Decyzje środowiskowe

-20%

Decyzje środowiskowe

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

Uzyskanie decyzji środowiskowej otwiera proces inwestycyjny. Jest ona podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla całego przedsięwzięcia.


Wykorzystując bogate doświadczenie uzyskane podczas wieloletniej obsługi inwestorów oraz urzędów gmin w Polsce, autorzy w przystępny sposób omawiają zagadnienia związane z decyzjami środowiskowymi. W szczególności zwracają uwagę na aspekty o wymiarze praktycznym, obrazując je przypadkami, z którymi mieli do czynienia we własnej praktyce. Na konkretnych przykładach omawiają najciekawsze zagadnienia prawnośrodowiskowe. Sporo miejsca poświęcają również udziałowi społeczeństwa w procedurach środowiskowych. Cennym dodatkiem są syntetycznie przygotowane schematy i zestawienia.


Szczególnie wiele uwagi poświęcono w książce inwestycjom deweloperskim oraz przedsięwzięciom z zakresu energetyki odnawialnej. Omówiono zagadnienia dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, przebiegu postępowania środowiskowego, decyzji inwestycyjnych, kontroli sądowoadministracyjnej i trybów nadzwyczajnych.


Wiele kwestii przedstawiono w formie wydzielonych zagadnień problemowych, np.:


Czy protesty społeczne uzasadniają wydanie decyzji odmownej?
Kto ma prawo do bycia stroną postępowania środowiskowego?
Czym jest oddziaływanie przedsięwzięcia?
Jakie są uprawnienia organizacji społecznych?
Co dyskwalifikuje raport o oddziaływaniu na środowisko?
Atutem publikacji są liczne przykłady rozstrzygnięć orzecznictwa oraz propozycje rozwiązań konkretnych problemów.


Adresaci:


Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które mają do czynienia z wydawaniem decyzji środowiskowych - przede wszystkim dla praktyków. Precyzyjne wskazówki znajdą w niej w szczególności urzędnicy, prowadzących postępowania ocenowe oraz specjaliści do spraw środowiska. Zainteresuje ona z pewnością radców prawnych i adwokatów, którzy zajmują się obsługą prawną procesów inwestycyjnych, w tym środowiskowych, jak również sędziów sądów administracyjnych.


Autorami książki są prawnicy praktycy, prowadzący własną praktykę radcowską.


Liczba stron552
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8042-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział 1. Przedsięwzięcie (M. Płoszka) | str.    15
  
  1.1. Pojęcie przedsięwzięcia | str.    15
  
  1.2. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko | str.    18
  
  1.3. Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko | str.    25
  
  1.4. Dzielenie przedsięwzięć (tzw. salami slicing) | str.    56
  
  1.5. Lokalizacja przedsięwzięć | str.    73
  
  1.6. Zmiana przedsięwzięcia a konieczność zmiany decyzji środowiskowej | str.    88
  
  Rozdział 2. Strony i inne podmioty uczestniczące w postępowaniu (R. Robaszewska) | str.    109
  
  2.1. Strony w postępowaniu środowiskowym | str.    109
  
  2.1.1. Wnioskodawca | str.    109
  
  2.1.2. Pozostałe strony postępowania | str.    111
  
  2.1.3. Czynny udział stron w postępowaniu | str.    127
  
  2.1.4. Praktyczne wskazówki związane z uznaniem za stronę | str.    131
  
  2.1.4.1. Zgłoszenie udziału strony w postępowaniu środowiskowym | str.    131
  
  2.1.4.2. Status strony w postępowaniu i skutki błędu w zakresie ustalenia strony | str.    132
  
  2.1.4.3. Przedsiębiorca i jednoosobowa działalność gospodarcza | str.    133
  
  2.1.4.4. Spółka cywilna | str.    134
  
  2.1.4.5. Konsorcjum | str.    135
  
  2.1.4.6. Wspólnota mieszkaniowa | str.    135
  
  2.1.4.7. Gmina | str.    136
  
  2.2. Podmioty na prawach strony | str.    137
  
  2.3. Organizacje społeczne a organizacje ekologiczne | str.    139
  
  2.4. Osobowe źródła dowodowe | str.    145
  
  2.5. Pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające właściwą reprezentację | str.    145
  
   Rozdział 3. Organy administracji prowadzące oraz biorące udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej (R. Robaszewska) | str.    150
  
  3.1. Organy uprawnione do wydania decyzji środowiskowej | str.    150
  
  3.1.1. Właściwość organów oraz skutki jej naruszenia | str.    150
  
  3.1.2. Wyłączenie pracownika i organu | str.    153
  
  3.1.3. Spory kompetencyjne | str.    160
  
  3.1.4. Organ właściwy - wójt, burmistrz lub prezydent miasta | str.    161
  
  3.1.5. Organ właściwy - regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) | str.    173
  
  3.1.6. Organ właściwy - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska | str.    196
  
  3.1.7. Organ właściwy - starosta | str.    197
  
  3.1.8. Organ właściwy - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych | str.    198
  
  3.1.9. Organy drugiej instancji w postępowaniach środowiskowych | str.    198
  
  3.2. Organy współdziałające | str.    199
  
  3.2.1. Etapy współdziałania w procedurze środowiskowej | str.    199
  
  3.2.2. Organy administracji i ich kompetencje w zakresie współdziałania | str.    203
  
  3.2.3. Związanie organu głównego dopuszczalnymi formami współdziałania | str.    213
  
   Rozdział 4. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej | str.    217
  
  4.1. Treść wniosku oraz załączniki do wniosku (M. Płoszka) | str.    217
  
  4.2. Karta informacyjna przedsięwzięcia (P. Wach) | str.    224
  
  4.3. Koszty związane z postępowaniem środowiskowym (R. Robaszewska) | str.    229
  
   Rozdział 5. Ocena oddziaływania na środowisko | str.    232
  
  5.1. Pojęcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (M. Płoszka) | str.    232
  
  5.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (M. Płoszka) | str.    233
  
  5.2.1. Zagadnienia ogólne | str.    233
  
  5.2.2. Etapy postępowania | str.    234
  
  5.2.2.1. Screening | str.    236
  
  5.2.2.2. Scoping | str.    239
  
  5.2.2.3. Ocena oddziaływania | str.    241
  
  5.3. Postępowanie w przypadku przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000 (M. Płoszka) | str.    249
  
  5.3.1. Zagadnienia ogólne | str.    249
  
  5.3.2. Etapy oceny | str.    252
  
  5.3.2.1. Kwalifi kacja | str.    252
  
  5.3.2.2. Postępowanie przed regionalnym dyrektorem ochrony środowiska | str.    260
  
  5.3.2.3. Ocena oddziaływania. Raport oraz udział społeczeństwa | str.    261
  
  5.3.2.4. Uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska | str.    262
  
  5.3.2.5. Decyzja inwestycyjna | str.    263
  
  5.4. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (M. Płoszka) | str.    265
  
  5.4.1. Zagadnienia ogólne | str.    265
  
  5.4.2. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z terytorium Polski | str.    267
  
  5.4.3. Postępowanie w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy | str.    272
  
  5.4.4. Postępowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania | str.    273
  
  5.5. Postępowanie w sprawie ponownej oceny (D. Kałuża) | str.    276
  
   Rozdział 6. Przebieg postępowania środowiskowego | str.    290
  
  6.1. Podmiot i przedmiot w postępowaniu środowiskowym (R. Robaszewska) | str.    290
  
  6.2. Wszczęcie postępowania (R. Robaszewska) | str.    292
  
  6.3. Przebieg postępowania środowiskowego w pigułce (R. Robaszewska) | str.    293
  
  6.3.1. Przebieg postępowania środowiskowego dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) | str.    293
  
  6.3.2. Przebieg postępowania środowiskowego dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) | str.    296
  
  6.4. Określenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu (R. Robaszewska, P. Wach) | str.    298
  
  6.5. Zawieszenie i podjęcie postępowania (R. Robaszewska, P. Wach) | str.    302
  
  6.6. Raport (P. Wach) | str.    303
  
  6.6.1. Uwagi ogólne | str.    303
  
  6.6.2. Raport w dotychczasowych przepisach | str.    305
  
  6.6.3. Charakter raportu | str.    308
  
  6.6.4. Procedura ustalania zakresu raportu | str.    310
  
  6.6.5. Elementy i treść raportu | str.    313
  
  6.6.6. Wariantowanie | str.    317
  
  6.6.7. Weryfi kacja raportu | str.    325
  
  6.7. Opinie i uzgodnienia (P. Wach) | str.    328
  
  6.8. Udział społeczny (R. Robaszewska) | str.    337
  
  6.8.1. Pojęcie udziału społecznego | str.    337
  
  6.8.2. Fazy udziału społecznego | str.    339
  
  6.8.3. Rozprawa administracyjna | str.    341
  
  6.9. Terminy (R. Robaszewska) | str.    349
  
  6.10. Doręczania i obwieszczenia (R. Robaszewska) | str.    351
  
   Rozdział 7. Decyzja środowiskowa | str.    354
  
  7.1. Treść decyzji środowiskowej (M. Płoszka) | str.    354
  
  7.2. Odwołania od decyzji środowiskowej (M. Płoszka) | str.    365
  
  7.3. "Wspólna" decyzja środowiskowa (M. Płoszka) | str.    371
  
  7.4. Decyzja środowiskowa dla inwestycji zrealizowanej (D. Kałuża) | str.    374
  
  7.5. Ważność i przedłużenie decyzji środowiskowej (P. Wach) | str.    384
  
  7.6. Cesja decyzji środowiskowej (P. Wach) | str.    392
  
  7.7. Wykonalność oraz wstrzymanie wykonalności decyzji środowiskowej (R. Robaszewska) | str.    400
  
  7.8. Ostateczność decyzji (R. Robaszewska) | str.    401
  
  7.9. Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie (R. Robaszewska) | str.    404
  
  7.10. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej (R. Robaszewska) | str.    405
  
  7.11. Zmiana i uchylenie decyzji środowiskowej (P. Wach) | str.    406
  
  7.11.1. Zmiana decyzji środowiskowej | str.    406
  
  7.11.2. Uchylenie decyzji środowiskowej | str.    415
  
   Rozdział 8. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie środowiskowe (R. Robaszewska) | str.    417
  
  8.1. Charakter decyzji środowiskowej i jej skutki | str.    417
  
  8.2. Potencjalne możliwości zakończenia postępowania środowiskowego | str.    422
  
  8.3. Decyzja o umorzeniu postępowania środowiskowego | str.    424
  
  8.4. Decyzja środowiskowa wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - zgodna z wnioskiem inwestorskim | str.    433
  
  8.5. Decyzja środowiskowa wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - w innym wariancie dopuszczonym do realizacji | str.    435
  
  8.6. Decyzja środowiskowa wydawana bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko | str.    438
  
  8.7. "Odmowna" decyzja środowiskowa | str.    439
  
  8.7.1. Treść rozstrzygnięć negatywnych | str.    439
  
  8.7.2. Sprzeciwy i protesty | str.    441
  
  8.7.3. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | str.    443
  
  8.7.4. Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający | str.    459
  
  8.7.5. Brak zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie | str.    464
  
  8.7.6. Możliwość negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 | str.    464
  
  8.7.7. Nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami | str.    466
  
   Rozdział 9. Decyzje inwestycyjne | str.    468
  
  9.1. Uwagi ogólne (D. Kałuża) | str.    468
  
  9.2. Decyzja środowiskowa a pozwolenie na budowę (D. Kałuża) | str.    470
  
  9.3. Przepisy Prawa budowlanego a ochrona środowiska (D. Kałuża) | str.    471
  
  9.4. Decyzja środowiskowa a warunki zabudowy (R. Robaszewska) | str.    491
  
  9.5. Decyzja środowiskowa a lokalizacja inwestycji celu publicznego (R. Robaszewska) | str.    504
  
   Rozdział 10. Kontrola sądowoadministracyjna i tryby nadzwyczajne (D. Kałuża) | str.    509
  
  10.1. Skarga do sądu administracyjnego | str.    509
  
  10.2. Nieważność decyzji środowiskowej a pozwolenie na budowę | str.    515
  
  10.3. Wznowienie postępowania | str.    527
  
  10.4. Artykuł 76 u.u.i.ś | str.    538
  
   Spis schematów | str.    543
  
  Bibliografi a | str.    545
  
  O Autorach | str.    547
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia