Urzędowe wykazy wykonawców lub ich certyfikacja a udostępnianie zasobów | str.    94
  7. Zmiany podmiotowe w grupie wykonawców na etapie realizacyjnym | str.    95
  8. Grupa wykonawców w dyrektywach odwoławczych | str.    98
  9. Wybrane obszary pozostające poza regulacją dyrektyw regulujących zamówienia publiczne | str.    99
  § 5. Podsumowanie | str.    102
  
  Rozdział III
  Grupa wykonawców i różne jej postacie w prawie wybranych państw Unii Europejskiej | str.    105
  § 1. Uwagi ogólne i kryterium doboru państw | str.    105
  § 2. Grupa wykonawców we francuskim prawie zamówień publicznych | str.    107
  1. Konsorcjum | str.    107
  2. Zgrupowanie interesów gospodarczych | str.    109
  3. Spółka cywilna | str.    110
  4. Ramy prawne w zakresie zamówień publicznych | str.    112
  5. Regulacja udziału grup wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    113
  § 3. Grupa wykonawców w brytyjskim prawie zamówień publicznych | str.    121
  1. Konsorcjum | str.    121
  2. Spółka cywilna (partnership) | str.    123
  3. Ramy prawne w zakresie zamówień publicznych | str.    126
  4. Regulacja udziału grup wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    128
  § 4. Grupa wykonawców w niemieckim prawie zamówień publicznych | str.    132
  1. Konsorcjum | str.    132
  2. Spółka cywilna | str.    133
  3. Spółka wykonawców budowlanych (ARGE) | str.    138
  4. Ramy prawne w zakresie zamówień publicznych | str.    140
  5. Regulacja udziału grup wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    143
  § 5. Podsumowanie | str.    150
  
  Rozdział IV
  Konsorcjum i spółka cywilna w polskim systemie prawnym | str.    155
  § 1. Uwagi ogólne o konsorcjum | str.    155
  1. Konsorcjum w przepisach prawa polskiego | str.    155
  2. Pojęcie konsorcjum w doktrynie i orzecznictwie | str.    159
  3. Definicja projektująca konsorcjum | str.    175
  4. Rodzaje konsorcjów | str.    179
  5. Typowa treść umowy konsorcjum | str.    184
  § 2. Uwagi ogólne o spółce cywilnej | str.    200
  1. Konstrukcja prawna spółki cywilnej | str.    200
  2. Majątek wspólny oraz wkłady wspólników | str.    206
  3. Zyski i straty w spółce | str.    209
  4. Rozwiązanie oraz likwidacja spółki | str.    210
  5. Spółka cywilna w świetle innych gałęzi prawa | str.    212
  6. Spółka cicha | str.    217
  § 3. Inne wybrane formy współpracy przedsiębiorców | str.    221
  1. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str.    221
  2. Podwykonawstwo | str.    225
  3. Porozumienie koasekuracyjne | str.    233
  4. Konsorcjum kredytowe | str.    237
  § 4. Porównanie dostępnych form współpracy przedsiębiorców w polskim systemie prawnym | str.    240
  
  Rozdział V
  Udział grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    244
  § 1. Stosunek prawny nawiązywany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    244
  § 2. Współwykonawstwo jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw | str.    245
  § 3. Zakres podmiotowy regulacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia | str.    256
  1. Uwagi wstępne | str.    256
  2. Konsorcjanci jako współwykonawcy zamówienia | str.    258
  3. Wspólnicy spółki cywilnej jako współwykonawcy zamówienia | str.    263
  § 4. Możliwość żądania umowy regulującej współpracę wykonawców | str.    266
  1. Znaczenie i konstrukcja prawna art. 23 ust. 4 p.z.p. | str.    266
  2. Żądanie umowy regulującej współpracę wykonawców a wybór prawnej formy ich współdziałania | str.    272
  § 5. Odpowiednie stosowanie przepisów o wykonawcy | str.    274
  § 6. Dopuszczalność udziału grupy wykonawców w postępowaniu | str.    276
  1. Uwagi wprowadzające | str.    276
  2. Równoległe ubieganie się przez współwykonawcę o udzielenie zamówienia samodzielnie lub w ramach innej grupy | str.    278
  3. Zgodność porozumienia współwykonawców z prawem ochrony konkurencji | str.    284
  4. Grupa wykonawców a zmowa przetargowa | str.    290
  4.1. Pojęcie zmowy przetargowej | str.    290
  4.2. Kwalifikacja porozumienia między współwykonawcami jako zmowy przetargowej | str.    294
  4.3. Konsekwencje wykrycia zmowy przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    302
  § 7. Wniesienie wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | str.    308
  1. Istota i rola wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    308
  2. Dopuszczalne formy wniesienia wadium | str.    311
  3. Skuteczne wniesienie wadium przez grupę wykonawców | str.    318
  4. Podstawy zatrzymania wadium | str.    331
  5. Legitymacja procesowa czynna członków grupy wykonawców w postępowaniu o zwrot wadium | str.    337
  § 8. Reprezentacja grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej | str.    341
  1. Ogólne reguły reprezentacji spółki cywilnej | str.    341
  1.1. Prowadzenie spraw spółki | str.    341
  1.2. Reprezentacja spółki | str.    343
  2. Ogólne reguły reprezentacji konsorcjum | str.    347
  3. Pełnomocnik grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    353
  3.1. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika przez konsorcjantów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    353
  3.2. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika przez wspólników spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str.    356
  3.3. Konsekwencje niewyznaczenia pełnomocnika lub niezłożenia pełnomocnictwa przez grupę wykonawców | str.    360
  3.4. Zakres umocowania pełnomocnika grupy wykonawców w postępowaniu | str.    366
  3.5. Sposób powołania pełnomocnika i forma pełnomocnictwa | str.    371
  3.6. Ustanowienie kilku pełnomocników i dopuszczalność zmiany pełnomocnika | str.    374
  4. Pełnomocnictwo przy środkach odwoławczych | str.    376
  4.1. Postępowanie przed KIO | str.    376
  4.2. Postępowanie przed sądem ze skargi na orzeczenie KIO | str.    378
  § 9. Wspólna oferta grupy wykonawców | str.    381
  1. Pojęcie i charakterystyka prawna oferty w prawie zamówień publicznych | str.    381
  2. Złożenie wspólnej oferty przez grupę wykonawców | str.    385
  § 10. Wnoszenie środków odwoławczych przez uczestników grupy wykonawców | str.    389
  § 11. Podsumowanie | str.    393
  
  Rozdział VI
  Kwalifikacja podmiotowa współwykonawców | str.    399
  § 1. Warunki udziału w postępowaniu | str.    399
  § 2. Konkretyzacja warunków udziału w postępowaniu oraz środki dowodowe na ich potwierdzenie | str.    404
  § 3. Składanie oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez współwykonawców | str.    407
  § 4. Szczególny sposób spełniania warunków przez grupę wykonawców | str.    415
  § 5. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej | str.    418
  1. Kompetencje lub uprawnienia wymagane przez przepisy odrębne | str.    418
  2. Rejestry zawodowe lub handlowe | str.    420
  3. Zezwolenie lub status członkowski | str.    420
  4. Możliwość łączenia potencjałów przez grupę wykonawców w zakresie kompetencji lub uprawnień | str.    421
  § 6. Zdolność techniczna i zawodowa | str.    427
  1. Pojęcie zdolności technicznej i zawodowej | str.    427
  2. Badanie rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia | str.    432
  3. Możliwość łączenia potencjałów przez grupę wykonawców w zakresie zdolności technicznej i zawodowej | str.    434
  4. Skorzystanie z referencji wystawionych na rzecz grupy wykonawców | str.    444
  § 7. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa | str.    448
  1. Pojęcie sytuacji ekonomicznej lub finansowej | str.    448
  2. Możliwość łączenia potencjałów przez grupę wykonawców w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej | str.    451
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str.    455
  § 8. Podmiotowe klauzule społeczne (tzw. zamówienia zastrzeżone) | str.    459
  § 9. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania (tzw. warunki negatywne) | str.    463
  1. Charakter prawny wykluczenia | str.    463
  2. Podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne | str.    464
  3. Podstawy wykluczenia wykonawcy | str.    469
  4. Wykluczenie grupy wykonawców z postępowania | str.    476
  § 10. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich | str.    481
  § 11. Podsumowanie | str.    487
  
  Rozdział VII
  Realizacja umowy o zamówienie publiczne przez grupę wykonawców | str.    490
  § 1. Związki pomiędzy umową regulującą współpracę wykonawców a umową w sprawie zamówienia publicznego | str.    490
  1. Koncepcja związku stosunków zobowiązaniowych | str.    490
  2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i umowa regulująca współpracę wykonawców jako przykład związku stosunków zobowiązaniowych | str.    495
  § 2. Szczególne warunki realizacji zamówienia nakładane na grupę wykonawców | str.    500
  § 3. Reprezentacja grupy wykonawców na etapie wykonawczym i po realizacji zamówienia | str.    502
  § 4. Zapłata wynagrodzenia i innych świadczeń na rzecz współwykonawców | str.    508
  1. Spełnienie świadczenia przez zamawiającego | str.    508
  1.1. Wspólna wierzytelność wykonawców względem zamawiającego | str.    508
  1.2. Ustalenie reguł wypłaty wynagrodzenia w umowie w sprawie zamówienia publicznego | str.    510
  1.3. Zapłata wynagrodzenia z umowy o zamówienie publiczne konsorcjantom w braku umownej regulacji | str.    512
  1.4. Zapłata wynagrodzenia z umowy o zamówienie publiczne wspólnikom spółki cywilnej | str.    516
  2. Legitymacja procesowa czynna współwykonawców w postępowaniu cywilnym | str.    520
  2.1. Uwagi ogólne | str.    520
  2.2. Legitymacja procesowa czynna konsorcjantów | str.    522
  2.3. Legitymacja procesowa czynna wspólników spółki cywilnej | str.    526
  3. Zajęcie wierzytelności przysługującej współwykonawcy zamówienia publicznego | str.    529
  § 5. Odpowiedzialność uczestników grupy wykonawców | str.    530
  1. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej | str.    530
  2. Odpowiedzialność konsorcjantów za zobowiązania związane z realizowanym przedsięwzięciem | str.    533
  2.1. Odpowiedzialność konsorcjantów w sferze wewnętrznej | str.    533
  2.2. Odpowiedzialność konsorcjantów w sferze zewnętrznej | str.    535
  2.3. Odpowiedzialność związana z działalnością lidera konsorcjum | str.    540
  3. Odpowiedzialność współwykonawców za zmowę przetargową | str.    541
  4. Wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego | str.    545
  4.1. Odpowiedzialność solidarna za wykonanie umowy | str.    545
  4.2. Treść umowy a odpowiedzialność wobec zamawiającego | str.    552
  4.3. Roszczenia regresowe konsorcjantów | str.    554
  4.4. Problem braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy | str.    555
  4.5. Odpowiedzialność solidarna grup wykonawców zrzeszających ubezpieczycieli albo kredytodawców | str.    563
  5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str.    567
  5.1. Istota i rola zabezpieczenia należytego wykonania umowy | str.    567
  5.2. Wniesienie i zwrot zabezpieczenia w przypadku grupy wykonawców | str.    570
  5.3. Odpowiedzialność solidarna za wniesienie zabezpieczenia | str.    574
  6. Legitymacja procesowa bierna współwykonawców w postępowaniu cywilnym | str.    575
  § 6. Podsumowanie | str.    578
  
  Rozdział VIII
  Zmiany podmiotowe w grupie wykonawców | str.    581
  § 1. Uwagi ogólne | str.    581
  § 2. Zmiany podmiotowe w konsorcjum | str.    582
  § 3. Zmiany podmiotowe w spółce cywilnej | str.    585
  § 4. Zmiana składu grupy wykonawców w toku postępowania | str.    591
  1. Uwagi ogólne | str.    591
  2. Rozszerzenie, zawężenie lub zamiana w składzie grupy wykonawców w postępowaniu jednoetapowym | str.    595
  3. Rozszerzenie, zawężenie lub zamiana w składzie grupy wykonawców w postępowaniu wieloetapowym | str.    599
  4. Sukcesja generalna w toku postępowania | str.    603
  § 5. Zmiana składu grupy wykonawców w toku realizacji umowy | str.    607
  1. Uwagi ogólne | str.    607
  2. Dopuszczalność zmian podmiotowych w umowie o zamówienie w znowelizowanych przepisach | str.    610
  3. Sukcesja generalna w toku realizacji umowy | str.    617
  4. Cesja wierzytelności przysługującej uczestnikowi grupy z umowy zamówieniowej | str.    620
  5. Przejęcie długu uczestnika grupy z umowy zamówieniowej | str.    622
  6. Kumulatywne przystąpienie do długu i zbycie przedsiębiorstwa | str.    625
  7. Utworzenie spółki cywilnej przez konsorcjantów lub pojedynczego wykonawcę | str.    630
  8. Przystąpienie podmiotu trzeciego do spółki cywilnej wykonującej zamówienie | str.    631
  9. Zawężenie składu grupy wykonawców | str.    632
  § 6. Zmiany składu grupy wykonawców przy udzielaniu zamówień „powtarzalnych” | str.    633
  § 7. Konsekwencje upadłości lub likwidacji członka grupy wykonawców | str.    636
  1. Upadłość członka grupy wykonawców | str.    636
  2. Likwidacja członka grupy wykonawców | str.    641
  3. Upadłość lub likwidacja członka grupy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str.    642
  3.1. Uwagi ogólne | str.    642
  3.2. Konieczność wykluczenia likwidowanego lub upadłego członka grupy | str.    644
  4. Upadłość lub likwidacja członka grupy w toku realizacji umowy | str.    648
  § 8. Podsumowanie | str.    651
  
  Wnioski podsumowujące | str.    655
  
  Literatura | str.    661
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    677
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    685
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia