Najjaśniejsza Rzeczypospolita

Najjaśniejsza Rzeczypospolita

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

99,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu


Liczba stron1038
WydawcaUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
ISBN-13978-83-9549-237-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Tabula Gratulatoria .
  Zamiast wstępu (Małgorzata Durbas) .
  Wykaz publikacji Profesora dr. hab. Andrzeja Stroynowskiego (Małgorzata Durbas)
  I. Z DZIEJÓW PARLAMENTARYZMU .
  Anna Czerniecka-Haberko, Marszałkowie sejmów stanisławowskich Andrzeja Stroynowskiego .
  Edward Opaliński, Wota senatorskie na sejmie 1607 .
  Tomasz Kempa, Prawosławni trybuni szlacheccy na sejmach Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku .
  Andrzej Korytko, Sejm 1646 roku jako przykład sprzeciwu wobec polityki królewskiej .    81
  Mariusz R. Drozdowski, Kwestia kozacka na sejmie grudniowym 1650 roku .
  Henryk Gmiterek, Lubelskie sejmiki deputackie z doby panowania Wazów .
  Robert Kołodziej, Odpowiedzialność posłów przed wyborcami. Przykład sejmiku relacyjnego słonimskiego z 1677 r. .
  Jerzy Dygdała, Rady senatorskie króla Stanisława Leszczyńskiego z lat 1706–1708
  Witold Filipczak, Sejmowa Kontrola Komisji Skarbu Koronnego w 1784 roku .
  Iwona Wołyniec, Hasła populacjonistyczne w mowach sejmowych i publicystyce Jacka Jezierskiego .
  Jerzy Kiełbik, Zarządzanie Warmią w świetle ustaw krajowych .
  Ольга Морозова, Становлення парламентаризму на українських землях; [Olga Morozowa, Ustanowienie parlamentaryzmu na ziemiach ukraińskich]    191
  Stanisław Achremczyk, Skłócona szlachta Prus Królewskich. Zerwany sejmik generalny 27 marca 1764 roku .
  Tadeusz Srogosz, Kłopoty z konstytucją szpitalną z 1775 roku .
  Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Przemiany w życiu politycznym szlachty powiatu mereckiego (od Sejmu Wielkiego do Sejmu Grodzieńskiego) .
  Wojciech Szczygielski, Debata sejmowa z 13 września 1790 roku .
  II. W KRĘGU ELIT DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ .
  Marian Chachaj, Od ubogiego studenta do burgrabiego zamku krakowskiego. Niełatwy żywot Hieronima Godziątkowskiego (1558–1636) .
  Anna Odrzywolska-Kidawa, Fulwiusz Ruggieri na temat preferencji kulinarnych Polaków w poł. XVI w.
  Jan Tęgowski, Fundacja zboru ewangelickiego w Świranach w powiecie oszmiańskim .
  Sławomir Augusiewicz, Uwarunkowania polityki Bogusława Radziwiłła wobec polskiego Dworu w latach 1661–1662 .
  Aleksandra Skrzypietz, Dwór królewicza Jakuba Sobieskiego w Oławie .
  Ірина Кривошея, Повсякдення козацької старшини на рубежі XVII–XVIIIст.: історія двох сотників. [Iryna Krywoszeja, Codzienne życie starszyzny kozackiej na przełomie XVII i XVIII wieku: historia dwóch setników]
  Marzena Gonera, Adam Kazimierz Czartoryski – orator Sejmu Wielkiego (w latach 1788–1789) .
  Ігор Кривошея, Уманщина у власності Францішка Салезі Потоцького [Igor Krywoszeja, Humańszczyna we władaniu Franciszka Salezego Potockiego]
  Наталля Сліж, Парк у Дзярэчыне ў канцы XVIII ст. [Natallia Sliž, Park w Dereczynie w końcu XVIII wieku] .
  Dariusz Rolnik, W życiu Jedyny najukochańszy mężulku”. O żonach parlamentarzystów czasów stanisławowskich i ich rolach – Marianna z Orańskich Chmarowa ostatnia wojewodzina mińska .
  Jarosław Kita, Aleksander Potocki – założyciel linii chrząstowskiej Pilawitów Potockich .
  Zbigniew Anusik, Zapomniany potomek sławnego rodu – Kajetan Potocki (zm. 1802), starosta urzędowski, dymirski i korytnicki .
  Dariusz Nawrot, Pułkownik Michał Pruszak – bohater spod Częstochowy w służbie Napoleona .
  
  III. SPRAWY WOJNY I WOJSKOWOŚCI .
  Andrzej Makowski, Polityka bałtycka Zygmunta Augusta oraz jej wpływ na postrzeganie spraw morskich w Rzeczypospolitej
  Jerzy Urwanowicz, Przyczynek do ekspedycji moskiewskiej Zygmunta III i Władysława Wazy: list Jakuba Zadzika do Wawrzyńca Gembickiego ze Smoleńska, 8 stycznia 1613 roku .
  Valentin Constantinov, Wpływ najazdów tatarskich i kozackich na sytuację Mołdawii w czasach pierwszego hospodarstwa Stefana Tomszy II (1613–1614) .
  Karol Kościelniak, Przyznane i wydatkowane kwoty z tytułu hiberny przez chorągiew husarską królewicza Augusta w latach 1703–1709. Przyczynek do dziejów skarbowości koronnej . .
  Andrzej K. Link-Lenczowski, Hetman Adam Mikołaj Sieniawski a elity Rzeczypospolitej między konfederacją sandomierską a tarnogrodzką .
  Adam Perłakowski, Ziemie białoruskie Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie Wielkiej Wojny Północnej (1700–1721). Rzut oka na dorobek polskiej historiografii
  Paweł Krokosz, Koniec wojny – początek imperium. Rosyjsko-szwedzki traktat pokojowy 1721 roku .
  Maciej Trąbski, „Hajdamacy na Litwie”. Obawy przed buntem ludności prawosławnej na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie obrad Sejmu Czteroletniego .
  Aleksander Smoliński, Szwadrony wojewódzkie Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej (koniec 1918 – marzec 1919 r.) oraz ich historyczne pierwowzory .
  
  IV. WOKÓŁ OŚWIATY I SĄDOWNICTWA .
  Tomasz Andrzej Nowak, Regulacje zawarte w statucie cechu tkaczy wieluńskich z 1579 r. .
  Janusz Łosowski, Przejaw świadomości prawnej chłopów w dawnej Rzeczypospolitej. Kat lubelski na usługach wiejskiego poddanego w roku 1617 .
  Marcin Broniarczyk, Kilka uwag o edukacji rawskiej elity politycznej w XVII wieku na przykładzie Lipskich h. Łada .
  Janusz Spyra, Księżna cieszyńska Urszula Bokum (Lubomirska) a Ius incolatus. Przyczynek do problematyki .
  Łukasz Kopera, Nauczyciele szkoły parafialnej kanoników regularnych laterańskich w Mstowie w czasach saskich i stanisławowskich. . 617
  Bogumiła Burda, Bogumiła Husak, Gotthelf [Gotthilf] Samuel Steinbart (1738–1809) – Propagator einer modernen Bildungs-und Erziehungsströmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts [Bogumiła Burda, Bogumiła Husak, Gotthelf (Gotthilf) Samuel Steinbart (1738–1809) – propagator nowoczesnej idei nauczania i wychowania w drugiej połowie XVIII wieku na pograniczu Brandenburgii i Śląska] .
  Katarzyna Milik, Szkoła Rycerska jako przykład kontynuacji idei wychowawczych Stanisława Konarskiego .
  Bogdan Rok, Studia medyczne Jakuba Lanhausa w Rzymie 1768–1769 .
  Zigmantas Kiaupa, Mężowie z Połągi w drugiej połowie XVIII wieku .
  Sławomir Godek, Karol Łopatecki, Prace nad kodyfikacją prawa Obwodu Białostockiego
  Iгор Робак, Ганна Демочко, Історичне місце Харківського медичного університету в становленні та розвитку української вищої медичної школи: історико-правовий аспект. [Igor Robak, Ganna Democzko, Historyczne miejsce Charkowskiego Uniwestytetu Medycznego w zakładaniu i rozwoju ukraińskiej wyższej szkoły medycznej: aspekt historyczno-
  -prawny] .
  Adrianna Zawadzka, Prof. Kazimierz Michałowski – twórca polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej i pionier polskich badań w Nubii
  Beata Bednarczyk, Anna Kowalińska, W przededniu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Św. Stanisława Kostki w Częstochowie (cz. I, lata 1919–1947) .
  
  V. W STRONĘ WIELKIEJ POLITYKI
  Łukasz Donaj, Wojna – uzasadniona konieczność czy dowód potwierdzajacy, iż
  „historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła”? Rozważania
  w kontekście prognozologii
  Małgorzata Karkocha, Ostatnia faza wojny rosyjsko-tureckiej (1790–1792) na
  łamach „Pamiętnika Historyczno-Polityczno-Ekonomicznego”
  Jolanta A. Daszyńska, Od Deklaracji Niepodległości, przez Artykuły Konfederacji
  i Wiecznej Unii do Konstytucji federalnej. Refleksje na temat trzech najważniejszych
  amerykańskich dokumentów
  Andrzej Dubicki, Kwestia powołania księcia Karola Hohenzollern-Sigmaringen
  na tron rumuński
  Євген Сінкевич, Визвольні змагання українського та польського народів
  у 1918–1921 рр. За документами польських архівів щодо інтернованих
  Петлюрівців. [Jewhen Sinkiewycz, Walka wyzwoleńcza narodów ukraińskiego
  i polskiego w latach 1918–1921 w polskich zbiorach archiwalnych
  dotyczących internowanych Petlurowców
  Ірина Міронова, Національне питання в Україні (1917–1922 рр.): Проблеми
  і шляхи вирішення. [Ірина Mironowa, Kwestie narodowe w Ukrainie (1917–
  1922) – problemy i sposoby ich rozwiązania]
  Beata Urbanowicz, „Pod flagą papieską” – biskup Teodor Filip Kubina wobec
  wychodźstwa polskiego w Ameryce Południowej
  Tadeusz Dubicki, Honor i polityka (płk Józef Beck 1939–1944)
  
  VI . W KRĘGU KULTURY SŁOWA PISANEGO
  Marek Cetwiński, Piast w krainie kangurów. Oświeceniowa fantazja o Bolesławie
  Śmiałym w służbie realnego socjalizmu
  Maciej Franz, Zespół archiwum Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
  a badania nad dziejami nowożytnymi
  Maria Wichowa, Epitafia prymasa Andrzeja Olszowskiego (1621(23?)–
  Bernardetta Manyś, Wileńscy cyrulicy w pierwszej poł. XVIII w. w świetle regestrów
  taks podatkowych.
  Jan Związek, Opis bibliograficzny księgi wizytacji kanonicznej kapituły kolegiackiej
  w Wieluniu biskupa Ignacego Augustyna Kozierowskiego z 1766 r.
  Arkadiusz M. Stasiak, Patriotyzm w pismach „Konfederackich” Adama Stanisława
  Krasińskiego
  Krystyna Maksimowicz, Wiersze okolicznościowe czasu konfederacji barskiej
  wobec Nikołaja Wasiliewicza Repnina
  Maciej Janik, The Old-Polish Calendar as a picture of the life of multi-national
  Poland [Maciej Janik, Kalendarz staropolski jako obraz życia wielonarodowej
  Polski]
  Norbert Morawiec, Historie historyka w historiach historyków. Dziejopisarstwo
  Michała Kojałowicza we współczesnej refleksji historiograficznej Europy
  Środkowej i Wschodniej
  Barbara Zawadzka, Patriotyzm w utworach dla dzieci Ludmiły Marjańskiej
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia