Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

-20%

Wzory pism prokuratora w sprawach karnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentarzami odnoszącymi się do praktyki prokuratorskiej.


Szczególną uwagę czytelników powinny zwrócić wzory związane z nowymi instytucjami, które w ostatnich latach wprowadzono do procesu karnego, np. postanowienie o dozorze policji połączone z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami albo zakazem zbliżania się do określonych osób na wskazaną odległość, czy wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar.


W publikacji znajdziesz m.in. wzory:


Postępowanie sprawdzające


Wniosek o przekazanie sprawy innej niż właściwa miejscowo jednostce prokuratury
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia - brak znamion czynu zabronionego
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem


Śledztwo / dochodzenie


Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania śledztwa
Zarządzenie o ujawnieniu danych świadka
Postanowienie o oddaniu pod dozór policji
Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania


Postępowanie sądowe


Zażalenie na zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego
Apelacja - błąd w ustaleniach faktycznych
Apelacja - rażąca niewspółmierność kary


Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do prokuratorów, a także asesorów i aplikantów prokuratorskich.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.wzory-pism-prokuratora-sprawy-karne.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Rok wydania2018
Liczba stron480
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-929-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  Wstęp    15
  I Postępowanie sprawdzające    17
  1. Przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury    19
  2. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego    21
  3. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego    24
  4. Wniosek o przekazanie sprawy innej niż właściwa miejscowo jednostce prokuratury    26
  5. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak czynu    28
  6. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu    31
  7. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak znamion czynu zabronionego    34
  8. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa    37
  9. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – znikoma społeczna szkodliwość czynu    40
  10. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – sprawca nie podlega karze    43
  11. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – śmierć oskarżonego    46
  12. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – przedawnienie karalności    50
  13. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone    53
  14. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa – toczy się postępowanie w tej samej sprawie    56
  15. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych    59
  16. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak wniosku o ściganie    62
  17. Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – inna okoliczność wyłączająca ściganie    65
  18. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem    69
  19. Postanowienie o podjęciu na nowo postępowania w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa    74
  II Śledztwo / dochodzenie    77
  20. Postanowienie o wszczęciu śledztwa    79
  21. Postanowienie o wszczęciu śledztwa (2)    82
  22. Zarządzenie o powierzeniu śledztwa w całości    84
  23. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia    87
  24. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia (2)    89
  25. Postanowienie o dokonaniu blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym    92
  26. Postanowienie o objęciu ściganiem z urzędu czynu prywatnoskargowego    95
  27. Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania śledztwa    97
  28. Postanowienie o przedłużeniu okresu trwania dochodzenia    99
  29. Postanowienie o połączeniu postępowań przygotowawczych    101
  30. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania przygotowawczego    104
  31. Postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka    108
  32. Zarządzenie o ujawnieniu danych świadka    111
  33. Postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej (art. 285 § 1 k.p.k.)    114
  34. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w toku śledztwa    116
  35. Wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka – pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat    118
  36. Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniej pokrzywdzonej    120
  37. Wniosek o przesłuchanie przez sąd pokrzywdzonego w charakterze świadka (art. 185c k.p.k.)    122
  38. Postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego    124
  39. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów    127
  40. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów    130
  41. Postanowienie o zmianie przedstawionych zarzutów    133
  42. Uzasadnienie postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów    136
  43. Postanowienie o oddaniu pod dozór policji    138
  44. Postanowienie o nakazie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym    141
  45. Postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego    143
  46. Postanowienie o zastosowaniu poręczenia społecznego    145
  47. Postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania kraju    148
  48. Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia podejrzanego w czynnościach służbowych    151
  49. Zarządzenie o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego o podejrzanym    154
  50. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy    156
  51. Postanowienie o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy    158
  52. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania    160
  53. Zażalenie na odmowę uwzględnienia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania    163
  54. Zarządzenie o wyrażeniu zgody na jednorazowe widzenie    167
  55. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na jednorazowe widzenie    170
  56. Wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania    172
  57. Postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego    175
  58. Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego    177
  59. Postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosku o uchylenie – zmianę środka zapobiegawczego    179
  60. Postanowienie o uchyleniu – zmianie środka zapobiegawczego    182
  61. Zarządzenie o udzieleniu zezwolenia na porozumiewanie się obrońcy z tymczasowo aresztowanym i o kontroli korespondencji    184
  62. Zarządzenie o zatrzymaniu korespondencji podejrzanego    186
  63. Zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego    188
  64. Zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego    190
  65. Zarządzenie o zebraniu informacji o używaniu przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych    192
  66. Postanowienie o powołaniu biegłego    194
  67. Postanowienie o powołaniu biegłego (2)    196
  68. Postanowienie o przyznaniu należności biegłemu    199
  69. Postanowienie o przyznaniu kosztów podróży i noclegu świadka    202
  70. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu    204
  71. Wniosek o zwolnienie obrońcy z urzędu    206
  72. Wniosek o przeprowadzenie dowodu badania psychiatrycznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym    207
  73. Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy – przeszukaniu    210
  74. Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy i przeszukania    213
  75. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia zatrzymania rzeczy i przeszukania    216
  76. Postanowienie o oddaniu na przechowanie przedmiotów wydanych – znalezionych w czasie przeszukania    218
  77. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych – sprzedaż    220
  78. Wniosek o zniszczenie dowodu rzeczowego złożony na podstawie art. 232a § 1 k.p.k.    222
  79. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód niedopuszczalny    224
  80. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – okoliczność nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy    227
  81. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – okoliczność udowodniona zgodnie z wnioskiem    229
  82. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód nieprzydatny    231
  83. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód niemożliwy do przeprowadzenia    233
  84. Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego – dowód zmierza do przedłużenia postępowania    235
  85. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach śledztwa    237
  86. Postanowienie o zażądaniu wydania korespondencji    241
  87. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej (SKOK )    243
  88. Postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej    245
  89. Wniosek prokuratora o zwolnienie z tajemnicy bankowej    247
  90. Postanowienie prokuratora o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w wypadku niecierpiącym zwłoki    249
  91. Wniosek prokuratora o zatwierdzenie przez sąd postanowienia o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz zarządzenie takiej kontroli na dalszy czas oznaczony    253
  92. Postanowienie o wyrażeniu zgody na dokonanie oględzin pomieszczeń przez organ podatkowy    256
  93. Postanowienie o zatwierdzeniu protokołu oględzin nieruchomości    258
  94. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym    260
  95. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym (2)    265
  96. Zarządzenie o poszukiwaniu podejrzanego w celu ustalenia miejsca jego pobytu    268
  97. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa – art. 11 § 2 k.p.k.    270
  98. Postanowienie o zawieszeniu dochodzenia – art. 22 § 1 k.p.k.    272
  99. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa – art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii    275
  100. Postanowienie o zawieszeniu śledztwa – art. 7 ustawy o świadku koronnym    277
  101. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w związku z koniecznością poszukiwania podejrzanego listem gończym    279
  102. Postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym    281
  103. List gończy    284
  104. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania    286
  105. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa – art. 11 k.p.k.    288
  106. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa – art. 22 k.p.k.    291
  107. Postanowienie o podjęciu zawieszonego dochodzenia – art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii    294
  108. Postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa – art. 7 ustawy o świadku koronnym    296
  109. Zarządzenie o zgodzie na udostępnienie akt    299
  110. Zarządzenie o odmowie udostępnienia akt    300
  111. Zarządzenie o częściowej odmowie udostępnienia akt    303
  112. Postanowienie o zamknięciu śledztwa    305
  113. Postanowienie o zamknięciu dochodzenia    307
  114. Postanowienie o uzupełnieniu zakończonego dochodzenia i przedłużeniu okresu jego trwania    309
  115. Postanowienie o uzupełnieniu zakończonego śledztwa i przedłużeniu okresu jego trwania    311
  116. Postanowienie o przekazaniu sprawy do postępowania mediacyjnego    313
  117. Postanowienie o oddaleniu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego    316
  118. Zarządzenie o wyrażeniu zgody na cofnięcie wniosku o ściganie    318
  119. Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia    321
  120. Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia zażalenia    324
  121. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia    326
  122. Postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego zażalenia    328
  123. Pismo przekazujące zażalenie sądowi    331
  124. Pismo – odpowiedź na wniosek o podjęcie prawomocnie zakończonego postępowania    334
  125. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia – zwrot osobie uprawnionej    337
  126. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia – powierzenie osobie godnej zaufania    339
  127. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych po umorzeniu dochodzenia – dalsze przechowywanie    341
  128. Akt oskarżenia    343
  129. Wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 1 k.p.k.    361
  130. Wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 2 k.p.k.    364
  131. Akt oskarżenia wraz z wnioskiem złożonym na podstawie art. 335 § 2 k.p.k.    367
  132. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego    370
  133. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak czynu    374
  134. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu    378
  135. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak znamion czynu zabronionego    382
  136. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – sprawca nie popełnia przestępstwa    386
  137. Wniosek prokuratora o umorzenie śledztwa złożony na podstawie art. 324 k.p.k.    390
  138. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – znikomy stopie społecznej szkodliwości czynu    395
  139. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – sprawca nie podlega karze    399
  140. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – oskarżony zmarł    403
  141. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – przedawnienie karalności    408
  142. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – res iudicata    411
  143. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – postępowanie wcześniej wszczęte toczy się    415
  144. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych    418
  145. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak wymaganego zezwolenia na ściganie    421
  146. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – brak wniosku o ściganie    425
  147. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – inna okoliczność wyłączająca ściganie    429
  148. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – niewykrycie sprawcy    434
  149. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia – podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa    438
  150. Postanowienie o umorzeniu śledztwa „absorpcyjne” (art. 11 § 1 k.p.k.)    444
  151. Postanowienie prokuratora generalnego o uchyleniu prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa w trybie art. 328 § 1 k.p.k.    447
  III Postępowanie sądowe    451
  152. Zażalenie na zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego    453
  153. Sprzeciw od wyroku nakazowego    456
  154. Apelacja – obraza przepisów prawa karnego materialnego    457
  155. Apelacja – obraza przepisów prawa karnego procesowego    460
  156. Apelacja – błąd w ustaleniach faktycznych    462
  157. Apelacja – rażąca niewspółmierność kary    469
  158. Kasacja    473
  159. Kasacja Prokuratora Generalnego    479
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia