Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

-20%

Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,00  110,00

Format: pdf

88,00110,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji dokonano analizy środowiska, w którym realizowana powinna być kontrola zarządcza. W szczególności wykorzystano schematy tworzenia struktury organizacyjnej oraz więzi organizacyjnych wypracowane na gruncie nauki administracji, prawa administracyjnego oraz zarządzania i organizacji w administracji publicznej.


Książka będzie przydatna również w praktyce konstruowania wewnętrznych zasad i reguł kontroli zarządczej.


Kontrola zarządcza powinna być utożsamiana z czynnościami wspomagającymi kierownictwo jednostki sektora finansów publicznych w zarządzaniu. Następuje to w szczególności poprzez wyznaczenie kluczowych zagadnień determinujących osiągnięcie skutecznego, efektywnego i sprawnego zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. To z kolei bezpośrednio wpływa na jakość i efektywność wykonywanych przez nią zadań publicznych.


Niezwykle ważne w tym zakresie okazują się standardy kontroli zarządczej, które wyznaczają obszary funkcjonowania jednostki wymagające zainteresowania, ukształtowania, zorganizowania łącznie ze zdefiniowaniem wskazówek co do działań, które należy podjąć lub stanów które trzeba osiągnąć.


W opracowaniu przedstawiono m.in.:


znaczenie kontroli zarządczej na gruncie ustawy o finansach publicznych;
analizę jej atrybutów, takich jak adekwatność, skuteczność i efektywność;
standardy kontroli zarządczej i ich wpływ na kształt i rodzaj działań podejmowanych w ramach organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
rolę kontroli na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu;
kwestie związane ze sposobem formułowania celów i ustalaniem mierników ich realizacji;
zagadnienia podejmowane w ramach zarządzania publicznego związane z ustaleniem właściwego modelu zarządzania podmiotami publicznymi;
wiodące zasady obowiązujące w tworzeniu struktury organizacyjnej oraz metody jej formalizacji;
zakres znaczenia pojęcia ryzyka oraz elementy mające wpływ na jego ustalenie;
kwestie związane z ustaleniem wiążącego działania w ramach zarządzania ryzykiem;
grupę standardów składających się na mechanizmy kontroli;
kwestie związane z zapewnieniem pracownikom dostępu do aktualnej informacji niezbędnej do wykonywania zadań oraz zapewnieniem komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej;
zagadnienia dotyczące prowadzenia monitoringu i oceny kontroli zarządczej.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla osób związanych z sektorem publicznym, zarówno kierowników jednostek sektora finansów publicznych, jak i pracowników, którzy realizując swoje zadania wdrażają i stosują mechanizmy kontroli zarządczej.


Liczba stron344
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-947-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  Rozdział    1
  Kontekst normatywny kontroli zarządczej    21
  1. Istota kontroli zarządczej – uwagi wstępne    21
  2. Normatywne ujęcie kontroli zarządczej    23
  3. Cele kontroli zarządczej    31
  4. Kryteria oceny kontroli zarządczej    33
  4.1. Adekwatność kontroli zarządczej    34
  4.2. Skuteczność kontroli zarządczej    35
  4.3. Efektywność kontroli zarządczej    37
  5. Bariery w realizacji kontroli zarządczej    43
  6. Standardy kontroli zarządczej    45
  Rozdział    2
  Kontrola zarządcza jako element systemu kontroli jednostki finansów publicznych    55
  1. Kontrola jako element funkcjonowania władzy publicznej – zagadnienia wstępne    55
  2. Znaczenie kontroli w administracji publicznej    57
  3. Kontrola na gruncie prawa administracyjnego    58
  4. Kontrola wewnętrzna w jednostce organizacyjnej    67
  5. Kontrola wewnętrzna a tzw. kontrola kierownicza    69
  6. System kontroli wewnętrznej    72
  7. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa    78
  Rozdział    3
  Kontrola zarządcza jako instrument zarządzania jednostką finansów publicznych    81
  1. Kontrola na gruncie nauk o zarządzaniu organizacją    81
  1.1. Kontrola jako funkcja zarządzania organizacją    81
  1.2. Kontrola i jej cechy na gruncie nauk o zarządzaniu    84
  2. Znaczenie kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych    88
  Rozdział    4
  Środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej    99
  1. Środowisko wewnętrzne jednostki podstawą kontroli zarządczej    99
  2. Przestrzeganie wartości etycznych jako podstawa jakości kontroli zarządczej    100
  2.1. Przestrzeganie wartości etycznych przy wykonywaniu powierzonych zadań – zagadnienia wstępne    100
  2.2. Znaczenie wartości etycznych w działalności jednostki sektora finansów publicznych    103
  2.3. Problematyka wyznaczania i wdrożenia wartości etycznych w jednostce finansów publicznych    108
  3. Kompetencje zawodowe pracowników warunkiem poprawnego wykonywania zadań    111
  3.1. Kompetencje zawodowe pracowników – zagadnienia wstępne    111
  3.2. Dbałość o właściwe kompetencje zawodowe pracowników i ich rozwój    113
  3.3. Rekrutacja na nowe stanowiska pracy    114
  3.4. Rozwój kompetencji zawodowych    118
  4. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania jednostką    125
  4.1. Struktura organizacyjna – zagadnienia wstępne    125
  4.2. Adekwatność struktury organizacyjnej jednostki do jej celów i zadań    129
  4.3. Formalizacja struktury organizacyjnej jednostki    135
  4.4. Delegowanie uprawnień jako forma usprawniająca działalność jednostek    138
  Rozdział    5
  Cele i zadania jednostki sektora finansów publicznych jako podstawa zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej    145
  1. Misja oraz określanie celów i zadań w ujęciu standardu kontroli zarządczej    145
  2. Zarządzanie przez cele jako metoda zarządzania    148
  3. Cele i zadania jednostki organizacyjnej – zagadnienia wprowadzające    151
  4. Metodologia wyznaczania celów i zadań jednostki organizacyjnej oraz mierniki ich wykonania    159
  5. Określanie celów i zadań jednostki sektora finansów publicznych jako narzędzie kontroli zarządczej    166
  Rozdział    6
  Zarządzanie ryzykiem w ujęciu kontroli zarządczej    171
  1. Ryzyko w działalności jednostki sektora finansów publicznych    171
  1.1. Ryzyko – zakres pojęcia    171
  1.2. Rodzaje ryzyk w jednostkach sektora finansów publicznych    177
  1.3. Czynniki ryzyka    179
  2. Zarządzanie ryzykiem    183
  2.1. Zarządzanie ryzykiem – zagadnienia ogólne    183
  2.2. Istota zarządzania ryzykiem    185
  2.3. Korzyści i bariery zarządzania ryzykiem    189
  2.4. Cele zarządzania ryzykiem    193
  3. Proces zarządzania ryzykiem    196
  3.1. Identyfikacja ryzyka    196
  3.1.1. Zakres przedmiotowy identyfikacji ryzyka    196
  3.1.2. Częstotliwość procesu identyfikacji ryzyka    199
  3.1.3. Metodologia identyfikacji ryzyka    200
  3.1.4. Rejestr ryzyk    202
  3.1.5. Organizacja identyfikacji ryzyka    204
  3.2. Analiza ryzyka    205
  3.2.1. Cel i zasady analizy ryzyka    205
  3.2.2. Szacowanie ryzyka    207
  3.2.3. Procedura analizy ryzyka    211
  3.3. Reakcja na ryzyko    214
  3.3.1. Czynniki determinujące rodzaj reakcji na ryzyko    214
  3.3.2. Rodzaje reakcji na ryzyko    216
  4. Organizacja zarządzania ryzykiem    220
  4.1. System zarządzania ryzykiem    220
  4.2. Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem    223
  4.3. Polityka zarządzania ryzykiem    229
  Rozdział    7
  Mechanizmy kontroli w kontroli zarządczej    233
  1. Mechanizmy kontroli – zagadnienia wstępne    233
  2. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej jako element systemu kontroli zarządczej    235
  3. Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem zadań    243
  4. Utrzymanie ciągłości działania jednostki sektora finansów publicznych    246
  5. Ochrona zasobów i jej znaczenie    248
  6. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych    252
  7. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych    254
  Rozdział    8
  Rola informacji i komunikacji w działalności jednostki sektora finansów publicznych w ujęciu kontroli zarządczej    263
  1. System informacyjny w jednostce organizacyjnej – zagadnienia wstępne    263
  2. Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji niezbędnej
  do realizacji zadań jednostki    267
  3. System informacyjny w jednostce i jego znaczenie    271
  4. Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym determinantem skutecznego wykonywania zadań    274
  Rozdział    9
  Rola monitorowania i oceny w ocenie skuteczności kontroli zarządczej    283
  1. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej jako instrument skutecznego reagowania na nieprawidłowości    283
  2. Samoocena jako narzędzie doskonalenia mechanizmów kontroli zarządczej    292
  3. Rola audytu wewnętrznego w ocenie kontroli zarządczej    301
  3.1. Audyt wewnętrzny i jego zakres działalności    301
  3.2. Zadania audytu wewnętrznego    305
  3.3. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna    308
  4. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej    312
  Zakończenie    315
  Bibliografia    319
  Wykaz źródeł prawa    335
  Wykaz orzecznictwa    337
  Wykaz tabel    339
  Wykaz rysunków    341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia