Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

-20%

Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

170,40  213,00

Format: pdf

170,40213,00

cena zawiera podatek VAT

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i realizacji prawa do emerytury zagwarantowanego obywatelom przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r. W ujęciu Konstytucji to państwo ubezpiecza obywateli, tworząc specjalne fundusze z określonej części dochodu narodowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


Autorka analizuje wszystkie rodzaje emerytury powszechnej zależnej od wieku, daty urodzenia i wykonywanego zawodu oraz emerytury dla rolników i służb mundurowych.


Przedstawia również zasady nabywania prawa do:


okresowej emerytury kapitałowej będącej drugą częścią emerytury powszechnej,
emerytury pomostowej – w związku z wygaszaniem niektórych rodzajów emerytury – wypłacanej z innego funduszu niż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.


W odniesieniu do poszczególnych rodzajów emerytury autorka omawia przepisy regulujące warunki nabywania prawa do emerytury i ustalania jej wysokości. Przybliża zasady realizacji nabytego prawa dotyczące m.in. zbiegu prawa do świadczeń, łączenia ich z wynagrodzeniem za pracę, pobrania świadczenia nienależnego.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, począwszy od osób, które zawodowo zajmują się tą trudną dziedziną prawa - sędziów, adwokatów, radców prawnych, aż po osoby zainteresowane własnym prawem do emerytury, którym zrozumienie przyjętych konstrukcji prawnych ułatwi przystępny sposób ich omówienia przez autorkę.


Liczba stron668
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-116-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp do II wydania | str.    13
  
  Wprowadzenie | str.    17
  
  Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 39, 539, 730, 752) (wyciąg) | str.    21
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    23
  Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy | str.    23
  Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości | str.    35
  Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent | str.    67
  Dział II. Emerytury | str.    85
  Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. | str.    85
  Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. | str.    104
  Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. | str.    121
  Rozdział 3a. Emerytury górnicze | str.    124
  Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27–50e | str.    135
  Dział IV. Dodatki do emerytur i rent | str.    154
  Dział V. Zasiłek pogrzebowy | str.    158
  Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie | str.    163
  Dział VII. Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń | str.    181
  Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń | str.    181
  Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń | str.    188
  Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń | str.    193
  Dział VIII. Zasady ustalania świadczeń | str.    200
  Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń | str.    200
  Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń | str.    205
  Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokość | str.    218
  Dział IX. Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń | str.    238
  Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania | str.    238
  Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów | str.    261
  Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń | str.    266
  Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń | str.    285
  Dział X. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe | str.    310
  Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    310
  Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str.    311
  Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające | str.    344
  
  Ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 926) (wyciąg) | str.    345
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    347
  Rozdział 2. Rodzaje emerytur kapitałowych i zasady nabywania prawa do tych emerytur | str.    354
  Rozdział 3. Zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych | str.    357
  Rozdział 4. Zasady ustalania wysokości emerytur kapitałowych oraz ich wypłaty | str.    360
  
  Ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924) (wyciąg) | str.    365
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    367
  Rozdział 2. Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty | str.    378
  Rozdział 3. Rekompensaty | str.    396
  Rozdział 4. Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych | str.    400
  Rozdział 6. Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych | str.    404
  Rozdział 9. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe | str.    410
  
  Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 730, 1287) (wyciąg) | str.    413
  
  Rozdział 1. Postanowienia wstępne | str.    415
  Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne | str.    420
  
  Ustawa z 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 128) (wyciąg) | str.    431
  
  Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 299; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 303) (wyciąg) | str.    451
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    453
  Rozdział 2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia | str.    472
  
  Ustawa z 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 289; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730) (wyciąg) | str.    507
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    509
  Dział II. Świadczenia pieniężne | str.    525
  Rozdział 1. Emerytura wojskowa | str.    525
  Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. | str.    540
  Rozdział 4. Dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne | str.    547
  Dział IV. Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego | str.    548
  Dział V. Ustanie i zawieszanie prawa do świadczeń oraz zmniejszanie ich wysokości | str.    557
  Dział VI. Wypłata świadczeń | str.    563
  Dział VII. Zwrot świadczeń nienależnych, potrącenia i egzekucje ze świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń | str.    570
  Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    575
  
  Ustawa z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  Ustawa z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 288; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730) (wyciąg) | str.    577
  
  Dział I. Przepisy ogólne | str.    579
  Dział II. Świadczenia pieniężne | str.    599
  Rozdział 1. Emerytura policyjna | str.    599
  Rozdział 1a. Emerytura funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. | str.    625
  Rozdział 4. Dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne | str.    634
  Dział IV. Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego | str.    636
  Dział V. Ustanie i zawieszanie prawa do świadczeń oraz zmniejszanie ich wysokości | str.    648
  Dział VI. Wypłata świadczeń | str.    654
  Dział VII. Zwrot świadczeń nienależnych, potrącenia i egzekucje ze świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń | str.    660
  Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    667
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia