Międzynarodowe prawo podatkowe

-20%

Międzynarodowe prawo podatkowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

Podręcznik jest kompleksowym i aktualnym opracowaniem, które podejmuje problematykę międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy traktatowej i krajowego prawa podatkowego.


W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące:


relacji między międzynarodowym, europejskim i polskim prawem podatkowym,
eliminowania podwójnego opodatkowania,
międzynarodowej współpracy podatkowej - dynamicznie rozwijającej się dziedziny międzynarodowego prawa podatkowego,
międzynarodowego unikania opodatkowania i zapobiegania temu zjawisku.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, administracji, ekonomii oraz pracowników administracji podatkowej. Będzie przydatna także dla pełnomocników w sprawach podatkowych (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych), sędziów sądów administracyjnych oraz przedsiębiorców.


Rok wydania2015
Liczba stron288
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9675-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    15
  
  Przedmowa | str.    19
  
  
  Część I
  Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego
  
  
  Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego | str.    23
  
  1.1. Pierwsze międzynarodowe umowy podatkowe | str.    23
  1.2. Pierwsze międzynarodowe umowy podatkowe zawarte przez Polskę | str.    24
  1.3. Geneza modeli konwencji | str.    25
  1.4. Rodzaje modeli konwencji | str.    27
  
  Rozdział 2. Pojęcie, przesłanki i zakres międzynarodowego prawa podatkowego | str.    30
  
  2.1. Definicja międzynarodowego prawa podatkowego | str.    30
  2.2. Przesłanki stanowienia międzynarodowego prawa podatkowego | str.    32
  
  Rozdział 3. Międzynarodowe prawo podatkowe w systemie prawa polskiego | str.    34
  
  3.1. Międzynarodowy aspekt umów podatkowych | str.    34
  3.2. Krajowy aspekt międzynarodowych umów podatkowych | str.    35
  
  Rozdział 4. Międzynarodowe prawo podatkowe a europejskie prawo podatkowe | str.    36
  
  4.1. Płaszczyzny obowiązywania prawa podatkowego | str.    36
  4.2. Międzynarodowe prawo podatkowe | str.    36
  4.3. Europejskie prawo podatkowe | str.    37
  
  Rozdział 5. Rodzaje międzynarodowych umów podatkowych | str.    40
  
  5.1. Umowy dwu- i wielostronne | str.    40
  5.2. Bilateralne umowy podatkowe | str.    40
  5.3. Multilateralne umowy podatkowe | str.    41
  
  Rozdział 6. Znaczenie i charakter prawny Modelu Konwencji OECD i Komentarza | str.    42
  
  Rozdział 7. Interpretacja międzynarodowego prawa podatkowego | str.    47
  
  7.1. Dylematy wykładni międzynarodowego prawa podatkowego | str.    47
  7.2. Dyrektywy interpretacyjne międzynarodowego prawa podatkowego | str.    48
  7.3. Aspekt czasowy wykładni międzynarodowego prawa podatkowego | str.    49
  7.4. Usuwanie rozbieżności interpretacyjnych w międzynarodowym prawie podatkowym | str.    50
  
  Rozdział 8. Pojęcie i przyczyny podwójnego opodatkowania | str.    52
  
  8.1. Podwójne opodatkowanie w sensie prawnym | str.    52
  8.2. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym | str.    53
  8.3. Przyczyny podwójnego opodatkowania | str.    54
  
  Rozdział 9. Sposoby i metody eliminacji podwójnego opodatkowania | str.    55
  
  9.1. Sposoby (instrumenty prawne) unikania podwójnego opodatkowania | str.    55
  9.2. Metody unikania podwójnego opodatkowania w sensie prawnym | str.    56
  9.2.1. Rodzaje metod unikania opodatkowania | str.    56
  9.2.2. Metoda zwolnienia podatkowego | str.    56
  9.2.3. Metoda zaliczenia podatkowego | str.    57
  9.2.4. Inne metody unikania podwójnego opodatkowania | str.    57
  9.3. Metody unikania podwójnego opodatkowania w znaczeniu ekonomicznym | str.    58
  9.3.1. Problem unikania ekonomicznego podwójnego opodatkowania | str.    58
  9.3.2. Metoda odliczenia | str.    60
  9.3.3. Metoda zwolnienia | str.    60
  9.3.4. Inne metody | str.    60
  9.4. Metody zapobiegania unikaniu opodatkowania | str.    61
  9.4.1. Problem podwójnego nieopodatkowania | str.    61
  9.4.2. Klauzula subject-to-tax | str.    61
  9.4.3. Klauzula switch-over | str.    62
  
  
  Część II
  Eliminowanie podwójnego opodatkowania
  
  
  Rozdział 1. Treść Modelu Konwencji OECD | str.    64
  
  Rozdział 2. Zakres stosowania typowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    66
  
  2.1. Zakres podmiotowy | str.    66
  2.2. Zakres przedmiotowy | str.    67
  
  Rozdział 3. Zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodu i majątku w Modelu Konwencji OECD | str.    69
  
  Rozdział 4. Charakterystyka opodatkowania poszczególnych kategorii dochodu i majątku w Modelu Konwencji OECD | str.    71
  
  4.1. Dochód z majątku nieruchomego | str.    71
  4.2. Zysk przedsiębiorstw | str.    71
  4.2.1. Definicje podstawowych pojęć | str.    71
  4.2.2. Zasady przypisywania zysku | str.    75
  4.2.3. Korekta zysku przedsiębiorstw powiązanych | str.    76
  4.3. Zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych | str.    77
  4.4. Zysk z dywidendy | str.    78
  4.4.1. Opodatkowanie dochodów biernych | str.    78
  4.4.2. Dochody z dywidendy w świetle art. 10 Modelu Konwencji OECD | str.    81
  4.4.3. Opodatkowanie dywidend w prawodawstwie Unii Europejskiej | str.    83
  4.4.4. Opodatkowanie dywidend w prawie krajowym | str.    86
  4.4.5. Podsumowanie transgranicznego opodatkowania dywidendy | str.    90
  4.5. Zysk z odsetek | str.    91
  4.5.1. Dochody z odsetek w świetle art. 11 Modelu Konwencji OECD | str.    91
  4.5.2. Opodatkowanie odsetek w prawodawstwie Unii Europejskiej | str.    92
  4.5.3. Opodatkowanie odsetek w prawie krajowym | str.    94
  4.5.4. Podsumowanie transgranicznego opodatkowania odsetek | str.    94
  4.6. Zysk z należności licencyjnych | str.    95
  4.7. Zyski z przeniesienia własności majątku | str.    96
  4.8. Dochód z pracy | str.    97
  4.9. Wynagrodzenia dyrektorów | str.    98
  4.10. Dochody artystów i sportowców | str.    98
  4.11. Emerytury | str.    99
  4.12. Dochody pracowników państwowych | str.    99
  4.13. Dochody studentów | str.    100
  4.14. Inne dochody | str.    101
  
  Rozdział 5. Opodatkowanie majątku w Modelu Konwencji OECD | str.    102
  
  Rozdział 6. Metody unikania podwójnego opodatkowania w typowej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    103
  
  6.1. Rodzaje metod unikania podwójnego opodatkowania | str.    103
  6.2. Metoda wyłączenia | str.    104
  6.3. Metoda zaliczenia | str.    105
  
  Rozdział 7. Postanowienia szczególne Modelu Konwencji OECD | str.    107
  
  7.1. Ogólna charakterystyka rozdziału VI Modelu Konwencji OECD | str.    107
  7.2. Zasada równego traktowania | str.    107
  7.3. Postępowanie polubowne | str.    109
  7.3.1. Cel postępowania polubownego | str.    109
  7.3.2. Eliminowanie podwójnego opodatkowania niezgodnego z Modelem Konwencji OECD | str.    110
  7.3.3. Eliminowanie sporów interpretacyjnych i podwójnego opodatkowania w zakresie nieobjętym Modelem Konwencji OECD | str.    112
  7.3.4. Przebieg postępowania polubownego | str.    112
  7.4. Wymiana informacji podatkowych | str.    113
  7.4.1. Cel wymiany informacji podatkowych | str.    113
  7.4.2. Formy wymiany informacji podatkowych | str.    115
  7.4.3. Postępowanie przy wymianie informacji podatkowych | str.    116
  7.4.4. Poufność wymienianych informacji | str.    116
  7.4.5. Ograniczenie wymiany informacji podatkowych | str.    117
  7.5. Pomoc w poborze podatków | str.    117
  7.5.1. Przesłanki pomocy w poborze podatków | str.    117
  7.5.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy pomocy w poborze podatków | str.    118
  7.5.3. Przesłanki warunkujące udzielenie pomocy w poborze podatków | str.    118
  7.5.4. Postępowanie w przedmiocie pomocy w poborze podatków | str.    119
  7.5.5. Formy pomocy w poborze podatków | str.    120
  7.5.6. Ograniczenia pomocy w poborze podatków | str.    120
  7.6. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych | str.    121
  7.7. Rozszerzenie zakresu terytorialnego | str.    121
  
  
  Część III
  Współpraca w świetle regulacji międzynarodowego prawa podatkowego
  
  
  Rozdział 1. Zagadnienia ogólne | str.    125
  
  1.1. Rozwój międzynarodowej współpracy podatkowej | str.    125
  1.2. Pojęcie międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych | str.    126
  1.3. Przesłanki współpracy | str.    127
  1.4. Formy współpracy | str.    128
  
  Rozdział 2. Międzynarodowa współpraca administracyjna w sprawach podatkowych | str.    133
  
  2.1. Ewolucja i podstawy prawne międzynarodowej współpracy podatkowej | str.    133
  2.2. Model Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej przy dochodzeniu roszczeń podatkowych | str.    136
  2.2.1. Struktura Modelu Konwencji | str.    136
  2.2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy | str.    136
  2.2.3. Formy współpracy | str.    136
  2.2.4. Postępowanie w sprawie pomocy administracyjnej | str.    139
  2.3. Międzynarodowa współpraca na podstawie przepisów Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych | str.    140
  2.3.1. Zakres podmiotowy | str.    140
  2.3.2. Zakres przedmiotowy | str.    141
  2.3.3. Formy współpracy | str.    141
  2.3.4. Wymiana informacji i jej formy | str.    142
  2.3.5. Wymiana informacji na żądanie | str.    143
  2.3.6. Automatyczna wymiana informacji | str.    143
  2.3.7. Spontaniczna wymiana informacji | str.    144
  2.3.8. Jednoczesne kontrole podatkowe | str.    144
  2.3.9. Kontrola podatkowa za granicą | str.    145
  2.3.10. Pomoc w poborze należności podatkowych | str.    146
  2.3.11. Doręczenie dokumentów | str.    149
  2.3.12. Wniosek o udzielenie pomocy administracyjnej | str.    150
  2.3.13. Odpowiedź na wniosek o udzielenie pomocy administracyjnej | str.    152
  2.3.14. Koszty postępowania w przedmiocie pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych | str.    155
  2.3.15. Poufność danych | str.    155
  2.3.16. Instrumenty ochrony prawnej podatnika | str.    156
  
  Rozdział 3. Międzynarodowa współpraca z rajami podatkowymi | str.    158
  
  3.1. Przyczyny opracowania Modelu Porozumienia o wymianie informacji podatkowych i jego praktyczne zastosowanie | str.    158
  3.2. Treść Modelu Porozumienia o wymianie informacji podatkowych | str.    160
  3.3. Zakres podmiotowy | str.    161
  3.4. Zakres przedmiotowy | str.    161
  3.5. Ochrona praw podatnika | str.    162
  3.6. Formy współpracy | str.    163
  3.7. Wymiana informacji podatkowych | str.    163
  3.8. Kontrola podatkowa za granicą | str.    165
  3.9. Przesłanki odmowy udzielania pomocy | str.    166
  3.10. Procedura wzajemnego porozumiewania | str.    167
  3.11. Koszty wymiany informacji podatkowych | str.    168
  3.12. Język wymiany informacji | str.    168
  
  Rozdział 4. Inne podstawy współpracy międzynarodowej (FATCA) | str.    169
  
  4.1. Rozszerzenie podstaw prawnych międzynarodowej współpracy podatkowej | str.    169
  4.2. Cel wymiany informacji finansowych | str.    170
  4.3. Skutki FATCA | str.    170
  4.4. Uregulowania umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA | str.    171
  4.5. Kontrowersje związane z FATCA | str.    173
  
  
  Część IV
  Międzynarodowe unikanie opodatkowania i zapobieganie temu zjawisku
  
  
  Rozdział 1. Międzynarodowa optymalizacja podatkowa | str.    177
  
  Rozdział 2. Transfer dochodu przy wykorzystaniu mechanizmu cen transferowych | str.    179
  
  2.1. Ceny transferowe jako instrument optymalizacji podatkowej | str.    179
  2.2. Rola OECD w kształtowaniu praktyki podatkowej w zakresie cen transferowych | str.    180
  2.3. Pojęcie cen transferowych | str.    182
  2.4. Podmioty powiązane | str.    183
  2.5. Zasada długości ramienia | str.    185
  2.6. Korekta dochodu | str.    186
  2.7. Metody szacowania dochodu przedsiębiorstw powiązanych | str.    188
  2.7.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str.    188
  2.7.2. Metoda ceny odprzedaży | str.    188
  2.7.3. Metoda rozsądnej marży (koszt plus) | str.    189
  2.7.4. Metoda marży transakcyjnej netto | str.    189
  2.7.5. Metoda podziału zysku transakcyjnego | str.    190
  2.8. Korekta odpowiednia | str.    190
  2.9. Korekta wtórna | str.    192
  2.10. Ceny transferowe w prawodawstwie krajowym | str.    193
  2.10.1. Podstawy prawne i zakres regulacji prawnych odnoszących się do cen transferowych | str.    193
  2.10.2. Przedsiębiorstwa powiązane | str.    195
  2.10.3. Przesłanki oszacowania dochodu | str.    196
  2.10.4. Zasady oszacowania dochodu | str.    197
  2.10.5. Analiza porównywalności | str.    199
  2.10.6. Katalog i hierarchia metod szacowania dochodu | str.    202
  2.10.7. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str.    202
  2.10.8. Metoda ceny odprzedaży | str.    203
  2.10.9. Metoda rozsądnej marży ("koszt plus") | str.    204
  2.10.10. Metody podziału zysków | str.    204
  2.10.11. Metoda marży transakcyjnej netto | str.    205
  2.10.12. Szczególne zasady ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług oraz restrukturyzacji działalności | str.    206
  2.10.13. Korekta odpowiadająca | str.    208
  2.10.14. Obowiązek dokumentacyjny | str.    209
  2.10.15. Porozumienia w sprawie cen transferowych | str.    210
  
  Rozdział 3. Raje podatkowe | str.    215
  
  3.1. Pojęcie i geneza raju podatkowego | str.    215
  3.2. Rodzaje rajów podatkowych | str.    218
  3.3. Ustawodawstwo antyrajowe | str.    218
  
  Rozdział 4. Niedostateczna kapitalizacja | str.    222
  
  4.1. Pojęcie niedostatecznej kapitalizacji | str.    222
  4.2. Przeciwdziałanie niedostatecznej kapitalizacji | str.    224
  
  Rozdział 5. Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zjawisko treaty shopping | str.    227
  
  5.1. Pojęcie umownych korzyści | str.    227
  5.2. Mechanizm umownych korzyści | str.    229
  5.3. Przeciwdziałanie korzyściom umownym | str.    230
  
  Rozdział 6. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych | str.    232
  
  6.1. Geneza i uzasadnienie opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej | str.    232
  6.2. Pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej | str.    233
  6.3. Podstawa opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej | str.    234
  6.4. Wysokość podatku | str.    235
  6.5. Obowiązki administracyjne | str.    237
  
  Rozdział 7. Inne metody zapobiegania unikaniu opodatkowania | str.    238
  
  7.1. W poszukiwaniu skutecznej metody zapobiegania unikaniu opodatkowania | str.    238
  7.2. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    239
  7.2.1. Istota klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    239
  7.2.2. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania w prawie Unii Europejskiej | str.    240
  7.2.3. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania w polskim prawie podatkowym | str.    244
  7.3. Regulacje anty-BEPS | str.    246
  
  Bibliografia | str.    251
  
  Akty prawne | str.    261
  
  Orzecznictwo | str.    265
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia