Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019

-15%

Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

72,25  85,00

Format: pdf

72,2585,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komentarza do najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej, uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r.


Nowela ta przewiduje m.in.:


odformalizowanie procedur;
ograniczenie procedury przesłuchania;
wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub odczytywania przez sąd wszystkich dokumentów;
sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad;
możliwość uwzględnienia kasacji w całości na posiedzeniu bez udziału stron – w razie jej oczywistej zasadności.


Adresaci:
Publikacja będzie przydatna prawnikom praktykom (sędziom, adwokatom, prokuratorom, radcom prawnym), a także aplikantom i studentom prawa.


Zmiany w procedurze karnej mają usprawnić procesy, ale ograniczają prawo do obrony - przeczytaj wywiad ze współautorem komentarza >>


Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-630-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  
  Wprowadzenie    15
  
  Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz.87 ze zm.)    19
  Odnośnik nr 1 do tytułu ustawy    21
  
  Dział I. Przepisy wstępne    27
  Art. 12. [Ściganie na wniosek pokrzywdzonego]    27
  Art. 21. [Zawiadomienie o postępowaniu karnym]    30
  
  Dział II. Sąd    33
  Rozdział 1. Właściwość i skład sądu    33
  Art. 29. [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna – skład sądu]    33
  Art. 38. [Spory o właściwość]    35
  
  Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem    37
  Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy    37
  Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy]    37
  Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu]    44
  Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia]    45
  Rozdział 8. Oskarżony    47
  Art. 81a. [Lista obrońców]    47
  Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy    49
  Art. 88. [Uprawnienie do pełnienia roli pełnomocnika]    49
  
  Dział IV. Czynności procesowe    51
  Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia    51
  Art. 95aa. [Orzekanie w przypadku ustawowego złagodzenia kary]    51
  Art. 95b. [Zasada tajności posiedzeń]    53
  Art. 96. [Posiedzenie – zasady udziału stron]    54
  Art. 99a. [Formularze uzasadnień wyroków]    55
  Art. 100. [Orzeczenia i zarządzenia – ogłaszanie, doręczanie, pouczanie]    59
  Rozdział 13. Porządek czynności procesowych    62
  Art. 117. [Udział w czynnościach procesowych i następstwa nieobecności]    62
  Art. 119. [Pismo procesowe – wymogi formalne]    65
  Art. 120. [Uzupełnienie braków formalnych]    66
  Rozdział 14. Terminy    67
  Art. 123. [Zasady obliczania terminu]    67
  Rozdział 15. Doręczenia    68
  Art. 131. [Doręczenie przez pocztę, Policję, środki masowego przekazu]    68
  Art. 132. [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu lub na adres skrzynki pocztowej]    69
  Art. 133. [Doręczenie zastępcze]    70
  Art. 138. [Doręczenie osobie przebywającej za granicą]    72
  Art. 139. [Uznanie pisma za doręczone]    73
  Rozdział 16. Protokoły    74
  Art. 148a. [Umieszczanie w protokole danych o miejscu zamieszkania i pracy pokrzywdzonych i świadków]    74
  
  Dział V. Dowody    76
  Rozdział 19. Przepisy ogólne    76
  Art. 170. [Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego, forma, konsekwencje]    76
  Rozdział 21. Świadkowie    83
  Art. 185a. [Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego]    83
  Art. 185c. [Przestępstwa określone w art. 197–199 k.k. – zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchanie pokrzywdzonego]    85
  Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści    87
  Art. 193. [Opinia – przesłanki, rodzaje]    87
  Art. 198. [Dostęp biegłego do akt, obecność organu przy badaniach]    88
  Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego    90
  Art. 213. [Dane osobopoznawcze, dane o karalności]    90
  Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie    92
  Art. 219. [Przeszukanie – cel]    92
  
  Dział VI. Środki przymusu    93
  Rozdział 28. Środki zapobiegawcze    93
  Art. 257. [Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania]    93
  Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe    97
  Art. 293. [Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, zażalenie]    97
  
  Dział VII. Postępowanie przygotowawcze    100
  Rozdział 33. Przepisy ogólne    100
  Art. 299a. [Obecność osoby wskazanej przez pokrzywdzonego]    100
  Art. 300. [Obowiązek pouczenia]    101
  Rozdział 35. Przebieg śledztwa    103
  Art. 315a. [Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka]    103
  Rozdział 36a. Dochodzenie    105
  Art. 325h. [Zakres dochodzenia, protokół ograniczony]    105
  Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym    106
  Art. 330. [Subsydiarny akt oskarżenia – tryb postępowania]    106
  Rozdział 39. Akt oskarżenia    109
  Art. 332. [Treść aktu oskarżenia]    109
  Art. 333. [Załączniki i elementy dodatkowe]    110
  Art. 334. [Czynności związane z wysłaniem aktu oskarżenia do sądu]    112
  
  Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji    114
  Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia    114
  Art. 337a. [Informowanie pokrzywdzonego o dacie i miejscu rozprawy lub posiedzenia oraz o zarzutach oskarżenia]    114
  Art. 338. [Doręczenie aktu oskarżenia i jego następstwa]    116
  Art. 338b. [Złożenie żądania wyznaczenia obrońcy z urzędu]    117
  Art. 339. [Wyznaczenie posiedzenia; merytoryczna kontrola aktu oskarżenia]    121
  Art. 340. [Umorzenie postępowania]    123
  Art. 342. [Warunkowe umorzenie postępowania – wyrok]    124
  Art. 343. [Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary]    126
  Art. 343a. [Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego]    127
  Art. 343b. [Wydanie postanowień o nieuwzględnieniu wniosków o skazanie bez rozprawy, warunkowe umorzenie postępowania lub o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego]    128
  Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej    130
  Art. 350a. [Zaniechanie wezwania świadków na rozprawę]    130
  Art. 352. [Dopuszczenie dowodów]    134
  Art. 353. [Zawiadomienie o rozprawie – termin]    134
  Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej    136
  Art. 368. [Rozstrzyganie odnośnie do wniosku dowodowego]    136
  Art. 377. [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego z jego winy]    139
  Art. 378a. [Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy; uzupełniające przeprowadzenie dowodu]    140
  Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej    153
  Art. 384. [Obecność na sali pokrzywdzonego, świadków, biegłych]    153
  Rozdział 45. Przewód sądowy    154
  Art. 386. [Przesłuchanie oskarżonego]    154
  Art. 387. [Dobrowolne poddanie się karze]    155
  Art. 391. [Warunki odczytania protokołów zeznań]    157
  Art. 394. [Uznanie za ujawnione]    158
  Art. 394a. [Sprowadzenie na salę rozpraw i udostępnienie dowodów rzeczowych]    162
  Art. 395. [Dowody rzeczowe na rozprawie]    163
  Art. 396. [Pomoc prawna w przeprowadzeniu dowodu]    165
  Art. 401. [Przerwa]    168
  Art. 405. [Zamykanie przewodu sądowego]    169
  Rozdział 47. Wyrokowanie    173
  Art. 418. [Ogłoszenie wyroku, ustne uzasadnienie]    173
  Art. 420. [Postanowienie uzupełniające]    176
  Art. 423. [Pisemne uzasadnienie wyroku]    180
  
  Dział IX. Postępowanie odwoławcze    182
  Rozdział 48. Przepisy ogólne    182
  Art. 426. [Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym]    182
  Art. 427. [Elementy środka odwoławczego]    184
  Art. 437. [Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego]    191
  Art. 438. [Podstawy odwoławcze]    192
  Art. 442. [Ponowne rozpoznanie]    194
  Art. 443a. [Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia]    198
  Rozdział 49. Apelacja    202
  Art. 446. [Przymus dla adwokata lub innego pełnomocnika]    202
  Art. 447. [Podstawa apelacji, zarzuty]    203
  Art. 449. [Rozprawa i posiedzenie]    206
  Art. 449a. [Uzupełnienie uzasadnienia]    207
  Art. 452. [Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym]    211
  Art. 453. [Przebieg rozprawy odwoławczej]    216
  Art. 454. [Zasady ne peius]    218
  
  Dział X. Postępowania szczególne    223
  Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego    223
  Art. 491. [Posiedzenie pojednawcze – skutki niestawiennictwa stron]    223
  Art. 496. [Skutki odstąpienia od oskarżenia]    224
  Rozdział 53. Postępowanie nakazowe    225
  Art. 505. [Doręczenie wyroku nakazowego; pouczenia]    225
  Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone    228
  Art. 517h. [Termin złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia; termin sporządzenia uzasadnienia; termin przekazania apelacji sądowi odwoławczemu]    228
  Art. 517i. [Przekazanie sprawy do postępowania przygotowawczego]    229
  
  Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia    231
  Rozdział 55. Kasacja    231
  Art. 521. [Kasacja nadzwyczajna, podmioty uprawnione, rodzaj orzeczeń]    231
  Art. 523. [Podstawy kasacyjne, ograniczenia we wnoszeniu kasacji]    232
  Art. 524. [Termin wniesienia kasacji, ograniczenie uwzględnienia kasacji]    233
  Art. 526. [Wyjaśnienie podstaw kasacji; osoby uprawnione do sporządzenia kasacji]    234
  Art. 535. [Orzekanie na rozprawie, posiedzeniu, oczywista bezzasadność lub zasadność kasacji]    235
  Art. 537a. [Wyłączenie możliwości uchylenia wyroku ze względu na braki w jego uzasadnieniu]    237
  Rozdział 56. Wznowienie postępowania    238
  Art. 545. [Odpowiednie stosowanie przepisów; osoby uprawnione do sporządzenia wniosku o wznowienie postępowania]    238
  Art. 547. [Rodzaje orzeczeń, dopuszczalność ich zaskarżenia]    239
  
  Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia    241
  Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie    241
  Art. 552. [Podstawy żądania odszkodowania]    241
  Art. 554. [Właściwość i skład sądu; rozprawa]    242
  
  Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych    245
  Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania    245
  Art. 607e. [Zakaz ścigania za czyny nieobjęte nakazem; zakaz wykonania kar nieobjętych nakazem]    245
  Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania    247
  Art. 611. [Właściwość sądu]    247
  
  Dział XIV. Koszty procesu    249
  Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu    249
  Art. 632a. [Wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego]    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia