Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

185,25  247,00

Format: pdf

185,25247,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzące w życie do 10 stycznia 2020 r., których celem było dostosowanie przepisów ustawy do stanu prawnego ukształtowanego przez nowelizacje innych ustaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa, w tym przez zracjonalizowanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.


W książce omówiono m.in.:


zasady prowadzenia działalności przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego,
problematykę państwowego długu publicznego,
cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego,
procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


W szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo sądów, regionalnych izb obrachunkowych oraz komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co umożliwiło zaakcentowanie głównych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.


Publikację przygotował zespół specjalistów w zakresie prawa finansów publicznych – pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy doświadczenia praktyczne nabywali w ramach działalności orzeczniczej regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Współautorami komentarza są także radcowie prawni, adwokaci oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Są oni autorami łącznie kilkuset prac z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, członków organów jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów wewnętrznych oraz prawników specjalizujących się w prawie finansów publicznych i obsłudze prawnej różnych podmiotów sektora finansów publicznych.


Rok wydania2020
Liczba stron1556
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-709-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    53
  
  Wprowadzenie    65
  
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    69
  
  DZIAŁ I
  Zasady finansów publicznych    71
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    71
  Art. 1. [Zakres regulacji]    71
  1. Uwagi wprowadzające    72
  2. Przedmiotowy zakres ustawowej regulacji w ustawie o finansach publicznych z 2009 r.    72
  3. Delegacje do wydawania aktów wykonawczych    73
  4. Konkluzja    74
  Art. 2. [Definicje legalne]    75
  1. Uwagi wprowadzające    76
  2. Definicje podstawowych pojęć    77
  3. Konkluzja    82
  Art. 3. [Normatywne pojęcie finansów publicznych]    84
  1. Uwagi wprowadzające    84
  2. Ogólna charakterystyka pojęcia finansów publicznych    85
  3. Ustawowy katalog procesów tworzących finanse publiczne    85
  4. Konkluzja    87
  Art. 3a. [Wyłączenie obowiązku uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej]    87
  1. Uwagi wprowadzające    88
  2. Istota regulacji wynikającej z art. 3a u.f.p.2009    88
  3. Konkluzja    88
  Art. 4. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy]    89
  1. Uwagi wprowadzające    89
  2. Stosowanie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. do jednostek sektora finansów publicznych    89
  3. Stosowanie ustawy o finansach publicznych do innych podmiotów    90
  4. Odpowiednie stosowanie ustawy do związków komunalnych    93
  5. Konkluzja    96
  
  Rozdział    2
  Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych    97
  Art. 5. [Środki publiczne. Daniny i inne dochody publiczne. Przychody publiczne. Bezzwrotne środki zagraniczne]    97
  1. Uwagi wprowadzające    99
  2. Środki finansowe na cele publiczne a środki publiczne    100
  3. Sposób ustawowego określenia środków publicznych    101
  4. Systematyka środków publicznych    103
  5. Dochody publiczne    104
  6. Środki z budżetu UE oraz środki bezzwrotnej pomocy z państw EFTA    109
  7. Pozostałe środki zagraniczne    110
  8. Przychody publiczne    111
  9. Konkluzja    112
  Art. 6. [Przeznaczenie środków publicznych. Kategorie rozchodów publicznych]    112
  1. Uwagi wprowadzające    113
  2. Istota wydatków publicznych    113
  3. Przeznaczenie rozchodów publicznych    115
  4. Konkluzja    120
  Art. 7. [Nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych]    120
  1. Uwagi wprowadzające    121
  2. Rodzaje wyników finansowych sektora finansów publicznych    121
  3. Konkluzja    123
  
  Rozdział    3
  Jednostki sektora finansów publicznych    124
  Art. 8. [Tworzenie jednostek sektora finansów publicznych]    124
  1. Uwagi wprowadzające    124
  2. Historyczne odpowiedniki    124
  3. Jednostki sektora finansów publicznych a zasady budżetowe    125
  4. Tworzenie jednostek budżetowych    125
  5. Tworzenie samorządowych zakładów budżetowych    126
  6. Tworzenie instytucji gospodarki budżetowej    126
  7. Tworzenie innych jednostek sektora finansów publicznych    126
  8. Jednostki sektora finansów publicznych uregulowane w ustawie o finansach publicznych – próba klasyfikacji    126
  Art. 9. [Podmioty tworzące sektor finansów publicznych]    127
  1. Odpowiedniki art. 9 u.f.p.2009 w poprzednich ustawach o finansach publicznych    127
  2. Pojęcie sektora finansów publicznych    128
  3. Jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych    130
  4. Podmioty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych    131
  5. Uczelnie publiczne    133
  6. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne    133
  7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury    134
  8. Inne państwowe i samorządowe osoby prawne    134
  Art. 10. [Stosowanie zasad gospodarki finansowej do niektórych jednostek sektora finansów publicznych]    139
  1. Uwagi wprowadzające    139
  2. Zakres regulacji zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych    140
  3. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2009 r. do pozostałych jednostek sektora finansów publicznych    144
  4. Konkluzja    146
  Art. 11. [Pojęcie, statut i plan finansowy jednostki budżetowej]    146
  1. Uwagi wprowadzające    146
  2. Statut    147
  3. Plan finansowy    149
  4. Budżetowanie brutto a budżetowanie netto    151
  5. Środki specjalne    152
  6. Fundusze motywacyjne    153
  7. Gospodarstwa pomocnicze    153
  Art. 11a. [Wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych]    155
  1. Katalog dochodów jednostek budżetowych    156
  2. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych    157
  Art. 12. [Utworzenie, łączenie i likwidacja jednostek budżetowych]    158
  Art. 13. [Jednostka budżetowa realizująca zadania na rzecz administracji rządowej]    161
  Art. 14. [Samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego]    162
  1. Uwagi wprowadzające    162
  2. Pojęcie i zakres zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego    163
  3. Ustawowe granice tworzenia samorządowych zakładów budżetowych    165
  4. Konkluzja    168
  Art. 15. [Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych]    169
  1. Uwagi wprowadzające    170
  2. Odpłatne wykonywanie zadań przez samorządowy zakład budżetowy    170
  3. Przychody własne i koszty działalności samorządowego zakładu budżetowego    172
  4. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych    172
  5. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego    175
  6. Rozliczenia samorządowego zakładu budżetowego z budżetem    177
  7. Konkluzja    180
  Art. 16. [Tworzenie, łączenie i likwidacja samorządowych zakładów budżetowych]    180
  1. Uwagi wprowadzające    181
  2. Tworzenie samorządowego zakładu budżetowego    181
  3. Przekształcenie, łączenie oraz likwidacja samorządowego zakładu budżetowego    184
  4. Konkluzja    187
  Art. 17. [Delegacja do określenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych]    187
  1. Uwagi wprowadzające    188
  2. Upoważnienie do wydania rozporządzenia z art. 17 u.f.p.2009 a standardy techniki prawodawczej    189
  3. Zakres unormowań rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych    190
  4. Konkluzja    191
  Art. 18. [Definicja agencji wykonawczej]    192
  Art. 19. [Podstawy prawne działania agencji wykonawczej]    194
  Art. 20. [Podstawy prawne prowadzenia gospodarki finansowej agencji wykonawczej]    195
  Art. 21. [Roczny plan finansowy agencji wykonawczej]    196
  Art. 22. [Rozliczenie nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej]    200
  Art. 23. [Instytucja gospodarki budżetowej; pojęcie, utworzenie i rejestracja]    202
  Art. 24. [Gospodarka finansowa instytucji gospodarki budżetowej]    204
  Art. 25. [Mienie, należności i zobowiązania likwidowanej instytucji gospodarki budżetowej]    206
  Art. 26. [Statut i regulamin organizacyjny instytucji gospodarki budżetowej]    207
  Art. 27. [Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej]    208
  Art. 28. [Gospodarka finansowa instytucji gospodarki budżetowej]    209
  Art. 29. [Gospodarka finansowa państwowego funduszu celowego]    212
  1. Rys historyczny    212
  2. Charakterystyka państwowych funduszy celowych    215
  3. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych    217
  4. Przychody wybranych państwowych funduszy celowych    219
  Art. 30. [Utworzenie i gospodarka finansowa państwowych i samorządowych osób prawnych]    223
  1. Uwagi wprowadzające    223
  2. Katalog państwowych i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw i zaliczonych do sektora finansów publicznych    224
  3. Planowanie finansowe w państwowych i samorządowych osobach prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw    225
  4. Konkluzja    228
  Art. 31. [Plan finansowy państwowych i samorządowych osób prawnych]    228
  1. Uwagi wprowadzające    229
  2. Regulacje dotyczące struktury planów finansowych państwowych osób prawnych zawarte w odrębnych ustawach    230
  3. Konkluzja    231
  Art. 32. [Obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym]    231
  1. Uwagi wprowadzające    231
  2. Analiza art. 32 u.f.p.    232
  
  Rozdział    4
  Jawność i przejrzystość finansów publicznych    238
  Art. 33. [Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi]    238
  1. Pojęcie i rola jawności finansów publicznych    238
  2. Kontekst historyczny    239
  3. Jawność finansów publicznych w ustawie z 2009 r.    240
  Art. 34. [Formy jawności gospodarowania środkami publicznymi]    242
  Art. 35. [Wyłączenie jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa]    245
  Art. 36. [Obowiązki informacyjne związane z realizacją zasady jawności publicznej gospodarki finansowej]    247
  1. Zagadnienia wstępne    247
  2. Zakres podmiotowy    249
  3. Obowiązki Ministra Finansów i dyrektorów izby administracji skarbowej    249
  4. Obowiązek organów wydających decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa    251
  Art. 37. [Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej]    252
  1. Zagadnienia wstępne    253
  2. Zakres podmiotowy    254
  3. Forma i zakres przedmiotowy    254
  4. Termin publikacji informacji    254
  5. Wykaz poręczeń i gwarancji, wykaz umorzeń i wykaz pomocy publicznej    256
  Art. 38. [Ogłaszanie danych o zadłużeniu]    257
  1. Uwagi wprowadzające    257
  2. Konstytucyjny limit zadłużenia. Państwowy dług publiczny i dług Skarbu Państwa    259
  3. Produkt krajowy brutto    262
  4. Obwieszczenie Ministra Finansów    264
  Art. 38a. [Ogłaszanie danych o zadłużeniu]    265
  1. Uwagi wprowadzające    265
  2. Zakres regulacji    266
  3. Obwieszczenie Ministra Finansów    269
  Art. 38b. [Ogłaszanie danych o wyniku nominalnym oraz łącznej dynamice wartości produktu krajowego brutto]    271
  1. Uwagi wprowadzające    271
  2. Zakres przedmiotowy komunikatu Prezesa GUS i zadania Prezesa GUS    273
  3. Komunikaty Prezesa GUS    277
  Art. 38c. [Ogłoszenie danych o wysokości kosztów reformy emerytalnej]    278
  1. Uwagi wprowadzające    279
  2. Wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych    279
  3. Komunikat Prezesa ZUS    281
  Art. 39. [Klasyfikowanie dochodów publicznych, wydatków publicznych i przychodów]    283
  1. Poprzednie regulacje    283
  2. Pojęcie i znaczenie klasyfikacji budżetowej    284
  3. Kształtowanie się współczesnej klasyfikacji budżetowej    286
  4. Podmioty stosujące klasyfikację budżetową    286
  5. Podziałki klasyfikacyjne    287
  6. Klasyfikacja wydatków o większej szczegółowości dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego    288
  Art. 40. [Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych]    289
  1. Poprzednie regulacje    289
  2. Przepisy o rachunkowości    290
  3. Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych    291
  4. Akty wykonawcze Ministra Finansów wydane na podstawie art. 40 ust. 4 u.f.p.    294
  Art. 41. [Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych]    294
  1. Uwagi wprowadzające. Rys historyczny    295
  2. Zmiany przepisów art. 41 u.f.p.    297
  3. Pojęcie sprawozdawczości i jej rola w finansach publicznych.
  Sprawozdania finansowe    298
  4. Sprawozdawczość budżetowa    301
  5. Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Rola Prezesa Głównego
  Urzędu Statystycznego w zakresie sprawozdawczości    311
  6. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym    315
  7. Obowiązek sporządzenia przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych a odpowiedzialność na gruncie art. 77 u.r. i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    318
  
  Rozdział    5
  Zasady gospodarowania środkami publicznymi    321
  Art. 42. [Zasada legalności i niefunduszowania]    321
  1. Odpowiedniki art. 42 w ustawach o finansach publicznych z 1998 r. oraz z 2005 r.    322
  2. Sposoby gromadzenia środków publicznych i znaczenie ich ustawowego określania    323
  3. Zasada niefunduszowania i wyjątki od niej    325
  4. Ustalanie należności pieniężnych j.s.f.p. i podejmowanie czynności zmierzających do wykonania zobowiązań    328
  Art. 43. [Zasada powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych]    328
  Art. 44. [Zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych]    330
  1. Odpowiedniki art. 44 w ustawach o finansach publicznych z 1998 r. oraz z 2005 r.    330
  2. Uwagi ogólne    331
  3. Ustawa budżetowa, uchwała budżetowa oraz plan finansowy j.s.f.p. jako podstawa prawna dokonywania wydatków    331
  4. Dokonywanie wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków    333
  5. Sposób dokonywania wydatków    333
  6. Stosowanie przez j.s.f.p. zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych do zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane    334
  Art. 45. [Zakaz tworzenia fundacji ze środków publicznych]    334
  1. Uwagi wprowadzające    334
  2. Istota zakazu tworzenia fundacji ze środków publicznych    335
  3. Fundacje utworzone na podstawie odrębnych ustaw    336
  4. Konkluzja    338
  Art. 46. [Zasada zaciągania zobowiązań ze środków publicznych]    338
  1. Zagadnienia wstępne    338
  2. Zakres podmiotowy    339
  3. Zakres przedmiotowy    340
  4. Limit wartości zobowiązań do sfinansowania    341
  5. Dodatkowe ograniczenia zaciągania zobowiązań dla podległych lub nadzorowanych jednostek    342
  6. Zaciąganie zobowiązań w kontekście dyscypliny finansów publicznych    342
  Art. 47. [Oferta wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji]    343
  Art. 48. [Lokowanie wolnych środków]    346
  1. Rys historyczny    347
  2. Zakres podmiotowy i formy lokowania wolnych środków    350
  3. Pojęcie wolnych środków jednostki sektora finansów publicznych    354
  4. Lokaty wolnych środków przez uczelnie publiczne    356
  Art. 49. [Zakaz obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji oraz obligacji]    356
  1. Ewolucja rozwiązań prawnych    356
  2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu z art. 49 u.f.p.    358
  Art. 50. [Wymóg określenia w projektach: skutków finansowych, źródeł sfinansowania oraz limitów wydatków]    360
  1. Ujęcie historyczne    362
  2. Skutki finansowe nowych aktów prawnych    365
  3. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego    369
  4. Mechanizmy korygujące wydatki    370
  5. Wyłączenia stosowania obowiązku określania w treści projektu ustawy maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych    370
  6. Zawieszenie obowiązywania przepisów – stany nadzwyczajne    372
  Art. 50a. [Publikacja wytycznych zapewniających stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych]    373
  Art. 51. [Roszczenia i zobowiązania wynikające z budżetu państwa]    375
  1. Uwagi ogólne    375
  2. Podstawy prawne roszczeń i zobowiązań    376
  3. Roszczenia j.s.t. o subwencje ogólne ustalone w budżecie państwa    376
  4. Podstawy roszczenia i zobowiązania a uchwała budżetowa j.s.t.    377
  5. Roszczenia i zobowiązania a plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych    377
  Art. 52. [Prognostyczny charakter dochodów i przychodów.
  Nieprzekraczalny limit wydatków i rozchodów]    378
  1. Uwagi wstępne    379
  2. Charakter ustaleń w zakresie dochodów budżetowych    379
  3. Charakter prawny ustaleń w zakresie dochodów jednostek budżetowych    380
  4. Charakter prawny ustaleń dotyczących przychodów budżetowych    380
  5. Charakter ustaleń dotyczących wydatków budżetowych    380
  6. Charakter ustaleń dotyczących wydatków jednostek budżetowych    382
  7. Charakter ustaleń dotyczących rozchodów budżetu    382
  8. Szczególne przepisy dotyczące niektórych rozchodów budżetowych    383
  9. Charakter prawny ustaleń w zakresie przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych    383
  10. Artykuł 52 u.f.p. a naruszenie dyscypliny finansów publicznych    384
  Art. 53. [Odpowiedzialność kierownika za całość gospodarki finansowej jednostki. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki]    385
  1. Odpowiedniki art. 53 u.f.p.2009 w ustawach o finansach publicznych z 2005 r. i z 1998 r.    385
  2. Pojęcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych    386
  3. Odpowiedzialność kierownika j.s.f.p. za całość gospodarki finansowej j.s.f.p.    387
  4. Wyłączenie odpowiedzialności kierownika    388
  Art. 54. [Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych]    389
  1. Regulacje ustaw o finansach publicznych z 1998 r. i z 2005 r.    391
  2. Uwagi ogólne    392
  3. Obowiązki głównego księgowego    393
  4. Odpowiedzialność głównego księgowego    395
  5. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących głównego księgowego do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika    397
  6. Kwalifikacje głównego księgowego    398
  Art. 54a. [Ugoda w sprawie spornej należności cywilnoprawnej]    399
  1. Uwagi wprowadzające    399
  2. Kontekst historyczny    399
  3. Cel obowiązywania przepisów umożliwiających zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych    399
  4. Warunki zawarcia ugody    400
  5. Ocena skutków ugody    400
  6. Wykonanie ugody a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    401
  Art. 55. [Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych]    401
  1. Uwagi wprowadzające    401
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    401
  3. Zakres przedmiotowy    403
  4. Zakres podmiotowy    403
  5. Charakterystyka ulg    405
  6. Uznanie w zastosowaniu ulgi    406
  7. Charakter prawny komentowanych regulacji    406
  Art. 56. [Przesłanki umorzenia w całości należności cywilnoprawnych]    406
  1. Uwagi wprowadzające    407
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    407
  3. Umorzenie uzasadnione śmiercią dłużnika    408
  4. Umorzenie związane z wykreśleniem osoby prawnej    409
  5. Bezcelowość prowadzenia egzekucji lub jej nieskuteczność    409
  6. Likwidacja jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej    410
  7. Przesłanka interesu publicznego    411
  8. Stosowanie uznania w umarzaniu należności cywilnoprawnych    412
  9. Umarzanie należności w wypadku wielości dłużników    412
  Art. 57. [Ulgi uzasadnione ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami społecznymi lub gospodarczymi]    413
  1. Uwagi wprowadzające    413
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    414
  3. Umarzanie należności ze względu na ważny interes dłużnika lub interes publiczny    414
  4. Stosowanie ulg w zapłacie należności z uwagi na względy społeczne lub gospodarcze    416
  5. Forma zastosowania ulg    417
  6. Skutki naruszenia przepisów o umorzeniu należności    417
  7. Skutki podatkowe umorzenia należności    417
  Art. 57a. [Umorzenie należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu związanym z naruszeniem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności]    418
  1. Uwagi wprowadzające    418
  2. Kontekst historyczny    418
  3. Umorzenie należności    419
  4. Umorzenie należności Skarbu Państwa    419
  Art. 58. [Właściwość organów uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym]    420
  1. Uwagi wprowadzające    421
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    421
  3. Podmioty uprawnione do stosowania ulg    421
  4. Forma i tryb stosowania ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych    423
  5. Stosowanie ulg do odsetek od należności oraz innych świadczeń ubocznych    424
  6. Niestosowanie ulg przewidzianych w ustawie o finansach publicznych    425
  7. Zgoda na niedochodzenie niewielkich kwot należności    426
  Art. 59. [Delegacja do określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych]    426
  1. Uwagi wprowadzające    427
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    427
  3. Uchwała organu stanowiącego j.s.t. określająca zasady stosowania ulg na wniosek    428
  4. Składniki treści uchwały    429
  5. Szczegółowe zasady udzielania ulg    430
  6. Sposób i tryb udzielania ulgi    431
  7. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej    432
  8. Organ lub osoba uprawnione do stosowania ulgi    433
  9. Elementy niemieszczące się w treści uchwały    434
  10. Przesłanki udzielania ulg    435
  11. Udzielanie ulg z urzędu    435
  12. Należności związane z realizacją zadań zleconych    436
  13. Skutki podatkowe zastosowania ulg wobec dłużnika    436
  Art. 59a. [Niedochodzenie małych kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego]    436
  1. Uwagi ogólne    436
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    437
  3. Uchwała o niedochodzeniu bagatelnych kwot należności cywilnoprawnych    437
  4. Wyłączenie należności z możliwości objęcia uchwałą    438
  Art. 60. [Środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym]    438
  1. Uwagi wprowadzające    439
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    440
  3. Środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym    440
  4. Daniny zaliczane do niepodatkowych należności budżetowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych    442
  Art. 61. [Właściwość organów w sprawach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym]    444
  1. Uwagi wprowadzające    445
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    446
  3. Organy I instancji    447
  4. Organy odwoławcze    448
  Art. 62. [Potrącenie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych]    449
  1. Uwagi wprowadzające    450
  2. Geneza i ewolucja rozwiązań prawnych    450
  3. Charakterystyka instytucji potrącenia    450
  4. Warunki dokonania potrącenia    452
  5. Potrącenie z wierzytelnościami w stosunku do państwowych jednostek budżetowych    453
  6. Forma potrącenia    453
  Art. 63. [Potrącenie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych w stosunku do gminy, powiatu i województwa]    454
  1. Uwagi ogólne    454
  2. Geneza i ewolucja rozwiązań prawnych    454
  3. Ogólna charakterystyka instytucji potrącenia    454
  4. Warunki dokonania potrącenia z wierzytelnościami wobec j.s.t.    454
  Art. 64. [Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym]    455
  1. Uwagi wprowadzające    456
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    456
  3. Umarzanie niepodatkowych należności budżetowych z urzędu    458
  4. Stosowanie ulg w zapłacie niepodatkowych należności budżetowych na wniosek    458
  5. Postępowanie w sprawie zastosowania ulg na wniosek    459
  6. Zasada prawdy obiektywnej    459
  7. Ciężar dowodowy    460
  8. Zakres badania przesłanek    461
  9. Obowiązek ustalenia istnienia należności    461
  10. Wpływ solidarności zobowiązania na postępowanie podatkowe    461
  11. Właściwość organu    462
  12. Uznanie administracyjne    462
  13. Ulgi udzielane przedsiębiorcom    463
  14. Dopuszczalność stosowania ulg niestanowiących pomocy publicznej    463
  15. Dopuszczalność stosowania ulg w zakresie pomocy de minimis    464
  16. Dopuszczalność stosowania ulg stanowiących pomoc publiczną    465
  17. Pojęcie zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą    466
  18. Skutki podatkowe umorzenia należności    467
  Art. 65. [Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania z tytułu niepodatkowych należności budżetowych]    467
  1. Uwagi wprowadzające    467
  2. Kontekst historyczny    468
  3. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania przewidziane w Kodeksie cywilnym    468
  Art. 66. [Egzekucja niepodatkowych należności budżetowych]    468
  1. Uwagi wprowadzające    468
  2. Kontekst historyczny    469
  3. Stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do niepodatkowych należności budżetowych    469
  Art. 66a. [Przedawnienie zobowiązania do zwrotu środków]    470
  1. Uwagi wprowadzające    470
  2. Kontekst historyczny    471
  3. Termin przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków finansowanych z UE    471
  4. Przedawnienie zobowiązania osób trzecich    472
  Art. 67. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w sprawach niepodatkowych należności budżetowych]    472
  1. Uwagi wprowadzające    473
  2. Kontekst historyczny i ewolucja rozwiązań prawnych    473
  3. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego    473
  4. Stosowanie przepisów działu III o.p.    474
  5. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do administracyjnych kar pieniężnych    474
  
  Rozdział    6
  Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych    475
  Art. 68. [Pojęcie i cele kontroli zarządczej]    475
  1. Ewolucja rozwiązań prawnych    475
  2. Definicja kontroli zarządczej    477
  3. Cele kontroli zarządczej    480
  Art. 69. [Organy właściwe zapewniające funkcjonowanie kontroli zarządczej]    482
  1. Ewolucja rozwiązań prawnych    483
  2. Cechy kontroli zarządczej    483
  3. Poziomy kontroli zarządczej    484
  4. Standardy i wytyczne Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej    486
  5. Szczegółowe wytyczne ministra kierującego działem w zakresie kontroli zarządczej    490
  6. Wytyczne ministra kierującego działem w zakresie kontroli zarządczej na przykładzie komunikatu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe z 10.07.2018 r.    491
  7. Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    494
  Art. 70. [Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej]    498
  1. Przyczyny wprowadzonych rozwiązań prawnych oraz ich zakres podmiotowy    499
  2. Instrumenty kontroli zarządczej    500
  3. Plan działalności    500
  4. Sprawozdanie z wykonania planu działalności    502
  5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej    503
  Art. 71. [Koordynacja kontroli zarządczej]    504
  1. Koordynacja kontroli finansowej – ewolucja rozwiązań prawnych    504
  2. Koordynacja kontroli zarządczej    505
  3. Koordynacja kontroli zarządczej a koordynacja audytu wewnętrznego    508
  
  DZIAŁ II
  Państwowy dług publiczny    509
  
  Rozdział    1
  Przepisy ogólne    509
  Art. 72. [Tytuły zobowiązań sektora finansów publicznych tworzących państwowy dług publiczny (tzw. tytuły dłużne)]    509
  1. Uwagi wprowadzające    510
  2. Pojęcie długu publicznego    510
  3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji    511
  Art. 73. [Obliczanie państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji]    513
  1. Uwagi wprowadzające    514
  2. Metodyka obliczania państwowego długu publicznego    514
  Art. 74. [Kontrola Ministra Finansów w zakresie państwowego długu publicznego]    516
  1. Uwagi wprowadzające    517
  2. Zakres i formy kontroli sprawowanej przez Ministra Finansów    518
  Art. 75. [Czteroletnia strategia zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny]    519
  1. Uwagi wprowadzające    519
  2. Zasady opracowania strategii    520
  3. Treść strategii    520
  
  Rozdział    2
  Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa    523
  Art. 76. [Pojęcie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa]    523
  1. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa    523
  2. Pożyczka – charakter prawny    524
  3. Deficyt budżetu państwa    526
  4. Deficyt budżetu środków europejskich    526
  5. Rozchody budżetu państwa    526
  Art. 77. [Uprawnienia Ministra Finansów związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa]    527
  1. Wprowadzenie    527
  2. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa    527
  3. Zarządzanie długiem Skarbu Państwa    528
  4. Zakres upoważnienia udzielonego Ministrowi Finansów    529
  5. Operacje finansowe dokonywane przez Ministra Finansów    529
  6. Emisja papierów wartościowych    530
  7. Zaciąganie kredytów i pożyczek na rynku krajowym i zagranicznym    531
  8. Operacje instrumentami pochodnymi    531
  9. Spłata zaciągniętych zobowiązań    532
  10. Zarządzanie nadwyżką budżetu środków europejskich    532
  Art. 78. [Sposoby wykonywania zadań wynikających z zarządzania długiem Skarbu Państwa]    533
  1. Czynności podejmowane przez Ministra Finansów w ramach zarządzania długiem Skarbu Państwa    533
  2. Pozyskiwanie wolnych środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych    534
  3. Zarządzanie wolnymi środkami budżetu państwa    535
  4. Zarządzanie aktywami i pasywami finansowymi    537
  5. Cele operacji zarządzania aktywami i pasywami finansowymi    538
  Art. 78a. [Upoważnienie Ministra Finansów do przyjmowania wolnych środków w depozyt]    539
  1. Rys historyczny i podłoże wprowadzenia art. 78a u.f.p.    539
  2. Lokowanie wolnych środków w depozyt    540
  3. Depozyt wolnych środków u Ministra Finansów a potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i zarządzanie długiem Skarbu Państwa    542
  4. Artykuł 78a wobec art. 48 u.f.p.    543
  Art. 78b. [Warunki depozytu u Ministra Finansów]    544
  1. Rys historyczny i podłoże wprowadzenia art. 78b u.f.p.    544
  2. Charakterystyka wprowadzonych rozwiązań prawnych    546
  Art. 78c. [Czas depozytu i jego zwrot]    549
  Art. 78d. [Przejęcie w zarządzanie wolnych środków państwowych funduszy celowych]    551
  Art. 78e. [Oprocentowanie środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie]    554
  Art. 78f. [Zlecenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przyjmowaniem wolnych środków w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem]    557
  Art. 78g. [Delegacja do określenia szczegółowych warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków w depozyt lub zarządzanie]    559
  1. Zagadnienia ogólne    559
  2. Rodzaje depozytów i oddania w zarządzanie    561
  3. Lokaty wolnych środków w formie depozytu oraz zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowego funduszu celowego    561
  4. Formy dyspozycji    563
  Art. 78h. [Dokonywanie operacji finansowych skarbowymi papierami wartościowymi]    563
  1. Uwagi wprowadzające    563
  2. Celowość    563
  3. Pożyczka papierów wartościowych    564
  4. Kontekst historyczny    564
  Art. 79. [Umarzanie skarbowych papierów wartościowych]    564
  1. Uwagi ogólne    564
  2. Wykup a nabywanie skarbowych papierów wartościowych    564
  3. Wykup przed terminem    565
  4. Umorzenie    565
  5. Sposób dokonania wykupu    566
  6. Ryzyko refinansowania    566
  7. Kontekst historyczny    566
  Art. 80. [Zaciąganie pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa]    567
  1. Uwagi ogólne    567
  2. Działanie w imieniu Skarbu Państwa    567
  3. Kredyt a pożyczka    568
  4. Wyłączenie przepisów o zamówieniach publicznych    569
  5. Zakaz pokrywania deficytu zobowiązaniami wobec banku centralnego    569
  6. Kontekst historyczny    569
  Art. 81. [Zaciąganie oraz udzielanie pożyczek i kredytów w celu wsparcia bilansu płatniczego]    569
  1. Uwagi ogólne    569
  2. Bilans płatniczy    570
  3. Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa w celu wsparcia bilansu płatniczego    570
  4. Udzielanie pożyczek przez Skarb Państwa na wsparcie bilansu płatniczego innego państwa członkowskiego    571
  5. Kontekst historyczny    572
  Art. 82. [Limity pożyczek i kredytów]    572
  1. Uwagi ogólne    572
  2. Limitowanie przyrostu zadłużenia w ustawie budżetowej    572
  3. Kontekst historyczny    573
  Art. 83. [Dokonywanie lokat bankowych i innych operacji finansowych przez Ministra Finansów]    573
  1. Rys historyczny    573
  2. Założenia wprowadzonych regulacji    574
  3. Lokowanie wolnych środków w NBP i innych bankach    575
  4. Lokata w złotych i walutach obcych    575
  5. Inne aktywne formy zarządzania długiem publicznym – transakcje zabezpieczające związane z transakcjami na instrumentach pochodnych    576
  Art. 83a. [Rachunki depozytowe Ministra Finansów. Zarządzanie i oprocentowanie środków na rachunkach depozytowych]    577
  1. Rys historyczny    578
  2. Zastrzeżenia zgłaszane w odniesieniu do art. 83a u.f.p. przez NBP i ZBP    578
  3. Założenia wprowadzonych regulacji    579
  Art. 84. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o grach hazardowych do operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem publicznym]    581
  1. Rys historyczny i cel regulacji    581
  2. Wyłączenie stosowania art. 35, 42 ust. 2 i art. 49 u.f.p.    582
  3. Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych    584
  4. Wyłączenie stosowania przepisów o grach hazardowych    585
  Art. 85. [Obowiązki informacyjne Narodowego Banku Polskiego]    586
  
  Rozdział    3
  Procedury ostrożnościowe i sanacyjne    588
  Art. 86. [Procedury ostrożnościowe i sanacyjne]    588
  1. Uwagi wprowadzające    589
  2. Kontekst historyczny    590
  3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.    591
  Art. 86a. [Wyłączenie procedur ostrożnościowych i sanacyjnych w 2013 r.]    592
  Art. 87. [Elementy programu sanacyjnego]    593
  Art. 88. [Wyłączenia procedur ostrożnościowych i sanacyjnych]    594
  
  Rozdział    4
  Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych    597
  Art. 89. [Cele zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych przez j.s.t.]    597
  1. Wprowadzenie    597
  2. Rodzaje deficytu budżetowego    599
  3. Pokrycie przejściowego deficytu budżetowego    600
  4. Finansowanie planowanego deficytu budżetu    602
  5. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań    603
  6. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej    603
  7. Źródła zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – wpływy ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych, z otrzymanych pożyczek i kredytów    604
  8. Granice zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego    608
  Art. 90. [Pożyczki w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych]    609
  1. Uwagi ogólne    609
  2. Definicja i status państwowych funduszy celowych    610
  3. Państwowe i samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych    612
  Art. 91. [Limit zobowiązań określony w uchwale budżetowej. Opinia RIO o możliwości spłaty zobowiązania]    613
  1. Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego    614
  2. Uchwała budżetowa    615
  3. Obowiązek uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej    616
  Art. 91a. [Przyjmowanie wolnych środków w depozyt]    620
  1. Rys historyczny i cel regulacji    620
  2. Depozyt wolnych środków w jednostce samorządu terytorialnego    622
  3. Podstawa przyjmowania wolnych środków w depozyt u jednostki samorządu terytorialnego    623
  Art. 92. [Koszty obsługi zobowiązań finansowych jako kolejne ograniczenia zaciągania zobowiązań]    624
  1. Uwagi wprowadzające    624
  2. Ustawowe ograniczenia zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego    625
  3. Dyskonto i kapitalizacja odsetek – zakres pojęciowy    626
  4. Różnorodność jednostek samorządu terytorialnego    627
  Art. 93. [Zakaz zaciągania zobowiązań, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji]    627
  1. Uwagi ogólne    627
  2. Delegacja dla Rady Ministrów    629
  Art. 94. [Poręczenia i gwarancje udzielane przez j.s.t.]    630
  1. Uwagi ogólne    630
  2. Poręczenia i gwarancje jako instytucje prawa cywilnego    631
  
  Rozdział    5
  Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych    633
  Art. 95. [Skarbowe papiery wartościowe: definicja, limity, emitenci, zakres odpowiedzialności]    633
  1. Uwagi ogólne    634
  2. Skarbowe papiery wartościowe jako kategoria tzw. publicznych papierów wartościowych    634
  3. Zasada nieograniczonej odpowiedzialności emitenta    634
  4. Definicja legalna skarbowego papieru wartościowego    635
  5. Świadczenia inkorporowane w skarbowych papierach wartościowych    636
  6. Dematerializacja    637
  7. Emitowanie a wystawianie papierów wartościowych    637
  8. Konstytucyjne uwarunkowania emisji skarbowych papierów wartościowych    638
  9. Emisja w ramach limitów określonych w ustawie budżetowej    638
  10. Sprzedaż skarbowych papierów wartościowych    639
  11. Organizacja obrotu skarbowymi papierami wartościowymi    640
  12. Rynek pierwotny obligacji skarbowych    640
  13. Rynek Treasury BondSpot Poland    641
  14. Transakcje repo oraz sell-buy-back (SBB) i buy-sell-back (BSB)    642
  15. Wykup skarbowych papierów wartościowych    643
  16. Operacja zamiany obligacji    643
  17. Restrukturyzacja zadłużenia i klauzule wspólnego działania    644
  18. Egzekucja    644
  19. Kontekst historyczny    644
  20. Zmiany przepisu    644
  Art. 96. [Papiery wartościowe według pierwotnego terminu wykupu]    645
  1. Uwagi ogólne    645
  2. Katalog skarbowych papierów wartościowych    646
  3. Rynek pieniężny i kapitałowy    646
  4. Kontekst historyczny    647
  Art. 97. [Delegacja do określenia warunków emitowania skarbowych papierów wartościowych]    647
  1. Uwagi ogólne    648
  2. Warunki emitowania skarbowych papierów wartościowych    648
  3. Delegacje ustawowe    648
  4. Kontekst historyczny    649
  Art. 98. [List emisyjny. Delegacja do określenia szczegółowych warunków emisji skarbowych papierów wartościowych]    649
  1. Uwagi ogólne    649
  2. List emisyjny jako podstawa emisji    650
  3. Upoważnienie dla innego podmiotu    650
  4. Charakter prawny stosunku między emitentem a wierzycielem    650
  5. Kontekst historyczny    651
  Art. 99. [Definicja bonu skarbowego]    651
  1. Pojęcie bonu skarbowego    651
  2. Limity emisji    652
  3. Szczegółowe zasady emisji    652
  4. Funkcje bonów skarbowych    652
  5. Rynek bonów skarbowych    652
  6. Transakcje repo oraz sell-buy-back (SBB) i buy-sell-back (BSB)    653
  7. Kontekst historyczny    654
  Art. 100. [Definicja obligacji skarbowej]    654
  1. Uwagi ogólne    654
  2. Cechy obligacji skarbowych    655
  3. Definicja obligacji    655
  4. Obligacje krajowe i zagraniczne    657
  5. Wykup przedterminowy    657
  6. Obligacje konwersyjne    657
  7. Sposób oprocentowania    658
  8. Prawa inkorporowane w obligacjach    658
  9. Kontekst historyczny    658
  Art. 101. [Definicja skarbowego papieru oszczędnościowego]    659
  1. Definicja skarbowego papieru oszczędnościowego    659
  2. Kontekst historyczny    659
  Art. 102. [Skarbowe papiery wartościowe; odpłatność, emisja, rejestracja]    659
  1. Odpłatność    660
  2. Cena emisyjna    660
  3. Rejestracja    660
  4. Kontekst historyczny    660
  
  DZIAŁ III
  Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa    661
  
  Rozdział    1
  Wieloletni Plan Finansowy Państwa    661
  Art. 103. [Okresowość Wieloletniego Planu Finansowego Państwa]    661
  1. Miejsce WPFP w systemie finansów publicznych    661
  2. Cele planowania wieloletniego    662
  3. Układ WPFP    663
  Art. 103a. (uchylony)    664
  Art. 104. [Elementy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa]    665
  Art. 105. [Wpływ Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na ustawy budżetowe]    666
  Art. 106. [Tryb uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i jego ogłoszenie]    668
  Art. 107. (uchylony)    668
  Art. 108. [Sprawozdanie ministrów z realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa]    669
  
  Rozdział    2
  Ustawa budżetowa    671
  Art. 109. [Ustawa budżetowa]    671
  1. Uwagi wstępne    671
  2. Podstawy prawne gospodarki finansowej państwa    671
  3. Budżet państwa – wymóg ustawy    672
  4. Ustawa budżetowa a zasady budżetowe    672
  5. Znaczenie prawne ustawy budżetowej    673
  6. Treść budżetu państwa i ustawy budżetowej    674
  7. Sprawa rocznego charakteru ustawy budżetowej a ustalenia wieloletnie ustawy budżetowej    675
  8. Zmiany innych ustaw w ustawie budżetowej    676
  9. Problem „obładowania” ustawy budżetowej    677
  Art. 110. [Elementy budżetu państwa]    677
  1. Uwagi ogólne    678
  2. Określenie dochodów budżetu państwa    679
  3. Określenie wydatków budżetu państwa    679
  4. Ustalenia dotyczące wydatków związanych z tzw. regułą wydatkową    680
  5. Ustalenia dotyczące budżetu środków europejskich    680
  6. Ustalenia dotyczące deficytu budżetowego oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa    681
  7. Limit zobowiązań    681
  Art. 111. [Katalog dochodów budżetu państwa]    682
  1. Uwagi ogólne. Rodzaje dochodów publicznych    683
  2. Dochody podatkowe i niepodatkowe    685
  3. Inne rodzaje dochodów budżetu państwa    686
  4. Wpłaty z zysku NBP    688
  Art. 112. [Przeznaczenie wydatków publicznych]    688
  1. Poprzednie regulacje    689
  2. Przeznaczenie wydatków publicznych – uwagi ogólne    689
  3. Wydatki na funkcjonowanie organów władzy publicznej oraz na zadania wykonywane przez administrację rządową    691
  4. Wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego    691
  5. Wydatki na subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki    694
  6. Wydatki na dotacje dla j.s.t.    694
  7. Wydatki na wpłaty do budżetu Unii („środki własne Unii Europejskiej”)    697
  8. Wydatki na subwencje dla partii politycznych    699
  9. Wydatki na dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami    700
  10. Wydatki na obsługę długu publicznego    701
  11. Wydatki na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6 u.f.p.    702
  Art. 112a. (uchylony)    703
  Art. 112aa. [Obliczanie kwoty wydatków niektórych organów i jednostek]    704
  1. Zagadnienia wstępne. Wydatkowa reguła dyscyplinująca    707
  2. Przyczyny wprowadzenia art. 112aa u.f.p. i jego zmiany    710
  3. Zakres podmiotowy SRW    713
  4. Nieprzekraczalny limit wydatkowy    715
  5. Wielkość korekt kwoty wydatków    717
  Art. 112b. (uchylony)    718
  Art. 112c. (uchylony)    718
  Art. 112d. [Wyłączenia zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej]    718
  1. Rys historyczny    719
  2. Stany nadzwyczajne ograniczające stosowanie SRW    719
  3. Obowiązek obliczenia kwoty wydatków i wielkości wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto    722
  Art. 112e. [Wyłączenie wydatkowej reguły dyscyplinującej w 2013 r.]    723
  Art. 113. [Pojęcia deficytu i nadwyżki deficytu budżetu państwa. Źródła finansowania deficytu budżetowego]    724
  1. Uwagi ogólne    724
  2. Deficyt budżetu państwa a inne rodzaje deficytów    725
  3. Źródła finansowania deficytu budżetu państwa. Rodzaje przychodów budżetu państwa    727
  4. Nadwyżki budżetowe    729
  Art. 114. [Klasyfikacja budżetu państwa. Części budżetowe]    731
  1. Odpowiedniki w ustawach o finansach publicznych z 1998 i 2005 r.    731
  2. Charakterystyka części budżetowych    731
  3. Dysponenci części budżetowych    734
  Art. 115. [Pożyczki i kredyty udzielane z budżetu państwa]    735
  1. Uwagi ogólne    735
  2. Pożyczki i kredyty wynikające z umów międzynarodowych    736
  3. Pożyczki wynikające z przepisów szczególnych    738
  Art. 116. [Szczegółowość podziału dochodów oraz wydatków budżetu państwa]    739
  1. Odpowiedniki art. 116 w ustawach o finansach publicznych z 1998 r. i z 2005 r.    740
  2. Szczegółowość budżetu państwa i jej znaczenie    740
  Art. 117. [Budżet środków europejskich]    743
  1. Uwagi wprowadzające    743
  2. Historyczne odpowiedniki    744
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    744
  4. Związek z prawem unijnym    745
  5. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    746
  6. Pojęcie środków europejskich    746
  7. Treść budżetu środków europejskich i jego charakter prawny    747
  8. Dysponenci budżetu środków europejskich    749
  9. Budżet środków europejskich w ustawie budżetowej na rok 2018    750
  10. Budżet środków europejskich a dyscyplina finansów publicznych    750
  Art. 118. [Deficyt i nadwyżka budżetu środków europejskich]    752
  1. Uwagi wprowadzające    752
  2. Historyczne odpowiedniki    752
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    752
  4. Związek z prawem unijnym    752
  5. Powiązania z innymi przepisami ustawy    752
  6. Deficyt budżetu środków europejskich    753
  7. Finansowanie deficytu budżetu środków europejskich    753
  8. Nadwyżka budżetu środków europejskich    754
  Art. 119. [Szczegółowość podziału dochodów i wydatków budżetu środków europejskich]    754
  1. Uwagi wprowadzające    755
  2. Historyczne odpowiedniki    755
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    755
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy    755
  5. Szczegółowość budżetu środków europejskich w ustawie budżetowej    755
  6. Klasyfikacja dochodów budżetu środków europejskich    756
  7. Klasyfikacja wydatków budżetu środków europejskich    756
  Art. 120. [Rezerwa celowa w budżecie środków europejskich]    758
  1. Uwagi wprowadzające    758
  2. Historyczne odpowiedniki    758
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    758
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy    758
  5. Tworzenie rezerwy celowej w budżecie środków europejskich    758
  6. Wykorzystanie rezerwy celowej w budżecie środków europejskich    760
  Art. 121. [Programy finansowane z udziałem środków europejskich w ustawie budżetowej]    760
  1. Uwagi wprowadzające    761
  2. Historyczne odpowiedniki    761
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    761
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy    761
  5. Programy    761
  6. Pojęcie i rodzaje programów    762
  7. Obligatoryjne elementy wykazu programów    763
  8. Treść i horyzont czasowy załączników do ustawy budżetowej    763
  Art. 122. [Treść załączników do ustawy budżetowej]    764
  1. Uwagi ogólne. Przedmiot regulacji    765
  2. Załącznik – zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami    767
  3. Załącznik – jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji    768
  4. Obwieszczenia w sprawie dotacji podmiotowych i celowych    768
  5. Załącznik – zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych    769
  6. Załącznik – zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym    769
  7. Załącznik – plany finansowe agencji wykonawczych    770
  8. Załącznik – plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej    770
  9. Załącznik – plany finansowe państwowych funduszy celowych    771
  10. Załącznik – plany finansowe niektórych państwowych osób prawnych    772
  11. Załączniki – ustalenia dotyczące środków europejskich, innych środków zagranicznych, niektórych elementów budżetu państwa    773
  Art. 123. [Treść planów finansowych niektórych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych]    774
  1. Plany finansowe    775
  2. Plany agencji wykonawczych    775
  3. Plany państwowych funduszy celowych oraz instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych    775
  
  Rozdział    3
  Przeznaczenie wydatków budżetu państwa    776
  Art. 124. [Systematyka wydatków budżetu państwa]    776
  1. Odpowiedniki art. 124 u.f.p.2009 w ustawach o finansach publicznych z 1998 r. i z 2005 r.    777
  2. Uwagi ogólne    778
  3. Dotacje i subwencje    778
  4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych    779
  5. Wydatki bieżące jednostek budżetowych    780
  6. Wydatki majątkowe    781
  7. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa    781
  8. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich    781
  9. Środki własne Unii Europejskiej    782
  Art. 125. [Ujęcie środków własnych UE w ustawie budżetowej]    782
  1. Ujęcie historyczne    782
  2. Środki własne Unii Europejskiej    783
  3. Analiza art. 125 u.f.p.    785
  Art. 126. [Definicja dotacji]    786
  1. Wprowadzenie    786
  2. Dotacja jako prawna forma wydatkowania środków budżetowych    787
  3. Dotacje budżetowe a subwencje    790
  4. Dotacje w świetle przepisów o klasyfikacji budżetowej    792
  Art. 127. [Definicja dotacji celowych]    793
  1. Wprowadzenie    794
  2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawowo zlecone jednostkom samorządu terytorialnego    795
  3. Dotacje celowe na zadania z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowane przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego    798
  4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych j.s.t.    799
  5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez agencje wykonawcze    802
  6. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym    804
  7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji    805
  8. Dotacje celowe na dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych    805
  9. Dotacje celowe przeznaczone na realizację projektów i programów współfinansowanych przy zaangażowaniu różnych środków krajowych, europejskich bądź zagranicznych    806
  Art. 128. [Podstawa prawna udzielania dotacji celowych. Limit kwotowy dotacji]    807
  Art. 129. [Określenie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego]    809
  Art. 130. [Dotacje przedmiotowe]    811
  1. Wprowadzenie    812
  2. Dotacje przedmiotowe dla przedsiębiorców    813
  3. Dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych    815
  4. Dotacja przedmiotowa do krajowych kolejowych przewozów pasażerskich    817
  5. Dotacja przedmiotowa do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych    818
  6. Dotacja przedmiotowa do podręczników szkolnych    819
  7. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa    820
  8. Dotacje budżetowe dla przedsiębiorców a prawo pomocy publicznej    821
  Art. 131. [Dotacje podmiotowe]    822
  1. Wprowadzenie    822
  2. Dotacje podmiotowe udzielane na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce    823
  3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury    825
  4. Dotacja podmiotowa dla państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych    826
  5. Dotacje podmiotowe udzielane na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego    827
  6. Dotacje udzielane niektórym przedsiębiorcom na zadania związane z ich przekształceniem lub likwidacją    829
  Art. 132. [Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji]    830
  1. Wprowadzenie    830
  2. Finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych    831
  3. Dotacje inwestycyjne dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy    832
  4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych    833
  5. Dotacje celowe na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym    833
  6. Dotacje inwestycyjne dla j.s.t. na realizację zadań własnych lub zadań zleconych z zakresu administracji rządowej    834
  7. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi    834
  8. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi    835
  Art. 133. [Limit kwoty dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych]    835
  Art. 133a. [Ocena stopnia realizacji założonych celów dotowanych inwestycji]    837
  Art. 133b. [Niewiążąca opinia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji]    839
  Art. 133c. [Wniosek o wydanie niewiążącej opinii]    841
  Art. 133d. [Wydanie niewiążącej opinii]    843
  Art. 133e. [Zasady ujawniania treści wydanej niewiążącej opinii]    845
  Art. 134. [Delegacja do określenia szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa]    845
  Art. 135. [Zgoda na zakup lub budowę nieruchomości]    853
  1. Odpowiedniki w poprzednich ustawach o finansach publicznych    853
  2. Uwagi ogólne    853
  3. Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej    854
  4. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji    855
  5. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny    857
  Art. 136. [Programy wieloletnie]    858
  1. Odpowiedniki z ustaw o finansach publicznych z 1998 r. i z 2005 r.    858
  2. Uwagi ogólne    859
  3. Programy wieloletnie a ustawa budżetowa    860
  4. Programy wieloletnie a strategie rozwoju    861
  5. Programy wieloletnie jako instrument polityki Rady Ministrów    861
  6. Forma prawna programów wieloletnich    862
  7. Charakter prawny programów wieloletnich    862
  8. Zaciąganie zobowiązań w celu sfinansowania realizacji programu w poszczególnych latach    864
  Art. 137. [Delegacja do określenia sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu bezpieczeństwa państwa]    864
  
  Rozdział    4
  Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa    868
  Art. 138. [Założenia projektu budżetu państwa. Materiały do projektu ustawy budżetowej]    868
  1. Uwagi wprowadzające    869
  2. Historyczne odpowiedniki    869
  3. Zmiany przepisu    870
  4. Rola Ministra Finansów w opracowaniu projektu budżetu państwa    870
  5. Założenia projektu budżetu państwa    870
  6. Nota budżetowa    871
  Art. 139. [Przygotowanie projektu ustawy budżetowej]    872
  1. Uwagi wprowadzające    872
  2. Historyczne odpowiedniki    872
  3. Przedstawienie przez Ministra Finansów Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej    873
  4. Autonomia budżetowa    874
  Art. 140. [Rezerwa ogólna i rezerwy celowe]    874
  1. Uwagi wprowadzające    875
  2. Historyczne odpowiedniki    875
  3. Zmiany przepisu    876
  4. Rezerwa ogólna    876
  5. Rezerwy celowe    876
  6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z rezerwami budżetowymi    877
  Art. 141. [Uchwalenie i przedłożenie projektu ustawy budżetowej]    877
  1. Uwagi wprowadzające    877
  2. Historyczne odpowiedniki    878
  3. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów    878
  4. Ustawa budżetowa a budżet państwa    878
  5. Termin    879
  6. Możliwość późniejszego przedłożenia projektu ustawy budżetowej    880
  Art. 142. [Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej]    880
  1. Uwagi wprowadzające    882
  2. Historyczne odpowiedniki    882
  3. Zmiany przepisu    882
  4. Funkcje uzasadnienia projektu ustawy budżetowej    883
  5. Ustawa o finansach publicznych a regulamin Sejmu    883
  Art. 143. [Termin opracowania i przekazania projektów planów finansowych]    884
  1. Uwagi wprowadzające    884
  2. Historyczne odpowiedniki    884
  3. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych    885
  4. Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego    885
  Art. 144. [Projekt ustawy o prowizorium budżetowym]    886
  1. Uwagi wprowadzające    886
  2. Historyczne odpowiedniki    887
  3. Ustawa budżetowa a ustawa o prowizorium budżetowym    887
  4. Stosowanie przepisów dotyczących projektu ustawy budżetowej do projektu ustawy o prowizorium budżetowym    888
  5. Projekt ustawy o prowizorium budżetowym a prowizorium budżetowe jednostki samorządu terytorialnego    888
  Art. 145. [Prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie projektu ustawy]    888
  1. Uwagi wprowadzające    888
  2. Historyczne odpowiedniki    889
  3. Istota przepisu    889
  4. Termin uchwalenia i ogłoszenia ustawy budżetowej w praktyce    889
  
  Rozdział    5
  Wykonywanie ustawy budżetowej    890
  Art. 146. [Plany finansowe jednostek podległych dysponentom części budżetowych]    890
  Art. 147. [Harmonogram realizacji wydatków]    891
  Art. 148. [Obowiązki informacyjne dysponentów części budżetowej]    895
  Art. 149. [Terminy przekazywania dotacji celowych]    897
  1. Uwagi wprowadzające    898
  2. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego    898
  3. Istota i zakres gwarancji wynikających z art. 149 u.f.p.    904
  4. Przekazywanie dotacji celowych na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów oraz zadań związanych z organizacją spisów powszechnych i rolnych    906
  5. Konkluzja    908
  Art. 150. [Umowa dotacyjna]    909
  1. Uwagi wprowadzające    909
  2. Zakres przedmiotowy zastosowania umowy dotacyjnej    910
  3. Strony umowy dotacyjnej    911
  4. Niezbędne elementy treści umowy o udzielenie dotacji celowej    913
  5. Konkluzja    915
  Art. 151. [Umowa dotacyjna między dysponentem części budżetowej a organizacją pozarządową]    915
  1. Uwagi wprowadzające    916
  2. Granice podmiotowe wyznaczone przepisem art. 151 u.f.p.    916
  3. Zadania publiczne jako przedmiot finansowania (dofinansowania) dotacją    919
  4. Niezbędne elementy treści umowy o udzielenie dotacji celowej    923
  5. Konkluzja    925
  Art. 152. [Obowiązki ewidencyjne podmiotów dotowanych. Rozliczenie i zwrot dotacji]    925
  1. Uwagi wprowadzające    925
  2. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji    926
  3. Obowiązek weryfikacji przez donatora rozliczenia dotacji przedstawianego przez beneficjenta    927
  4. Decyzja o zwrocie dotacji celowej    928
  5. Konkluzja    929
  Art. 153. [Zapewnienia finansowania lub dofinansowania przez Ministra Finansów]    930
  Art. 154. [Tryb dzielenia rezerw celowych budżetu państwa]    931
  1. Uwagi ogólne. Przedmiot regulacji    932
  2. Zagadnienia kompetencyjne i proceduralne w sprawach rezerw celowych    933
  3. Rezerwy celowe w ustawach budżetowych na rok 2017 i rok 2018    934
  Art. 155. [Dysponowanie rezerwą ogólną]    936
  1. Konstrukcja prawna rezerwy ogólnej    936
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną    937
  3. Rezerwy ogólne w ustawach budżetowych    937
  Art. 156. [Powiadomienie o podziale rezerw, których dysponentami są wojewodowie]    937
  1. Uwagi wprowadzające    937
  2. Historyczne odpowiedniki    938
  3. Istota przepisu    938
  Art. 157. [Środki niepodzielone przez wojewodów w ramach rezerwy]    938
  1. Uwagi wprowadzające    938
  2. Historyczne odpowiedniki    938
  3. Istota przepisu    938
  Art. 158. [Dysponowanie rezerwą ogólną i rezerwami celowymi w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych]    939
  Art. 159. [Podmiot kierujący wykonywaniem budżetu państwa]    939
  Art. 160. [Delegacja do określenia organów uprawnionych do dokonywania określonych rodzajów wydatków oraz wytycznych dotyczących wydatków]    942
  Art. 161. [Zobowiązania na okres dłuższy niż rok budżetowy w ramach realizacji współpracy rozwojowej na terytoriach uznanych za strefę działań wojennych]    944
  Art. 162. [Zasady gospodarki finansowej obowiązujące w toku wykonywania budżetu państwa]    946
  1. Uwagi wprowadzające    946
  2. Historyczne odpowiedniki    947
  3. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    949
  4. Wykonywanie budżetu państwa    949
  5. Zasady dotyczące dochodów budżetu państwa    949
  6. Zasady dotyczące wydatków budżetu państwa    951
  7. Zasady dotyczące zadań    953
  8. Konsekwencje naruszenia zasad gospodarki finansowej    954
  Art. 163. [Gromadzenie przez państwowe jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami RP środków na wydzielonym rachunku bankowym]    955
  1. Uwagi wprowadzające    955
  2. Historyczne odpowiedniki    956
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    956
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    956
  5. Zakres podmiotowy    956
  6. Wydzielony rachunek bankowy jednostki budżetowej    957
  7. Przeznaczenie środków na wydzielonym rachunku bankowym zagranicznej jednostki budżetowej    957
  Art. 164. [Realizowanie wydatków nieprzewidzianych]    959
  1. Uwagi wprowadzające    959
  2. Historyczne odpowiedniki    959
  3. Cel regulacji    959
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    960
  5. Tryb realizacji wydatków nieprzewidzianych    960
  Art. 165. [Pierwszeństwo wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa]    961
  1. Historyczne odpowiedniki    961
  2. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    961
  3. Priorytet wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa    961
  4. Szczególne uprawnienia Ministra Finansów    962
  Art. 166. [Księgowanie środków finansowych z transakcji na instrumentach pochodnych]    963
  1. Uwagi wprowadzające    963
  2. Kontekst historyczny    963
  3. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    963
  4. Zarządzanie długiem sektora finansów publicznych    963
  5. Instrumenty pochodne    964
  6. Swap    965
  7. Umowa opcji    965
  8. Dysponowanie uzyskanymi środkami    966
  9. Ewidencja transakcji na instrumentach pochodnych w przedmiocie wymiany płatności odsetkowych    967
  10. Ewidencja transakcji na instrumentach pochodnych w przedmiocie wymiany płatności kapitałowych    967
  11. Rachunek dla umowy zabezpieczającej    967
  12. Instrumenty pochodne w klasyfikacjach Eurostatu    968
  Art. 167. [Wpłaty środków własnych UE do jej budżetu]    968
  1. Uwagi wprowadzające    969
  2. Historyczne odpowiedniki    969
  3. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    969
  4. Środki własne UE    970
  5. Zmiany wysokości wpłat środków własnych    971
  6. Kompetencje organu wykonawczego    973
  Art. 168. [Zwrot niewykorzystanych w terminie dotacji z budżetu państwa]    973
  1. Uwagi wprowadzające    973
  2. Historyczne odpowiedniki    974
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    974
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    975
  5. Cel regulacji    975
  6. Ustawowa definicja wykorzystania dotacji    975
  7. Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji    978
  8. Zwrot dotacji celowej przyznanej jednostkom samorządu terytorialnego    980
  9. Sankcje za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji    980
  Art. 169. [Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości]    981
  1. Uwagi wprowadzające    982
  2. Historyczne odpowiedniki    982
  3. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    983
  4. Przesłanki zwrotu dotacji    983
  5. Terminy zwrotu dotacji    986
  6. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa i inne sankcje    987
  Art. 170. [Terminy zmiany kwot dotacji celowych]    990
  1. Historyczne odpowiedniki    990
  2. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    990
  3. Zmiany kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego    990
  4. Terminy    991
  5. Sytuacje wyjątkowe    991
  Art. 171. [Przeniesienia wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji przez dysponentów części budżetowych]    992
  1. Uwagi wprowadzające    993
  2. Historyczne odpowiedniki    993
  3. Zmiany przepisu w trakcie obowiązywania ustawy z 2009 r.    993
  4. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach publicznych    994
  5. Istota i cel przeniesienia planowanych wydatków w budżecie państwa    994
  6. Zasady dokonywania przeniesień wydatków    995
  7. Ograniczenia podmiotowe    996
  8. Ograniczenia przedmiotowe    996
  Art. 172. [Przeniesienia planowanych dochodów i wydatków w razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa]    997
  1. Uwagi wprowadzające    998
  2. Historyczne odpowiedniki    998
  3. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów w razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa    998
  4. Dodatkowe koszty związane z reorganizacją    1000
  Art. 173. [Wykorzystanie środków przeznaczonych na finansowanie programów wieloletnich]    1000
  1. Historyczne odpowiedniki    1000
  2. Powiązania z innymi przepisami ustawy o finansach
  publicznych    1001
  3. Programy wieloletnie    1001
  4. Niewykorzystane środki    1001
  Art. 174. [Kontrola wykonania budżetu przez Ministra Finansów]    1002
  1. Uwag
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia