Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej

-20%

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka dotyczy prawa handlowego i gospodarczego uchwalonego w okresie międzywojennym. Zostały w niej omówione osiągnięcia kodyfikacyjne II Rzeczypospolitej, które obowiązywały również po drugiej wojnie światowej i - co istotne - część z nich miała wpływ na przekształcenia gospodarcze w państwie polskim po roku 1989. Należą do nich m.in. Kodeks handlowy, prawo: spółdzielcze, upadłościowe, układowe, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przemysłowe oraz obowiązujące do dziś prawo wekslowe i czekowe.


Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej stanowi istotny punkt odniesienia dla wielu rozwiązań legislacyjnych. Spuścizna prawna tego okresu jest inspiracją dla kolejnych pokoleń prawników. Na pojęcia dziedzin analizowanych w tym opracowaniu składają się dwie odrębne dyscypliny prawne, które łączy czynnik ekonomiczny. Pierwsza z nich – prawo handlowe – jest chronologicznie starsza, druga zaś – prawo gospodarcze – pojawiła się pod koniec XIX wieku, przy czym jej rozwój przypada na okres po pierwszej wojnie światowej.


Problematyka kodyfikacji prawa i sięganie do tradycji prawnej II Rzeczypospolitej zawsze wiążą się z poszukiwaniem zarówno własnej tożsamości, jak i genezy określonych rozwiązań prawnych. Pokłosiem poświęconych temu badań jest właśnie ta książka. Jej autorzy są przedstawicielami nauk prawnych, ekonomicznych oraz historycznych, pochodzą z różnych polskich ośrodków naukowych: Częstochowy, Katowic, Lublina, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Dzięki temu opracowanie stanowi przykład zróżnicowanego podejścia do poszczególnych zagadnień z zakresu prawa handlowego i gospodarczego II Rzeczypospolitej.


Liczba stron668
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-240-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp (Robert Jastrzębski) | str.    15
  
  Rozdział    1
  Prawo handlowe i gospodarcze (Robert Jastrzębski) | str.    21
  1.1. Prawo handlowe i gospodarcze w rozwoju historycznym | str.    21
  1.2. Kodyfikacja prawa handlowego i gospodarczego w II Rzeczypospolitej | str.    29
  Bibliografia (podstawowa) | str.    44
  
  Rozdział    2
  Kodeks handlowy (Leonard Górnicki) | str.    53
  2.1. Systemy prawa handlowego, zakres regulacji prawnej Kodeksu handlowego i stosunek prawa handlowego do prawa cywilnego | str.    53
  2.2. Dzieje prac nad Kodeksem handlowym | str.    60
  2.3. Koncepcja i system Kodeksu | str.    71
  2.4. Podstawy konstrukcyjne Kodeksu. Kupiec i przedsiębiorstwo zarobkowe | str.    89
  2.5. Status kupca | str.    95
  2.5.1. Warunki ogólne | str.    95
  2.5.2. Kategorie kupców | str.    99
  2.5.3. Prawa i obowiązki kupców | str.    104
  2.6. Czynności handlowe | str.    107
  Bibliografia (podstawowa) | str.    115
  
  Rozdział    3
  Prawo spółdzielcze (Krzysztof Pietrzykowski) | str.    121
  3.1. Zagadnienia wstępne | str.    121
  3.2. Istota i charakter spółdzielni | str.    124
  3.3. Charakter prawny członkostwa w spółdzielni | str.    128
  3.4. Organy spółdzielni | str.    135
  3.5. Rachunkowość spółdzielni | str.    146
  3.6. Rewizja (lustracja) spółdzielni | str.    148
  3.7. Rozwiązanie spółdzielni | str.    151
  3.8. Łączenie się spółdzielni | str.    154
  3.9. Państwowa Rada Spółdzielcza | str.    155
  3.10. Dalsze obowiązywanie oraz uchylenie ustawy o spółdzielniach | str.    155
  Bibliografia (podstawowa) | str.    156
  
  Rozdział    4
  Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym (Andrzej Grzegorz Harla) | str.    158
  4.1. Wstęp | str.    158
  4.2. Istota ekonomiczna i prawna upadłości | str.    161
  4.3. Prace i założenia kodyfikacyjne | str.    164
  4.4. Struktura Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowym | str.    170
  4.5. Węzłowe unormowania Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowym | str.    173
  4.6. Uwagi końcowe | str.    184
  Bibliografia (podstawowa) | str.    192
  
  Rozdział    5
  Prawo własności przemysłowej (Leonard Górnicki) | str.    195
  5.1. Zagadnienia wstępne | str.    195
  5.2. Systemy dotyczące sposobu uzyskiwania patentów i świadectw oraz kwestia praw do patentu | str.    199
  5.3. Ustawodawstwo pozaborowe, projekty zmian i pierwsze akty prawne niepodległej Polski | str.    206
  5.4. Nowe ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych | str.    215
  Bibliografia (podstawowa) | str.    257
  
  Rozdział    6
  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Leonard Górnicki) | str.    262
  6.1. Modele zwalczania nieuczciwej konkurencji | str.    262
  6.2. Stan prawny w Polsce po odzyskaniu niepodległości | str.    274
  6.3. Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. | str.    280
  6.3.1. Geneza ustawy | str.    280
  6.3.2. Podstawowe założenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle szerokiego ujęcia przedmiotu praw rzeczowych | str.    287
  6.3.3. Czyny nieuczciwej konkurencji | str.    298
  6.3.4. Środki ochrony prawnej | str.    302
  Bibliografia (podstawowa) | str.    305
  
  Rozdział    7
  Prawo przemysłowe (Sebastian Kwiecień) | str.    312
  7.1. Wprowadzenie | str.    312
  7.2. Zasada swobody działalności gospodarczej | str.    319
  7.3. Władze przemysłowe | str.    322
  7.4. Podjęcie działalności gospodarczej | str.    324
  7.5. Siedziba przedsiębiorstwa | str.    330
  7.6. Działalność targowa | str.    339
  7.7. Korporacje przemysłowe | str.    340
  7.8. Przyuczanie do zawodu | str.    343
  7.9. Rzemiosło | str.    345
  7.10. Postanowienia karne | str.    347
  7.11. Zakończenie | str.    348
  Bibliografia (podstawowa) | str.    349
  
  Rozdział    8
  Prawo kartelowe (Aldona Podolska-Meducka) | str.    351
  8.1. Wstęp | str.    351
  8.2. Lata 1918–1924 | str.    355
  8.3. Lata 1925–1933 | str.    356
  8.4. Ustawa o kartelach | str.    358
  8.5. Sąd Kartelowy | str.    370
  8.6. Prawo kartelowe w latach 1934–1939 | str.    380
  8.7. Zakończenie | str.    387
  Bibliografia (podstawowa) | str.    388
  
  Rozdział    9
  Prawo górnicze z 29 listopada 1930 r. (Aleksander Lipiński) | str.    390
  9.1. Zagadnienia ogólne | str.    390
  9.2. Własność górnicza | str.    398
  9.3. Zakończenie | str.    413
  Bibliografia (podstawowa) | str.    416
  
  Rozdział    10
  Prawo naftowe (Ryszard Mikosz) | str.    418
  10.1. Wstęp | str.    418
  10.2. Ustawa Krajowa | str.    422
  10.3. Regulacje państwa polskiego | str.    434
  10.4. Wnioski końcowe | str.    446
  Bibliografia (podstawowa) | str.    447
  
  Rozdział    11
  Prawo bankowe i prawo giełd pieniężnych (Cecylia Leszczyńska) | str.    449
  11.1. Wstęp | str.    449
  11.2. Regulacje z zakresu prawa bankowego | str.    451
  11.2.1. Prawo bankowe in statu nascendi | str.    451
  11.2.2. Prawo bankowe z 1924 r. | str.    457
  11.2.3. Prawo bankowe z 1928 r. | str.    463
  11.3. Banki państwowe oraz kasy komunalne | str.    471
  11.4. Bankowość centralna | str.    486
  11.4.1. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa | str.    486
  11.4.2. Bank Polski SA | str.    489
  11.5. Prawo giełd pieniężnych | str.    496
  11.6. Zakończenie | str.    501
  Bibliografia (podstawowa) | str.    504
  
  Rozdział    12
  Prawo wekslowe i czekowe (Robert Jastrzębski) | str.    508
  12.1. Prawo wekslowe | str.    508
  12.1.1. Zagadnienia wstępne | str.    508
  12.1.2. Unifikacja prawa wekslowego. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1924 r. o prawie wekslowym | str.    512
  12.1.3. Prawo wekslowe z 1936 r. | str.    519
  12.2. Prawo czekowe | str.    525
  12.2.1. Zagadnienia wstępne | str.    525
  12.2.2. Unifikacja prawa czekowego. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1924 r. o prawie czekowym | str.    530
  12.2.3. Prawo czekowe z 1936 r. | str.    537
  Bibliografia (podstawowa) | str.    544
  
  Rozdział    13
  Prawo giełd towarowych. Uwarunkowania ekonomiczno-prawne (Roman Macyra) | str.    551
  13.1. Uwagi wstępne | str.    551
  13.2. Szanse i zagrożenia działalności giełd towarowych u progu niepodległości | str.    554
  13.3. Koncepcje i rzeczywistość funkcjonowania giełd towarowych | str.    555
  13.4. Uwarunkowania gospodarcze i prawne polityki państwa wobec giełd towarowych | str.    560
  13.5. Organizacja i kształt krajowego systemu giełdowego | str.    564
  13.6. Statystyka gospodarcza działalności giełd towarowych | str.    571
  13.7. Pozaekonomiczne korzyści działalności giełd towarowych | str.    575
  13.8. Uwagi końcowe | str.    577
  Bibliografia (podstawowa) | str.    578
  
  Rozdział    14
  Prawo o domach składowych (Robert Jastrzębski) | str.    581
  14.1. Składowanie towarów | str.    581
  14.1.1. Zagadnienia wstępne | str.    581
  14.1.2. Składowanie towarów na ziemiach polskich do unifikacji prawa o domach składowych w II Rzeczypospolitej | str.    583
  14.2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 28 grudnia 1924 r. o prawie o domach składowych | str.    586
  14.3. Domy składowe w Kodeksie handlowym z 1934 r. | str.    598
  14.4. Wnioski końcowe | str.    601
  Bibliografia (podstawowa) | str.    603
  
  Rozdział    15
  Sądownictwo w sprawach handlowych (Małgorzata Materniak-Pawłowska) | str.    607
  15.1. Wprowadzenie | str.    607
  15.2. Sądownictwo w sprawach handlowych w okresie przed unifikacją sądownictwa | str.    609
  15.2.1. Obszar dawnego zaboru rosyjskiego | str.    609
  15.2.2. Obszar dawnego zaboru austriackiego | str.    613
  15.2.3. Obszar dawnego zaboru pruskiego | str.    618
  15.3. Sądownictwo w sprawach handlowych po unifikacji ustroju sądownictwa | str.    622
  Bibliografia (podstawowa) | str.    629
  
  Rozdział    16
  Samorząd gospodarczy (Karol Dąbrowski, Martyna Jurzyk, Edyta Kurkowska) | str.    631
  16.1. Izby przemysłowo-handlowe | str.    631
  16.2. Izby rolnicze | str.    642
  16.3. Izby rzemieślnicze | str.    656
  Bibliografia (podstawowa) | str.    666
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia