Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

-25%

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

109,50  146,00

Format: epub

109,50146,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z realizacją zadań administracji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji publicznej, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Zwrócono uwagę na kwestie szczegółowe związane z planowaniem w ochronie środowiska, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii, gospodarowaniem odpadami, postępowaniem z substancjami chemicznymi, ochroną przyrody i krajobrazu (ochroną różnorodności biologicznej) oraz instrumentami finansowoprawnymi i odpowiedzialnością prawną w ochronie środowiska.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, osób wykonujących zawody prawnicze, przedsiębiorców, doktorantów, studentów oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych przedstawianą problematyką.


Rok wydania2017
Liczba stron700
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-453-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  
  Część I
  ZADANIA ADMINISTRACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  
  
  Paulina Łazutka
  Związek jednostek samorządu terytorialnego jako podmiot wykonujący zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska | str.    17
  
  Paweł Romaniuk
  Systemy zarządzania i kontroli wybranych organów administracji publicznej ukierunkowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | str.    35
  
  Ewaryst Kowalczyk
  Obowiązki i uprawnienia podmiotów administracji w zamówieniach publicznych w zakresie ochrony środowiska w świetle dyrektywy 2014/24/WE | str.    45
  
  Eryk Kosiński, Maria Grzymisławska-Cybulska
  Budowa elementów systemu ochrony brzegu morskiego jako usługa związana z ochroną środowiska morskiego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług | str.    58
  
  
  Część II
  DOSTĘP DO INFORMACJI, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ DOSTĘP DO SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA
  
  
  Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
  Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie - uwagi na tle nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 października 2015 r. | str.    73
  
  Grzegorz Czerwiński
  Wybrane zagadnienia dotyczące udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska | str.    89
  
  Anna Haładyj
  Skarga na uchwałę podjętą przez organ gminy w świetle art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus | str.    99
  
  Magdalena Micińska-Bojarek
  Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska - pozycja ustrojowa i przegląd | str.    112
  
  
  Część III
  PLANOWANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
  
  
  Anna Barczak
  Polityka ochrony środowiska - od dokumentu do działań | str.    135
  
  Marcin Kamiński
  Administracyjnoprawne normy celowe w prawie ochrony środowiska | str.    143
  
  Diana Trzcińska
  Związki prawne między ochroną środowiska a planowaniem przestrzennym | str.    160
  
  Maciej Kruś, Dawid Trela
  Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium | str.    173
  
  Piotr Ruczkowski
  Lokalizacja krematoriów (instalacji do spopielania zwłok) w świetle przepisów o ochronie środowiska i innych wybranych regulacji prawnych | str.    184
  
  Jakub Polanowski
  Utrzymanie obiektu budowlanego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska | str.    194
  
  Jan Stoksik
  Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zagadnienia wybrane) | str.    210
  
  Przemysław Niemczuk
  Stan wody na gruncie w prawie administracyjnym | str.    227
  
  
  Część IV
  OCHRONA POWIETRZA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  
  
  Ilona Przybojewska
  Paryskie porozumienie klimatyczne: przełom czy stagnacja? | str.    243
  
  Joanna Lemańska
  Uchwały "antysmogowe" | str.    254
  
  Zygmunt Wiśniewski
  Nowe regulacje prawne odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zagadnienia wybrane | str.    267
  
  Dominik J. Kościuk, Artur K. Modrzejewski
  Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe a ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - uwarunkowania prawne | str.    282
  
  Joanna Wyporska-Frankiewicz
  Strona postępowania w sprawie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Zagadnienia wybrane | str.    295
  
  Patrycja Zgoła
  Nadzór nad wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego | str.    314
  
  
  Część V
  GOSPODAROWANIE ODPADAMI I POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
  
  
  Marek Górski
  Plany gospodarki odpadami | str.    327
  
  Krystian M. Ziemski, Maciej Kiełbus
  Próba oceny form działania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie wojewódzkich planów gospodarki odpadami | str.    340
  
  Karolina Karpus
  Prawo o odpadach i granice przedmiotu jego regulacji w świetle zasady zrównoważonego rozwoju | str.    352
  
  Małgorzata Szwejkowska, Elżbieta Zębek
  Obowiązki reglamentacyjne podmiotów w zakresie gospodarki odpadami w kontekście prawno-administracyjnym i środowiskowym
   | str.    363
  
  Ewa Badowska-Domagała
  Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poprzez przystąpienie do porozumienia | str.    379
  
  Magdalena Łysek
  Problemy gmin we wdrażaniu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | str.    395
  
  Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
  Zarys obowiązków przedsiębiorstw związanych z substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tzw. substancji SVHC w świetle rozporządzenia REACH | str.    407
  
  Martyna Wilbrandt-Gotowicz
  Problemy administracyjnej kontroli wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (na przykładzie kontroli sanitarnej) | str.    418
  
  
  Część VI
  OCHRONA PRZYRODY
  
  
  Bartosz Rakoczy
  Stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie form ochrony przyrody. Ocena de lege lata i postulaty de lege ferenda | str.    433
  
  Adrianna Ogonowska
  Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 | str.    446
  
  Dorota Lebowa
  Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przez dyrektora parku narodowego przetargu na rozporządzanie nieruchomością | str.    454
  
  Michał Kasiński
  Ochrona własności a ochrona przyrody. Siedem mitów w sprawach reglamentacji usuwania drzew i krzewów | str.    463
  
  Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek
  Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych - wybrane zagadnienia teorii i praktyki | str.    472
  
  Agnieszka Skóra
  Adresaci decyzji o usunięciu drzewa lub krzewu. Wybrane aspekty procesowe art. 83 u.o.p. | str.    485
  
  Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński
  Lasy jako dobro publiczne | str.    497
  
  
  Część VII
  OCHRONA KRAJOBRAZU
  
  
  Janusz Sługocki
  Problemy ochrony prawnej krajobrazowych wartości przyrodniczych i kulturowych - uwagi o próbie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu | str.    521
  
  Anna Fogel
  Nowe podejście do ochrony krajobrazu - założenia czy faktyczna zmiana modelu działań administracji? | str.    535
  
  Piotr Aszkiełowicz
  Praktyka organów administracji publicznej względem zakazów na obszarach chronionych przyrody po wejściu w życie ustawy krajobrazowej | str.    546
  
  Renata Lewicka
  Ochrona krajobrazu w planowaniu przestrzennym | str.    558
  
  Anna Ostrowska
  Bariery ochrony krajobrazu w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego | str.    576
  
  
  Część VIII
  INSTRUMENTY FINANSOWO-PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
  
  
  Leszek Bielecki
  Ulgi w spłacie opłat i kar w zakresie korzystania ze środowiska w świetle rozwiązań ustawowych | str.    597
  
  Katarzyna Golat
  Wybrane problemy odpowiedniego stosowania instytucji przedawnienia do środków finansowo-prawnych ochrony środowiska | str.    608
  
  Marek Lewicki
  Opłaty podwyższone w prawie ochrony środowiska - zagadnienia wybrane | str.    622
  
  Piotr Korzeniowski
  Wyzwania związane z określeniem charakteru prawnego kary pieniężnej za nielegalne przemieszczanie odpadów | str.    640
  
  Adam Habuda
  Nowe wyzwania wynikające z ewolucji odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska | str.    654
  
  Małgorzata Szalewska
  Model odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania | str.    663
  
  Zakończenie | str.    673
  
  Bibliografia | str.    677
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia