Instytucja przepadku w polskim prawie karnym

-25%

Instytucja przepadku w polskim prawie karnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

63,75  85,00

Format: pdf

63,7585,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono kompleksowo prawnokarną instytucję przepadku, w tym jej aktualne normatywne uregulowanie w Kodeksie karnym, łącznie z nowo wprowadzonym przepadkiem przedsiębiorstwa. W szczególności wnikliwie przeanalizowano i omówiono wszystkie rodzaje i postaci przepadku oraz przesłanki ich stosowania, a także zasady dotyczące wykonywania orzeczeń sądów zawierających postanowienia o przepadku: przedmiotów, przedsiębiorstwa, korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa (chociażby pośrednio) albo ich równowartości. W książce objaśniono także przepisy intertemporalne, które przewidują stosowanie nowych uregulowań w zakresie instytucji przepadku do sprawców czynów zabronionych popełnionych przed wejściem w życie ustawy, która je wprowadzała.


Instytucja przepadku zaprezentowana w niniejszym opracowaniu ma zastosowanie w obszarze całego polskiego prawa karnego powszechnego, zarówno przy pociąganiu do odpowiedzialności sprawców typów przestępstw tzw. kodeksowych, jak i pozakodeksowych, do których stosuje się przepisy części ogólnej Kodeksu karnego.


Adresaci:
Publikacja zainteresuje sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikujących w tych zawodach prawniczych, a także teoretyków prawa karnego.


Rok wydania2020
Liczba stron276
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-671-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    11
  
  Rozdział I
  Instytucja przepadku w polskim prawie karnym – rys historyczny | str.    17
  1. Przepadek (konfiskata) w dawnym prawie polskim i w ustawodawstwie karnym państw zaborczych | str.    17
  2. Przepadek w Kodeksie karnym z 1932 r. | str.    21
  3. Przepadek i konfiskata mienia w Kodeksie karnym z 1969 r. | str.    26
  4. Przepadek w Kodeksie karnym z 1997 r. | str.    36
  4.1. Instytucja przepadku w pierwotnej wersji Kodeksu karnego z 1997 r. | str.    38
  4.2. Instytucja przepadku w Kodeksie karnym po nowelizacji z 9.09.2000 r. | str.    43
  4.3. Instytucja przepadku w Kodeksie karnym po nowelizacji z 13.06.2003 r. | str.    45
  4.4. Instytucja przepadku w Kodeksie karnym po nowelizacji z 20.02.2015 r. | str.    52
  4.5. Instytucja przepadku w Kodeksie karnym po nowelizacji z 23.03.2017 r. | str.    56
  
  Rozdział II
  Przepadek i konfiskata w prawie międzynarodowym | str.    61
  1. Przepadek i konfiskata w prawie międzynarodowym o zasięgu uniwersalnym | str.    61
  2. Przepadek i konfiskata w porządku prawnym Rady Europy | str.    66
  3. Przepadek i konfiskata w prawie Unii Europejskiej | str.    69
  
  Rozdział III
  Przepadek w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. | str.    75
  
  Rozdział IV
  Instytucja przepadku w Kodeksie karnym z 1997 r. – jej aktualny status prawnokarny, rodzaje i funkcje | str.    81
  1. Samodzielny status instytucji przepadku jako środka reakcji na czyn zabroniony | str.    81
  2. Rodzaje przepadku i ich postaci | str.    83
  3. Funkcje przepadku | str.    85
  
  Rozdział V
  Przepadek przedmiotów w świetle art. 44 k.k. | str.    95
  1. Przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, ewentualnie ich równowartości | str.    96
  2. Przepadek narzędzi przestępstwa, ewentualnie ich równowartości lub orzeczenie nawiązki na rzecz Skarbu Państwa | str.    106
  3. Przepadek przedmiotów tzw. zakazanych | str.    123
  
  Rozdział VI
  Przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości na podstawie art. 44a k.k. | str.    135
  1. Przepadek przedsiębiorstwa sprawcy przestępstwa albo równowartości tego przedsiębiorstwa | str.    146
  2. Przepadek przedsiębiorstwa innej osoby fizycznej niebędącej sprawcą albo jego równowartości | str.    150
  3. Sytuacje wyłączające możliwość orzekania przepadku przedsiębiorstwa albo jego równowartości | str.    155
  
  Rozdział VII
  Przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości na podstawie art. 45 k.k. | str.    163
  1. Ratio legis wprowadzenia instytucji przepadku korzyści majątkowej albo jej równowartości oraz tzw. rozszerzonego przepadku | str.    167
  2. Osiągnięcie korzyści majątkowej z przestępstwa tytułem do orzeczenia jej przepadku albo przepadku jej równowartości | str.    169
  3. Subsydiarny i obligatoryjny charakter przepadku korzyści majątkowej albo jej równowartości | str.    173
  4. Domniemania prawne pozwalające na orzeczenie tzw. rozszerzonego przepadku mienia należącego do sprawcy, uważanego za korzyść majątkową pochodzącą z przestępstwa | str.    179
  5. Domniemanie prawne pozwalające na orzeczenie przepadku korzyści majątkowej znajdującej się w posiadaniu innych osób | str.    186
  
  Rozdział VIII
  Możliwość orzeczenia przepadku na podstawie art. 45a k.k. mimo braku wyroku skazującego sprawcę | str.    191
  1. Krąg sprawców i ich sytuacji prawnokarnych wyłączających skazanie, a uzasadniających orzeczenie przepadku | str.    193
  2. Rodzaje i postaci przepadku dopuszczone do orzekania | str.    204
  3. Konieczność zaistnienia materialnoprawnych przesłanek do orzeczenia przepadku | str.    206
  4. Retroaktywność przepisów upoważniających sądy do orzekania przepadku bez skazywania sprawcy | str.    210
  
  Rozdział IX
  Wykonywanie orzeczenia o przepadku | str.    211
  1. Skierowanie orzeczenia o przepadku do wykonania | str.    211
  2. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu przepadku | str.    213
  3. Wykonanie przepadku przedmiotów, korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa lub ich równowartości | str.    218
  3.1. Organ właściwy w zakresie wykonania przepadku | str.    218
  3.2. Przejęcie przedmiotów objętych przepadkiem | str.    228
  3.3. Postępowanie z przejętymi przedmiotami | str.    229
  4. Wykonanie nawiązki na rzecz Skarbu Państwa | str.    233
  5. Wykonywanie przepadku przedsiębiorstwa | str.    236
  5.1. Zakres przepadku przedsiębiorstwa | str.    236
  5.2. Rozstrzyganie w przedmiocie sposobu wykonania przepadku przedsiębiorstwa | str.    238
  5.3. Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części | str.    242
  5.4. Spieniężenie poszczególnych składników przedsiębiorstwa | str.    247
  6. Skutki przepadku | str.    248
  6.1. Przejście własności na Skarb Państwa | str.    248
  6.2. Zakres przepadku | str.    250
  6.3. Skutki w zakresie praw obciążających objęte przepadkiem składniki mienia | str.    252
  6.4. Skutki w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorstwa objętego przepadkiem | str.    253
  6.5. Ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości objętej przepadkiem | str.    254
  7. Postępowanie w razie braku możliwości wykonania przepadku | str.    256
  8. Skutki uchylenia orzeczenia o przepadku, jego darowania lub zwolnienia rzeczy objętej przepadkiem | str.    257
  9. Wykonywanie orzeczenia o przepadku wydanego przez sąd państwa należącego do Unii Europejskiej | str.    259
  
  Zakończenie | str.    263
  
  Literatura | str.    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia