Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjnych. Dość powiedzieć, że sporne są pojęcia dowodu i dowodzenia. Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. Dyskusyjne są kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów dowodów. Liczne polemiki wywołuje kwestia dopuszczalności dowodów i numerus clausus środków dowodowych. Obecnie debata skupia się wokół dowodów nielegalnych oraz dopuszczalności wprowadzenia ich do procesu karnego i oceny, a także możliwości autonomicznej oceny czynności dowodowych przez pryzmat ich prawidłowości i proporcjonalności.


Zagadnienia dowodowe stanowią jednocześnie materię o niezwykle istotnym znaczeniu dla praktyki ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Nie będzie przesadne powiedzenie, że istotnym, jeśli nie najważniejszym zadaniem organów ścigania jest zbieranie informacji i dowodów, a zadaniem sądu ich ocena. Dowody stanowią podstawę podjęcia każdej czynności procesowej i mają decydujące znaczenia dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.


Z wprowadzenia


Na tom ósmy Systemu Prawa Karnego Procesowego składają się cztery woluminy. Części trzecia i czwarta poświęcone są formalnemu prawu dowodowemu i obejmują zasady postępowania dowodowego oraz samo postępowanie dowodowe.


Tom ósmy to rezultat pracy czterdziestu sześciu autorów pochodzących ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w kraju. Opracowanie cechuje wysoki poziom naukowy z bogatą bazą źródłową, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków.


Rok wydania2019
Liczba stron2592
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieMałgorzata Żbikowska
ISBN-13978-83-8187-184-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM VIII część    3
  
  Wykaz skrótów    2847
  
  Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym    2857
  
  Wprowadzenie    2867
  
  DZIAŁ IV. Zasady postępowania dowodowego
  
  ROZDZIAŁ 28. Pojęcie, funkcje i systematyka zasad postępowania dowodowego    2871
  
  ROZDZIAŁ 29. Zasady postępowania dowodowego    2881
  1. Problem wyodrębnienia tzw. zasady swobody dowodzenia    2895
  1.1. Uwagi wstępne    2895
  1.2. Poglądy doktryny procesu karnego w kwestii wyodrębnienia tzw. zasady swobody dowodzenia    2897
  1.2.1. Propozycja wyodrębnienia tzw. zasady swobody dowodzenia    2897
  1.2.2. Ujęcia aprobujące koncepcję „swobody dowodzenia” lub pewne jej elementy    2913
  1.2.3. Krytyka wyodrębnienia tzw. zasady swobody dowodzenia    2918
  1.3. Wyodrębnienie tzw. zasady swobody dowodzenia jako zasady procesu karnego – analiza semantyczna i teoretycznoprawna    2924
  1.4. Podsumowanie    2939
  2. Zasada prawdy materialnej w kontekście prawa dowodowego    2940
  2.1. Uwagi ogólne    2940
  2.2. Kształt zasady prawdy materialnej na gruncie obowiązującej procedury karnej    2948
  2.3. Zakres temporalny i przedmiotowy zasady prawdy materialnej    2962
  2.4. Zakres podmiotowy zasady prawdy materialnej    2968
  2.5. Ograniczenie realizacji zasady prawdy materialnej    2972
  3. Zasada obiektywizmu    2976
  3.1. Uwagi wstępne    2976
  3.2. Historyczny rozwój zasady bezstronności w polskim procesie karnym    2979
  3.3. Ujęcie zasady obiektywizmu w Konstytucji RP i aktach prawa międzynarodowego    2985
  3.4. Zakres zasady obiektywizmu w obowiązujących przepisach    2987
  3.4.1. Zakres zasady obiektywizmu w stosunku do sądu    2988
  3.4.2. Zakres zasady obiektywizmu w stosunku do prokuratora i organów ścigania    2995
  3.4.3. Zakres zasady obiektywizmu w stosunku do pozostałych podmiotów    2999
  3.5. Stosunek zasady obiektywizmu do innych zasad postępowania karnego    3000
  4. Zasada swobodnej oceny dowodów    3001
  4.1. Pojęcie, treść i zakres zasady swobodnej oceny dowodów    3001
  4.2. Podmiot dokonujący swobodnej oceny dowodów    3006
  4.3. Zakres przedmiotowy zasady swobodnej oceny dowodów    3012
  4.4. Kryteria oceny dowodów    3019
  4.5. Ograniczenia zasady swobodnej oceny dowodów    3042
  5. Zasada kontradyktoryjności    3045
  5.1. Uwagi wstępne    3045
  5.2. Pojęcie i definicja zasady kontradyktoryjności    3047
  5.3. Zasada i jej przeciwieństwo    3049
  5.4. Ujęcie zasady w aktach prawa międzynarodowego    3051
  5.5. Zasada kontradyktoryjności w polskim procesie karnym    3051
  5.5.1. Inicjowanie procesu skargą i dysponowanie przez strony przedmiotem procesu    3052
  5.5.2. Inicjatywa dowodowa w postępowaniu przed sądem    3054
  6. Zasada bezpośredniości    3056
  6.1. Zasada bezpośredniości i jej postulaty (ujęcie in abstracto)    3056
  6.2. Normatywne podstawy bezpośredniego przeprowadzania dowodów w procesie karnym    3059
  6.3. Wyjątki od zasady bezpośredniego przeprowadzania dowodów    3067
  6.3.1. Rodzaj (natura) przeprowadzonego dowodu    3067
  6.3.2. Brak dowodów pierwotnych    3068
  6.3.3. Konieczność weryfikacji dowodu pierwotnego    3073
  6.3.4. Potrzeba uproszczenia i przyspieszenia postępowania    3076
  6.3.5. Inne (ochrona uzasadnionego interesu uczestnika procesu lub innego podmiotu)    3078
  6.4. Korzystanie z poszczególnych źródeł dowodowych w świetle zasady bezpośredniości    3081
  6.4.1. Przesłuchanie osób    3081
  6.4.2. Dowód z dokumentu    3083
  6.4.3. Dowody rzeczowe    3094
  6.4.4. Oględziny miejsca    3097
  6.5. Skutki naruszenia zasady bezpośredniego przeprowadzenia dowodów    3098
  6.6. Bezpośredniość i pośredniość przeprowadzania dowodów w postępowaniu odwoławczym    3101
  7. Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia    3105
  7.1. Uwagi wprowadzające    3105
  7.2. Kształtowanie się pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia w systemie polskiego prawa karnego procesowego    3107
  7.2.1. Kształtowanie się pojęcia ciężaru dowodu w systemie prawa polskiego    3107
  7.2.1.1. Koncepcja ciężaru dowodu wypracowana przez S. Śliwińskiego    3107
  7.2.1.1.1. Założenia ogólne    3107
  7.2.1.1.2. Komentarze    3112
  7.2.1.2. Koncepcja ciężaru dowodu wypracowana przez M. Cieślaka    3117
  7.2.1.2.1. Założenia ogólne    3117
  7.2.1.2.2. Komentarze    3119
  7.2.2. Kształtowanie się pojęcia obowiązku dowodzenia w systemie prawa polskiego    3121
  7.2.2.1. Istota obowiązku dowodzenia    3121
  7.2.2.2. Podmioty, na których spoczywa obowiązek dowodzenia    3126
  7.2.2.2.1. Organy ścigania i oskarżyciel publiczny    3126
  7.2.2.2.2. Sąd    3131
  7.2.2.2.3. Obrońca    3135
  7.3. Współczesne poglądy na zagadnienie ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia    3137
  7.3.1. Wyróżnione w literaturze odmiany ciężaru dowodu    3137
  7.3.1.1. Ciężar dowodu w znaczeniu prakseologicznym    3137
  7.3.1.2. Ciężar dowodu w znaczeniu formalnym    3140
  7.3.1.3. Ciężar dowodu w znaczeniu materialnym    3143
  7.3.1.3.1. Definicja ciężaru dowodu w znaczeniu materialnym    3143
  7.3.1.3.2. Materialny ciężar dowodu w sprawach o zniesławienie    3146
  7.3.2. Poglądy przedstawicieli nauki polskiej na zagadnienie interesu własnego jako elementu definiującego ciężar dowodu    3154
  7.4. Poglądy przedstawicieli nauki polskiej na istnienie zasady onus probandi    3157
  7.5. Podsumowanie    3160
  8. Zasada jawności    3162
  8.1. Zagadnienia wstępne    3162
  8.2. Zasada jawności w Konstytucji RP i aktach prawa międzynarodowego    3163
  8.3. Zasada jawności w doktrynie oraz jej cele    3165
  8.4. Jawność zewnętrzna postępowania sądowego    3167
  8.4.1. Ograniczenia faktyczne jawności rozprawy lub posiedzenia    3167
  8.4.2. Wyłączenie jawności rozprawy dla określonej kategorii osób    3171
  8.4.3. Podstawy wyłączenia jawności części lub całości rozprawy    3173
  8.4.4. Jawność zewnętrzna postępowania sądowego a środki masowego przekazu    3175
  8.5. Jawność wewnętrzna postępowania karnego    3178
  8.5.1. Jawność wewnętrzna postępowania przygotowawczego    3178
  8.5.2. Jawność akt i dokumentów w postępowaniu sądowym    3183
  8.5.3. Jawność wewnętrzna rozprawy sądowej    3184
  8.5.4. Jawność wewnętrzna posiedzenia sądu    3187
  8.6. Jawność orzeczenia i podstaw jego wydania    3189
  9. Zasada ustności i pisemności    3192
  9.1. Uwagi wstępne    3192
  9.2. Istota ustności i pisemności    3194
  9.3. Ujęcie historyczne zasady ustności i pisemności w polskim procesie karnym    3195
  9.4. Ujęcie zasady ustności w Konstytucji RP i aktach prawa międzynarodowego    3204
  9.5. Zasada ustności i pisemności w polskim procesie karnym    3208
  9.5.1. Najistotniejsze regulacje kształtujące ustność i pisemność procesu karnego    3208
  9.5.2. Ustność i pisemność jako problematyka wniosków dowodowych    3209
  9.5.3. Ustność i pisemność w przedstawianiu dowodów    3212
  9.5.3.1. Ustność i pisemność w przedstawianiu dowodów w postępowaniu sądowym    3212
  9.5.3.2. Ustność i pisemność w przedstawianiu dowodów w postępowaniu przygotowawczym    3220
  9.5.4. Ustność i pisemność jako problem kontroli postępowania dowodowego    3222
  9.5.5. Zasada ustności a inne zasady procesu karnego    3224
  
  DZIAŁ V. Postępowanie dowodowe
  
  ROZDZIAŁ 30. Poszukiwanie dowodów    3229
  1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze    3238
  1.1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w aspekcie porównawczoprawnym    3242
  1.1.1. Podstawy i granice pozyskiwania danych przez policję i podobnie działające służby    3243
  1.1.2. Modele wyróżniania czynności operacyjnych i procesowych    3246
  1.1.3. Metody pozyskiwania informacji przez policję i inne podobne służby    3251
  1.1.3.1. Niejawna kontrola korespondencji i przesyłek    3253
  1.1.3.2. Podsłuch    3253
  1.1.3.3. Pozyskiwanie danych o ruchu osoby lub obiektu, wideomonitoring    3255
  1.1.3.4. Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych    3256
  1.1.3.5. Dane bankowe, dane z podobnych instytucji finansowych lub instytucji ubezpieczeniowych    3257
  1.1.3.6. Automatyczne przetwarzanie danych (Rasterfahndung)    3257
  1.1.3.7. Inne metody operacyjnego pozyskiwania danych przez policję i inne podobne służby    3258
  1.2. Kształtowanie się czynności operacyjno-rozpoznawczych w Polsce    3259
  1.3. Cechy czynności operacyjno-rozpoznawczych w poglądach przedstawianych w literaturze polskiej    3266
  1.3.1. Tajność    3266
  1.3.2. Nieformalny charakter    3267
  1.3.3. Pozaprocesowy charakter    3268
  1.3.4. Przesiewowy charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych    3269
  1.3.5. Metoda pozyskiwania wiedzy jako cecha czynności operacyjno-rozpoznawczych    3271
  1.4. Stosunek czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego    3274
  1.5. Rodzaje czynności operacyjno-rozpoznawczych    3281
  1.5.1. Transakcja pozorna    3282
  1.5.2. Przesyłka niejawnie nadzorowana    3293
  1.5.3. Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i danych elektronicznych    3297
  1.5.4. Pozyskiwanie danych bankowych i ubezpieczeniowych    3310
  1.5.5. Obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń i dźwięku w miejscach publicznych (wideoobserwacja)    3313
  1.5.6. Dopuszczalność stosowania innych nieokreślonych ustawowo metod operacyjno-rozpoznawczych    3318
  2. Podsłuch jako szczególna forma czynności operacyjno-rozpoznawczych    3324
  2.1. Konstytucyjne uwarunkowania podsłuchu    3327
  2.2. Rozwój podsłuchu    3330
  2.3. Podmioty uprawnione do stosowania podsłuchu operacyjnego    3331
  2.4. Przesłanki warunkujące możliwość stosowania podsłuchu    3333
  2.5. Tryb zwykły i szczególny stosowania podsłuchu operacyjnego    3334
  2.6. Czas stosowania podsłuchu operacyjnego    3337
  2.7. Wykorzystanie materiałów    3339
  2.8. Zgoda następcza na wykorzystanie materiałów uzyskanych w toku podsłuchu operacyjnego    3341
  3. Wprowadzanie do procesu karnego dowodów z czynności operacyjno-rozpoznawczych    3344
  3.1. Modele wykorzystywania i wprowadzania do procesu uzyskanych pozaprocesowo przez policję lub podobne służby materiałów jako dowodów w procesie karnym    3344
  3.2. Kształtowanie się zasad wprowadzania do procesu materiałów operacyjnych w prawie polskim    3347
  3.3. Wprowadzanie do procesu dowodów z kontroli operacyjnej, transakcji pozornej, przesyłki niejawnie nadzorowanej    3352
  3.3.1. Granice dopuszczalności i zakres wykorzystania w procesie karnym materiałów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej, transakcji pozornej oraz zakupu niejawnie nadzorowanego    3352
  3.3.1.1. Problem procesowego wykorzystania materiału z kontroli operacyjnej, transakcji pozornej lub przesyłki niejawnie nadzorowanej jako dowodu innego przestępstwa niż to, ze względu na które stosowano dany środek    3353
  3.3.1.2. Problem procesowego wykorzystania materiału z kontroli operacyjnej, transakcji pozornej lub przesyłki niejawnie nadzorowanej w sytuacji naruszenia prawa podczas ich stosowania    3368
  3.3.2. Rodzaje uzyskiwanych środków dowodowych    3379
  3.3.2.1. Dowody rzeczowe    3382
  3.3.2.2. Dowody z dokumentów uprawniających do podjęcia czynności    3383
  3.3.2.3. Nośniki informacji sporządzane podczas przebiegu kontroli operacyjnej, transakcji pozornej, przesyłki niejawnie nadzorowanej, jak również sporządzone na ich podstawie pisemne przekłady    3386
  3.3.2.4. „Opis wyników badań” substancji i materiałów sporządzonych podczas kontroli operacyjnej przesyłki niejawnie nadzorowanej    3391
  3.3.2.5. Przesłuchanie świadków    3393
  3.4. Wprowadzenie do procesu karnego dowodów z innych czynności operacyjno-rozpoznawczych    3393
  3.4.1. Wprowadzanie do procesu uzyskanych operacyjnie danych bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych oraz internetowych    3393
  3.4.2. Korzystanie w procesie karnym z materiałów uzyskanych podczas wideoobserwacji    3394
  3.4.3. Możliwość i zasady wykorzystania operacyjnie zgromadzonych danych osobowych w procesie karnym    3397
  4. Środki przymusu przy poszukiwaniu dowodów    3398
  5. Wykrywanie dowodów    3409
  
  ROZDZIAŁ 31. Zabezpieczenie i utrwalenie dowodów    3427
  1. Wydanie, odebranie i zatrzymanie dowodu    3428
  1.1. Przedmiot wydania    3429
  1.2. Adresat obowiązku    3430
  1.3. Podmioty uprawnione do żądania wydania przedmiotu    3431
  2. Postępowanie z dowodami rzeczowymi    3435
  2.1. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych i postępowanie z dowodami wymagającymi szczególnego traktowania    3435
  2.2. Postępowanie z dowodami elektronicznymi    3437
  2.3. Zwrot przedmiotów zbędnych dla postępowania    3441
  2.4. Złożenie przedmiotu do depozytu sądowego    3447
  2.5. Spór o uprawnienie do zwrotnego uzyskania rzeczy a droga postępowania cywilnego    3451
  2.6. Likwidacja depozytu niepodjętego    3458
  
  ROZDZIAŁ 32. Wprowadzanie dowodów do procesu karnego    3463
  1. Inicjatywa dowodowa – zagadnienia wstępne    3467
  1.1. Pojęcie inicjatywy dowodowej    3467
  1.2. Kilka słów historii    3469
  2. Wprowadzenie dowodów do procesu karnego z urzędu    3478
  2.1. Postępowanie przygotowawcze    3478
  2.2. Postępowanie wstępne    3480
  2.3. Postępowanie sądowe    3488
  2.4. Postępowanie przejściowe    3490
  2.5. Rozprawa główna    3493
  2.6. Postępowanie odwoławcze    3496
  2.7. Postępowania nadzwyczajnoskargowe    3498
  2.7.1. Kasacja    3498
  2.7.2. Wznowienie postępowania karnego    3498
  2.7.3. Skarga do Sądu Najwyższego na wyrok sądu odwoławczego    3500
  2.8. Decyzje prokuratora na podstawie art. 168b oraz art. 237a k.p.k.    3500
  3. Wprowadzanie dowodów na wniosek    3505
  3.1. Pojęcie wniosków dowodowych    3505
  3.2. Rodzaje wniosków dowodowych    3507
  3.3. Struktura i forma wniosku dowodowego    3513
  3.3.1. Wskazanie dowodu    3513
  3.3.2. Okoliczności, które mają być udowodnione (teza dowodowa)    3517
  3.3.3. Podmioty i forma zgłaszania wniosków dowodowych    3520
  3.3.3.1. Podmioty wyposażone w prawo składania wniosków dowodowych    3520
  3.3.3.2. Forma wniosku dowodowego    3523
  3.4. Terminy dowodowe    3526
  4. Oddalenie wniosku dowodowego – podstawy i forma decyzji    3538
  4.1. Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu (art. 170 § 1 pkt 1 k.p.k.)    3540
  4.2. Brak znaczenia dowodzonej okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy oraz brak udowodnienia okoliczności zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy (art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k.)    3549
  4.3. Nieprzydatność dowodu (art. 170 § 1 pkt 3 k.p.k.)    3552
  4.4. Możliwość przeprowadzenia określonego dowodu (art. 170 § 1 pkt 4 k.p.k.)    3554
  4.5. Obstrukcyjny charakter zgłoszonego wniosku dowodowego (art. 170 § 1 pkt 5 i 6 k.p.k.)    3555
  4.6. Niecelowość przeprowadzenia dowodu w postępowaniu odwoławczym (art. 452 § 2 k.p.k.)    3560
  4.7. Decyzja w przedmiocie wniosku dowodowego    3563
  4.7.1. Decyzje pozytywne    3563
  4.7.2. Oddalenie wniosku dowodowego jako decyzja negatywna    3563
  5. Zagadnienie eliminacji dowodów wadliwych    3566
  
  ROZDZIAŁ 33. Prawo obrońcy, pełnomocnika i prokuratora do pozaprocesowego pozyskiwania dowodów lub informacji o znaczeniu dowodowym    3571
  1. Uwagi wprowadzające    3575
  2. Prawo obrońcy i pełnomocnika do pozaprocesowego pozyskiwania dowodów lub informacji mających znaczenie dowodowe    3580
  2.1. Aspekty prawnoporównawcze    3580
  2.1.1. Niemcy    3580
  2.1.1.1. Uwagi wstępne    3580
  2.1.1.2. Prawo oskarżonego i obrońcy do prywatnego pozyskiwania dowodów    3586
  2.1.1.3. Prawo pokrzywdzonego i jego pełnomocnika do prywatnego pozyskiwania dowodów    3592
  2.1.2. Szwajcaria    3606
  2.1.2.1. Uwagi wstępne    3606
  2.1.2.2. Prawo obrońcy do prywatnego pozyskiwania dowodów    3607
  2.1.2.3. Prawo pełnomocnika do prywatnego pozyskiwania dowodów    3611
  2.1.3. Włochy    3624
  2.1.3.1. Prawo do prywatnego pozyskiwania dowodów na tle modelowych przeobrażeń włoskiego procesu karnego    3624
  2.1.3.2. Zarys kompetencji śledczych obrońcy    3631
  2.2. Prawo do prywatnego pozyskiwania dowodów w polskim systemie karnoprocesowym    3641
  2.2.1. Uwagi wstępne    3641
  2.2.2. Prawo obrońcy do prywatnego pozyskiwania dowodów lub informacji o znaczeniu dowodowym    3648
  2.2.3. Prawo pełnomocnika do prywatnego pozyskiwania dowodów lub informacji o charakterze dowodowym    3658
  3. Problem pozaprocesowego pozyskiwania dowodów przez prokuratora    3674
  
  ROZDZIAŁ 34. Pojęcie i systematyka czynności dowodowych    3689
  1. Czynności dowodowe w ujęciu doktrynalnym    3691
  2. W poszukiwaniu definicji czynności dowodowych    3698
  3. Szczególna doniosłość czynności dowodowych    3706
  4. Czynności dowodowe jako rodzaj czynności konwencjonalnych doniosłych prawnie. Zagadnienie wadliwych czynności dowodowych i ich wytworów    3709
  5. Próba systematyzacji czynności dowodowych    3715
  
  ROZDZIAŁ 35. Poszukiwawcze czynności dowodowe    3725
  1. Zatrzymanie rzeczy    3741
  1.1. Ogólna charakterystyka instytucji – cel, przesłanki, charakter prawny, rys historyczny instytucji    3741
  1.1.1. Zakazy dowodowe a możliwość dokonywania zatrzymania rzeczy    3746
  1.1.2. Faza procesu a możliwość zatrzymania rzeczy/korespondencji    3748
  1.1.3. Instytucja zatrzymania rzeczy w procedurze karnej – skarbowej i wykroczeniowej    3749
  1.1.4. Sygnalizacja problemów interpretacyjnych w zakresie uregulowania z okresu 1 lipca 2015 r. – 15 kwietnia 2016 r.    3751
  1.2. Organy uprawnione do zatrzymania rzeczy    3752
  1.3. Wymogi formalne postanowienia o zatrzymaniu rzeczy, w tym kwestia dokładnego (precyzyjnego) wskazania rzeczy podlegających zatrzymaniu    3755
  1.4. Przedmiot zatrzymania    3758
  1.4.1. Zatrzymanie rzeczy mogących stanowić zabezpieczenie kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, środków kompensacyjnych, przepadku lub roszczeń o naprawienie szkody    3761
  1.4.2. Zatrzymanie rzeczy umożliwiające zastosowanie środków zapobiegawczych    3761
  1.5. Tryb zatrzymania rzeczy: dobrowolne wydanie, zatrzymanie w wypadku niecierpiącym zwłoki, odebranie rzeczy    3763
  1.6. Zatwierdzenie zatrzymania rzeczy oraz konsekwencje niezatwierdzenia zatrzymania rzeczy i braku zatwierdzenia zatrzymania w terminie w świetle art. 168a k.p.k.    3765
  1.7. Dokumentacja zatrzymania    3767
  1.8. Zaskarżanie decyzji o zatrzymaniu rzeczy    3768
  1.9. Wydanie korespondencji i przesyłek oraz danych telekomunikacyjnych, w tym organy uprawnione, cel, przesłanki, tryb wydania, postępowanie z zabezpieczonymi dokumentami    3770
  1.10. Zabezpieczenie danych informatycznych    3773
  2. Przeszukanie    3774
  2.1. Uwagi ogólne    3774
  2.2. Konstytucyjny standard przeszukania    3780
  2.3. Konwencyjny standard przeszukania    3786
  2.4. Historyczna ewolucja przeszukania w polskim postępowaniu karnym    3791
  2.5. Przeszukanie w innych systemach procesu karnego    3798
  2.5.1. Przeszukanie w amerykańskiej procedurze karnej    3798
  2.5.2. Przeszukanie we włoskiej procedurze karnej    3803
  2.5.3. Przeszukanie w niemieckiej procedurze karnej    3806
  2.6. Pojęcie i charakter prawny przeszukania    3808
  2.6.1. Przegląd doktrynalnych definicji przeszukania    3808
  2.6.2. Przeszukanie jako czynność procesowa    3810
  2.6.3. Przeszukanie jako czynność dowodowa    3814
  2.6.4. Przeszukanie jako środek przymusu    3819
  2.7. Typologie przeszukania    3821
  2.8. Przesłanka i podstawa dowodowa przeszukania    3830
  2.9. Dyrektywy przeprowadzenia przeszukania    3833
  2.9.1. Zagadnienia ogólne    3833
  2.9.2. Dyrektywa wyłączności ustawowej (legalności)    3835
  2.9.3. Dyrektywa proporcjonalności    3837
  2.9.4. Dyrektywa celowości    3841
  2.9.5. Dyrektywa konieczności    3845
  2.9.6. Dyrektywy umiaru i poszanowania godności    3845
  2.9.7. Dyrektywa subsydiarności    3847
  2.10. Organ uprawniony do zarządzenia i przeprowadzenia przeszukania    3848
  2.11. Przeszukanie w wypadkach niecierpiących zwłoki    3853
  2.12. Sposób przeprowadzenia przeszukania    3861
  2.12.1. Tryb przeszukania miejsca    3861
  2.12.2. Tryb przeszukania miejsca ujawnienia dokumentu objętego tajemnicą    3863
  2.12.3. Tryb przeszukania osoby    3865
  3. Czynności ingerujące w wolność komunikowania się    3869
  3.1. Wolność komunikowania się w prawie polskim    3869
  3.1.1. Konstytucja RP    3869
  3.1.2. Tajemnica komunikowania się    3877
  3.1.3. Tajemnica korespondencji    3878
  3.1.4. Tajemnica telekomunikacyjna i pocztowa    3883
  3.2. Wolność komunikowania się w uregulowaniach międzynarodowych    3891
  3.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu    3905
  3.4. Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń    3914
  3.4.1. Podmioty uprawnione do żądania wydania    3918
  3.4.2. Podmioty zobowiązane do wydania    3919
  3.4.3. Rodzaje spraw    3922
  3.4.4. Zakres udostępnianych danych i informacji    3923
  3.4.5. Tryb udostępniania    3930
  3.4.5.1. Postanowienie w sprawie wydania korespondencji    3932
  3.4.5.2. Sposób i forma doręczenia postanowienia wydanego w trybie art. 218 § 1 k.p.k.    3933
  3.4.5.3. Zaskarżenie postanowienia    3938
  3.4.5.4. Otwarcie korespondencji i przesyłek    3939
  3.4.5.5. Zwrócenie zbędnej korespondencji i przesyłek    3939
  3.4.6. Kontrola poczty elektronicznej    3940
  3.4.7. Zabezpieczenie danych informatycznych    3941
  3.4.8. Przygotowanie systemów i sieci służących do przekazywania informacji    3946
  3.4.9. Przeszukanie urządzeń zawierających dane informatyczne    3950
  3.4.10. Tajemnica zawodowa    3952
  3.4.11. Dowód z wykazu połączeń    3954
  3.4.12. Zwolnienie z obowiązku przedstawienia korespondencji    3955
  3.5. Wykonywanie obowiązku wydania korespondencji, przesyłek, wykazu połączeń    3957
  3.5.1. Podmioty zobowiązane do wykonania obowiązku    3957
  3.5.2. Rodzaje spraw    3957
  3.5.3. Prawo telekomunikacyjne    3960
  3.5.3.1. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego    3960
  3.5.3.2. Okres przechowywania danych telekomunikacyjnych    3962
  3.5.3.3. Usuwanie zbędnych danych    3965
  3.5.3.4. Koszty wykonywania obowiązków    3966
  3.5.4. Prawo pocztowe    3968
  3.5.5. Konsekwencje prawne niewykonania obowiązku na rzecz sądu, prokuratury lub uprawnionych podmiotów    3970
  3.6. Kontrola i utrwalanie rozmów w postępowaniu karnym    3974
  3.6.1. Zasady proporcjonalności i subsydiarności    3980
  3.6.2. Podmiot zarządzający kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych    3985
  3.6.3. Warunki zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów    3993
  3.6.4. Postanowienie o zarządzeniu kontroli    3997
  3.6.5. Rodzaje przestępstw    3999
  3.6.6. Osoby, w stosunku do których są prowadzone kontrola i utrwalanie rozmów    4005
  3.6.7. Podmioty zobowiązane do kontroli i utrwalania rozmów    4008
  3.6.8. Odtworzenie treści zapisów    4013
  3.6.9. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli    4014
  3.6.10. Prywatne gromadzenie dowodów za pomocą podsłuchu    4037
  3.6.11. Czas kontroli i utrwalania rozmów    4040
  3.6.12. Odroczenie ogłoszenia postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych    4047
  3.6.13. Zażalenie    4050
  3.6.14. Kontrola i utrwalanie treści innych rozmów lub przekazów informacji    4054
  3.6.15. Rozporządzenie – art. 242 k.p.k.    4060
  3.6.16. Procesowe konsekwencje wadliwej czynności podsłuchu    4066
  4. Poszukiwanie oskarżonego    4069
  4.1. Uwagi ogólne    4069
  4.2. Poszukiwanie proste    4073
  4.3. List gończy    4075
  
  Skorowidz przedmiotowy    4083
  
  Autorzy    4091
  
  TOM VIII część    4
  
  Wykaz skrótów    4127
  
  Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym    4137
  
  Dział V. Postępowanie dowodowe (cd.)
  
  ROZDZIAŁ 36. Czynności ujawniające dowody    4149
  1. Przesłuchanie oskarżonego    4157
  1.1. Zagadnienia ogólne    4161
  1.2. Skutki braku pouczenia o prawie do odmowy składania wyjaśnień    4166
  1.3. Rodzaje wyjaśnień    4167
  1.3.1. Wyjaśnienia pisemne    4167
  1.3.2. Przyznanie się do winy    4170
  1.3.2.1. Pojęcie winy    4170
  1.3.2.2. Przyznanie się    4172
  1.3.2.3. Przyznanie przed określonymi podmiotami    4177
  1.3.2.4. Znaczenie przyznania się dla stosowania instytucji prawa karnego materialnego i procesowego    4186
  1.3.2.4.1. Przyznanie jako dyrektywa sądowego wymiaru kary    4186
  1.3.2.4.2. Przyznanie a warunkowe umorzenie postępowania    4188
  1.3.2.4.3. Przyznanie a warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności    4190
  1.3.2.4.4. Przyznanie a nadzwyczajne złagodzenie kary    4191
  1.3.2.4.5. Nadzwyczajne złagodzenie kary – art. 277c k.k.    4195
  1.3.2.4.6. Przyznanie a czynny żal    4197
  1.3.2.4.7. Przyznanie a skazanie bez rozprawy    4200
  1.3.2.4.8. Przyznanie a dobrowolne poddanie się karze    4204
  1.3.2.4.9. Przyznanie a ograniczenie postępowania dowodowego    4206
  1.3.2.4.10. Przyznanie a rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym    4208
  1.3.3. Nieprzyznanie się do winy    4209
  1.3.4. Odwołanie złożonych wyjaśnień    4212
  1.3.5. Odmowa złożenia wyjaśnień    4215
  1.3.6. Fałszywe wyjaśnienia    4221
  1.3.7. Wyjaśnienia jako pomówienie    4228
  1.3.8. Stanowisko oskarżonego w głosach stron    4241
  1.4. Odczytywanie wyjaśnień oskarżonego    4244
  1.4.1. Odczytywanie wyjaśnień jako odstępstwo od zasady bezpośredniości    4244
  1.4.2. Obowiązek odczytania wyjaśnień oskarżonego    4248
  1.4.3. Przesłanki odczytania wyjaśnień    4249
  1.4.4. Zakres odczytywania wyjaśnień    4259
  1.4.5. Ustosunkowanie się do odczytanych wyjaśnień    4264
  1.4.6. Zmiana ról procesowych i możliwość odczytywania wyjaśnień oskarżonego    4265
  1.4.7. Braki formalne protokołu przesłuchania    4274
  2. Wartość dowodowa samooskarżenia w procesie karnym    4276
  2.1. Samooskarżenie jako forma przekazania informacji organowi procesowemu    4285
  2.1.1. Pojęcie samooskarżenia    4285
  2.1.2. Zakres podmiotowy samooskarżenia    4293
  2.1.3. Samooskarżenie a gwarancyjność procesu karnego – aspekty konwencyjne i konstytucyjne    4295
  2.1.3.1. Prawo do samooskarżenia się i zasada nemo se ipsum accusare tenetur    4295
  2.1.3.2. Prawne konsekwencje milczenia oskarżonego w procesie karnym    4310
  2.2. Rodzaje i charakter prawny samooskarżeń    4326
  2.3. Samooskarżenie się oskarżonego w wyjaśnieniach    4331
  2.3.1. Samooskarżenie, samoobwinienie i samodenuncjacja a przyznanie się – uwagi terminologiczne i konsekwencje karnoprocesowe    4331
  2.3.2. Samooskarżenie się oskarżonego podczas przesłuchania w procesie karnym    4343
  2.4. Samooskarżenie w oświadczeniach składanych wobec organu karnoprocesowego w trakcie innych niż przesłuchanie czynności procesowych    4366
  2.5. Samooskarżenie się świadka bądź innego uczestnika procesu karnego    4378
  2.6. Samooskarżenia w trakcie procesowej kontroli i utrwalania rozmów oraz kontroli korespondencji    4387
  2.7. Samodenuncjacja jako źródło pierwszej informacji uzyskanej przez organy ścigania od sprawcy przestępstwa    4404
  2.8. Samooskarżenie w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych    4421
  2.9. Samooskarżenie się sprawcy utrwalone w innej sprawie    4437
  2.10. Dowodowa wartość samooskarżenia wobec osób niewystępujących w roli organu ścigania lub organu procesowego    4442
  2.10.1. Istota problemu samooskarżenia poza organem ścigania i organem procesowym    4442
  2.10.2. Samooskarżenie wobec innych osób – mogących bez ograniczeń być świadkami    4451
  2.10.3. Samooskarżenie przed osobą najbliższą lub pozostającą w szczególnie bliskim stosunku osobistym    4451
  2.10.4. Samooskarżenie przed powiernikami informacji chronionych prawem    4452
  2.10.5. Samooskarżenie wobec biegłych, tłumaczy, specjalistów i osób przeprowadzających wywiad środowiskowy    4460
  2.11. Samooskarżenie w dokumentach i nagraniach prywatnych    4463
  2.12. Pozawerbalne samooskarżenie    4472
  2.13. Samooskarżenie utrwalone w ramach pomocy prawnej    4483
  2.14. Samooskarżenie a zachowania konsensualne oraz czynny żal    4488
  2.15. Konsekwencje karnoprawne prawdziwego samooskarżenia    4490
  2.15.1. Karnoprocesowe konsekwencje samooskarżenia    4490
  2.15.2. Materialnoprawne konsekwencje samooskarżenia    4503
  2.16. Odwołanie i modyfikacja samooskarżenia    4510
  2.17. Fałszywe samooskarżenie    4514
  2.18. Dyskwalifikacja samooskarżenia z materiału dowodowego    4519
  2.18.1. Legalność samooskarżenia    4519
  2.18.2. Tryb dyskwalifikacji nielegalnego samooskarżenia    4528
  3. Przesłuchanie świadka    4532
  3.1. Przesłuchanie świadka w ujęciu historycznym    4539
  3.1.1. Proces karny powszechny    4539
  3.1.1.1. Okres starożytności    4539
  3.1.1.2. Epoka feudalizmu    4542
  3.1.1.3. Od oświecenia do XX w.    4545
  3.1.2. Polski proces karny    4546
  3.1.2.1. Od średniowiecza do XVIII w.    4546
  3.1.2.2. Okres zaborów    4547
  3.1.2.3. Okres II RP i PRL    4548
  3.2. Pojęcie i rola świadka    4551
  3.2.1. Definicja świadka    4551
  3.2.2. Rola świadka    4557
  3.3. Obowiązki świadka    4562
  3.3.1. Uwagi wstępne    4562
  3.3.2. Obowiązek stawiennictwa na wezwanie    4563
  3.3.3. Obowiązek pozostawania do dyspozycji organu procesowego    4569
  3.3.4. Obowiązek złożenia zeznań    4570
  3.3.5. Obowiązek złożenia przyrzeczenia    4576
  3.3.6. Obowiązek mówienia prawdy    4582
  3.4. Tryb i reguły przesłuchania    4585
  3.4.1. Organ przeprowadzający przesłuchanie    4585
  3.4.2. Miejsce przesłuchania    4586
  3.4.3. Jawność przesłuchania    4590
  3.4.4. Przebieg przesłuchania    4594
  3.4.4.1. Przygotowanie przesłuchania    4594
  3.4.4.2. Rozpoczęcie przesłuchania    4595
  3.4.4.3. Etapy a reguły przesłuchania    4598
  3.4.4.3.1. Uwagi wstępne    4598
  3.4.4.3.2. Etapy przesłuchania    4599
  3.4.4.3.3. Reguły przesłuchania    4606
  3.4.5. Dokumentacja przesłuchania    4649
  3.5. Szczególne formy przesłuchania    4654
  3.6. Przesłuchanie świadków szczególnego rodzaju    4660
  3.6.1. Świadek wrażliwy    4660
  3.6.1.1. Podstawy wyodrębnienia a zdolność psychofizyczna    4660
  3.6.1.2. Przyczyny wyłączenia lub osłabienia zdolności psychofizycznej    4663
  3.6.1.3. Procesowe sposoby analizy zdolności psychofizycznej    4667
  3.6.1.3.1. Uwagi wstępne    4667
  3.6.1.3.2. Badania świadka    4668
  3.6.2. Pokrzywdzony    4695
  4. Przesłuchanie świadka małoletniego    4713
  4.1. Zagadnienia ogólne    4716
  4.1.1. Ustalenia terminologiczne    4716
  4.1.2. Specyfika przesłuchania świadka małoletniego    4718
  4.2. Obowiązki świadka małoletniego    4719
  4.3. Tryb przesłuchania świadka małoletniego    4725
  4.3.1. Podmiot przesłuchujący    4725
  4.3.2. Miejsce przesłuchania    4728
  4.3.3. Jawność przesłuchania    4730
  4.3.4. Przebieg przesłuchania    4734
  4.3.4.1. Przygotowanie przesłuchania    4734
  4.3.4.2. Rozpoczęcie przesłuchania    4736
  4.3.4.3. Przesłuchanie ad rem    4739
  4.3.4.4. Czynności końcowe    4741
  4.4. Konfrontacja i okazanie    4742
  4.5. Badania małoletniego świadka a wartość dowodowa jego zeznań    4744
  4.6. Szczególne tryby przesłuchania świadka małoletniego    4752
  4.6.1. Uwagi ogólne    4752
  4.6.2. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat    4753
  4.6.3. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, który ukończył 15 lat    4772
  4.6.4. Przesłuchanie małoletniego świadka, który nie ukończył 15 lat    4773
  4.6.5. Przesłuchanie małoletniego świadka, który ukończył 15 lat    4776
  4.6.6. Sposób i warunki techniczne przeprowadzania przesłuchania w szczególnym trybie    4777
  5. Przesłuchanie świadka anonimowego (świadka incognito)    4779
  5.1. Istota instytucji świadka anonimowego    4781
  5.2. Powstanie i rozwój instytucji    4784
  5.3. Zakres podmiotowy instytucji świadka incognito    4788
  5.4. Zakres przedmiotowy instytucji świadka incognito    4798
  5.5. Świadek incognito w świetle EKPC i orzecznictwa ETPC    4799
  5.6. Wprowadzenie dowodu z zeznań świadka incognito do procesu karnego    4804
  5.6.1. Przesłanki utajnienia świadka anonimowego    4804
  5.6.2. Inicjatywa w zakresie zastosowania instytucji świadka anonimowego    4807
  5.6.3. Zakres utajnienia informacji o świadku anonimowym    4810
  5.6.4. Wydanie postanowienia i zażalenie na postanowienie o utajnieniu    4817
  5.6.5. Uchylenie postanowienia o utajnieniu świadka    4821
  5.6.6. Postępowanie z protokołami zeznań po uwzględnieniu zażalenia albo uchyleniu utajnienia    4828
  5.7. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka anonimowego    4828
  5.7.1. Ogólne zasady ochrony tożsamości świadka, sporządzanie i udostępnianie protokołów    4828
  5.7.2. Dopuszczalne formy przesłuchania. Wideokonferencja    4831
  5.7.3. Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym    4836
  5.7.4. Przesłuchanie świadka w postępowaniu sądowym    4837
  5.7.5. Podstawowe reguły prawidłowego przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka anonimowego    4845
  5.8. Wiarygodność świadka incognito i wartość dowodowa jego zeznań    4847
  6. Świadek koronny jako źródło dowodów    4853
  6.1. Pojęcie i geneza instytucji świadka koronnego    4854
  6.1.1. Pojęcie świadka koronnego in abstracto    4854
  6.1.2. Istota instytucji świadka koronnego    4855
  6.1.3. Angielski rodowód instytucji świadka koronnego    4857
  6.1.4. Przejęcie instytucji świadka koronnego w innych systemach prawnych    4858
  6.1.5. Pierwowzory instytucji świadka koronnego w prawie polskim    4860
  6.2. Świadek koronny a zasady polskiego procesu karnego i koncepcja rzetelnego procesu karnego    4862
  6.2.1. Świadek koronny a zasada legalizmu    4862
  6.2.2. Świadek koronny a zasada prawdy materialnej    4863
  6.2.3. Świadek koronny a zasady kontradyktoryjności i równości broni    4863
  6.2.4. Świadek koronny a zasada prawa do obrony    4864
  6.2.5. Świadek koronny a zasada jawności    4866
  6.2.6. Świadek koronny a koncepcja rzetelnego procesu karnego    4866
  6.3. Wprowadzenie instytucji świadka koronnego do polskiego systemu prawa    4871
  6.3.1. Geneza ustawy o świadku koronnym    4871
  6.3.2. Obowiązywanie ustawy o świadku koronnym    4872
  6.4. Przesłanki uzyskania statusu świadka koronnego    4874
  6.4.1. Pojęcie świadka koronnego na gruncie ustawy o świadku koronnym    4874
  6.4.2. Zakres przedmiotowy    4874
  6.4.3. Postawa kandydata na świadka koronnego    4876
  6.4.4. Przesłanki negatywne    4879
  6.5. Tryb uzyskania statusu świadka koronnego    4881
  6.5.1. Czynności poprzedzające wystąpienie z wnioskiem    4881
  6.5.2. Wniosek prokuratora    4881
  6.5.3. Przesłuchanie kandydata na świadka koronnego i świadka koronnego    4883
  6.5.4. Orzeczenie sądu    4885
  6.5.5. Skutki decyzji negatywnej    4886
  6.6. Konsekwencje procesowe uzyskania statusu świadka koronnego    4886
  6.6.1. Status podejrzanego    4886
  6.6.2. Zawieszenie postępowania    4888
  6.6.3. Zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej    4890
  6.6.4. Wznowienie postępowania    4892
  6.6.5. Pełnomocnik świadka koronnego    4893
  6.7. Zeznania świadka koronnego i ich ocena    4894
  6.7.1. Specyfika zeznań i przesłuchania świadka koronnego    4894
  6.7.2. Wyłączenie jawności rozprawy na czas przesłuchania    4897
  6.7.3. Zakazy dowodowe    4897
  6.7.4. Ocena zeznań w świetle poglądów doktryny i judykatury    4900
  6.8. Ochrona świadka koronnego i innych osób    4909
  6.9. Instytucje alternatywne wobec świadka koronnego w obecnym ustawodawstwie polskim    4910
  6.9.1. Tzw. mały świadek koronny w prawie karnym i karnym skarbowym    4910
  6.9.2. Quasi-list żelazny    4913
  6.9.3. Ochrona świadków    4913
  6.9.4. Czynny żal w art. 16 k.k.s.    4914
  6.9.5. Czynny żal w kodeksie karnym    4914
  6.9.6. Ustawa o IPN    4914
  7. Przesłuchanie świadka koronnego    4915
  7.1. Wprowadzenie    4916
  7.2. Wartość dowodowa zeznań świadka koronnego    4920
  7.3. Przebieg przesłuchania świadka koronnego    4922
  7.3.1. Przygotowanie do przesłuchania    4926
  7.3.2. Etapy przesłuchania    4930
  8. Opinia biegłego    4937
  8.1. Biegły w postępowaniu karnym    4943
  8.1.1. Wiadomości specjalne    4943
  8.1.2. Status biegłego    4945
  8.1.3. Powołanie biegłego    4948
  8.1.4. Ekspertyza    4952
  8.1.4.1. Badania    4954
  8.1.4.2. Analiza wyników i wnioskowanie    4956
  8.1.5. Opinia biegłego    4959
  8.1.6. Kontrola opiniowania    4963
  8.1.7. Finalna ocena dowodu z opinii biegłego    4970
  8.1.8. Odpowiedzialność biegłego    4972
  8.1.8.1. Odpowiedzialność karna    4972
  8.1.8.2. Odpowiedzialność cywilna    4975
  8.2. Dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz biegłego lekarza seksuologa    4977
  8.2.1. Przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji biegłego lekarza psychiatry lub biegłego lekarza seksuologa    4977
  8.2.1.1. Pojęcie wiadomości specjalnych    4977
  8.2.1.2. Pojęcie biegłego lekarza psychiatry    4982
  8.2.1.3. Pojęcie biegłego lekarza seksuologa    4984
  8.2.1.4. Biegły „z listy” a biegły ad hoc; instytucja specjalistyczna jako biegły    4986
  8.2.2. Wyłączenie biegłego. Wyłączenie biegłego lekarza psychiatry oraz biegłego lekarza seksuologa    4988
  8.2.2.1. Uwagi ogólne    4988
  8.2.2.2. Gwarancje bezstronności opiniowania psychiatrycznego    4993
  8.2.2.3. Gwarancje bezstronności opiniowania biegłego lekarza seksuologa    5001
  8.2.2.4. Tryb wyłączenia biegłego    5003
  8.2.3. Podstawy dopuszczenia dowodu z opinii psychiatrycznej    5006
  8.2.4. Postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii psychiatrycznej    5008
  8.2.5. Problem opiniowania zespołowego    5016
  8.2.6. Problem samodzielnej i rozsądnej obrony oskarżonego    5019
  8.2.7. Formy badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego    5021
  8.2.8. Ochrona tajemnicy psychiatrycznej    5032
  8.2.9. Problem dezaktualizacji wniosków opinii psychiatrycznej    5035
  8.3. Dowód z opinii poligraficznej (wariograficznej). Badanie poligraficzne    5036
  8.3.1. Uwagi ogólne    5036
  8.3.2. Ewolucja metod badawczych    5042
  8.3.3. Metody analizy objawów emocji i parametrów fizjologicznych zarejestrowanych podczas badania poligraficznego    5044
  8.3.4. Techniki badawcze    5046
  8.3.4.1. Testy „wiedzy ukrywanej” („testy rozpoznania”)    5047
  8.3.4.2. Wykorzystanie testów „wiedzy ukrywanej”    5049
  8.3.4.3. Techniki pytań porównawczych    5051
  8.3.4.3.1. Przegląd technik porównawczych    5051
  8.3.4.3.2. Opinia biegłego po badaniu poligraficznym z wykorzystaniem techniki pytań porównawczych    5054
  8.3.4.3.3. Współczesne koncepcje amerykańskie dotyczące treści opinii opartej na technikach pytań porównawczych    5059
  8.3.4.3.4. Wykorzystanie wyników testów pytań porównawczych    5061
  8.3.5. Badania poligraficzne (wariograficzne) w aktualnym kodeksie postępowania karnego    5063
  8.3.6. Stosowanie badań poligraficznych w innych krajach    5073
  8.3.7. Wnioskowanie z wyników testów pytań porównawczych z wykorzystaniem reguł logiki prawniczej    5077
  8.4. „Opinia prywatna”    5079
  8.4.1. Pojęcie „opinii prywatnej”    5079
  8.4.1.1. Różnorodność terminologiczna    5079
  8.4.1.2. Definicja „opinii prywatnej”    5081
  8.4.1.2.1. „Opinia prywatna” jako dokument    5082
  8.4.1.2.2. „Opinia prywatna” jako dokument prywatny    5083
  8.4.1.2.3. Termin „opracowanie zlecone” zamiast „opinii prywatnej”    5084
  8.4.1.3. „Opinia prywatna” w kontradyktoryjnym i inkwizycyjnym postępowaniu sądowym    5086
  8.4.2. Rys historyczny    5088
  8.4.2.1. Kodeks z 1928 r.    5088
  8.4.2.2. Kodeks z 1969 r.    5090
  8.4.2.3. Kodeks z 1997 r.    5092
  8.4.3. Cele sporządzania „opinii prywatnych”    5096
  8.4.4. Wykorzystanie „opinii prywatnej” w postępowaniu karnym    5098
  8.4.5. Uczestnicy uprawnieni do zlecenia „opinii prywatnej”    5101
  8.4.6. Wybór autora „opinii prywatnej”    5102
  8.4.7. Podsumowanie    5103
  9. Okazanie i rozpoznanie    5105
  9.1. Pojęcie, charakter prawny oraz cele i funkcje okazania    5106
  9.2. Warunki przeprowadzenia okazania    5110
  9.2.1. Przesłanki i zakres okazania    5110
  9.2.2. Warunki dotyczące sposobu przeprowadzenia okazania    5113
  9.2.2.1. Warunki ustawowe    5113
  9.2.2.2. Warunki wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania    5114
  9.2.2.3. Warunki wynikające z orzecznictwa i piśmiennictwa    5117
  9.2.3. Przebieg okazania    5119
  9.3. Rodzaje okazania    5121
  9.3.1. Okazanie osoby, wizerunku i rzeczy    5121
  9.3.2. Tak zwane okazanie bezpośrednie i pośrednie    5125
  9.3.3. Okazanie jawne i tajne (z ukrycia)    5128
  9.3.4. Tak zwane okazanie operacyjne    5129
  9.3.5. Tak zwane okazanie puste    5131
  9.4. Okazanie jako czynność niepowtarzalna    5132
  9.4.1. Uwarunkowania kryminalistyczne    5132
  9.4.2. Procesowe konsekwencje    5133
  9.5. Wadliwość okazania    5136
  10. Oględziny osoby, miejsca i rzeczy    5140
  11. Oględziny zwłok. Sekcja zwłok. Ekshumacja    5155
  11.1. Uwagi ogólne    5157
  11.2. Pojęcie oględzin zwłok, sekcji zwłok i ekshumacji    5159
  11.3. Charakter prawny oględzin zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5167
  11.4. Ewolucja przepisów dotyczących oględzin zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5172
  11.5. Przesłanka przeprowadzenia oględzin zwłok, sekcji zwłok i ekshumacji    5177
  11.6. Zarządzenie oględzin zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5185
  11.6.1. Organ zarządzający czynność    5185
  11.6.2. Forma zarządzenia czynności    5187
  11.6.3. Zaskarżalność decyzji o przeprowadzeniu oględzin zwłok, sekcji zwłok i ekshumacji    5189
  11.7. Przebieg oględzin zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5192
  11.7.1. Przebieg oględzin zwłok    5192
  11.7.2. Przebieg sekcji zwłok    5194
  11.7.3. Przebieg ekshumacji    5196
  11.8. Uczestnicy oględzin zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5197
  11.8.1. Normatywne determinanty udziału uczestników postępowania w oględzinach zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5197
  11.8.2. Udział organu procesowego w oględzinach zwłok na miejscu ich znalezienia    5199
  11.8.3. Udział organu procesowego w sekcji zwłok    5201
  11.8.4. Udział biegłego w oględzinach zwłok na miejscu ich znalezienia i w toku sekcji zwłok    5211
  11.8.5. Udział innych osób w oględzinach zwłok, sekcji zwłok oraz ekshumacji    5218
  12. Eksperyment procesowy    5222
  12.1. Historyczne uregulowania dotyczące eksperymentu procesowego    5225
  12.2. Pojęcie eksperymentu, jego charakter, cel i przedmiot    5228
  12.3. Przesłanki eksperymentu procesowego    5231
  12.4. Eksperyment w systemie prawa dowodowego    5235
  12.4.1. Eksperyment procesowy a ekspertyza    5236
  12.4.2. Eksperyment procesowy a oględziny    5238
  12.4.3. Eksperyment procesowy a wizja lokalna    5239
  12.4.4. Eksperyment procesowy a okazanie    5241
  12.5. Karnoprocesowe zagadnienia przebiegu eksperymentu procesowego    5243
  12.6. Eksperyment procesowy jako dowód prywatny    5247
  13. Odczytanie dokumentu    5249
  13.1. Procesowe znaczenie czynności odczytania dokumentu    5251
  13.2. Odczytywanie protokołów w ramach przesłuchania oskarżonego na rozprawie    5252
  13.2.1. Przesłanki dopuszczalności odczytania dokumentu w postaci protokołu wyjaśnień w trybie art. 389 k.p.k.    5253
  13.2.2. Rozprawa pod nieobecność oskarżonego w sytuacji, gdy obecność oskarżonego była obowiązkowa – szczególne przesłanki odczytania protokołów wyjaśnień    5258
  13.2.3. Zakres przedmiotowy protokołów obejmujących utrwalenie wyjaśnień oskarżonego odczytywanych na rozprawie głównej    5259
  13.3. Odczytywanie protokołów w ramach czynności przesłuchania świadka na rozprawie głównej przed sądem pierwszej instancji    5270
  13.3.1. Przesłanki odczytywania protokołów w ramach czynności przesłuchania świadka na rozprawie    5270
  13.3.1.1. Bezwzględne przeszkody bezpośredniego przesłuchania świadka    5271
  13.3.1.2. Względne przeszkody bezpośredniego przesłuchania świadka    5280
  13.3.1.3. Realizacja celów szczególnych w procesie jako przesłanka odczytania protokołu    5290
  13.3.1.4. Odmienność zeznań jako przesłanka odczytania    5291
  13.3.1.5. Szczególny status świadka jako samodzielna przesłanka odczytania protokołu    5292
  13.3.2. Przedmiot odczytania w ramach czynności przesłuchania świadka na rozprawie    5294
  13.3.2.1. Zakres zeznań świadka podlegających odczytaniu    5295
  13.3.2.2. Zakres wyjaśnień podlegających odczytaniu w toku czynności przesłuchania świadka    5298
  13.4. Inne przypadki odczytywania dokumentów w postępowaniu karnym    5299
  13.4.1. Dokumenty inne niż prywatne    5299
  13.4.2. Odczytywanie dokumentów prywatnych    5302
  13.5. Odczytywanie dokumentów w postępowaniu ponownym    5303
  13.6. Art. 174 k.p.k. – odczytywanie i procesowe znaczenie pism, zapisów i notatek urzędowych    5308
  14. Zebranie danych o oskarżonym i wywiad środowiskowy    5315
  14.1. Uwagi ogólne    5316
  14.2. Zebranie danych o oskarżonym    5318
  14.3. Wywiad środowiskowy    5323
  14.4. Badania psychologiczne lub lekarskie oskarżonego    5329
  
  ROZDZIAŁ 37. Czynności kontrolujące dowody    5333
  1. Uwagi wprowadzające    5335
  2. Ewolucja czynności kontrolujących dowody    5336
  3. Pojęcie i klasyfikacja czynności kontrolujących dowody    5338
  4. Charakter prawny – analiza funkcji procesowych i zadań pozaprocesowych czynności kontrolujących dowody    5342
  5. Przesłanki konfrontacji. Warunki dopuszczalności ponowienia tej samej czynności dowodowej i porównania oryginałów dowodów rzeczowych z kopiami    5347
  6. Charakterystyka trybu przeprowadzania czynności kontrolujących dowody    5359
  6.1. Podmioty inicjujące przeprowadzenie czynności kontrolujących dowody, forma, obligatoryjność lub fakultatywność czynności    5360
  6.2. Adresaci oraz przedmiot czynności kontrolujących dowody    5365
  6.3. Sposób postępowania i zagadnienia kryminalistyczne związane z czynnościami kontrolującymi dowody oraz ich dokumentowanie    5367
  
  ROZDZIAŁ 38. Wrażliwe czynności dowodowe    5377
  1. Pojęcie oraz dogmatyczne uzasadnienie wyróżnienia wrażliwych czynności dowodowych    5378
  2. Proporcjonalność i subsydiarność wrażliwych czynności dowodowych w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP    5379
  3. Proporcjonalność i subsydiarność wrażliwych czynności dowodowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka    5383
  4. Proporcjonalność i subsydiarność wrażliwych czynności dowodowych w perspektywie prawnoporównawczej    5387
  5. Podsumowanie    5392
  
  Skorowidz przedmiotowy    5395
  
  Autorzy    5405
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia