Prawo zagospodarowania przestrzeni

-20%

Prawo zagospodarowania przestrzeni

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią.


W opracowaniu omówiono:


przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
prawo budowlane,
środowiskowe regulacje związane z procesem inwestycyjno-budowlanym,
regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami.


Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.


W drugim wydaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze regulacje, w tym na zmiany związane ze zgłoszeniem robót budowlanych, dodano całą nową część dotyczącą decyzji środowiskowych dla inwestycji budowlanych.


Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników – sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie też przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.


Liczba stron780
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-627-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    27
  
  Wstęp | str.    33
  
  Wstęp do wydania II | str.    35
  
  Część pierwsza
  
  Rozdział pierwszy
  Geneza planowania przestrzennego | str.    39
  
  Rozdział drugi
  Rozwój regulacji prawnych w Polsce | str.    47
  1. Po pierwszej wojnie światowej | str.    47
  2. Po drugiej wojnie światowej | str.    49
  3. Regulacje prawne z przełomu lat 50. i 60 | str.    51
  4. Zmiany zapoczątkowane w 1990 r | str.    54
  5. Zmiany zapoczątkowane od 2011 r | str.    60
  
  Część druga
  
  Rozdział pierwszy
  Miejsce środowiskowej oceny przedsięwzięcia w systemie prawa | str.    65
  1. Regulacje prawne dotyczące oceny środowiskowej przedsięwzięcia | str.    65
  2. Prewencyjna kontrola prywatnych przedsięwzięć budowlanych | str.    68
  3. Pojęcie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia | str.    70
  4. Integracja środowiskowej oceny przedsięwzięcia w systemie prewencyjnej kontroli inwestycji | str.    71
  5. Pierwszeństwo stosowania dyrektywy o ocenie środowiskowej | str.    74
  
  Rozdział drugi
  Normatywna podstawa oceny środowiskowej przedsięwzięcia | str.    85
  1. Źródła wolności i praw | str.    85
  2. Pojęcie i źródła zasad prawa | str.    90
  3. Zasada wolności budowlanej w aspekcie wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne | str.    93
  4. Zasada ochrony środowiska | str.    100
  5. Zasady formalne dotyczące konfrontacji zasady wolności budowlanej oraz zasady ochrony środowiska | str.    109
  
  Rozdział trzeci
  Procedura środowiskowej oceny przedsięwzięcia | str.    121
  1. Zakres formalny | str.    121
  1.1. Poszerzenie zakresu podmiotowego | str.    121
  1.2. Wyniki oceny | str.    126
  2. Zakres materialny | str.    130
  2.1. Uwzględnienie wyników oceny | str.    130
  2.2. Granice rozstrzygnięcia | str.    144
  
  Rozdział czwarty
  Rola procedury i charakter rozstrzygnięcia | str.    163
  1. Rola procedury w ocenie środowiskowej przedsięwzięcia | str.    163
  2. Rola procedury w sprawach decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę | str.    174
  3. Relacja procedur oceny środowiskowej przedsięwzięcia oraz warunków zabudowy i pozwolenia na budowę | str.    181
  4. Charakter decyzji o warunkach zabudowy i decyzji w sprawie pozwolenia na budowę | str.    185
  5. Charakter decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | str.    189
  
  Część trzecia
  
  Rozdział pierwszy
  Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str.    199
  1. Wprowadzenie | str.    199
  2. Zasada uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo | str.    200
  3. Zasada trzyszczeblowego wewnętrznie spójnego systemu aktów planowania przestrzennego | str.    203
  4. Zasada władztwa planistycznego przysługującego gminie | str.    208
  5. Zasada fachowości i odpowiedzialności osób przygotowujących projekty aktów planowania przestrzennego | str.    214
  6. Zasada ograniczonego prawa zagospodarowania terenu, do którego ma się tytuł prawny | str.    215
  7. Zasada ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych podmiotów | str.    220
  
  Rozdział drugi
  Akty planowania przestrzennego oraz inne akty kształtujące zagospodarowanie przestrzeni | str.    223
  1. Zarys systemu aktów planowania przestrzennego | str.    223
  1.1. Akty ogólnego planowania przestrzennego | str.    223
  1.1.1. Akty ogólnego planowania przestrzennego stanowione na szczeblu lokalnym | str.    224
  1.1.2. Na szczeblu powiatów | str.    224
  1.1.3. Akty ogólnego planowania przestrzennego stanowione na szczeblu regionalnym | str.    225
  1.1.4. Akt ogólnego planowania przestrzennego szczebla centralnego | str.    227
  1.2. Akty planowania specjalistycznego | str.    229
  2. Ogólna charakterystyka aktów planowania przestrzennego | str.    232
  2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str.    232
  2.2. Rodzaje planów miejscowych | str.    238
  2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str.    239
  2.4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa | str.    241
  2.5. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju | str.    243
  2.6. Charakter prawny specjalistycznych aktów planowania przestrzennego | str.    244
  3. Inne akty określające zasady zagospodarowania przestrzeni oraz warunki zabudowy | str.    246
  3.1. Charakterystyka ogólna | str.    246
  3.2. Akty prawa miejscowego określające zasady zagospodarowania przestrzeni i warunki zabudowy | str.    246
  3.2.1. Uchwała w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych | str.    246
  3.2.2. Uchwała w sprawie zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń | str.    247
  3.3. Akty określające zasady zagospodarowania przestrzeni i warunki zabudowy niebędące aktami prawa miejscowego | str.    248
  3.3.1. Ogólna charakterystyka | str.    248
  3.3.2. Przykłady | str.    248
  
  Rozdział trzeci
  Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str.    251
  1. Charakter prawny studium oraz planu miejscowego | str.    251
  1.1. Studium | str.    251
  1.2. Plan miejscowy | str.    255
  2. Treść i forma studium | str.    256
  2.1. Wartości uwzględniane w treści studium | str.    256
  2.2. Konsekwencje nieuwzględnienia wartości podlegających uwzględnieniu w studium | str.    259
  2.3. Elementy treści studium | str.    260
  2.3.1. Elementy ustawowego minimum treści studium | str.    260
  2.3.2. Treści fakultatywne studium | str.    262
  2.4. Forma studium | str.    263
  3. Treść i forma planu miejscowego | str.    264
  3.1. Granice ustawowego upoważnienia do stanowienia planu miejscowego | str.    264
  3.2. Charakterystyka katalogu spraw regulowanych w planie miejscowym | str.    269
  3.3. Dodatkowe treści zamieszczane w miejscowych planach rewitalizacji | str.    277
  3.4. Pozostałe elementy treści planów miejscowych | str.    278
  3.5. Tak zwane regulaminy reklamowe | str.    279
  4. Ogólna charakterystyka treści zawartych w planie miejscowym | str.    280
  5. Charakter prawny planu miejscowego | str.    280
  6. Forma planu miejscowego | str.    283
  7. Zależności między studium a planem miejscowym | str.    285
  7.1. Zależność treściowa | str.    285
  7.2. Zależność czasowa | str.    286
  7.3. Więź przestrzenna | str.    287
  
  Rozdział czwarty
  Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str.    289
  1. Wprowadzenie | str.    289
  2. Tryb uchwalania studium | str.    289
  2.1. Uwagi wstępne | str.    289
  2.2. Fazy i etapy procedury sporządzania studium | str.    290
  2.2.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia studium | str.    290
  2.2.2. Faza druga: sporządzanie pierwotnej wersji projektu studium | str.    292
  2.2.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu studium | str.    294
  2.2.4. Faza czwarta: wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu | str.    299
  2.2.5. Faza piąta: uchwalenie i legalizacja studium | str.    302
  3. Tryb uchwalania planu miejscowego – fazy i etapy procedury planistycznej | str.    304
  3.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia planu miejscowego | str.    304
  3.1.1. Inicjatywa uchwałodawcza | str.    305
  3.1.2. Czynności poprzedzające podjęcie uchwały wywołującej | str.    305
  3.1.3. Przygotowanie projektu uchwały wywołującej i jej treść | str.    306
  3.1.4. Przedłożenie radzie gminy do uchwalenia projektu uchwały wywołującej | str.    308
  3.1.5. Podjęcie uchwały wywołującej | str.    308
  3.1.6. Decyzja o formie, miejscu i terminie przyjmowania wniosków do planu miejscowego | str.    311
  3.1.7. Ogłoszenie o podjęciu uchwały wywołującej | str.    311
  3.1.8. Pisemne zawiadomienie organów uzgadniających i opiniujących | str.    311
  3.2. Faza druga: sporządzanie wstępnej wersji projektu planu miejscowego | str.    311
  3.2.1. Przyjmowanie wniosków do planu miejscowego | str.    312
  3.2.2. Wyłonienie wykonawcy projektu lub głównego projektanta
  planu miejscowego | str.    312
  3.2.3. Sporządzenie projektu planu miejscowego | str.    312
  3.2.4. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego | str.    312
  3.2.5. Wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej | str.    313
  3.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego | str.    313
  3.3.1. Organy opiniujące | str.    314
  3.3.2. Forma opinii | str.    315
  3.3.3. Organy uzgadniające | str.    315
  3.3.4. Forma uzgadniania | str.    316
  3.3.5. Organy wyrażające zgodę na tzw. odrolnienie i wylesienie | str.    317
  3.3.6. Tryb wyrażania zgody na tzw. odrolnienie i wylesienie | str.    319
  3.3.7. Forma zgody na tzw. odrolnienie i wylesienie | str.    319
  3.3.8. Korekta projektu planu miejscowego | str.    320
  3.4. Faza czwarta: konfrontacja projektu planu miejscowego z interesami indywidualnymi | str.    321
  3.4.1. Ogłoszenie informacji o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu | str.    321
  3.4.2. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu | str.    322
  3.4.3. Zorganizowanie publicznej dyskusji nad projektem planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu | str.    322
  3.4.4. Przyjmowanie uwag wnoszonych do projektu planu miejscowego | str.    322
  3.4.5. Rozpatrywanie uwag przez organ wykonawczy | str.    325
  3.4.6. Dokonanie ewentualnej korekty projektu planu miejscowego | str.    325
  3.4.7. Ponowienie uzgodnień | str.    326
  3.4.8. Sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag | str.    326
  3.4.9. Przedstawienie radzie gminy projektu planu miejscowego | str.    326
  3.5. Faza piąta: uchwalenie planu miejscowego | str.    327
  3.5.1. Analiza projektu planu miejscowego oraz uwag nieuwzględnionych przez organ wykonawczy | str.    327
  3.5.2. Ocena zachowania więzi treściowej projektu planu miejscowego ze studium | str.    327
  3.5.3. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnionych uwag | str.    330
  3.5.4. Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań infrastrukturalnych | str.    330
  3.5.5. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu sfinansowania realizacji zadań infrastrukturalnych | str.    331
  3.5.6. Ewentualna decyzja o korekcie projektu planu miejscowego i o ponowieniu procedury planistycznej | str.    331
  3.5.7. Uchwalenie planu miejscowego | str.    332
  3.6. Faza szósta: legalizacja i promulgacja uchwały w sprawie planu miejscowego | str.    332
  3.6.1. Legalizacja uchwały w sprawie planu miejscowego | str.    332
  3.6.2. Promulgacja uchwały w sprawie planu miejscowego | str.    333
  3.6.3. Dodatkowe ogłoszenie planu miejscowego na stronie internetowej gminy | str.    334
  
  Rozdział piąty
  Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str.    335
  1. Wprowadzenie | str.    335
  2. Skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości | str.    336
  2.1. Treść i wykonywanie prawa własności | str.    336
  2.2. Skutki ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu | str.    338
  2.2.1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości | str.    339
  2.2.2. Podważenie trwałości posiadania prawa do nieruchomości | str.    341
  2.2.3. Ograniczenia w zakresie rozporządzania nieruchomością | str.    341
  2.3. Zakres związania właściciela terenu ustaleniami planu miejscowego | str.    342
  2.4. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wykonywanie innych praw majątkowych mających za przedmiot nieruchomości | str.    342
  3. Skutki uchwalenia planu miejscowego w zakresie praw niemajątkowych | str.    343
  3.1. Przesłanka braku możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    343
  3.2. Przesłanka wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    344
  3.3. Zniweczenie przesłanki wygaszającej | str.    347
  4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntów | str.    348
  4.1. Konsekwencje zmniejszenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą | str.    349
  4.1.1. Uprawnienia właściciela i użytkownika wieczystego | str.    349
  4.1.2. Alternatywne uprawnienie właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości | str.    350
  4.2. Gmina adresatem roszczeń | str.    351
  4.3. Konsekwencje zwiększenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą | str.    352
  4.3.1. Wzrost wartości nieruchomości ustalony przy zastosowaniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami | str.    353
  4.3.2. Zbycie prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego w ustawowo określonym czasie | str.    354
  4.3.3. Zbycie w ustawowo określonym czasie | str.    355
  4.3.4. Wysokość ustalonej w planie miejscowym stawki procentowej opłaty planistycznej | str.    355
  4.3.5. Przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed upływem ustawowo określonego terminu | str.    356
  4.3.6. Zwolnienie z opłaty planistycznej | str.    356
  4.3.7. Problem wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej | str.    357
  4.4. Forma i tryb ustalania opłaty planistycznej | str.    357
  4.4.1. Decyzja o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | str.    358
  4.4.2. Tryb wydawania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej | str.    359
  4.5. Problem naliczania opłat planistycznych bez planu miejscowego | str.    360
  
  Rozdział szósty
  Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    365
  1. Wprowadzenie | str.    365
  2. Istota decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    366
  2.1. Przedmiot rozstrzygnięcia zawartego w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    366
  2.2. Rzeczowy czy osobisty charakter decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    370
  2.2.1. Charakter decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | str.    371
  2.2.2. Charakter decyzji o warunkach zabudowy | str.    371
  2.3. Uznaniowy czy związany charakter decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakres władzy dyskrecjonalnej | str.    374
  3. Skutki wywoływane decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    376
  3.1. Kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności konkretnie określonych nieruchomości | str.    376
  3.2. Wpływ na niektóre uprawnienia publicznoprawne | str.    379
  3.3. Możliwość wywoływania skutków określonych w art. 36 u.p.z.p | str.    379
  4. Zamierzenie inwestycyjne jako przesłanka faktyczna decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    380
  4.1. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na treść rozstrzygnięcia dotyczącego lokalizacji inwestycji | str.    380
  4.2. Relacja czasowa między powzięciem zamierzenia inwestycyjnego, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacją zamierzenia | str.    381
  5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan miejscowy | str.    382
  5.1. Ewolucja relacji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do planu miejscowego | str.    382
  5.2. Surogacja planów miejscowych decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jej granice | str.    383
  6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a pozwolenie na budowę | str.    385
  6.1. Zakazy uchylane obiema decyzjami | str.    386
  6.2. Uchylenie zakazu korzystania z wolności dokonywania zmiany zagospodarowania terenu | str.    390
  6.3. Uchylenie zakazu korzystania z wolności budowlanej | str.    390
  7. Inwestycje wymagające uzyskania obu decyzji | str.    391
  7.1. W przypadku inwestycji celu publicznego | str.    391
  7.2. W przypadku inwestycji prywatnych | str.    391
  7.3. Uprzywilejowanie inwestycji celu publicznego w zakresie wymogu uzyskania rozstrzygnięcia lokalizacyjnego | str.    392
  8. Wzajemne oddziaływanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę | str.    393
  8.1. Znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla możliwości ubiegania się o pozwolenie na budowę | str.    393
  8.2. Znaczenie wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    394
  8.3. Inne skutki wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy | str.    394
  9. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    395
  9.1. Wprowadzenie | str.    395
  9.2. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | str.    396
  9.2.1. Zgodność z przepisami odrębnymi | str.    396
  9.2.2. Problem zgodności zamierzenia inwestycyjnego z wartościami stanowiącymi podstawy ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy terenów | str.    396
  9.2.3. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str.    398
  9.3. Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy | str.    399
  9.3.1. Wprowadzenie | str.    399
  9.3.2. Zasada dobrego sąsiedztwa i jej elementy składowe | str.    400
  9.3.3. Wymóg dostępu do drogi publicznej | str.    408
  9.3.4. Wymóg uzbrojenia terenu | str.    409
  9.3.5. Wymóg „odrolnienia” i „wylesienia” | str.    410
  9.3.6. Wymóg zgodności z przepisami odrębnymi | str.    411
  9.3.7. Wymóg zgodności z wartościami wymienionymi w art. 1 u.p.z.p | str.    411
  9.3.8. Wymóg uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy | str.    411
  9.3.9. Inwestycje uprzywilejowane | str.    412
  10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    414
  10.1. Wniosek zainteresowanego inwestora | str.    414
  10.1.1. Wymogi dotyczące treści wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    414
  10.1.2. Załączniki do wniosku | str.    415
  10.2. Analizy: ich przedmiot | str.    416
  10.3. Uzgadnianie i opiniowanie | str.    416
  10.3.1. Przedmiot uzgodnień | str.    416
  10.3.2. Tryb uzgodnień | str.    417
  10.4. Strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    418
  10.4.1. Inwestor | str.    418
  10.4.2. Osoby trzecie | str.    418
  10.4.3. Współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    419
  10.4.4. Inni zainteresowani | str.    419
  10.4.5. Szczególna sytuacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej | str.    419
  11. Treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    420
  11.1. Rodzaj inwestycji | str.    420
  11.2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych | str.    420
  11.3. Określenie warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji | str.    421
  11.4. Określenie wymagań dotyczących interesów osób trzecich | str.    421
  11.5. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji | str.    422
  11.6. Dodatkowe elementy decyzji o warunkach zabudowy | str.    423
  11.7. Dodatkowe elementy decyzji dotyczących inwestycji liniowych | str.    423
  12. Ograniczenia mocy obowiązującej udzielonej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    423
  12.1. Uchwalenie planu miejscowego po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    423
  12.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę przez innego inwestora | str.    424
  13. Obowiązek ewidencjonowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    424
  
  Część czwarta
  
  Rozdział pierwszy
  Istota prawa budowlanego | str.    429
  1. Wolność budowlana jako wolność człowieka | str.    429
  2. Ograniczenie wolności budowlanej | str.    430
  3. Ograniczenie prawa własności | str.    432
  4. Prawo zabudowy | str.    433
  5. Wolność budowlana jako zasada prawa | str.    436
  6. Normy optymalizacyjne w Prawie budowlanym | str.    439
  
  Rozdział drugi
  Charakterystyka prawa budowlanego | str.    441
  1. Zakres pojęcia „prawo budowlane” | str.    441
  2. Przedmiot regulacji | str.    444
  3. Wpływ prawa europejskiego | str.    447
  
  Rozdział trzeci
  Uczestnicy procesu budowlanego | str.    451
  1. Wprowadzenie | str.    451
  2. Inwestor | str.    452
  3. Inspektor nadzoru inwestorskiego | str.    453
  4. Projektant (nadzór autorski) | str.    455
  5. Kierownik budowy lub kierownik robót | str.    458
  6. Deregulacja zadań administracji | str.    460
  
  Rozdział czwarty
  Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych | str.    465
  1. Wprowadzenie | str.    465
  2. Pozwolenie na budowę | str.    465
  2.1. Zakres przedmiotowy | str.    465
  2.2. Cechy pozwolenia na budowę | str.    471
  2.3. Strona postępowania w sprawie pozwolenia na budowę | str.    476
  3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie | str.    478
  4. Rozbiórka obiektów budowlanych | str.    486
  5. Elementy wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę) | str.    488
  6. Zatwierdzenie projektu budowlanego | str.    494
  
  Rozdział piąty
  Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych | str.    499
  1. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze | str.    499
  2. Wejście na cudzą nieruchomość | str.    502
  3. Samowola budowlana | str.    506
  4. Użytkowanie obiektu budowlanego | str.    513
  
  Rozdział szósty
  Utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana | str.    521
  1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego | str.    521
  2. Kompetencje organów nadzoru budowlanego | str.    525
  3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego | str.    530
  4. Katastrofa budowlana | str.    532
  
  Rozdział siódmy
  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego | str.    537
  1. Wprowadzenie | str.    537
  2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej | str.    538
  3. Pojęcie nadzoru i organy nadzoru budowlanego | str.    539
  
  Rozdział ósmy
  Przepisy techniczno-budowlane | str.    543
  1. Pojęcie przepisów techniczno-budowlanych | str.    543
  2. Obowiązywanie przepisów techniczno-budowlanych | str.    545
  3. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych | str.    548
  
  Część piąta
  
  Rozdział pierwszy
  Podziały nieruchomości | str.    555
  1. Wprowadzenie | str.    555
  2. Zakres stosowania przepisów o administracyjnym zatwierdzaniu geodezyjnych podziałów nieruchomości na działki | str.    556
  3. Materialnoprawne uwarunkowania zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości | str.    560
  3.1. Materialnoprawne przesłanki administracyjnego zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości objętej planem miejscowym | str.    560
  3.1.1. Kwalifikowana zgodność z planem miejscowym | str.    561
  3.1.2. Dostęp do drogi publicznej | str.    563
  3.1.3. Ograniczenia dotyczące dzielenia nieruchomości gruntowych zabudowanych | str.    566
  3.2. Podział nieruchomości nieobjętej planem miejscowym | str.    567
  3.2.1. Przesłanki pozytywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym | str.    568
  3.2.2. Przesłanki negatywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym | str.    570
  3.3. Podziały nieruchomości niezależne od planu miejscowego oraz od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    573
  3.3.1. Charakterystyka podziałów niezależnych od planu miejscowego | str.    573
  3.3.2. Charakterystyka podziałów niezależnych od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | str.    574
  3.3.3. Katalog podziałów niezależnych od planu miejscowego | str.    574
  4. Problematyka proceduralna | str.    579
  4.1. Postępowanie podziałowe prowadzone na wniosek | str.    580
  4.1.1. Legitymacja czynna w postępowaniu o podział nieruchomości | str.    580
  4.1.2. Legitymacja bierna (roszczenie o udział w postępowaniu o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zainicjowanym przez inny podmiot) | str.    582
  4.2. Postępowanie podziałowe prowadzone z urzędu | str.    583
  4.3. Tryb zatwierdzania projektu podziału nieruchomości objętych planem miejscowym | str.    583
  4.3.1. Etapy postępowania podziałowego | str.    583
  4.3.2. Dokumenty wymagane w postępowaniu podziałowym | str.    585
  4.3.3. Pozwolenie konserwatorskie | str.    585
  4.4. Tryb postępowania podziałowego nieruchomości nieobjętej planem miejscowym | str.    586
  4.5. Tryb postępowania podziałowego niezależnego od planu miejscowego | str.    586
  4.6. Decyzja o zatwierdzeniu geodezyjnego podziału | str.    587
  4.6.1. Istota decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział | str.    587
  4.6.2. Charakter decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział | str.    587
  4.6.3. Skutki wywoływane decyzją zatwierdzającą podział geodezyjny | str.    588
  5. Wywłaszczenie podziałowe | str.    589
  5.1. Istota wywłaszczenia podziałowego | str.    589
  5.2. Przesłanki wywłaszczenia podziałowego | str.    589
  5.2.1. Przesłanka wydzielenia gruntu pod drogę publiczną | str.    590
  5.2.2. Przesłanka wszczęcia i prowadzenia postępowania podziałowego na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego | str.    590
  5.2.3. Zagadnienie innych przesłanek | str.    591
  6. Odszkodowanie | str.    591
  6.1. Istota odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe | str.    591
  6.2. Uzgadnianie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe | str.    593
  6.3. Zagadnienie możliwości uzgadniania innych warunków odszkodowania niż jego wysokość | str.    594
  6.4. Ustalanie odszkodowania według przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości | str.    594
  7. Opłaty adiacenckie | str.    594
  7.1. Istota opłat adiacenckich związanych z zatwierdzeniem podziału geodezyjnego | str.    594
  7.2. Geneza opłat adiacenckich związanych z administracyjnym zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych | str.    596
  7.3. Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z administracyjnym zatwierdzeniem podziału geodezyjnego | str.    597
  7.4. Uchwała w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str.    599
  7.4.1. Charakter prawny uchwały w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str.    599
  7.4.2. Treść uchwały | str.    600
  7.4.3. Promulgacja | str.    601
  7.5. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej | str.    601
  7.5.1. Istota | str.    601
  7.5.2. Charakter decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej | str.    601
  7.5.3. Dodatkowe rozstrzygnięcia zawarte w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej | str.    603
  7.6. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej | str.    603
  
  Rozdział drugi
  Postępowanie scaleniowo-podziałowe | str.    605
  1. Wprowadzenie | str.    605
  2. Zakres stosowania | str.    606
  3. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości | str.    607
  3.1. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości z urzędu | str.    608
  3.1.1. Objęcie danego terenu planem miejscowym | str.    609
  3.1.2. Określenie w planie miejscowym szczegółowych warunków scalenia i ponownego podziału | str.    609
  3.1.3. Określenie w planie miejscowym granic obszarów przewidzianych do scalenia i ponownego podziału | str.    610
  3.2. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału na wniosek | str.    610
  3.3. Przesłanka negatywna | str.    612
  4. Tryb scalenia i ponownego podziału nieruchomości | str.    612
  4.1. Wszczęcie procedury scaleniowo-podziałowej | str.    612
  4.1.1. Wniosek o przystąpienie do scalenia i ponownego podziału | str.    613
  4.1.2. Uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału | str.    613
  4.2. Czynności wykonywane po podjęciu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału | str.    616
  4.2.1. Wniosek o ujawnienie scalenia i podziału w księdze wieczystej | str.    616
  4.2.2. Powiadomienie właścicieli i użytkowników wieczystych | str.    616
  4.2.3. Sporządzenie projektu uchwały o scaleniu i podziale | str.    616
  4.2.4. Zaopiniowanie projektu uchwały przez radę uczestników scalenia i podziału | str.    620
  4.2.5. Wyłożenie projektu uchwały do wglądu uczestnikom scalenia i podziału | str.    621
  4.2.6. Przyjmowanie wniosków, uwag i zastrzeżeń | str.    621
  4.2.7. Analiza wniosków, uwag i zastrzeżeń przez organ wykonawczy gminy | str.    621
  4.2.8. Ugoda w sprawie terminów i sposobów uiszczenia opłat adiacenckich | str.    622
  4.3. Uchwała o scaleniu i podziale | str.    622
  4.3.1. Charakter prawny uchwały o scaleniu i podziale | str.    622
  4.3.2. Podjęcie uchwały o scaleniu i podziale | str.    623
  4.4. Skutki wywoływane uchwałą o scaleniu i podziale | str.    623
  4.4.1. Skutki w zakresie geodezyjnego podziału, ewidencji gruntów i budynków oraz numeracji porządkowej nieruchomości | str.    624
  4.4.2. Skutki w sferze prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych | str.    624
  4.4.3. Skutki wywłaszczeniowe | str.    625
  4.4.4. Skutki finansowe dla gminy | str.    626
  4.4.5. Ewentualne skutki finansowe dla innych podmiotów publicznych | str.    628
  4.4.6. Skutki finansowe dla uczestników scalenia i podziału | str.    628
  5. Opłaty adiacenckie związane ze scaleniem i podziałem | str.    629
  5.1. Istota opłaty adiacenckiej | str.    630
  5.2. Obligatoryjny charakter | str.    630
  5.3. Stawka procentowa, terminy i sposoby uiszczenia | str.    630
  5.4. Ustalenie opłaty adiacenckiej | str.    631
  5.4.1. Forma ustalenia opłaty adiacenckiej | str.    631
  5.4.2. Czynniki kształtujące treść rozstrzygnięcia | str.    631
  5.5. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej | str.    632
  
  Rozdział trzeci
  Ustawowe prawo pierwokupu | str.    633
  1. Wprowadzenie | str.    633
  2. Zakres stosowania prawa pierwokupu | str.    635
  3. Podmiot prawa pierwokupu | str.    635
  4. Materialnoprawne przesłanki ustawowego prawa pierwokupu | str.    636
  4.1. Przesłanki pozytywne | str.    637
  4.1.1. Przesłanka pozytywna a | str.    637
  4.1.2. Przesłanka pozytywna b | str.    639
  4.1.3. Przesłanka pozytywna c | str.    639
  4.1.4. Przesłanka pozytywna d | str.    640
  4.2. Przesłanki negatywne | str.    641
  4.2.1. Przesłanka negatywna a | str.    642
  4.2.2. Przesłanka negatywna b | str.    642
  4.2.3. Przesłanka negatywna c | str.    642
  4.2.4. Przesłanka negatywna d | str.    643
  4.2.5. Przesłanka negatywna e | str.    643
  4.2.6. Przesłanka negatywna f | str.    643
  4.2.7. Przesłanka negatywna g | str.    644
  4.2.8. Przesłanka negatywna h | str.    644
  4.2.9. Przesłanka negatywna i | str.    645
  5. Tryb i forma wykonywania prawa pierwokupu | str.    645
  5.1. Tryb wykonania prawa pierwokupu | str.    646
  5.1.1. Organ gminy uprawniony do wykonania prawa pierwokupu | str.    646
  5.1.2. Termin wykonania prawa pierwokupu | str.    648
  5.1.3. Miejsce wykonania prawa pierwokupu | str.    648
  5.1.4. Moment zawarcia umowy | str.    649
  5.2. Forma wykonania prawa pierwokupu | str.    650
  6. Warunki wykonania prawa pierwokupu | str.    650
  
  Rozdział czwarty
  Wywłaszczenie nieruchomości | str.    653
  1. Wprowadzenie | str.    653
  1.1. Wywłaszczenie i instytucje zbliżone do wywłaszczenia | str.    654
  1.1.1. Nacjonalizacja | str.    654
  1.1.2. Ograniczenie prawa własności | str.    654
  1.1.3. Konfiskata | str.    655
  1.1.4. Przepadek (rzeczy) | str.    657
  1.2. Wywłaszczenie formalne i materialne (de facto) | str.    659
  2. Rys historyczny instytucji wywłaszczenia | str.    661
  2.1. Geneza instytucji wywłaszczenia | str.    661
  2.2. Ewolucja instytucji wywłaszczenia w czasach PRL | str.    662
  2.3. Powrót do klasycznego wzorca | str.    663
  3. Ogólna charakterystyka obecnych uregulowań prawnych | str.    664
  4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości | str.    667
  4.1. Przesłanka przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym na cel publiczny | str.    667
  4.1.1. Cel publiczny | str.    668
  4.1.2. Cel publiczny a cel uzasadniający wywłaszczenie | str.    670
  4.2. Przesłanka ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego | str.    671
  4.3. Pozostałe przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości | str.    672
  4.4. Przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości w przypadkach określonych w specustawach | str.    673
  5. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości | str.    673
  5.1. Krąg podmiotów, na rzecz których może nastąpić wywłaszczenie | str.    674
  5.2. Krąg podmiotów, których wywłaszczenie może dotknąć | str.    674
  6. Materialne przesłanki formalnego wywłaszczenia nieruchomości | str.    675
  6.1. Przesłanki pozytywne | str.    675
  6.1.1. Przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne | str.    675
  6.1.2. Brak możliwości zrealizowania inwestycji celu publicznego w inny sposób | str.    676
  6.1.3. Brak możliwości nabycia prawa niezbędnego do zrealizowania celu publicznego w inny sposób niż poprzez wywłaszczenie | str.    678
  6.2. Przesłanka negatywna | str.    679
  7. Wymogi formalne wywłaszczenia nieruchomości | str.    679
  7.1. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego | str.    679
  7.1.1. Negocjacje | str.    679
  7.1.2. Wezwanie do zawarcia umowy | str.    680
  7.2. Umowa ekspropriacyjna | str.    681
  7.3. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego | str.    682
  7.3.1. Treść wniosku o wywłaszczenie | str.    682
  7.3.2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego z urzędu | str.    683
  7.3.3. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek | str.    683
  7.3.4. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego z urzędu | str.    684
  7.3.5. Etapy postępowania wywłaszczeniowego | str.    684
  7.3.6. Następstwo prawne w postępowaniu wywłaszczeniowym | str.    685
  8. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego | str.    685
  9. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    686
  9.1. Charakter decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    686
  9.2. Elementy osnowy decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    687
  9.3. Skutki wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    689
  9.3.1. Skutki w sferze praw rzeczowych | str.    689
  9.3.2. Skutki w sferze regulacji wieczystoksięgowej | str.    690
  9.3.3. Skutki w sferze praw obligacyjnych | str.    690
  9.3.4. Powstanie obowiązku odszkodowania | str.    691
  9.4. Wykonalność decyzji wywłaszczeniowej | str.    693
  9.4.1. Wymóg prawomocności jako reguła | str.    693
  9.4.2. Natychmiastowa wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    694
  9.4.3. „Odroczona” wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    694
  10. Odszkodowanie | str.    695
  10.1. Charakter prawny instytucji odszkodowania z tytułu formalnego wywłaszczenia nieruchomości | str.    695
  10.1.1. Teza o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania z tytułu wywłaszczenia | str.    695
  10.1.2. Krytyka tezy o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania | str.    696
  10.2. Konsekwencje publicznoprawnego charakteru roszczenia o odszkodowanie z powodu formalnego wywłaszczenia
  nieruchomości | str.    699
  10.2.1. Brak przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia | str.    699
  10.2.2. Brak możliwości zrzeczenia się roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia oraz rozporządzania nim | str.    700
  10.3. Konstytucyjna zasada słusznego odszkodowania | str.    700
  10.3.1. Realizacja konstytucyjnej zasady słusznego odszkodowania przez ustawodawcę zwykłego | str.    701
  10.3.2. Ewolucja stanowiska judykatury w kwestii słusznego odszkodowania | str.    702
  10.4. Formy odszkodowania za wywłaszczenie | str.    704
  10.4.1. Pieniężna forma odszkodowania | str.    704
  10.4.2. Rzeczowa forma odszkodowania | str.    704
  10.5. Zasady ustalania odszkodowania | str.    705
  10.6. Zasady wypłaty odszkodowania | str.    706
  10.6.1. Zasada jednorazowej wypłaty odszkodowania | str.    707
  10.6.2. Zasada wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    707
  10.6.3. Wyjątki od zasady wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości | str.    708
  10.6.4. Skutki zwłoki lub opóźnienia w wypłacie odszkodowania | str.    709
  10.6.5. Waloryzacja odszkodowania | str.    710
  
  Rozdział piąty
  Zwrot nieruchomości wywłaszczonych | str.    713
  1. Wprowadzenie | str.    713
  2. Ewolucja stanowiska ustawodawcy w kwestii zwrotu nieruchomości wywłaszczonych | str.    714
  3. Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej | str.    715
  3.1. Pozytywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej | str.    715
  3.1.1. Zbędność faktyczna (rzeczywista) | str.    716
  3.1.2. Zbędność domniemana (oparta na ustawowej fikcji zbędności) | str.    719
  3.2. Wygaśnięcie roszczenia zwrotowego | str.    721
  3.2.1. Zrealizowanie celu wywłaszczenia | str.    721
  3.2.2. Zagospodarowanie nieruchomości wywłaszczonej niezgodnie z celem wywłaszczenia | str.    722
  3.2.3. Upływ terminu złożenia wniosku o zwrot | str.    723
  3.3. Negatywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej | str.    723
  3.3.1. Sprzedaż albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wywłaszczonej na rzecz osoby trzeciej | str.    723
  3.3.2. Sytuacja następców prawnych wywłaszczonych osób prawnych | str.    724
  3.3.3. „Podwójne” wywłaszczenie | str.    724
  3.3.4. Zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną | str.    725
  3.3.5. Zagadnienie wyzbycia się nieruchomości zamiennej | str.    726
  4. Krąg podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej | str.    728
  5. Decyzja zwrotowa | str.    729
  5.1. Istota decyzji zwrotowej | str.    729
  5.2. Charakter decyzji zwrotowej | str.    730
  5.2.1. Konstytutywny charakter decyzji zwrotowej | str.    730
  5.2.2. Związany charakter decyzji zwrotowej | str.    731
  5.2.3. „Rzeczowy” charakter decyzji zwrotowej | str.    732
  5.3. Elementy osnowy (zwrot i rozłożenie na raty – art. 139 i 141 u.g.n.) | str.    732
  5.3.1. Orzeczenie o zwrocie wywłaszczonego prawa | str.    732
  5.3.2. Orzeczenie o zwrocie odszkodowania albo nieruchomości zamiennej | str.    733
  5.3.3. Rozstrzygnięcia akcesoryjne | str.    733
  5.4. Skutki wydania decyzji zwrotowej | str.    735
  5.4.1. Skutki występujące zawsze | str.    735
  5.4.2. Moment wystąpienia skutków głównych | str.    735
  5.4.3. Skutki występujące tylko niekiedy | str.    736
  6. Zasady rozliczeń w przypadku zwrotu | str.    736
  6.1. Zasada zwrotu nieruchomości w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dniu zwrotu | str.    736
  6.2. Zasada waloryzacji zwracanego odszkodowania | str.    737
  6.3. Zasada adekwatności zwracanego odszkodowania do zwrotu nieruchomości | str.    737
  6.4. Zasada uwzględnienia zmian w wartości nieruchomości po wywłaszczeniu | str.    737
  6.5. Zasada nieuwzględniania zmian w wartości zwracanej nieruchomości wynikających ze zmiany jej przeznaczenia oraz ze zmian w jej otoczeniu | str.    737
  6.6. Zasada obciążenia kosztami postępowania podmiotu odzyskującego odszkodowanie | str.    738
  6.7. Zasada terminowego rozliczenia | str.    738
  6.8. Zasada rozliczenia nakładów poniesionych na zwracaną nieruchomość przez trwałego zarządcę lub użytkownika | str.    738
  7. Odpowiednie stosowanie przepisów zwrotowych do umów ekspropriacyjnych, do wywłaszczeń dokonanych pod rządami innych przepisów oraz do instytucji o charakterze zbliżonym do wywłaszczenia | str.    739
  7.1. Umowy ekspropriacyjne | str.    739
  7.1.1. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości | str.    739
  7.1.2. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych | str.    740
  7.1.3. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości | str.    740
  7.2. Pierwokupy | str.    741
  7.3. Przymusowe umowy niezagrożone wywłaszczeniem | str.    741
  7.4. Wywłaszczenia | str.    741
  7.5. Konfiskaty | str.    742
  
  Rozdział szósty
  Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str.    745
  1. Rys historyczny | str.    745
  1.1. Geneza instytucji | str.    745
  1.2. Rozwój regulacji prawnych | str.    745
  1.3. Rozwój regulacji prawnych w polskim systemie prawnym | str.    746
  2. Charakterystyka ogólna obecnego stanu prawnego | str.    748
  3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143–148b u.g.n | str.    749
  4. Podmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143–148b u.g.n | str.    750
  5. Przesłanki pozytywne materialne naliczenia opłaty adiacenckiej | str.    755
  5.1. Przesłanki pozytywne zaktualizowania się obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str.    755
  5.1.1. Wybudowanie urządzenia albo stworzenie warunków podłączenia nieruchomości do urządzenia | str.    756
  5.1.2. Zaangażowanie do budowy środków publicznych, środków pochodzących z UE lub środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | str.    758
  5.1.3. Wzrost wartości nieruchomości w następstwie wybudowania urządzenia lub stworzenia warunków podłączenia jej do urządzenia | str.    759
  5.2. Przesłanka pozytywna formalna naliczenia opłaty adiacenckiej – uchwała rady gminy | str.    759
  5.3. Przesłanka negatywna naliczenia opłaty adiacenckiej | str.    761
  6. Wymogi formalne naliczenia opłaty adiacenckiej | str.    763
  6.1. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str.    763
  6.2. Decyzja w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej | str.    765
  6.2.1. Podstawy prawne decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej | str.    765
  6.2.2. Treść decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej | str.    766
  6.3. Charakter rozstrzygnięć zawartych w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej | str.    769
  7. Termin płatności opłaty adiacenckiej | str.    769
  7.1. Aktualizacja obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej | str.    770
  7.2. Wymagalność obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej | str.    770
  
  Bibliografia | str.    773
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia